Anda di halaman 1dari 3

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAA N

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha

berterusan ke arah mem erkemban!kan la!i "tensi indi#idu se$ara menyeluruh dan berse adu untuk me%u&udkan insan yan! seimban! dan harm"nis dari se!i intelek' r"hani' em"si dan &asmani( )saha ini adalah ba!i melahirkan rakyat Malaysia yan! berilmu en!etahuan' berakhlak mulia' bertan!!un!&a%ab' berketram ilan dan berkeu ayaan men$a ai kese&ahteraan diri serta memberi sumban!an terhada keharm"nian dan kemakmuran keluar!a' masyarakat dan ne!ara("

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan budaya negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin

FALSAFAH PENDIDIKAN G)*)

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.