Anda di halaman 1dari 5

2.

modul - Opercis rendszerek


rvnyes: 2009. februr 1-jtl Az albbiakban ismertetjk a 2. m !ul (Opercis rendszerek) syllabust" amely az elmleti s #yak rlati m !ulvizs#a k$vetelmnyren!szere. A modul clja A szm%t&#' (asznlata s fjlkezels" va#yis az Opercis rendszerek m !ul( z a vizs#z&nak k'esnek kell lennie a szm%t&#' kezelsre. A sikeres vizs#a k$vetelmnyei:

)asznlni kell tu!ni az 'er*i&s ren!szer le#f nt sabb funk*i&it" %#y a szm%t&#'bell%ts kat s a be'%tett s+#& funk*i&kat is. )atk nyan kell tu!ni kezelni az Asztalt s tu!ni kell #rafikus fel(asznl&i munkak$rnyezetben ! l# zni. ,smerni kell a fjlkezels ala'jait" kszs# szinten kell tu!ni ren!szerezni a fjl kat s ma''kat" ( #y az k k$nnyen beaz n s%t(at&ak s me#tall(at&k le#yenek. -e#!'r #ram kat kell tu!ni (asznlni na#y mret. fjl k t$m$r%ts(ez s ki*s ma# ls( z" s ismerni kell a v%rus$l sz ftvereket a szm%t&#'es v%rus k elleni v!elem(ez. /ell tu!ni e#yszer. sz$ve#eket szerkeszteni s az 'er*i&s ren!szeren belli ny mtatsi eszk$z$ket (asznlni. Csoport 2.1.1 Els lpsek Szm 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.0 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 Bellts 2.1.2.1 Le rs A szm%t&#' elin!%tsa" bel's fel(asznl&i nv s jelsz& se#%ts#vel A szm%t&#' +jrain!%tsa a me#felel m&!szerrel A nem vlasz l& alkalmazs bezrsa A szm%t&#' me#felel kika'*s lsa -+#& (asznlata A szm%t&#' ala'vet ren!szerinf rm*i&inak lekr!ezse: az 'er*i&s ren!szer s a verzi&szm" a be'%tett 3A4

Kategria 2.! Opercis rendszer

Kategria

Csoport

Szm 2.1.2.2

Le rs A szm%t&#'es munkaasztal bell%tsainak me#vlt ztatsa: a !tum s az i!" (an#er"" a munkaasztal me#jelen%tsi bell%tsai 5sz%nbell%ts k" a k'erny felb ntsa" a k'ernyv! bell%tsa6 A billenty.zet nyelvnek bell%tsa s +j ki szts ( zza!sa Az alkalmazs k tele'%tse s eltv l%tsa A billenty.zet 7rint -*reen # mbjnak (asznlata" teljes k'ernys akt%v ablak ( zzfrs Az ltaln san (asznlt ik n k ismerete" 'l!ul: fjl k" k$nyvtrak8ma''k" alkalmazs k" ny mtat&k" me#(ajt&k" l mtr8kuka Az ik n k kijel$lse s m z#atsa 7aran*sik n ltre( zsa" t$rlse" tnevezse az Asztal n 9#y fjl" k$nyvtr8ma''a va#y alkalmazs me#nyitsa ik nnal Az ablak e#yes rszeinek me#nevezse: a *%ms r" a mens r" az eszk$ztr" az lla' ts r" s a #$r#etsv Az ablak k minimalizlsa" teljes mret.v ll%tsa" visszall%tsa" tmretezse" m z#atsa s bezrsa A me#nyit tt ablak k k$z$tti vlts ) #yan mutatja (ierar*(ikus ren!szerben a szm%t&#' a me#(ajt&kat" ma''kat s fjl kat 4ilyen eszk$z$ket (asznl az 'er*i&s ren!szer a fjl k s ma''k

2.1.2.0 2.1.2.1 2.1.2.2

2.1.3 Munka az ikonokkal

2.1.0.1

2.1.0.2 2.1.0.0 2.1.0.1 2.1. !"lakok #asznlata 2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.0 2.2 "jlkezels 2.2.1 $o%al&ak 2.2.1.1

2.2.1.2

Kategria

Csoport

Szm

Le rs tr lsra - merevlemez" :-; flas( !rive" fl ''y lemez <3-3=" >?>3=" (l&zati me#(ajt&k

