Anda di halaman 1dari 19

Kualiti Tadbir Urus

Petunjuk/Amalan Tidak Dilaksanakan 1. Menyediakan dokumen pernyataan falsafah, visi dan misi prasekolah. 0 Pernyataan tentang falsafah, visi dan misi prasekolah langsung tidak disediakan. 1 Hanya sebahagian sahaja (tidak semua) dari pernyataan falsafah, visi dan misi disediakan. 2 Kesemua pernyataan falsafah, visi dan misi prasekolah disediakan. Tetapi ia tidak dipamerkan ataupun dikongsi dengan umum. Sebahagian besar kemudahan prasarana prasekolah disenaraikan secara bertulis dan/atau bergambar oleh prasekolah. Tetapi senarai ini tidak lengkap dan juga tidak dikemaskini. Prasekolah menyimpan maklumat latar belakang tentang kesemua guru dan pembantu guru prasekolah. Tetapi maklumat/ dokumentasiini tidak lengkap dan juga tidak dikemaskini. Prasekolah menyimpan sebahagian besar dokumen tadbir urus prasekolah. Tetapi dokumentasi masih belum lengkap dan disediakan dalam sistem fail yang kurang teratur. 3 Kesemua pernyataan falsafah, visi dan misi prasekolah disedia dan dipamerkan. Tetapi ia tidak dikongsi dengan umum. Hampir keseluruhan kemudahan prasarana prasekolah disenaraikan secara bertulis dan/atau bergambar oleh prasekolah. Senarai ini hampir lengkap dan dikemaskinikan sekurang-kurangnya setiap semester. Prasekolah menyimpan maklumat latar belakang yang lengkap tentang kesemua guru dan pembantu guru prasekolah. Tetapi maklumat/ dokumentasi ini tidak dikemaskini. Prasekolah menyimpan kesemua dokumen tadbir urus prasekolah. Tetapi dokumentasi disediakan dalam sistem fail yang kurang teratur. Tahap Pelaksanaan Amalan Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Kesemua pernyataan falsafah, visi dan misi prasekolah disediakan, dipamerkan dan dikongsi dengan umum.

2.

Mengemaskini senarai kemudahan prasarana prasekolah secara bertulis dan/atau bergambar.

Prasekolah langsung tidak menyediakan senarai kemudahan prasarana prasekolah samada secara bertulis dan/atau bergambar.

Hanya sebahagian kecil dari kemudahan prasarana prasekolah disedia/ disenaraikan secara bertulis dan/atau bergambar oleh prasekolah. Tetapi senarai ini sangat ringkas dan tidak dikemaskini. Prasekolah hanya menyimpan maklumat latar belakang sebilangan kecil dari guru atau pembantu guru prasekolah. Maklumat /dokumentasiini juga tidak dikemaskini.

Kesemua kemudahan prasarana prasekolah disenaraikan oleh prasekolah secara bertulis dan/atau bergambar. Senarai ini lengkap dan dikemaskinikan sekurangkurangnya setiap semester.

3.

Menyimpan maklumat latar belakang profesional guru dan pembantu prasekolah.

Prasekolah langsung tidak menyimpan maklumat latar belakang guru dan pembantu guru prasekolah.

Prasekolah menyimpan maklumat latar belakang yang lengkap tentang kesemua guru dan pembantu guru prasekolah. Maklumat /dokumentasi ini dikemaskini sekurangkurangnya setahun sekali. Prasekolah menyimpan kesemua dokumen tadbir urus prasekolah. Dokumentasi yang disediakan adalah lengkap dan berada dalam sistem fail yang teratur.

4.

Menyimpan dokumen tadbir urus prasekolah.

Prasekolah langsung tidak menyimpan dokumen tadbir urus prasekolah.

Prasekolah hanya menyimpan sebahagian kecil dari dokumen tadbir urus prasekolah. Dokumentasi yang disediakan juga tidak sistematik.

50

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 5. Menyemak rancangan pengajaran guru dan laporan pembantu guru. Tidak Dilaksanakan 0 Prasekolah langsung tidak menyemak rancangan pengajaran guru dan laporan pembantu guru. 1 Prasekolah hanya menyemak salah satu dari rancangan pengajaran guru atau laporan pembantu guru, dan tidak keduaduanya sekali. Semakan ini juga dilakukan secara tidak berkala. 6. Merekodkan aktiviti kanak-kanak dalam bentuk bertulis dan/atau bergambar. Prasekolah langsung tidak merekodkan aktiviti kanakkanak dalam bentuk bertulis dan/atau bergambar. Prasekolah merekodkan sebahagian dari aktiviti kanak-kanak dalam bentuk bertulis dan/atau bergambar. Tetapi rekod ini tidak dikemaskini. 7. Memantau rekod keselamatan kanakkanak. Prasekolah langsung tidak memantau rekod keselamatan kanak-kanak. Prasekolah memantau rekod keselamatan kanakkanak. Tetapi pemantauan dilakukan apabila wujud masalah sahaja. Prasekolah hanya menyediakan prosedur cadangan, aduan dan maklum balas. 2 Prasekolah hanya menyemak salah satu dari rancangan pengajaran guru atau laporan pembantu guru, dan tidak keduaduanya sekali. Tetapi semakan ini dilakukan secara berkala dalam setahun. Prasekolah merekodkan sebahagian dari aktiviti kanak-kanak dalam bentuk bertulis dan/atau bergambar. Rekod ini dikemaskinikan sekurang-kurangnya setiap semester. Prasekolah memantau rekod keselamatan kanakkanak. Tetapi pemantauan dilakukan apabila ada pelawat sahaja. Prasekolah menyediakan prosedur cadangan, aduan dan maklum balas yang dipamerkan sahaja. 3 Prasekolah menyemak kedua-dua rancangan pengajaran guru dan laporan pembantu guru. Tetapi semakan ini dilakukan secara tidak berkala. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Prasekolah menyemak kedua-dua rancangan pengajaran guru dan laporan pembantu guru. Semakan juga dilakukan secara berkala dalam setahun.

Prasekolah merekodkan kesemua aktiviti kanakkanak dalam bentuk bertulis dan/atau bergambar. Tetapi rekod ini tidak dikemaskini. Prasekolah memantau rekod keselamatan kanakkanak. Pemantauan dilakukan secara berkala tetapi tidak setiap hari. Prasekolah menyediakan prosedur cadangan, aduan dan maklum balas yang dipamer dan diedarkan.

