Anda di halaman 1dari 1

NAMA DOSEN / NIP

DRS. H. NADHIR SALAHUDDIN, MA


DRS. H. HASAN BISRI WD, M.AG.
DRS. ABD. HALIM, M.AG.
DRS. H. ABD. MUJIB ADNAN, M.AG.
DRS. H. SYAIFUL AHRORI, M.EI.
DRS. H.M. MUNIR MANSYUR, M.AG.
MOCH. ANSHORI, S. AG, M.FIL.I
DRS. AGUS AFANDI, M.FIL.I
RIES DYAH FITRIYAH, M.SI
CHABIB MUSTOFA, M.SI
DRS. H. ABD. RAHMANCHUDLORI, MM
DRS. H.M. SJAHRONI, M.AG
DRS. H. ISA ANSHORI, MSI
DRS. H. AH. ALI ARIFIN, MM
DRS. M. TAQWIMSUDJI
DRS. H. MUSHONNIFMARSHOLY
DRA. IMASMAESAROH, M.LIB
BAMBANGSUBANDI, M.AG
H. MUFTI LABIBLC, M.AG
RUDI AL HANA, M.AG
AHMAD KHAIRUL HAKIM, S.AG.,M.SI
AUN FALESTIEN FALETEHAN, MHRM
DRS. SAMSULANAM, MM
IR. MUHAMADAHSAN, MM
AIRLANGGA BRAMAYUDHA, MM
DEASY TANTRIANA, MM

NIP
19710708 199403 1 001
19520309 198203 1 003
19630725 199103 1 003
19590207 198903 1 001
19550925 199103 1 001
19590317 199403 1 001
19750818 200003 1 002
19661106 199803 1 002
19780419 20080 1 2014
1978012 020060 4 1003

195111041980031001
194508131967121000
195304211979031021
196212141993031002
195104241979031005
195012071977031003
196605141992032001
197403032000031001
196401021999031001
196803091991031001
197512302003121001
198205142005011001
196807032008011017
196806212007011030
197912142011011005
198312282011012009