Anda di halaman 1dari 36

1.

Meny at akan jenis-jenis i ndust ri

3. Meny at akan ci ri-ciri sektor


perin dust rian

5. Meny at akan fakt or-fakt or


mempengaruhi sektor perindustr ian

7. Menjelas kan kepenting an/ sumbangan


sektor

9. Usaha membangunkan sekt or


perin dust rian

11. Masa lah sekt or per indus trian

13. Kes an perindustr ian ke atas alam


sekitar
nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 1
1. Jenis-jenis industri

 Industri Primer
 Pertanian, pembalakan, perlombongan, perikanan

 Industri sekunder
 Perkilangan cth elektrik & elektronik

 Industri Tertier
 Perkhidmatan cth pengangkutan, pelancongan

 Industri Kuartener
 IT, Bioteknologi, nano teknologi

 Industri Kuiner
 Terkini berasaskan kepakaran

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 2


2. Faktor mempengaruhi sektor perindustrian

 Dasar / Polisi kerajaan


 Insentif pelaburan, pengecualian cukai, taraf
perintis, zon perdagangan bebas, IKS
 Modal
 Besar, modal tempatan dan pelaburan asing
 Teknologi
 Penggunaan peralatan teknologi tinggi
 Buruh
 Mahir / separa mahir ; murah dan ramai
 Pasaran
 Tempatan dan luar negara; permintaan tinggi, harga
stabil, berdaya saing, produk berkualiti

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 3


2. Faktor mempengaruhi sektor perindustrian

 Kemudahan infrastruktur & Sosial


 Lebuhraya, jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan,
gudang, elektrik, air.

 Bahan Mentah
 Industri memproses

 Perdagangan bebas
 Tanpa sekatan, blok perdagangan, kuota & syarat
perdagangan

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 4


3. Kepentingan Industri Perkilangan

 Pendapatan negara
 Memperbaiki imbangan perdagangan
 Eksport produk

 Peluang Pekerjaan
 Pendapatan perkapita tinggi, baiki taraf hidup

 Produk tidak dipengaruhi iklim


 Operasi sepanjang tahun

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 5


3. Kepentingan Industri Perkilangan

 Membantu kembangkan sektor ekonomi primer


 Pertanian, pembalakan

 Memperkembangkan teknologi dan penyelidikan R&D


 Pemindahan teknologi.
 Usahasama penyelidikan

 Pencetus pembandaran dan kehidupan moden


 Kemajuan insrastruktur
 Wujud bandar baru

 Teras Program pembangunan


 Membantu keseimbangan antara wilayah

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 6


4. Usaha memajukan Perindustrian

 Dasar Kerajaan
Tumpuan drp pertanian kpd
perindustrian
Cth: industri berorientasikan eksport
 Mengadakan promosi
Menggalakkan pelabur asing
Pemberian skim intensif
Cth: taraf perintis, zon perdagangan
bebas

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 7


4. Usaha memajukan Perindustrian

 Menyediakan sumber tenaga buruh


Skim latihan kepakaran
Cth: pusat-pusat latihan perindustrian
 Menyediakan kemudahan kredit dan dana
Bank perdagangan, Sime bank
 Menyediakan zon industri di setiap negeri
Cth: Bayan Lepas, Shah Alam
 Menubuhkan sistem vendor
Memajukan IKS

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 8


5. Faktor Pengelompokan Industri

 Memperoleh faedah pasaran bersama


 Memperoleh keuntungan drp perkongsian
kepakaran dan teknologi
 Menjimatkan kos pengangkutan
 Memperoleh tarif tertentu.