Prasekolah merekodkan kesemua aktiviti kanakkanak dalam bentuk bertulis dan/atau bergambar. Rekod ini juga dikemaskinikan sekurangkurangnya setiap semester. Prasekolah memantau rekod keselamatan kanakkanak. Pemantauan dilakukan setiap hari. Prasekolah menyediakan prosedur cadangan, aduan dan maklum balas yang dipamer, diedarkan dan dikongsi.

8.

Menyediakan prosedur untuk ibubapa/penjaga memberi cadangan, aduan dan maklum balas.

Prasekolah langsung tidak menyediakan prosedur cadangan, aduan dan maklum balas.

51

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 9. Mengemaskini maklumat latar belakang peribadi, kesihatan dan perkembangan kanakkanak. Tidak Dilaksanakan 0 Prasekolah langsung tidak menyimpan maklumat latar belakang peribadi, kesihatan dan perkembangan kanakkanak. 1 Prasekolah menyimpan maklumat latar belakang peribadi, kesihatan dan perkembangan kanak-kanak. Tetapi dokumentasi ini tidak lengkap dan tidak dikemaskini. 2 Prasekolah menyimpan maklumatlatar belakang peribadi, kesihatan dan perkembangan kanak-kanak. Dokumentasi yang dibuat tidak lengkap tetapi ia dikemaskinikan sekurangkurangnya setiap semester. 3 Prasekolah menyimpan maklumat latar belakang peribadi, kesihatan dan perkembangan kanak-kanak. Dokumentasi yang dibuat adalah lengkap tetapi tidak dikemaskinikan. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Prasekolah menyimpan maklumat latar belakang peribadi, kesihatan dan perkembangan kanak-kanak. Dokumentasi yang dibuat adalah lengkap dan dikemaskinikan sekurangkurangnya setiap semester.

52

Kualiti Kurikulum
Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 1. Mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan berpusatkan kanakkanak Tidak Dilaksanakan 0 Tidak nampak/terasa suasana pembelajaran yang aktif dan positif serta berpusatkan kanak-kanak wujud di prasekolah. Suasana kelas nampak muram dan kanak-kanak tidak aktif melakukan aktiviti pembelajaran. Bunyi-bunyi negatif (seperti tangisan/jeritan kanakkanak, marahan guru dan balingan objek) menguasai suasana prasekolah. Tiada hiasan kelas/dinding prasekolah yang mempamerkan hasil kerjatangan kanak-kanak. 1 Suasana pembelajaran yang aktif dan positif terhad kepada kelas-kelas atau situasi-situasi tertentu sahaja. Suasana ceria dalam kelas sangat terhad dan hanya sebahagian kecil kanakkanak nampak aktif dalam aktiviti pembelajaran. Bunyi-bunyi negatif agak sering kedengaran tetapi ia tidak mendominasi suasana prasekolah. Terdapat hiasan kelas/dinding prasekolah yang mempamerkan hasil kerjatangan kanak-kanak tetapi ia sangat minima. Kanak-kanak tidak dilibatkan secara aktif dalam menghias kelas/prasekolah. Prasekolah tidak mempunyai sudut pembelajaran. 2 Suasana pembelajaran yang aktif dan positif wujud dalam sebahagian besar kelas dan situasi prasekolah. Suasana dalam kelas agak ceria; sebahagian besar kanak-kanak terlibat hampir sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran. Kanakkanak yang tidak terlibat secara aktif tidak didorong oleh guru. Bunyi-bunyi negatif masih kedengaran tetapi ia adalah minima. Kebanyakan hiasan kelas/ dinding prasekolah mempamerkan hasil kerjatangan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak dilibatkan secara aktif dalam menghias kelas/prasekolah. Prasekolah mewujudkan ruang yang seakan-akan sudut pembelajaran tetapi kurang lengkap. 3 Suasana pembelajaran yang aktif dan positif mencirikan hampir setiap kelas dan penjuru prasekolah. Suasana dalam kelas ceria; kanak-kanak terlibat hampir sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran. Kanakkanak yang tidak terlibat secara aktif didorong oleh guru. Bunyi-bunyi yang kedengaran kebanyakannya adalah positif. Bunyi-bunyi negatif adalah sangat minima. Hasil kerjatangan kanakkanak yang tertera nama mereka dipamerkan dan hampir memenuhi hiasan kelas dan dinding prasekolah. Tetapi hiasan kelas/prasekolah dilakukan oleh guru tanpa melibatkan kanak-kanak secara aktif. Prasekolah mempunyai sekurang-kurangnya 1 sudut pembelajaran yang lengkap. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Suasana pembelajaran yang aktif dan positif mencirikan setiap kelas dan penjuru prasekolah. Suasana dalam kelas jelas ceria; kanak-kanak terlibat sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran dengan dorongan berterusan oleh guru. Bunyi-bunyi yang kedengaran adalah positif. Tiada bunyi-bunyi negatif kedengaran. Hasil kerjatangan kanakkanak yang tertera nama mereka dipamerkan dan memenuhi hiasan kelas dan dinding prasekolah. Guru dan kanak-kanak bekerjasama secara aktif dalam menghias kelas/prasekolah. Prasekolah mempunyai 2 atau lebih sudut pembelajaran yang lengkap.