2.2.1.0 2.2.1.1

@jl k" ma''k mretnek mrtke#ys#e 5/;" 4;" A;6 4irt f nt s a ren!szeres a!atments m z#at(at& tr l&eszk$z$n" #'en k%vli tr ls( z Az nline fjltr ls elnyei: knyelmes ( zzfrs" fjl k me# sztsnak le(ets#e 9#y lyan ablak me#nyitsa" amely kijelzi a k$nyvtrak8ma''k nevt" mrett s (elyt a me#(ajt&n A ma''k" me#(ajt&k me#jelen%tsnek teljes k'ernyj.v ttele" leki*siny%tse 9#y fjl va#y ma''a me#keresse a me#(ajt&n /$nyvtr8ma''a ltre( zsa maj! t vbbi alk$nyvtr8alma''a ltre( zsa Az ltaln san (asznlt fjlt%'us k felismerse: sz$ve#szerkeszti fjl k" ( r! z(at& ! kumentum k" tblzatkezel ! kumentum k" a!atbzis fjl k" 'rezent*i&s fjl k" k'-" (an#- s vi!e&-ll mny k" t$m$r%tett fjl k" i!ei#lenes fjl k" futtat(at& fjl k 9!it r me#nyitsa" sz$ve#bevitel a fjlba" elnevezs s ments a me#(ajt& me#(atr z tt (elyre @jl k attrib+tumainak me#vlt ztatsa: *sak lvas(at&8zr lt" %r(at&- lvas(at&

2.2.1.2

2.2.2 $'lok s &appk

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.0 2.2.2.1

2.2.3 Munka a ('lokkal

2.2.0.1

2.2.0.2

2.2.0.0

Kategria

Csoport

Szm 2.2.2.1

Le rs @jl k ren!ezse nv" mret" t%'us s m&! s%ts !tuma szerint n$vekv s *s$kken s rren!ben @jl k s k$nyvtrak8ma''k elnevezse lyan tartal mmal b%r& nvvel" ami se#%ti elren!ezsket s me#tallsukat @jl k" ma''k tnevezse Cnll& fjl va#y ma''a kijel$lse" ill. fjl k s ma''k $sszef##" va#y nem $sszef## *s ' rtjnak ki jel$lse k$nyvtrak8ma''k s me#(ajt&k k$z$tt @jl k s k$nyvtrak8ma''k m z#atsa k$nyvtrak8ma''k s me#(ajt&k k$z$tt @jl k s k$nyvtrak8ma''k ms lsa k$nyvtrak8ma''k s me#(ajt&k k$z$tt @jl k s k$nyvtrak8ma''k t$rlse s a l mtrba8kukba (elyezse @jl k s k$nyvtrak8ma''k visszall%tsa a l mtrb&l8kukb&l A l mtr8kuka kir%tse A /eress eszk$z (asznlata fjl k s k$nyvtrak8ma''k me#keress(ez @jl k keresse a fjl teljes va#y rszle#es neve" tartalma ala'jn @jl k keresse az ut ls& m&! s%ts !tuma" a ltre( zs !tuma s a mret ala'jn @jl k keresse a (elyettes%t karakterek (asznlatval" a fjl t%'usa s a fjl els bet.je ala'jn

2.2.2.2

2.2.2.B 2.2. Msols) &oz%ats 2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.0

2.2.* +,rls s -isszallts

2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.0

2.2.. /eress

2.2.B.1 2.2.B.2 2.2.B.0

2.2.B.1

Kategria

Csoport

Szm 2.2.B.2

Le rs A le#ut&bb (asznlt fjl k listjnak me#jelen%tse A fjlt$m$r%ts f #alma 9#y me#(ajt& ma''iban lv fjl k t$m$r%tse @jl k kib ntsa e#y me#(ajt& me#a! tt (elyrl A v%rus f #almnak ismerete. 4ilyen m&! k n jut(at be a v%rus a szm%t&#'ekbeD ?%ruskeres sz ftver (asznlata a! tt me#(ajt&k" ma''k s fjl k ellenrzsre 4irt szks#es a v%ruskeres ren!szeres friss%tseD Az ala'rtelmezs szerinti ny mtat& me#vlt ztatsa ms tele'%tett ny mtat&ra Ej ny mtat& tele'%tse a szm%t&#'re @jl ny mtatsa e!it rb&l A ny mtatsi fela!at f lyamatnak ny m n k$vetse e#y ny mtatsvezrl sz ftver (asznlatval A ny mtatsi fela!at szneteltetse" +jrakez!se s t$rlse a ny mtatsvezrl sz ftver (asznlatval

2.# Segdprogramok

2.3.1 $'lok t,&,rtse

2.0.1.1 2.0.1.2 2.0.1.0

2.3.2 0rusellenrzs

2.0.2.1

2.0.2.2

2.0.2.0 2.$ %&omtatskezels 2. .1 Belltsok 2.1.1.1

2.1.1.2 2. .2 12o&tats 2.1.2.1 2.1.2.2

2.1.2.0