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 9


6. Faktor Penyelerakan Industri

 Kawasan bandar sesak dan padat


 Persaingan gunatanah di bandar
 Mengurangkan kadar pencemaran
 Mewujudkan pembangunan seimbang
 Memangkinkan pertumbuhan ekonomi
kawasan luar bandar

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 10


7. Masalah sektor perindustrian
 Kekurangan modal
 Sukar dapat pinjaman
 Rekod perniagaan yg lemah
 Kekurangan tabung pusingan modal IKS
 Persaingan gunatanah di bandar
 Pekerja mahir migrasi keluar krn gaji tinggi
 Pengeluaran produk tak berkualiti
 Kekurangan bahan mentah
 Tidak mencukupi untuk menampung perkhidmatan
 Tidak ada bahan mentah tempatan
 Tidak dapat dibekalkan segera apabila diperlukan
 Masalah harga di pasaran antarabangsa
 Persaingan produk homogeneous, harga tidak stabil
 Pengunaan bahan mentah tidak berkualiti – harga rendah

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 11


8. Kesan perindustrian ke atas Alam
Sekitar

a) Alam Sekitar Fizikal


 Pencemaran udara & jerebu
 Hujan Asid
 Pencemaran sumber air permukaan
 Kejadian pulau haba
 Pencemaran bau dan bunyi
 Kepupusan flora dan fauna

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 12


8. Kesan perindustrian ke atas Alam Sekitar

Kesan positif Kesan negatif


 Peningkatan taraf hidup  Kesihatan terganggu

 Menikmati kemudahan  Kesesakan lalulintas


pembandaran
 Pertambahan masalah
 Menikmati pelbagai kesan pertambahan
kemudahan asas dan penduduk
sosial

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 13


9. Konsep Pembangunan Lestari

 Pembangunan yang berteraskan kepada


prinsip berterusan
 Pembangunan sumber yang dilakukan secara
berterusan dan dapat dinikmati oleh generasi
akan datang
 Membangun tanpa mengorbankan alam
sekitar
 Pembangunan hendaklah disertai dengan
pemeliharaan dan pemuliharaan

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 14


Elemen dalam Pembangunan Lestari

 Terdapat 3 konsep dalam


pembangunan lestari iaitu:
2. Penguatkuasaan undang-undang
3. Amalan pengurusan alam sekitar
4. Kempen kesedaran kepada
masyarakat industri

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 15


Langkah Penguatkuasaan Undang-undang

 Penguatkuasaan undang-undang yang lebih


ketat kepada mana-mana pengusaha yang
mencemarkan alam sekitar
 Mengenakan hukuman dan denda seperti
yang termaktub di dalam Akta Kualiti Alam
Sekitar
 Gantung, tarik balik lesen,
 Peranan Jabatan Alam Sekitar – pemantauan
berdasarkan Standart Kualiti yang
ditetapkan
 Menyediakan laporan EIA dari semasa ke
semasa dan berterusan

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 16


Pengurusan Sisa Toksik

 Setiap kilang diwajibkan


menyediakan takungan khas untuk
simpanan sisa toksid
 Hendaklah dirawat terlebih dahulu
 Memerlukan R&D

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 17


Pengurusan bahan
Pencemar
 Tidak menjalankan pembakaran
terbuka
 Mengitar bahan bakar untuk
dijadikan kompos cth sisa sawit

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 18


Industri Mesra Alam
 Beralih kepada teknologi industri yang
mesra alam dan tidak mencemarkan
alam sekitar dalam konteks penggunaan
tenaga
 Kebergantungan kepada bahan api fosil
hendaklah dikurangkan
 Menggunakan tenaga alternatif seperti
gas asli, hidroelektrik dan solar
 Bahan yang mengandungi CFC dilarang

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 19


Kajian Kes
 Industri
Kecil dan Sederhana di
Malaysia

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 20


Konsep dan Ciri
 Pelbagai definisi
1. Mengikut keupayaan modal
 Kilang yang mempunyai keupayaan
modal kurang daripada RM 500,000
dikelaskan sebagai industri kecil
 Lebih RM 500,000 sehingga 2.5 juta
sebagai industri sederhana

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 21


2. Mengikut bilangan pekerja
 pekerja sepenuh masa kurang 50
orang – industri kecil
 50 – 199 sebagai industri sederhana
 Lebih 200 sebagai industri berskala
besar