53

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 2. Layanan mesra dalam interaksi guru dan kanak-kanak Tidak Dilaksanakan 0 Interaksi guru dan kanakkanak tidak menunjukkan unsur-unsur yang mesra dan positif. Ciri-ciri layanan dan interaksi dalam kategori ini ialah guru: tidak mempedulikan soalan kanak-kanak; kurang mengenali kanak-kanak dan tidak memanggil dengan nama mereka; menengking bila bercakap; tidak menggunakan intonasi yang baik; menunjukkan ekspresi muka yang masam/ negatif; dan menggunakan bahasa yang kurang sesuai dengan tahap pemahaman kanakkanak . 1 Interaksi guru dan kanakkanak menunjukkan unsurunsur mesra dan positif yang sangat minima. Ciri-ciri layanan dan interaksi dalam kategori ini ialah guru: hanya memberi respons kepada sebilangan kecil soalan kanak-kanak. Selebihnya tidak dipedulikan. hanya mengenali/ memanggil sebilangan kecil kanak-kanak dengan nama mereka. tidak menengking bila bercakap; tetapi masih tidak menggunakan intonasi yang baik; serta tidak menunjukkan ekspresi muka yang positif/ menyenangkan bila berinteraksi dengan kanak-kanak; dan menggunakan bahasa yang agak sesuai dengan tahap pemahaman kanakkanak tetapi ia masih perlu diperbaiki. 2 Interaksi guru dan kanakkanak menunjukkan unsurunsur mesra dan positif yang agak baik tapi masih minima/ perlu diperbaiki. Ciri-ciri layanan dan interaksi dalam kategori ini ialah guru: memberi respons kepada sebilangan besar soalan kanakkanak; tetapitidak memberi maklumbalas konstruktif, galakan atau pujian; mengenalimajoriti kanak-kanak dan memanggil dengan nama mereka; tidak menengking; menggunakan intonasi yang agak baik; dan menunjukkan ekspresi muka yang positif/ menyenangkan bila berinteraksi dengan kanak-kanak; dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap pemahaman kanak-kanak . 3 Interaksi guru dan kanakkanak menunjukkan unsurunsur mesra dan positif yang baik dan mencukupi. Ciri-ciri layanan dan interaksi dalam kategori ini ialah guru: memberi respons kepadahampir kesemua soalan kanak-kanak; tapiagak kurang memberi maklumbalas konstruktif, galakan atau pujian; mengenalihampir semua kanak-kanak dan memanggil kanak-kanak dengan nama mereka; menggunakan intonasi yang baik/lembut; menunjukkan ekspresi muka yang positif & menyenangkan; dan menggunakanbahasa yang sesuai dengan tahap pemahaman kanak-kanak. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Interaksi guru dan kanakkanak menunjukkan unsurunsur mesra dan positif yang terpuji. Ciri-ciri layanan dan interaksi dalam kategori ini ialah guru: menjawabkesemua soalan kanak-kanak dan memberi maklumbalas konstruktif, pujian/galakan/senyuma n terhadap input kanakkanak; mengenalikesemuakana k-kanak dan memanggil dengan menggunakan nama mereka; menggunakan intonasi yang baik/lembut; menunjukkan ekspresi muka yang positif; dan menggunakanbahasa yang sesuai dengan tahap pemahaman kanak-kanak. Interaksi guru dan kanakkanak dalam kategori ini adalah sangat positif dan jelas menunjukkan kemesraan dan kasihsayang.

54

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 3. Menyediakan sumber /bahan/peralatan untuk menjalankan kesemua pendekatan dan kaedah P&P (inkuiri, penerokaan, permainan, pembelajaran koperatif, dsbnya) Tidak Dilaksanakan 0 Sumber/bahan/peralatan P&P tidak disediakan. 1 Sumber/bahan/peralatan P&P ada disediakan tetapi kurang lengkap, ATAU tidak berfungsi sepenuhnya, ATAU sangat minima, ATAU kurang relevan dengan aktiviti P&P. Guru tidak menunjukkan kreativiti dalam penyediaan dan penggunaan sumber/bahan/peralatan P&P. Rancangan mengajar tidak disediakan/guru langsung tidak merancang pengajaran. Rancangan mengajar ada disediakan tetapi untuk mata pelajaran tertentu sahaja dan hampir memenuhi garis panduan KSPK (tidak lengkap). Ia juga tidak disemak. Jadual dirancang mengikut sebahagian dari garis panduan KSPK. Pelaksanaannya juga tidak menepati masa/tidak teratur. Rutin harian dicatat dalam jadual tetapi tidak dilaksanakan. Transisi berjalan dengan tidak teratur. 2 Sumber/bahan/peralatan P&P ada disediakan, lengkap dan agak relevan dengan aktiviti P&P. Tetapi ada yang tidak berfungsi dan/atau tidak mencukupi untuk semua kanak-kanak. Guru menunjukkan sedikit kreativiti dalam penyediaan dan penggunaan sumber/bahan/peralatan P&P. 3 Sumber/bahan/peralatan P&P ada disediakan, lengkap dan relevan dengan aktiviti P&P serta berfungsi sepenuhnya. Tetapi bilangannya kurang mencukupi untuk kegunaan semua kanak-kanak. Guru menunjukkan tahap kreativiti yang agak baik dalam penyediaan dan penggunaan sumber/bahan/peralatan P&P. Rancangan mengajar lengkap dan memenuhi garis panduan KSPK sepenuhnya, disediakan setiap hari untuk semua mata pelajaran tetapi disemak mengikut keadaan/keperluan. Jadual dirancang sepenuhnya mengikut garis panduan KSPK dan dilaksanakan dengan agak teratur. Rutin harian dan transisi dicatat dengan jelas dalam jadual. Pelaksanaannya agak teratur dan menepati masa tetapi hanya melibatkan sebahagian kanak-kanak sahaja. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Sumber/bahan/peralatan P&P ada disediakan, lengkap dan sangat relevan dengan aktiviti P&P, berfungsi sepenuhnya dan mencukupi untuk kegunaan semua kanak-kanak. Guru menunjukkan kreativiti tinggi/sangat baik dalam penyediaan dan penggunaan sumber/bahan/peralatan P&P. Rancangan mengajar memenuhi garis panduan KSPK sepenuhnya, disediakan setiap hari untuk semua mata pelajaran dan disemak dengan konsisten setiap minggu. Jadual dirancang sepenuhnya mengikut garis panduan KSPK dan dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Rutin harian dan transisi dicatat dengan jelas dalam jadual. Pelaksanaannya juga teratur dan menepati masa. Jadual, rutin harian dan transisi melibatkan kesemua kanak-kanak.

4.

Merancang pengajaran yang memenuhi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Melaksanakan jadual, rutin harian, dan transisi berdasarkan kehendak Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

Rancangan mengajar agak lengkap dan hampir memenuhi garis panduan KSPK, disediakan setiap hari untuk hampir semua mata pelajaran tetapi jarang disemak. Jadual dirancang hampir sepenuhnya mengikut garis panduan KSPK. Rutin harian dan transisi dicatat dalam jadual, tetapi pelaksanaan jadual, rutin harian dan transisi tidak menepati masa dan kurang teratur.

5.

Jadual, rutin harian dan transisi tidak dirancang mengikut garis panduan KSPK. Rutin harian dan transisi tidak dinyatakan dalam jadual dan tidak dilaksanakan di prasekolah.

