Anda di halaman 1dari 9

IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Pada abad ke 21, perkembangan mendadak teknologi maklumat telah menjadi pemangkin utama

proses pengglobalisasian dunia. Globalisasi merujuk kepada satu cara hidup dunia tanpa sempadan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Walaupun secara umumnya globalisasi itu lebih memberi kesan kepada ekonomi dunia, namun bidang lain seperti pendidikan tidak terkecuali. Hal ini kerana kesan globalisasi juga akan meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Hal ini berlaku kerana para pelajar mudah mendapat maklumat melalui internet. Maklumat yang disebarkan melalui internet sebahagian besarnya dalam bahasa Inggeris. elain itu, ca!angan uni"ersiti luar akan terus menjadikan bahasa Inggeris sebagai !ahana dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa ini juga, sudah banyak IP# yang telah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Hal sebegini akan meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu !alaupun sudah terbukti baha!a bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu dalam semua bidang. $ika hal ini berlaku, bahasa Melayu akan menjadi bahasa kedua dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan usaha ke arah pembinaan bangsa Malaysia berdasarkan bahasa Melayu akan terbantut. %esan seterusnya yang akan timbul apabila masyarakat membuat tanggapan negati& yang sering kita dengar tentang P#' yang sama ia merupakan sejenis pendidikan yang sesuai untuk pelajar yang lembab iaitu pelajar yang tidak dapat meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. (nggapan ini bukan sahaja salah dari keadaan sebenarnya malahan ia akan memberi kesan terhadap minat pelajar untuk mengikuti P#'. Pendidikan telah menaikkan tara& sekolah "okasional kepada sekolah teknik dan "okasional. )i mana pelajar*pelajar yang layak memohon perlu sekurang*kurangnya mempunyai kelulusan dalam Penilaian Menengah +endah ,PM+-. Pelajar*pelajar lepasan sekolah teknik dan "okasional ini seterusnya diberi peluang menyambung pelajaran mereka ke politeknik atau IP#. Menuju kearah negara perindustrian, di mana banyak kilang dan sektor pembinaan memerlukan tenaga mahir. .leh itu, mereka yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam sesuatu bidang amatlah cerah. , u&ean Hussein ,1//0-.

Menurut Hussain Mohamed ,1//1- Globalisasi menyebabkan pendidikan negara lebih terbuka kepada dunia luar samada untuk belajar mahupun menubuhkan ca!angan uni"ersiti mereka di negara kita. Hal ini selaras dengan keinginan menjadikan Malaysia sebagai Pusat %ecemerlangan Pendidikan )unia. Penubuhan ca!angan oleh uni"ersiti luar di negara kita merupakan satu persaingan yang sihat, namun Institusi Pengajian #inggi ,IP#- tempatan masih belum bersedia untuk menghadapi situasi ini. Para pelajar sudah tentu akan memilih uni"ersiti luar yang terkemuka demi pasaran kerja mereka. Hal inilah yang berlaku dalam realiti sebenar apabila graduan IP# diluar negara menjadi graduan kelas kedua. 2ontoh yang ada sekarang jelas menunjukkan kemahiran yang ada pada mereka digunakan untuk tujuan negati& seperti pecah amanah, memindahkan duit orang lain ke dalam akaun sendiri dan berbagai*bagai lagi. Malah anjakan paradigma juga dapat dilihat dalam konteks pendidikan dan latihan teknik dan "okasional melalui perubahan dan perkembangan yang berlaku dari masa ke semasa. Penganjakan paradigma ini berlaku dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objekti& pendidikan itu sendiri. ebagai contoh, di dalam petikan rencana 3Pendidikan ebagai atu Industri4 dalam )e!an Masyarakat ada mengatakan baha!a, 3 elepas kemerdekaan sistem pendidikan negara telah melalui banyak perubahan. 5ermula dengan dasar untuk menyediakan peluang belajar kepada setiap rakyat, dunia pendidikan kita berkembang pesat dan kompleks. Matlamatnya juga sudah mele!ati dimensi baru dan lebih daripada sekadar memberi ilmu kepada masyarakat4. %esimpulannya, semua pihak harus menyedari kesan globalisasi ini dan bersedia dengan langkah yang komprehensi&. %ita tidak boleh mengelak daripada menghadapi globalisasi kerana tanpanya kita akan terus ketinggalan. .leh itu, kita perlu bersedia untuk mengatasi sebarang cabaran yang !ujud daripada &enomena globalisasi ini. 5agi sains, teknologi dan kejuruteraan sebenarnya mempunyai perbe6aan tetapi saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. #umpuan yang keterlaluan pada salah satu hujungnya akan meruntuhkan ketiga*tiga bidang ini. $ika Malaysia ingin menjadi negara industri yang sihat dan kukuh ia perlu mempunyai keupayaan kejuruteraan yang tinggi dan sains asas yang kukuh serta pengaliran pengetahuan yang lancar diantara kedua*duanya.

Hussain Mohamed ,1//1-. Globalisasi Dalam Pendidikan 7)e!an Masyarakat. u&ean Hussein ,1//0-.Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur7 )e!an 5ahasa dan Pustaka.

KESAN-KESAN GLOBALISASI TERHADAP PENDIDIKAN DI MALAYSIA Pendidikan di Malaysia adalah tidak statik dan ia boleh berubah*ubah dari satu masa kesuatu masa. 5anyak sebab mengapa pendidikan menjadi sesuatu yang dinamik. Ia boleh berubah sejajar dengan perubahan sistem politik yang memerintah, keperluan negara, keperluan indi"idu dan perkembangan ilmu itu sendiri sama ada diperingkat rendah mahupun di peringkat tinggi. Imperialisme pendidikan sering berlaku dan ia memberi kesan yang mendalam terhadap peradaban dan tamadun negara. )i Malaysia, imperialisme pendidikan boleh dikaji melalui8 a. b. c. d. e. &. g. Perubahan pada kurikulum pendidikan Perubahan pada sistem pendidikan 9alasa&ah pendidikan Penggunaan teknologi maklumat Pendemokrasian pendidikan (gama dan gejala sosial Integrasi nasional

Perubahan kurikulum pen i ikan Perubahan pada kurikulum sekolah adalah perlu sejajar dengan perubahan* perubahan guna tenaga manusia. $usteru itu %urikulum 5aru ekolah +endah ,%5 +- dan %urikulum 5aru ekolah Menengah diperkenalkan didalam sistem pendidikan Malaysia. %urikulum perlu bersi&at &uturistik di mana keperluan masa kini dan masa hadapan dapat dipenuhi oleh sistem pendidikan. %urikulum 5aru ekolah +endah ,%5 + :1/1;- dan %urikulum 5aru ekolah Menengah ,%5 M : 1/11- telah di!ujudkan untuk membentuk satu konsep kesepaduan antara perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani indi"idu secara

menyeluruh. (tas kesedaran inilah usaha menerapkan nilai*nilai murni disarankan dalam setiap matapelajaran. Ini bersesuaian sekali dengan gagasan untuk membina masyarakat penyayang yang disarankan oleh Wa!asan 2<2<. atu hakikat penting yang perlu kita sedari ialah baha!a !alaupun sekolah berada di tengah*tengah masyarakat dan sentiasa terdedah kepada gelombang penghidupan, berbanding dengan tempat*tempat lain, ia masih merupakan satu* satunya tempat yang terka!al buat masa ini. Maka tidak hairanlah jika ramai mengharapkan kepada sekolah7 ibu bapa mengharapkan kepada sekolah dapat menjadikan anak*anak mereka manusia8 masyarakat mengharapkan kepada sekolah dapat melengkapkan generasi muda dengan nilai*nilai dan budaya bangsanya8 majikan mengharapkan kepada sekolah dapat melahirkan sumber manusia yang sesuai dan berkualiti8 dan negara pula mengharapkan kepada sekolah dapat menjayakan pembentukan !arganegara yang baik. ekolah dianggap sebagai benteng penyelamat anak didik, generasi muda dan pe!aris bangsa. Memikirkan tentang pendidikan adalah memikirkan tentang rupa bentuk manusia, jenis ketrampilan, matlamat*matlamat yang amat diperlukan untuk kesejahteraan sosial dan mutu ke!ujudan tamadun.

