Anda di halaman 1dari 13

Pengurusan: Definisi, Sejarah dan Konsep Siri 3 April 16, 2008 universiti Oleh: Mohammad Fauzi

Pentadbiran

Pengurusan

Atau

Pentadbiran vs Pengurusan?

Dalam berkaitan

kebanyakan dengan

buku-buku

yang tidak

pengurusan jelas dan

menggariskan antara

dengan

perbezaan pentadbiran.

pengurusan

Menurut

Boles

&

Davenport pentadbir

(1976) dan

menyatakan

bahawa

pengurus memainkan peranan dan fungsi yang sama meliputi aktiviti-aktiviti seperti merancang, menghimpun maklumat,

membuat analisis dan menyebarkannya, mengawal menggerakkan selia aktiviti kakitangan bagi dan

mencapai

matlamat dan objektif organisasi seperti yang ditetapkan. Wilfrid pentadbir Brown dan menyatakan pengurus bahawa

memainkan

peranan memberikan arahan, mengawal

dan memantau kerja-kerja yang diagihkan kepada subordinat segala yang akan tugasan

melaksanakan

berpandukan arahan yang diberikan dan diakhir proses kerja tersebut pentadbir dan pengurus akan membuat penilaian ke atas kualiti dan kuantiti kerja yang dihasilkan. Definisi-definisi yang diutarakan oleh para sarjana ini seperti dapat gambaran dan yang dinyatakan kita asas Dalam

sebelum memahami

membantu konsep

pengurusan

pentadbiran.

memperkatakan tentang pentadbiran dan

pengurusan dari segi takrifan terdapat juga beberapa pendapat dan maklumat umum yang menunjukkan dengan jelas terdapat adanya perbezaan antara pentadbiran dan pengurusan seperti berikut:-

Pentadbiran

dari

secara

umumnya

boleh ditakrifkan sebagai satu proses yang melibatkan pengawalan proses dan penyelenggaraan, pelbagai

penggunaan

sumber samada dari sumber kewangan, tenaga mahir dan material yang digerakkan

secara bersepadu bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengurusan pula dari segi definisi umum ditakrifkan sebagai satu proses atau sistem yang direkabentuk, diolah dan

disusun bagi membentuk persefahaman yang menyumbang kepada kerjasama dan penglibatan semua ahli dalam kumpulan atau organisasi bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perbezaan di antara pentadbiran dan pengurusan dapat dilihat dengan jelas seperti berikut:-

Pentadbiran 1. Pematuhan secara mutlak kepada peraturan & prosedur. 1. Keputusan One man decision 1. Aliran komunikasi , arahan dan penugasan adalah bersifat dari atas (hirarki) ke bawah (hirarki) dan ia bersifat vertical 1. Bureaucratic stance 1. Pemusatan Arahan Kerja & Kuasa

1. Subordinat melaksanakan tugas dengan kuasa yang terhad. 1. Pematuhan konsep hirarki yang ketat.

Pengurusan 1. Peraturan & prosedur hanya sebagai garis panduan dan pematuhan adalah bersifat pilihan. 1. Keputusan dicapai melalui persetujuan bersama. 1. Aliran komunikasi, arahan dan penugasan adalah bersifat mendatar dan

pengagihan secara saksama mengikut fungsi unit dan ia bersifat horizontal. 1. Entrepreneur stance 1. Pengagihan Arahan Kerja & Kuasa 1. Penugasan disertakan dengan autonomy within the boundary 1. Konsep hirarki digunapakai sebagai formaliti namun pasukan kerja mengandungi ahli dari hirarki yang pelbagai. Perbezaan-perbezaan ini, walaupun

dapat dilihat secara jelas dan nyata tetapi ia

tidak

memberikan konsep

perbezaan umum

yang tentang

menjejaskan

pengurusan dan pentadbiran itu sendiri. Oleh kerana perkara-perkara yang menjadi asas dalam ilmu sains sosial seperti definisi, teori dan kaedah adalah sesuatu yang bersifat subjektif dan boleh diterima pakai dan dibahaskan. Dalam memahami konsep asas pengurusan, teori P.O.S.C.O.R.B adalah salah satu pendekatan yang paling popular untuk memahami konsep asas pengurusan. P.O.S.C.O.R.B dianggap sebagai satu

bentuk rantaian pengurusan yang perlu difahami dan perlu dilengkapkan agar pengurusan sesuatu organisasi itu berjalan dengan lancar. Di dalam pentadbiran, P.O.S.C.O.R.B dianggap sebagai perkaraperkara yang perlu pentadbir tahu dan ia sering dianggap sebagai tugas-tugas teras seorang pentadbir.

Akronim

P.O.S.C.O.R.B

boleh

diterjemahkan seperi berikut :-

P Planning O Organizing S Staffing CO Coordinating R Reporting B Budgeting Konsep P.O.S.C.O.R.B ini akan

diterangkan dengan lebih lanjut dalam keluaran yang seterusnya.

Rujukan

1. Pengantar Pengurusan (2000) Jaafar Muhammad, Mohd Hizam Hanafiah, Zaffir Mohd Makhbul ( Leeds Publication) 1. Tamadun Dunia (1999) Sivachandralingan Sundara Raja / Ayadurai Lecthumanan (Fajar Bakti) 1. Pengurusan Terkini (2001) Wan Azmi Ramli (Golden Books Centre Sdn. Bhd) 1. Management (Third Edition) James A.F Stoner & Charles Wienkel 1. Management Harold Koontz & Heinz Weihrich

1. Ensiklopedia Pengurusan (2002) Golden Books Centre 1. Ensiklopedia Bebas Wikipedia 1. http://members.tripod.com/nifah/urus.ht m