55

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 6. Melaksanakan aktiviti dan pendekatan P&P yang mampu memupuk perkembangan kanak-kanak (contoh: permainan, penerokaan, penyoalan, pembelajaran koperatif, aktiviti luar kelas dsbnya) Tidak Dilaksanakan 0 Aktiviti dan pendekatan P&P yang dilaksanakan tidak pelbagai, didominasi oleh pemusatan kepada guru dan tidak mampu menyokong perkembangan kanak-kanak. 1 Aktiviti dan pendekatan P&P yang dilaksanakan menunjukkan orientasi kepada satu atau dua kaedah sahaja, atau kepada kaedah berpusatkan guru. Penerokaan dan penyoalan tidak dilakukan. Aktiviti P&P terhad kepada pembelajaran dalam bilik darjah sahaja dan kurang mampu untuk memupuk perkembangan kanakkanak. Prasekolah samada tidak menggunakan penaksiran langsung, ATAU Menjalankan penaksiran yang tersangat minima dan sangat terhad kepada satu bentuk/ satu instrumen sahaja yang tidak digariskan dalam KSPK. Penaksiran yang dilakukan juga tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak bermakna dan tidak mampu memberi maklumat tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap kanak-kanak. Prasekolah hanya menggunakan sebahagian kecil (1-2) daripada 8 instrumen penaksiran yang digariskan dalam KSPK. Penaksiran sangat terhad kepada aspek pengetahuan sahaja tanpa mengambilkira perkembangan kemahiran dan sikap kanak-kanak. Tujuan penaksiran agak kabur dan penggunaan instrumen kurang sesuai/bertepatan dengan tujuan penaksiran dijalankan. 2 Aktiviti dan pendekatan P&P dipelbagaikan tetapi masih didominasi oleh kaedah berpusatkan guru. Penerokaan dan penyoalan masih kekurangan/terhad. Aktiviti P&P berlaku di dalam dan juga luar bilik darjah, tetapi terhad kepada perkembangan kanak-kanak dalam aspekaspek tertentu sahaja. 3 Aktiviti dan pendekatan P&P dipelbagaikan dan agak berpusatkan kanakkanak. Terdapat penerokaan dan penyoalan yang agak baik. Aktiviti P&P berlaku di dalam dan luar bilik darjah, dan berpotensi memupuk perkembangan kanakkanak dalam kebanyakan aspek penting. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Aktiviti dan pendekatan P&P dipelbagaikan dan banyak berpusatkan kanakkanak. Kanak-kanak banyak meneroka dan menyoal melalui aktiviti di dalam dan luar bilik darjah (contoh: permainan air, pasir & blok, inkuiri, lawatan, menyiasat alam sekitar, dsbnya). Aktiviti dan pendekatan P&P berpotensi memupuk perkembangan kanakkanak yang seimbang dalam pelbagai aspek. Prasekolah mempelbagaikan penaksiran dan menggunakan kesemua (8) atau hampir kesemua (7) instrumen dalam KSPK. Kesemua aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dinilai. Prasekolah tidak menghadkan penaksiran kepada satu aspek sahaja (contoh: aspek pengetahuan sahaja) dan kepada penggunaan penaksiran tradisional (ujian bertulis) sahaja.

7.

Menggunakan penaksiran yang sesuai dan pelbagai untuk mengukur tahap perkembangan kanak-kanak dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap selaras dengan garis panduan KSPK

Prasekolah hanya menggunakan separuh (34) daripada 8 instrumen penaksiran yang digariskan dalam KSPK. Penaksiran selalunya terhad kepada aspek pengetahuan sahaja. Aspek kemahiran dan sikap adakalanya dinilai tetapi tidak menentu. Penggunaan instrumen penaksiran juga kadangkala kurang sesuai/bertepatan dengan tujuan penaksiran dijalankan.

Prasekolah menggunakan penaksiran yang agak pelbagai (5-6 instrumen yang digariskan dalam KSPK) tetapi tidak menaksir perkembangan kanak-kanak dalam kesemua aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Salah satu daripada tiga aspek-aspek ini tidak dinilai. Penggunaan instrumen penaksiran agak sesuai/ bertepatan dengan tujuan penaksiran dijalankan tetapi masih memerlukan penambahbaikan.

56

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan Tidak Dilaksanakan 0 1 Maklumat dari penaksiran kurang mampu memberi gambaran yang jelas tentang tahap perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap kanak-kanak. 2 Maklumat dari penaksiran hanya dapat memberi gambaran yang minima tentang tahap perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap kanak-kanak. 3 (Contoh: menggunakan ujian bertulis untuk menaksir kemahiran atau sikap; pemerhatian untuk merekod perkembangan pengetahuan, dsbnya). Maklumat dari penaksiran dapat memberi gambaran yang agak jelas tentang tahap perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap kanak-kanak. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Penggunaan instrumen penaksiran bersesuaian/ bertepatan dengan tujuan penaksiran (contoh: temubual digunakan untuk menaksir kemahiran lisan; rekod anekdot untuk menaksir sikap; lembaran kerja melakar dan mewarna untuk melihat perkembangan motor halus; ujian mengeja lisan/bertulis untuk menaksir perkembangan pengetahuan, dsbnya). Maklumat dari penaksiran dapat memberi gambaran yang jelas dan mantap tentang tahap perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap kanak-kanak. Semua hasil penaksiran direkodkan, dan kebanyakannya (lebih 90%) dianalisa dan digunakan secara optimum untuk memperbaiki kualiti P&P di prasekolah. Semua hasil penaksiran yang memberi maklumat bermanfaat dijadikan asas merancang perkembangan kemahiran Bahasa Malaysia dan potensi lainkanak-kanak.

8.

Menggunakan penaksiran untuk memperbaiki kualiti P&P dan memperkembangkan lagi kemahiran Bahasa Malaysia* dan potensi lain kanak-kanak (contoh: potensi intelek, kreativiti & estetika, sosioemosi & kewarganegaraan, fizikal, moral &

spiritual dsbnya)

Semua hasil penaksiran direkodkan, tetapi tidak dianalisa dan digunakan untuk menambahbaik kualiti P&P di prasekolah ATAU dijadikan asas merancang perkembangan kemahiran Bahasa Malaysia* dan potensi lain kanak-kanak. Dalam ertikata lain, hasil penaksiran hanya direkodkan dan disimpan tanpa tujuan penambahbaikan.

Semua hasil penaksiran direkodkan, tetapi hanya sedikit (kurang dari 30%) dianalisa dan digunakan untuk memperbaiki kualiti P&P di prasekolah. Hasil penaksiran kurang bermakna dan tidak dijadikan asas merancang perkembangan kemahiran Bahasa Malaysia dan potensi lainkanak-kanak.