,Hanna Hloborn Gray-

Perubahan pa a !i!"em pen i ikan +e&ormasi pendidikan melibatkan kajian semula serta melakukan perubahan* perubahan terhadap sistem pendidikan. Ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi kemampuan sistem pendidikan untuk memenuhi keperluan semasa. istem pendidikan yang ber!iba!a mestilah bersi&at dinamis dan ia perlu mengalami re&ormasi. Pengurusan dan kepimpinan bagaikan dua permukaan !ang siling, iaitu !ujud satu simpulan yang akrab dan bersepadu. Pengurusan yang baik, cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan dan sebaliknya. Pengurusan dan

kepimpinan mestilah berkualiti dan ber!iba!a untuk mencapai objekti& dan matlamat kumpulan atau organisasi. (spek pengurusan dan kepimpinan menjadi kritikal kerana institusi pendidikan adalah satu institusi sosial. =mpamanya, jika sesebuah kilang itu tidak dapat menghasilkan barangan yang menepati pia!aiannya, barang tersebut boleh dibuang atau diproses semula. eandainya pengurusan pendidikan gagal, anak didik yang terbentuk itu tidak mudah untuk dirungkai atau diolah semula. #al!a$ah Pen i ikan Ne%ara& Misi %ementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk membangunkan sistem pendidikan yang bertara& dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi indi"idu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Misi ini kemudianya telah dimasukkan ke dalam (kta Pendidikan 1//0. )asar Pendidikan negara perlulah berdasarkan kepada suatu &alsa&ah yang jelas. 9alsa&ah ini hendaklah merangkumi kepentingan agama, kaum, demogra&i, keperluan semasa dan sebagainya. 9alsa&ah merupakan rumusan yang mengandungi ciri*ciri sahsiah pelajar seperti yang dihasratkan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi indi"idu secara menyeluruh dan bersepadu untuk me!ujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada #uhan. =saha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung ja!ab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. ,9alsa&ah Pendidikan >egara 1//< halaman 0Pen%%unaan Tekn'l'%i Makluma" %erajaan telah menubuhkan %oridor +aya Multi*media dimana ia telah dapat membangunkan teknologi maklumat di Malaysia. Maklumat*maklumat dari seluruh dunia dapat dihubungkan terus kepada pengguna. Penggunaan teknologi maklumat secara yang betul dan bermoral akan memberi man&aat akan tetapi penyalahgunaan teknologi maklumat adalah sebaliknya. #eknologi maklumat akan meruntuhkan sempadan politik negara*negara di dunia ini. Pendidikan di Malaysia maju setapak lagi dengan penubuhan ekolah 5estari di mana penggunakan multi*media dijadikan asas pendidikan.

Pen em'kra!ian Pen i ikan Globalisasi dan imperialisme pendidikan telah menjadikan kerajaan peka terhadap peluang pelajaran bagi penduduk di ka!asan luar bandar. Pendidikan di luar bandar perlu diberi perhatian yang sama seperti sekolah di bandar. Masalah kekurangan guru terlatih, tara& kesihatan yang rendah dan kekurangan prasarana yang berkualiti merupakan &aktor penghalang proses pembinaan sahsiah, bakat dan kebolehan kanak*kanak. =ntuk merealisasikan pendemokrasian pendidikan, kerajaan telah memberi peruntukan*peruntukan yang boleh diman&aatkan termasulah membina asrama* asrama bagi membolehkan pelajar*pelajar menikmati kemudahan. )alam +ancangan Malaysia %edua, kerajaan telah membina sepuluh sekolah menengah sains dan berpuluh*puluh lagi asrama diseluruh pelusuk negara.