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 22


Ciri-ciri
 Dimiliki sepenuhnya oleh pelabur
tempatan
 Berintensif buruh
 Keupayaan modal yang kecil
 Menjalankan operasi pada skala kecil
dan berteknologi rendah
 Produk pasaran tempatan dan
sebahagian dieskport
 Kelemahan daripada segi pemasaran,
pengurusan dan kualiti produk
nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 23
Kepentingan IKS
 Meningkatkan sumbangan dalam KDNK negara –
contoh kegawatan 1998
 Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
 Meningkatkan pendapatan perkapita, kuasa beli dan
tabungan
 Medium berlaku pemindahan teknologi
 Menggalakkan perhubungan atau rantaian ekonomi
dengan syarikat besar
 Mengurangkan keperluan import negara dan
mengelakkan tukaran wang asing
 Mengembangkan peranan usahawan tempatan dalam
pembangunan ekonomi negara.

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 24


Faedah hubung-jalin dengan Firma Besar

 IKS bertindak sebagai industri


pelengkap kepada industri berskala
besar – dalam bentuk vendor
 Rantaian IKS tertumpu dalam bidang
automotif dan elektronik
 Rakan kongsi ialah jenama terkenal
 IKS berperanan sebagai pembekal atau
subkontraktor

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 25


Bentuk rantaian IKS dan firma

 Sub kontrak – persetujuan


membekalkan bahan mentah,
menyediakan kredit, pengangkutan
dan sebagainya. Satu bentuk
desentralisasi (pemisahan operasi
pengeluaran)

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 26


 Perkongsian modal
Melibatkan pelaburan secara
bersama antara firma besar dengan
iks berdasarkan jumlah syer dan
ekuiti.

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 27


 Kontrakpembelian khusus
Melibatkan pembelian bahan mentah,
separa siap dan bahan siap . Untuk
mendapatkan jaminan bekalan bahan
mentah dan jaminan pasaran
Saling bergantungan dalam bentuk
permintaan dan penawaran bahan
mentah dan barangan siap

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 28


Faedah kepada IKS
 Menambahkan keupayaan modal dan
dana
 Memperluas rangkaian pemasaran
 Penjimatan beberapa kos
 Keuntungan dan pemindahan teknologi
 Membantu kerajaan meningkatkan
program R&D
 Membuka lebih peluang pekerjaan
 Mengurangkan pergantungan import
 Peranan dalam mencapai taraf negara
maju dan NIC

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 29


Masalah IKS
 Kekurangan modal
 Kerana untung yang rendah – skala
kecil
 Sukar perolehi kredit daripada bank
 Gagal sediakan akaun dan dokumen

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 30


 Kekurangan tenaga mahir
 Masalah untuk mendapatkan pekerja mahir
dan berpendidikan
 Tawaran gaji yang rendah
 Migrasi keluar

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 31


Kekurangan bahan mentah

 Bahan mentah tidak mencukupi


 Bahan mentah tidak ada
 Tidak dapat dibekalkan dengan
segera

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 32


Pasaran dan pemasaran
 Produk kurang berkualiti dan tidak berdaya
saing
 Bahan mentah tidak berkualiti, teknologi
rendah dan tiada kawalan mutu
 Harga rendah dan pengeluaran merosot
 Persaingan dengan produk lain di pasaran
 Kurang keyakinan pelanggan dan beberapa
masalah lain

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 33


Kekurangan teknologi

 Kerana kurang modal


 Contoh IKS (vendor ) proton
menggunakan teknologi rendah
untuk menghasilkan komponen
 Hasilnya keseluruhan kereta proton
terjejas mutunya

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 34


Program memajukan IKS
 Perbadanan pembangunan IKS
(smidec)
 Dana khusus
 Program pembangunan vendor
 R&D
 Mengubah sikap pengusaha supaya
tidak bergantung kepada kerajaan

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 35


Contoh Soalan
 Dengan merujuk negara Malaysia,
b) Apakah yang dimaksudkan dengan
IKS (3)
c) Kenal pasti kepentingan IKS (4)
d) Bincangkan langkah-langkah yang
diambil untuk memajukan IKS di
negara berkenaan. (18)

nsnj2009 © Geografi 942/2 - Sektor Perindustrian 36