Semua hasil penaksiran direkodkan, tetapi hanya sebahagian kecil sahaja (antara 30%-60%) dianalisa dan digunakan untuk memperbaiki kualiti P&P di prasekolah. Hanya sebahagian kecil dari hasil penaksiran dijadikan asas merancang perkembangan kemahiran Bahasa Malaysia dan potensi lainkanak-kanak.

Semua hasil penaksiran direkodkan, dan sebahagian besar (antara 60%-90%) dianalisa dan digunakan untuk memperbaiki kualiti P&P di prasekolah. Sebahagian besar dari hasil penaksiran dijadikan asas merancang perkembangan kemahiran Bahasa Malaysia dan potensi lainkanak-kanak.

57

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan Tidak Dilaksanakan 0 1 Hasil penaksiran jarangjarang sekali dimaklumkan kepada ibubapa atau penjaga. 2 Kebanyakan hasil penaksiran dimaklumkan kepada ibubapa atau penjaga. Terdapat sebahagian yang tidak dimaklumkan. Separuh/hampir separuh daripada aktiviti P&P (30%50%) yang dilaksanakan mematuhi 6 tunjang pembelajaran KSPK. Pemberatan masa dan penekanan yang diberi kepada setiap tunjang adalah sederhana. Sebahagian besar pemberatan masih belum menepati garis panduan KSPK dan memerlukan sedikit rombakan. 3 Kebanyakan hasil penaksiran dimaklumkan kepada ibubapa atau penjaga. Terdapat sebahagian yang tidak dimaklumkan. Sebahagian besar aktiviti P&P (lebih daripada 50% tetapi tidak 100%) yang dilaksanakan mematuhi 6 tunjang pembelajaran KSPK. Pemberatan masa dan penekanan yang diberi kepada setiap tunjang adalah wajar, walaupun tidak menepati garis panduan KSPK sepenuhnya. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Semua hasil penaksiran dimaklumkan kepada ibubapa atau penjaga untuk tujuan membantu perkembangan potensi kanak-kanak. Semua aktiviti P&P (100%) yang dilaksanakan mematuhi 6 tunjang pembelajaran KSPK dan memberikan pemberatan masa dan penekanan yang seimbang/sewajarnya antara keenam-enam tunjang seperti yang digariskan dalam KSPK.

9.

Mematuhi tunjang pembelajaran Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dalam melaksanakan aktiviti P&P (contoh: aktiviti-aktiviti yang membina aspek bahasa & komunikasi, sosioemosi & kewarganegaraan, kreativiti& estetika, fizikal, moral & spiritual dsbnya)

Prasekolah tidak mematuhi enam (6) tunjang pembelajaran seperti yang digariskan dalam KSPK. Aktiviti P&P yang berlaku adalah mengikut acuan/olahan prasekolah sendiri.

Sebahagian kecil aktiviti P&P (kurang daripada 30%) yang dilaksanakan mematuhi 6 tunjang pembelajaran KSPK. Pemberatan masa dan penekanan yang diberi kepada setiap tunjang adalah di bawah piawai KSPK dan perlu dirombak semula.

58

Kualiti Interaksi
Petunjuk/Amalan Tidak Dilaksanakan 0 Ibubapa/penjaga/ahli keluarga TIDAK dilibatkan langsung. Penerangan dan maklumat tentang kurikulum prasekolah tidakdisampaikan kepada ibubapa. 1 Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan secara minima/atau TIDAK FORMAL. Penerangan dan maklumat tentang kurikulum prasekolah yang sangat terbatas sahaja yang disampaikan kepada ibubapa. Tahap Pelaksanaan Amalan 2 Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan secara FORMAL dan TIDAK FORMAL.. Tahap penglibatan adalah sederhana. Penglibatan secara FORMAL adalah dalam bentuk berkala. (contoh: Hari Keluarga, Hari Terbuka, Hari Gotong Royong, dsb). Sedikit penerangan dan maklumat tentang kurikulum prasekolah yang disampaikan kepada ibubapa. 3 Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan secara FORMAL dan TIDAK FORMAL. Tahap penglibatan adalah hampir menyeluruh (hampir sepenuhnya). Penglibatan secara FORMAL adalah dalam bentuk berkala. (contoh: Hari Keluarga, Hari Terbuka, Hari Gotong Royong, dsb). Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga didokumenkan. (contoh: Surat jemputan, surat jawapan kehadiran dsb) Penerangan dan maklumat tentang kurikulum prasekolah yang memadai disampaikan kepada ibubapa. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan secara FORMAL dan TIDAK FORMAL. Penglibatan berlaku pada tahap optimum, iaitu dalam setiap program yang diadakan. Penglibatan secara FORMAL adalah dalam bentuk berkala. (contoh: Hari Keluarga, Hari Terbuka, Hari Gotong Royong, dsb). Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga didokumenkan. (contoh: Surat jemputan, surat jawapan kehadiran dsb). Hasil penglibatan ibubapa/penjaga/ahli keluarga digunakan dalam program yang ditawarkan. Penerangan dan maklumat tentang kurikulum prasekolah disampaikan dengan cemerlang kepada ibubapa menerusi pelbagai cara.

1.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan secara formal dan tidak formal demi menjayakan program pendidikan yang ditawarkan

59

2.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga diberi peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti bilik darjah (contoh: membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran)

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga TIDAK dilibatkan.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan, tetapi penglibatan mereka terhad kepada aktiviti tertentu sahaja yang tidak melibatkan PDP (contoh: aktiviti menghias dan membersihkan bilik darjah).

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan. Penglibatan mereka tidak terhad kepada aktiviti menghias dan membersihkan bilik darjah sahaja, malah merangkumi aktiviti membangunkan sumber dan bahan PDP. Tetapi ibubapa/penjaga/ahli keluargatidak terlibat dalam proses PDP secara langsung. Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga didokumenkan.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam aktiviti bilik darjah secara langsung tetapi tidak aktif dalam proses PDP, contohnya sebagai pemerhati murid di belakang kelas, selain dari membangunkan bahan/ sumber PDP. Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga didokumenkan. Hasil kerja ibubapa/penjaga/ ahli keluarga digunakan oleh guru dalam PDP sebagai ABM sampingan guru.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan secara aktif dan secara langsung dalam proses PDP, termasuk sebagai pembantu guru/pembantu murid secara sukarela, selain dari membangunkan bahan/ sumber PDP. Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga didokumenkan. Hasil kerja ibubapa/ penjaga/ ahli keluarga digunakan oleh guru dalam PDP sebagai ABM utama guru dan/atau dipamerkan dalam bilik darjah. Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga merangkumi SEMUA aktiviti luar bilik darjah (penglibatan pada tahap paling optimum/sangat baik). Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga juga didokumentasikan dengan baik SERTAdipanjangkan kepada semua pemegang taruh. Penglibatan yang sangat aktif. Ibubapa juga membantu merangka aktiviti, memberi inputdalam menentukan

3.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga diberi peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah (contoh: mengiringi murid ke lawatan luar; menjalankan jualan amal, dsbnya)

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga TIDAK dilibatkan.

Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga terhad kepada aktiviti luar bilik darjah yang tertentu sahaja (penglibatan pada tahap minimum).

Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga merangkumi SEBAHAGIAN BESAR aktiviti luar bilik darjah (penglibatan pada tahap sederhana).

Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga merangkumi HAMPIR KESEMUA aktiviti luar bilik darjah (penglibatan pada tahap yang memadai). Penglibatan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga juga didokumentasikan dengan baik TETAPItidak dipanjangkan kepada semua pemegang taruh. Penglibatan yang aktif tetapi terhad kepada membantu daripada segi menguruskan kelancaran program

Dalam ertikata lain, hanya SEBAHAGIAN KECIL aktiviti luar darjah sahaja yang melibatkan ibubapa/penjaga/ahli keluarga.

Penglibatan yang agak aktif tetapi terhad perkara-perkara fizikal/logistik sahaja seperti menyumbang peralatan dan menguruskan kelancaran program.

60

Penglibatan berbentuk pasif.

sahaja.Aktiviti ditentukan sepenuhnya oleh sekolah. Ibubapa tidak memberi input untuk merangka aktiviti.

aktiviti dan menguruskan kelancaran program.

4.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam jawatankuasa atau lembaga penasihat program pendidikan prasekolah

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga TIDAK dilibatkan dalam sebarang jawatankuasa

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah. Ibubapa terlibat sebagai ahli biasa tanpa membuat keputusan. Terlibat dalam bentuk keahlian/kehadiran sahaja. Ibubapa tiada suara dalam membuat keputusan.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah. Pembabitan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga adalah melalui perlantikan rasmi yang dibuat dalam mesyuarat tertentu. Ibubapa mempunyai suara TERHAD dalam membuat keputusan. Penglibatan tidak terhad kepada keahlian dan kehadiran sahaja.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah. Pembabitan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga adalah melalui perlantikan rasmi yang dibuat dalam mesyuarat tertentu. Pembabitan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga didokumenkan melalui surat perlantikan, minit mesyuarat dsbnya. Ibubapa bebas bersuara tetapi adakalanya suara ibubapa tidak diambilkira sepenuhnya dalam membuat keputusan.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah. Pembabitan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga adalah melalui perlantikan rasmi yang dibuat dalam mesyuarat tertentu. Pembabitan ibubapa/penjaga/ ahli keluarga didokumenkan melalui surat perlantikan, minit mesyuarat dsbnya. Keahlian jawatankuasa mengambilkira kepelbagaian latarbelakang (bangsa, jantina, latarbelakang ekonomi dsbnya). Ibubapa bebas bersuara. Suara ibubapa diambilkira sepenuhnya dalam membuat keputusan.

61

5. Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam menilai dan menaksirkan program pendidikan prasekolah

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga TIDAK dilibatkan dalam menilai program pendidikan yang ditawarkan. Ibubapa tidak diberikan penerangan tentang apa dan bagaimana pihak prasekolah menaksir/menilai program pendidikannya.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam menilai program pendidikan yang ditawarkan secara TIDAK FORMAL (contoh: memberi pandangan dalam perjumpaan yang diadakan di sekolah). Ibubapa hanya diberikan penerangan yang terbatas tentang apa dan bagaimana pihak prasekolah menaksir/menilai program pendidikannya. Penerangan tersebut tidak mencukupi untuk membolehkan ibubapa menyertai/memberi sumbangan. Input prasekolah sangat minima dan terhad kepada memberi pandangan semasa interaksi ibubapa/penjagasekolah (seperti dalam perjumpaan PIBG sahaja). Sebahagian besar input ibubapa/penjagaTIDAK diambilkira oleh sekolah.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam menilai program pendidikan yang ditawarkan secara FORMAL menggunakan format / borang tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu (contoh: setiap akhir tahun). Ibubapa diberikan penerangan yang terbatas tentang apa dan bagaimana pihak prasekolah menaksir/menilai program pendidikannya. Tetapi penerangan tersebut hanya berkaitan dengan program atau aspek-aspek tertentu. Penerangan tersebut hanya membolehkan ibubapa menyertai/memberi sumbangan secara terhad. Sebahagian kecil input ibubapa/penjaga diambilkira oleh sekolah.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam menilai program pendidikan yang ditawarkan secara FORMAL menggunakan format / borang tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu (contoh: setiap akhir tahun). Hasil penilaian terhadap program oleh ibubapa/ penjaga/ahli keluarga didokumenkan. Ibubapa diberikan penerangan yang tentang apa dan bagaimana pihak prasekolah menaksir/menilai program pendidikannya. Penerangan tersebut memberi peluang kepada ibubapa untuk mencari cara menyertai/memberi sumbangan. Prasekolah mengambilkira sebahagian daripada input ibubapa/penjaga.

Ibubapa/penjaga/ahli keluarga dilibatkan dalam menilai program pendidikan yang ditawarkan secara FORMAL menggunakan format / borang tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu (contoh: setiap akhir tahun). Hasil penilaian terhadap program oleh ibubapa/ penjaga/ahli keluarga didokumenkan dan dimanfaatkan untuk menambahbaik program yang sedia ada. Hasil penilaian terhadap program oleh ibubapa/ penjaga/ahli keluarga dikongsi dan diedarkan dalam mesyuarat bersama ibubapa/ penjaga/ ahli keluarga yang lain. Ibubapa diberikan penerangan yang amat terperinci tentang apa dan bagaimana pihak prasekolah menaksir/menilai program pendidikannya. Ibubapa mengetahui cara menyertai/memberi sumbangan dalam proses penaksiran.

62

Prasekolah mengambilkira semua input berfaedah daripada ibubapa/penjaga.

63

Kualiti Kesihatan, Pemakanan dan Keselamatan


Petunjuk/Amalan Tidak Dilaksanakan 1. Guru dan pembantu guru mempunyai pengetahuan dan latihan serta mengamalkan pemantauan kesihatan kanakkanak (seperti ubatubatan, imunisasi, alahan, pertolongan kecemasan, rekod kesihatan, dll). 0 Tidak tahu/tidak ada polisi atau prosedur kesihatan kanak-kanak. Tidak ada guru atau pembantu guru yang tahu atau pernah menghadiri kursus kesihatan kanakkanak. 1 Polisi dan prosedur kesihatan kanak-kanak tidak direkod atau dipamerkan. Tidak ada guru atau penolong guru yang tahu atau pernah menghadiri kursus kesihatan kanakkanak 2 Polisi dan prosedur kesihatan kanak-kanak direkod tetapi tidak dipamerkan. Kebanyakan polisi dan prosedur kesihatan kanakkanak diamalkan oleh guru atau pembantu guru. Guru atau pembantu guru pernah menghadiri kursus amalan kesihatan kanakkanak. 3 Semua polisi dan prosedur kesihatan kanak-kanak direkod dan dipamerkan. Semua polisi dan prosedur kesihatan dan pemantauan kanak-kanak diamalkan oleh guru dan pembantu guru. Guru dan pembantu guru telah menghadiri kursus amalan dan pemantauan kesihatan kanak-kanak lebih dari tiga tahun yang lepas. Tahap Pelaksanaan Amalan Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Semua polisi dan prosedur kesihatan kanak-kanak direkod dan dipamerkan. Semua polisi dan prosedur kesihatan dan pemantauan kanak-kanak diamalkan oleh guru dan pembantu guru. Semua guru dan pembantu guru telah menghadiri kursus amalan dan pemantauan kesihatan kanak-kanak lebih dari tiga tahun yang lepas.

64

2.

Prasekolah ini mempunyai polisi, prosedur dan staf yang berpengetahuan dalam membentuk kanak-kanak mengamalkan kebersihan diri (contoh: basuh tangan, gosok gigi dengan betul, mengepam tandas selepas digunakan).

Prasekolah ini tidak mempunyai polisi dan prosedur kebersihan diri. Staf tidak tahu amalan kebersihan diri.

Polisi dan prosedur kebersihan diri kanakkanak tidak direkodkan dan tidak dipamerkan. Staf tidak pernah menghadiri kursus amalan kebersihan diri.

Polisi dan prosedur kebersihan diri kanakkanak direkod tetapi tidak dipamerkan. Ada guru atau penolong guru yang tidak berpengetahuan untuk membolehkan murid-murid mengamalkan kebersihan diri sepenuhnya (basuh tangan, gosok gigi, pengunaan tandas, dll). Tidak semua staf telah menghadiri kursus amalan kebersihan diri.

Semua polisi dan prosedur kebersihan diri kanakkanak direkod dan dipamerkan. Semua staf berpengetahuan untuk membolehkan murid-murid mengamalkan kebersihan diri (basuh tangan, gosok gigi, pengunaan tandas, dll. Semua staf telah menghadiri kursus amalan kebersihan diri lebih dari tiga tahun yang lepas.

Semua polisi dan prosedur kebersihan diri kanakkanak direkod dan dipamerkan. Semua staf berpengetahuan untuk membolehkan murid-murid mengamalkan kebersihan diri (basuh tangan, gosok gigi, pengunaan tandas, dll. Semua staf telah menghadiri kursus kebersihan diri yang diikhtiraf oleh Kementerian Kesihatan sekurangkurangnya sekali setiap tiga tahun.

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 3. Guru dan pembantu guru mengamalkan penyediaan makanan yang berkhasiat (berdasarkan Akta Makanan 1983; Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009). Tidak Dilaksanakan 0 Guru dan pembantu guru tidak mengamalkan penyediaan pemakanan berkhasiat yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dan tidak mematuhi piramid pemakanan Malaysia. Prasekolah tidak mempunyai guru dan pembantu guruyang berpengetahuan tentang pemakanan berkhasiatatau pernah menghadiri kursus tentang penyediaannya. 1 Guru dan pembantu guru mengamalkan penyediaan makanan yang berkhasiat yang sangat minima. Amnya piramid pemakanan TIDAK dipatuhi/sebahagian kecil sahaja dipatuhi. Bilangan guru dan pembantu guruyang berpengetahuan tentang pemakanan berkhasiatatau pernah menghadiri kursus tentang penyediaannya dalam tempoh 3 tahun terdekat adalah sangat kecil (kurang dari 25%). 2 Guru dan pembantu guru mengamalkan penyediaan makanan yang berkhasiat yang sederhana baiknya. Sebahagian besar piramid pemakanan dipatuhi, TETAPI tidak sepenuhnya. Kurang dari separuh (antara 25%-50%) guru dan pembantu gurumempunyai pengetahuan tentang pemakanan berkhasiat DAN pernah menghadiri kursus tentang penyediaannya dalam 3 Guru dan pembantu guru mengamalkan penyediaan makanan yang berkhasiat yang baik. Piramid pemakanan dipatuhi hampir sepenuhnya. Majoriti (lebih 75%) guru dan pembantu gurumempunyai pengetahuan tentang pemakanan berkhasiat DAN pernah menghadiri kursus tentang penyediaannya dalam tempoh 3 tahun terdekat. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Guru dan pembantu guru mengamalkan penyediaan makanan yang berkhasiat yang sangat baik. Piramid pemakanan dipatuhi sepenuhnya. Kesemua guru dan pembantu gurumempunyai pengetahuan tentang pemakanan berkhasiat DAN pernah menghadiri kursus tentang penyediaannya dalam tempoh 3 tahun terdekat.

65

tempoh 3 tahun terdekat.

4.

Prasekolah ini mempunyai polisi dan prosedur serta staf yang mengamalkan keselamatan makanan dan pengendali makanan yang berpengetahuan (Akta Peraturan Kebersihan Makanan Malaysia 2009, imunisasi typoid, dll).

