Anda di halaman 1dari 21

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN 1. Kandungan 1 2. Penghargaan .. 2 3. Abstrak ....... 3 4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu 4 5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan . 4 6. Objektif Kajian . 5 7. Kumpulan Sasaran ... 5 8. Methodologi .. 6 9. Pelaksanaan Kajian . 7 10. Dapatan Kajian 9 11. Refleksi Kajian . 9 12. Cadangan Tindakan Seterusnya ... 10 13. Penutup 10 14. Bibliografi 11 15. Lampiran . 12

PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung

1. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Namun setiap kali latihan di dalam kelas, ujian atau peperiksaan, murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah Salin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai. Di samping itu, kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut, Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat, maka kehilangan markah amat ketara. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Oleh itu, saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. 2. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu, saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman, menyalin ayat dan sebagainya. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005), maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi, peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2, setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. Contoh :

Aras 1 : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 : 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. ii. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. Aras 3 : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Oleh itu, saya mesti lakukan sesuatu. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. 3. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar.

4. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. 5. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. b) Soal selidik . Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan.

6. PELAKSANAAN KAJIAN 6.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil, saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. 6.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar, maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. Sikap malas. Tidak memahami arahan. Kurang keyakinan diri. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. Tiada bimbingan di rumah. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14%

6.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Maka, adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. ii) Pemeringkatan secara bergred.

ii) Latih tubi. 6.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6.4.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis, murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis, warna biru itu mesti didahulukan. 6.4.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. 2. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. 3. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Item 2 1. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat

yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan, saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Kesilapan akibat kecuaian, sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Di samping itu, saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 16 15 10 96 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2.5% 2.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN

*Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. 8. REFLEKSI KAJIAN 8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 2006) yang lalu, hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. Soalan PKSR 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru

Besar. Meskipun dalam setiap ujian bulanan, markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. 8.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat, malas, kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu, guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama, pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. 9. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). 10. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Oleh itu, meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran, namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan.

BIBLIOGRAFI 1. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju Ya (/) Tidak ( x )

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT


BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L

NAMA MURID
A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO

L1
A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B

L2
A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

L3
A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

L4
A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

L5
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

latihan

0 Gagal (0 markah) C Pencapaian kurang daripada B Pencapaian lebih daripada

A Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 1. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. ____________________________________________________ . 2. salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. ____________________________________________________ . 3. sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. ____________________________________________________ ___________________ . 4.bapa david memandu kereta proton waja. ____________________________________________________ . 5. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. ____________________________________________________ .

UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. Alif memelihara seekor arnab. Bulu arnabnya berwarna putih. Dia memberi arnabnya makan kangkung. Arnabnya sangat pantas berlari. Alif sangat sayang akan arnabnya. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 1. kita mesti makan makanan yang bersih. ______________________________________________________ . 2. kita bersenam supaya badan kita sihat. ______________________________________________________ . 3. jangan makan kuih yang manis itu. ______________________________________________________ . 4. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. _______________________________________________________. 5. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. ______________________________________________________ . (5 markah)

Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 1. itu rumah nenek. rumah nenek rumah papan. _____________________________________________________ . 2. emak pergi ke pasar. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. ____________________________________________________ . 3. salmi pergi ke pusat sumber. dia hendak meminjam buku cerita. ____________________________________________________ . 4. ganesh sakit perut. dia perlu mendapatkan rawatan. ____________________________________________________ . 5. datuk menunggang motosikal ke kebun. di kebun datuk ada pokok durian. ____________________________________________________ ____________________________________________________ . (10 markah)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. 1. LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas, ujian atau peperiksaan, murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah Salin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Oleh itu, saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. 2. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. 3. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

b) Soal selidik . Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. 4. PELAKSANAAN KAJIAN 4.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil, saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. 4.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. 4.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. ii) Pemeringkatan secara bergred. ii) Latih tubi. 4.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4.4.1 Pelaksanaan Aktiviti:

Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis, murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. 4.4.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. 2. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. 3. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Item 2 1. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan, saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Kesilapan akibat kecuaian, sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Di samping itu, saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan.

MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 16 15 10 96 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0%

PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2.5% 2.5% 0%

*Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. 8. REFLEKSI KAJIAN 8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 2006) yang lalu, hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. Soalan PKSR 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. Meskipun dalam setiap ujian bulanan, markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. 8.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat, malas, kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. 9. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah).