Anda di halaman 1dari 8
SULIT ‘ ‘ 45/1 PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN MELAKA) PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku / kertas jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak 45n {Lihat sebelah SULIT 2 Behagian A (20 Markah) Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soaian sahaja. 1 (a) Firman Allah SWT: bist soil bgist Gis aes pass of Bae YY LK; Hs Boa aaa otal GSI g gkaa ill @ atch (133: O16 STayysy Ole ce siy wt Ayat di atas menyeru umat Islam supaya segera bertaubat. @ AS GAS SN Sue Oo" t apne Iylee Gy Ole HY) oF gis SI "PS Ag 6 IAMS ete [2 markah J Gi) Nyatakan dua cara bertaubst. [4 markah ] ii) Jelaskan dua ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bertaubat. [4 markah} ‘Sabda Rasulullah SAW : a 84: DE (9) I D5 OF Le I ow ytd Me bite LidG 5 iy M56 iS ig os FG oy Ce Jai ody i Ste inf eat Cems sed oly) Hiadis di atas menyuruh kita supaya berlaku ihsan terhadap binatang, @ Ota neag Gi) _Jelaskan dua implikasi perbuatan tersebut. [4 mariah ] Lihat Sebelah 45/1 SULIT 45/L @ @® 3 Tulis perkataan yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. @ Kita hendaklah menyambut tetamu dengan berlapang dada, @) Gil) ‘kemudian mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah dengan mesra dy) serta menyediakan tempat duduk vang selesa kepada mereka, [4 markah } (155 156: 3a) 3yp0) Dives Ayat di atas menerangkan tentang ujian Allah SWT kepada manusia. Berdasarkan ayat di atas : DO Pe BUS ws Soy [2 markah} (—Senaraikan empat ujian Allah SWT selain kematian. [ 4 markah } (iii) Terangkan daa cara anda menghadapi ujian Allah SWT. {4 markah ] Lihat Sebelah SULIT