Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN TAHUNAN 2014 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI UDANG,MELAKA

BIL 1.

PROGRAM/AKTIVITI Sesi kaunseling Individu/Kelompok

TARIKH PERLAKSANAAN Januari hingga November dijalankan setiap hari Januari hingga November dijalankan semasa kelas ganti 3$ Januari 2$1# 3$ %pril 2$1# 3$ Julai 2$1# & 'ktober 2$1# 2$ Januari 2$1# Bermula pada 27 Januari 2$1# (rogram bermula pada pukul 7.1+ pg hingga 7.#+ pagi.

2.

Bimbingan kelompok

es!uarat "nit Bimbingan dan Kaunseling dijalankan # kali setahun.

# +

(rogram (erlantikan dan pen!ampaian )atikah penga*as disiplin dan penga*as (usat Sumber Sekolah (rogram (,S dan Kerohanian murid tahun -. urid.murid akan membuat latihan / odul !ang diberikan oleh guru setiap pagi dengan bimbingan murid.murid !ang terpilih mengikut subjek masing.masing. Subjek Sains pada hari Selasa/ atematik pada hari ,abu dan Khamis bagi matapelajaran Bahasa Inggeris. 0 kelas -%/ -B dan -12 (rogram Kerohanian !ang dikendalikan oleh guru agama pada hari Khamis adalah untuk kelas -3 dan - 4. (ada hari Jumaat semua murid tahun - terlibat dalam ba5aan 6assin ditapak perhimpunan.

(rogram entor entee 8uru (en!a!ang (erjumpaan sebulan sekali (rogram otivasi Keibubapan urid tahun Semua murid tahun - dan ibubapa murid tahun - terlibat.

7 9ebuari 2$1# & 9ebuari 2$1# 0 Sabtu 2 Bermula pada pukul &.$$ pagi hingga 1.$$ tgh 1+ 9ebuari 2$1#

&

(rogram Kepimpinan (enga*as dan (erlantikkan )atikah (enga*as 2$1# 3ilaksanakan selama 2 hari bertempat di Kem :a5hang/ erlimau Seramai 1-$ orang murid terlibat. (rogram (emantapan Sahsiah urid tahun 3ijalankan dengan kerjasama (anitia (endidikan Islam

22 9ebuari 2$1# Bermula pada pukul &.$$ pagi hingga 1.$$ tgh 1+ a5 2$1# Bermula pada pukul &.3$ hingga 2.3$ ptg Bermula pada 31 a5 2$1# 0Isnin 2 (erjumpaan *ajib setiap bulan pada minggu pertama pada pukul 1.3+ptg hingga 2.3+ ptg. 2& %pril 2$1# dan 2 ei 2$1# (ada pukul 2.3$ hingga #.3$ ptg

1$

(rogram Kemahiran belajar tahun -

11

(rogram entor entee <ahun Semua murid tahun - dan semua guru terlibat urid.murid !ang akan dibahagikan kepada guru mengikut bidang matapelajaran !ang mereka lemah. (rogram <eknik enja*ab Soalan urid <ahun 3ijalankan selama 2 hari dan matapelajaran terlibat adalah Sains / atematik/ Bahasa Inggeris dan Bahasa ela!u. 3engan kerjasama (anitia B / Sains/ </ dan BI.

12

13

(rogram (erjumpaan Ibubapa urid <arget <ahun Semua ibubapa murid target sekolah !ang terpilih dijemput hadir (erbentangan mengenai pen5apaian murid :a*atan Ke rumah *arga tua :a*atan ke rumah orang tua (rogram Sahsiah urid <ahap 2 bersama dengan (olis 3iraja ala!sia 0(3, 2 Buli =andalisme (rogram Jejak (otensi <erbilang Seramai +$ orang murid !ang bermasalah disiplin !ang terlibat. 3engan Kerjasama "nit 3isiplin (rogram otivasi dan 3oa ,estu urid <ahun Ibubapa murid tahun - dan murid tahun - !ang terlibat. (rogram otivasi <ahun # 0(,'8,% K4 %>I,%N B4:%J%, 2 (rogram otivasi <ahun + (PERSEDIAAN UPSR TAHUN 2015) :a*atan Sambil Belajar (rogram %ktiviti Selepas "(S, (rogram %*al ,emaja (rogram minggu %nti 3adah. 5eramah kesihatan

1+

ei 2$1#

1#

2#

ei 2$1#

1+

17 Jun 2$1#

1-

+ 'gos 2$1# (ada pukul 2.$$ hingga #.3$ ptg - September 2$1# (ada pukul &.$$ pagi hingga 12.3$ tgh. 7 'ktober 2$1# Bermula pada pukul 2.3$ ptg hingga #.3$ ptg 1# 'ktober 2$1# Bermula pada pukul 2.3$ ptg hingga #.3$ ptg 2- 'ktober 2$1# Bermula setelah tamat "(S, murid tahun -

17

1&

1;

2$ 21

** TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN DAN PINDAAN