Anda di halaman 1dari 9

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK

SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) SK LEMBAH KERAMAT 1.0 PENDAHULUAN Tidak dapat dinafikan bahawa rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelajar. Dalam usaha mencari-cari identiti diri, para pelajar banyak bergantung kepada rakan sebaya untuk mendapat panduan hidup dengan dipengaruhi oleh unsur positif dan negatif. Fenomena inilah yang mendorong melatih pelajar dengan beberapa kemahiran mempengaruhi kawan melalui membina perhubungan mesra dan menjadi contoh teladan. Program Pembimbing Rakan ebaya !PR " mampu membantu pihak #nit $imbingan % &aunseling menjana pembentukan sahsiah dan minda para pelajar, PR yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan lagi perkhidmatan $imbingan % &aunseling di sekolah ini. 2.0 RASIONAL &aedah dan pendekatan $imbingan dan &aunseling dapat mengisi atau merentasi setiap aspek pendidikan. &hidmat 'murid membantu murid( dijangka lebih berkesan dan memahami curahan perasaan rakan sebaya mereka. )olongan murid ini wajar diberi pendedahan asas perkhidmatan menolong serta kemahiran asas kaunseling yang lain. &emahiran yang dimiliki itu diharapkan dapat menjadikan diri mereka sebagai pendengar yang empati dan rela memberi pertolongan dalam membentuk budaya sekolah. ejajar dengan falsafah PR '$antu diri untuk membantu orang lain(, wajarlah PR ini ditubuhkan untuk menjelajah potensi diri, membina keyakinan diri dan berusaha mempertingkatkan kemahiran, kepimpinan dan keupayaan menolong. 3.0 MATLAMAT Penubuhan PR diharapkan dapat membina kelompok pelajar yang mampunyai keyakinan diri yang tinggi, mempraktikkan sistem nilai yang sihat sejajar dengan tuntutan Falsafah Pendidikan &ebangsaan dan dapat

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

membantu )uru $imbingan melaksanakan perkhidmatan menolong yang menjurus kepada pembentukkan budaya sekolah yang kondusif dan merangsang pembangunan manusia. 4.0 OBJEKTIF elepas program, murid terpilih ini akan* +. $oleh mengetahui teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PR yang peka kepada perasaan rakan-rakan seterusnya dapat membatu rakan dengan lebih berkesan. ,. $oleh menjadi -.odel Pelajar/ atau pelajar contoh kepada murid sekolah yang lain dengan perwatakan dan keperibadian yang baik dan menarik. 0. $oleh memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkan dengan guru-guru, rakan-rakan, keluarga dan orang lain. 1. $oleh menjadi PR terlatih dan dapat menjadi pendengar yang baik dan berkeupayaan membantu rakan. 2. $oleh membantu guru bimbingan dan kaunseling memperluas khidmat melalui projek membantu yang dijalankan oleh PR . PR juga boleh membantu sebagai fasilitator dalam program yang dianjurkan sekolah. 3. $oleh berinteraksi dengan berkesan bersama rakan sebaya serta dapat memberi pertolongan kepada sekolah dalam menangani masalah disiplin sekolah. 5.0 PENUTUP Penubuhan PR ini dibentuk atas empat objektif besar iaitu membolehkan murid atau peserta membina kesedaran kendiri, mempraktikkan komunikasi berkesan, mengaplikasikan kemahiran asas kaunseling serta membantu sekolah dalam menangani masalah disiplin dengan menjadi model pelajar yang berketrampilan. #saha yang berterusan harus digembeling bersama agar ekolah &ebangsaan 4embah &eramat dapat meningkatkan kecemerlangan dan mendapat pengiktirafan ekolah $erprestasi Tinggi ! $T" sebelum akhir Tahun ,5+0, selaras dengan $idang &eberhasilan #tama 6egara !6&R7". Penubuhan PR adalah satu usaha yang berterusan ke arah itu.