A%ama Dan Ge(ala S'!ial Mari kita renung rencana berikut8 $umlah kes ju"ana makin meningkat dari sehari ke sehari. )alam tahun 1//?, jumlah kes juana yang didapati bersalah oleh mahkamah ialah @,A/< kes dan angka ini terus meningkat. )alam tahun 1//1 terdapat 0,;;1 kes juana yang didapati bersalah oleh mahkamah. Penambahan kes dari tahun 1//? hingga tahun 1//1 adalah ;1.<1 peratus.

,5erita Harian 11 Mei 1///-

%eruntuhan moral di kalangan pelajar adalah membimbangkan kerana anak* anak hari ini adalah aset negara pada masa akan datang. )alam masa yang

sama orang yang berpengetahuan yang dilahirkan menerusi )asar Pendidikan %ebangsaan juga terlibat dengan jenayah kolar putih. %es*kes rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah dan berbagai*bagai kesalahan lain bukan sahaja melibatkan pega!ai kerajaan peringkat ba!ahan tetapi ia juga melibatkan pega!ai*pega!ai atasan. (dakah kita terlalu pantas melakukan perubahan hinggakan kita terlupa kepada nilai*nilai kemaknusiaanB (dakah )asar Pendidikan %ebangsaan gagal memainkan peranannyaB . . . menglobalisasikan pendidikan, mencari ilmu pengetahuan tidak kira di mana , berusaha mengetahui apa yang belum kita pelajari, merekacipta dan bukan membuat ino"asi sahaja. #etapi yang paling penting sekali, sistem pendidikan bertara& dunia harus mampu melahirkan menusia yang berperibadi, dengan nilai moral yang teguh, seorang manusia yang sempurna, bukan sahaja dari aspek akademik, tetapi penuh dengan kemampuan intelektual untuk menangani cabaran masa muka.

,)ato eri Mohd >ajib #un (bd +a6ak-

#eras kepada sistem pendidikan bertara& dunia menurut acuan Malaysia ialah agama dan akhlak. (gama dan akhlak penting untuk memelihara karamah atau kemuliaan insan dan nilai*nilai manusia!i. %eimanan dan kepercayaan kepada #uhan penting untuk membolehkan manusia memahami, menginsa&i dan merealisasi dirinya sebagai hamba dan khali&ah di bumi.

,)r Wan Mohd. Cahid Mohd >oordin-

9aktor institusi keluarga di Malaysia telah mulai longgar, agama makin terpinggir, sikap materialistik, pengaruh media massa dan berbagai*bagai lagi. %anak*kanak ketandusan kasih sayang lantaran ibu bapa sibuk mencari harta dunia. (nak*anak dididik oleh teman*teman dan media massa. #.' menjadi rakan yang paling setia. #.' adalah sarana yang paling utama dan paling berkesan. Ia memainkan peranan yang amat ketara yang belum pernah berlaku dalam sejarah. Pada hakikatnya indi"idu diperkenalkan sejak lahir kepada aliran mesej dan imejnya yang kuat. #.' telahpun menjadi anggota keluarga yang utama, yang paling banyak dan yang paling lama bercerita.

,Gerbner et. (l. 1/11-

Meskipun begitu terdapat kecenderungan ibu bapa untuk menghantar anak* anak mereka ke sekolah*sekolah agama, baik yang ditaja oleh kerajaan mahupun sekolah agama s!asta. %esedaran ibu bapa telah mendorong mereka menghantar anak*anak mereka ke sekolah*sekolah berkenaan.

Misi %ementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk membangunkan sistem pendidikan yang bertara& dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi indi"idu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Misi ini kemudianya telah dimasukkan ke dalam (kta Pendidikan 1//0.

)imanakah silapnya kita hinggakan keadaan seperti di atas terjadiB %esan positi&, kesan negati&, apa yang ada dinegaramaju perlu ada di malaysia (mbik yang baik , tolak yang tak baik )asar Pandan #imur +ujukan8 Hanna Holborn Gray, Maga6ine =ni"ersity 2hicago, 1/11 DkeluarE

Anda mungkin juga menyukai