Pengendali makanan tidak tahu dan tidak pernah menghadiri kursus pengendalian dan keselamatan makanan mengikut Akta Peraturan Kebersihan Makanan 2009 Tidak mempunyai polisi atau prosedur dan tidak mengamalkan keselamatan makanan

Polisi/prosedur keselamatan makanan TIDAK direkod atau dipamerkan. Ada pengendali makanan yang tidak pernah dilatih dalam pengendalian makanan yang diiktiraf oleh Kementerian kesihatan dan tidak ada rekod imunisasi mengikut Akta Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Pengendali makanan TIDAK mengamalkan keselamatan makanan

Polisi/prosedur keselamatan makanan direkod tetapi tidak dipamerkan. Pengendali makanan mengamalkan keselamatan makanan tetapi TIDAK sepenuhnya. Pengendali makanan telah menghadiri kursus pengendalian makanan mengikut Akta Peraturan Kebersihan Makanan 2009 lebih dari tiga tahun yang lepas

Semua polisi dan prosedur keselamatan makanan diiktiraf oleh Kementerian kesihatan dan direkod dan dipamerkan; dan diamalkan sepenuhnya oleh semua pengendali makanan. Semua pengendali makanan telah menghadiri kursus pengendalian makanan mengikut Akta Peraturan Kebersihan Makanan 2009 lebih dari tiga tahun yang lepas

Semua polisi dan prosedur keselamatan makanan diiktiraf oleh Kementerian kesihatan; direkod dan dipamerkan; dan diamalkan sepenuhnya oleh semua pengendali makanan. Semua pengendali makanan telah menghadiri kursus pengendalian makanan yang diiktiraf oleh Kementerian kesihatan mengikut Akta Peraturan Kebersihan Makanan 2009 (termasuk imunisasi) sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

66

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 5. Prasekolah ini mempunyai polisi, prosedur dan staff yang berpengetahuan dalam amalan keselamatan kanak-kanak (seperti bahan, ubat, dan objek merbahaya; keluarmasuk dan aktiviti luar sekolah, dll). Tidak Dilaksanakan 0 Prasekolah tidak ada polisi dan prosedur keselamatan kanak-kanak. Guru atau penolong guru tidak tahu amalan keselamatan kanak-kanak. 1 Polisi dan prosedur keselamatan kanak-kanak tidak direkod dan dipamerkan. Guru atau penolong guru tidak dilatih dalam amalan keselamatan kanak-kanak. 2 Polisi dan prosedur keselamatan kanak-kanak di rekod tetapi tidak dipamerkan. Guru atau penolong guru telah mengikuti kursus amalan keselamatan kanakkanak sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Ada guru atau penolong guru yang tidak mengamalkan keselamatan kanak-kanak. 3 Polisi dan prosedur keselamatan kanak-kanak di rekod dan dipamerkan. Semua guru dan penolong guru mengamalkan keselamatan kanak-kanak sepenuhnya. Semua guru dan penolong guru telah mengikuti kursus amalan keselamatan kanak-kanak sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Polisi dan prosedur keselamatan kanak-kanak di rekod dan dipamerkan. Semua guru dan penolong guru mengamalkan keselamatan kanak-kanak sepenuhnya. Semua guru dan penolong guru telah mengikuti kursus amalan keselamatan kanak-kanak sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

6.

Prasekolah ini mempunyai polisi, prosedur dan amalan keselamatan bangunan, peralatan, dan ruang dalaman (seperti, keluasan ruang dalam bangunan, pencahayaan, alat permainan, kerusi dan meja, dll) yang disahkan oleh pihak berwajib.

Tidak ada polisi dan prosedur bangunan, peralatan, dan ruang dalaman yang selamat, berfungsi, bersih dan selesa bangunan, peralatan, dan ruang dalaman tidak selamat, berfungsi, bersih dan selesa Semua bangunan, peralatan, dan ruang dalaman tidak disahkan oleh pihak berwajib

Polisi dan prosedur bangunan, peralatan, dan ruang dalaman yang selamat, berfungsi, bersih dan selesa tidak direkod dan tidak di pamerkan Ada bangunan, kawasan dan peralatan yang tidak selamat, berfungsi, bersih dan selesa Ada bangunan, peralatan, dan ruang dalaman tidak disahkan oleh pihak berwajib

Semua polisi dan prosedur bangunan, peralatan, ruang dalaman yang selamat, berfungsi, bersih dan selesa direkod tetapi tidak di pamerkan Ada bangunan, kawasan atau peralatan yang selamat dan bersih tetapi tidak berfungsi dan selesa Semua bangunan, kawasan dan peralatan disahkan oleh pihak berwajib

Semua polisi dan prosedur bangunan, peralatan, ruang dalaman yang selamat, berfungsi, bersih dan selesa direkod dan dipamerkan Ada bangunan, kawasan atau peralatan yang selamat dan berfungsi dan bersih tetapi tidak selesa Semua bangunan, kawasan dan peralatan disahkan oleh pihak berwajib

Semua polisi dan prosedur bangunan, peralatan, ruang dalaman yang selamat, berfungsi, bersih dan selesa direkod dan dipamerkan Semua bangunan, peralatan, dan ruang dalaman selamat, berfungsi, bersih dan selesa Semua bangunan, peralatan dan ruang dalaman disahkan oleh pihak berwajib

67

Tahap Pelaksanaan Amalan Petunjuk/Amalan 7. Prasekolah ini mempunyai polisi, prosedur dan amalan keselamatan peralatan, persekitaran dan ruang luaran (seperti keluasan ruang luar bangunan yang tidak berbumbung, lanskap, dan alat permainan, dll) yang disahkan oleh pihak berwajib. Tidak Dilaksanakan 0 Tidak ada polisi dan prosedur peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran. Peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran tidak selamat, berfungsi, bersih dan selesa. Peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran tidak disahkan oleh pihak berwajib. 1 Polisi dan prosedur peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran yang selamat, selesa, dan berfungsi tidak direkod dan tidak dipamerkan. Ada peralatan asas persekitaran dan ruang luaran yang tidak selamat, berfungsi, bersih dan selesa. Ada peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran tidak disahkan oleh pihak berwajib. 2 Polisi dan prosedur peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran direkod tetapi tidak di pamerkan. Ada peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran yang selamat dan bersih, tetapi tidak berfungsi dan selesa. Semua peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran disahkan oleh pihak berwajib. 3 Semua polisi dan prosedur peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran direkod dan pamerkan. Ada peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran yang selamat bersih, dan berfungsi tetapi tidak selesa. Semua peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran disahkan oleh pihak berwajib. Dilaksanakan Sepenuhnya 4 Semua polisi dan prosedur peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran direkod dan pamerkan. Semua polisi dan prosedur peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran selamat, selesa, bersih dan berfungsi. Semua peralatan asas, persekitaran dan ruang luaran disahkan oleh pihak berwajib

68

Anda mungkin juga menyukai