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

LAMPIRAN SEBARAN UNTUK GURU TUAN GURU Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa #nit $imbingan dan &aunseling akan menubuhkan Pembimbing Rakan ebaya !PR " dan menjalankan program di sekolah ini. Program ini merupakan satu program murid yang terlibat dilatih sehingga dapat membantu diri dan rakan sebaya mereka dalam bidang yang berkaitan dengan akademik dan sahsiah.&ajian mendapati rakan sebaya lebih berpengaruh dan berkesan sebagai tempat meluahkan perasaan dan masalah murid. 8leh itu program ini perlu dilaksanakan bagi membolehkan proses membantu dijalankan secara lebih teratur dan berkesan. .urid yang menyertai program ini akan dilatih dengan kemahiran-kemahiran asas menolong sebelum mereka dibenarkan menjalankan perkhidmatan tersebut. 7ntara kemahiran yang dilatih adalah seperti berikut* +. &emahiran membantu rakan sebaya ,. &emahiran berkomunikasi dengan berkesan. 0. &emahiran membuat keputusan yang baik. Di samping menjadi rakan kepada rakan sebaya mereka, mereka juga boleh menjadi pembantu kepada #nit $imbingan dan &aunseling di sekolah. 7ntara peranan yang boleh dimainkan oleh PR adalah * +. .enjadi 'role model( kepada murid lain. ,. .enjadi fasilitator bagi sesuatu kelompok di sekolah seperti kelompok kemahiran $elajar dan sebagainya. 1. .embantu menjalankan orentasi murid baru.

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

2. .enjalankan perkhidmatan menolong. &ebanyakan akti9iti di atas telah dijalankan di sekolah secara formal. PR ditubuhkan untuk membantu menggerakan akti9iti-akti9iti ini dengan lebih teratur dan bekesan. 7dalah dimaklumkan bahawa Pembimbing Rakan ebaya tidak boleh sama sekali mengambil alih tugas-tugas perkhidmatan kaunseling yang telah dipertangungjawabkan kepada guru bimbingan dan disiplin di sekolah. ukacita sekiranya tuan:puan dapat berkerjasama untuk menjayakan program ini.7tas perhatian dan kerjasama tuan:puan berikan didahului dengan ucapan terima kasih.

!BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" aya yang menurut perintah, ;;;;;;;;;;;;; ! " Tarikh *

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

MAKLUMAN KEPADA MURID &epada * emua murid, ekolah &ebangsaan;;;;;;;;;;;;;;;. ekolah <enis &ebangsaan;;;;;;;;;;;;.. PROGRAM PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ukacita dimaklumkan bahawa #nit $imbingan dan &aunseling akan menubuhkan program PR di sekolah ini. Program ini merupakan suatu program yang menarik yang perlu anda sertai. .elalui program ini, anda berpeluang * +. ,. 0. .emberi idea mengharmonikan budaya sekolah yang kondusif. .ampu membantu rakan-rakan secara aktif dalam bidang pelajaran .emberi pengalaman baru dalam pengurusan.

Dengan hormatnya, anda dijemput untuk mengambil bahagian dalam program ini. #ntuk keterangan lanjut, sila hubungi guru bimbingan dan kaunseling anda. &eperihatinan anda didahului dengan ucapan terima kasih. ;;;;;;;;;;;;;; ! " )uru $imbingan dan &aunseling Tarikh*;;;;;;;;....

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

CARTA ALIRAN PENGURUSAN FASA 1 Kajian keperluan PRS

Menyediakan kertas cadangan tidak Berbincang dan mendapatkan persetujuan Guru Besar

Sebaran penubuhan PRS

Cadangan pencalonan ahli PRS (guru dan murid ) Permohonan keahlian PRS dan sokongan ibu bapa

Panggilan ujian dan temuduga Gagal jian dan temuduga !ulus Surat ta"aran perlantikan dan kontrak murid

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

Surat perlantikan PRS dan taklimat program Surat makluman kepada ibu bapa dan kebenaran daripada ibu bapa#

Menyimpan semua surat kebenaran daripada ibu bapa FASA 2 Menyediakan kertas cadangan

$idak Berbincang dan mendapatkan persetujuan Guru Besar %a Mesyuarat ja"atankuasa kursus

Mendapat kebenaran ibu bapa

Mendapat sumber ke"angan

Membuat tempahan tempat dan makanan

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

Mendapatkan penceramah dan surat jemputan#

$aklimat kursus

Perlaksanaan kursus

Penilaian dan laporan kursus

Gagal $empoh percubaan PRS !ulus Pengesahan &hli PRS

Melaksanakan tugas PRS

Penilaian dan laporan program

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK

PENUBUHAN PASUKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SKLK


SK LEMBAH KERAMAT Jalan AU5C/54200 Hulu Kelang Selangor, Darul Ehsan

Disediakan oleh,

(S#$%&'$# M$&($)*+ ,*%$&-$ GBKSM" )uru $imbingan dan &aunseling epenuh .asa ekolah &ebangsaan 4embah &eramat =ulu &elang, elangor

Disahkan oleh,

(M- R$.$/& 0&/ H$1$($#) )uru $esar ekolah &ebangsaan 4embah &eramat =ulu &elang, elangor

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SKLK