Anda di halaman 1dari 5

1

TEKS BERCERITA MTQ (NABI MUHAMMAD)Wahyu Pertama Nabi Muhammad saw
Bismillahirrahmanirrahim.. Asalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh...
Terima kasih tuan pengerusi majlis. Yang dihormati dan disegani barisan para hakim
yang arif lagi bijaksana, barisan guru-guru, sahabat-sahabat dan para hadirin yang
dihormati sekalian.Berdirinya saya di hadapan ini adalah semata-mata
untuk menyampaikan sebuah kisah al-quraniaitu
Kisah Wahyu Pertama Nabi Muhammad saw
.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Swt. adalah Nabi Muhammad s.a.w Bin
Abdullahpada usia 40 tahun. Ia menyampaikan perintah Allah swt kepada kaumnya
selama 22 tahun 2 bulandan 22 hari. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah.
Datuknya, Abdul Muttalib, menamainyaMuhammad (orang terpuji), sebuah nama yang
belum pernah digunakan dan dikenal sebelumnya.Ketika lahir, Muhammad telah
menjadi anak yatim.Pada saat Nabi Muhammad SAW hampir berusia 40 tahun
kesukaannya mengasingkan diri denganberbekal roti dan pergi ke Gua Hira di Jabal
Nur. Rasulullah di Gua Hira beribadah dan memikirkan keagungan Pencipta alam ini.

.E` El4= ;}g` lO4L=OEO =}g
*.- W .4`4 El4= }g`
lOEjOEc }g ElO^^^ _
ElE4UEcO4 +EELUg LOc4O _
_O>E4 *.) -4OjgE+ ^__Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang
menimpamu, Maka dari(kesalahan) dirimu sendiri. kami mengutusmu menjadi Rasul
kepada segenap manusia. dan cukuplah Allahmenjadi saksi. Surah an Nisa ayat 79.
2


Gua kecil ini terletak di puncak gunung Jabal Nur, di bahagian utara Mekah, sekitar 5
km dariMasjidil-Haram, di sebelah kiri perjalanan menuju Arafah. Tinggi puncak Jabal
Nur adalah sekitar200 m. Disekelilingnya terdapat sejumlah gunung, bukit batu dan
jurang.Kawan-kawan semua, Nabi kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah swt, rajin
dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan berpendirian teguh. Oleh itu
kita perlu mengikuti sifat nabiini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Nabi Muhammad saw menguzlahkan diri di Gua Hira kerana baginda ingin menghindar
daripada kehidupan masyarakat arab jahiliyah yang sesat. Nabi Muhammad saw
pernah bermimpi supaya mendekatkan diri dengan Allah swt. Dengan itu ia dapat
mempertahankan iman nabi Muhammad saw.

EEE}44 ".= OEE_ ^_
Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
Surah Ad Dhuha ayat 7.

Kawan-kawan semua, sekarang ini kita dipaparkan dengan jenayah yang semakin
dahsyat seperti MatRempit, ragut, pembunuhan dan sebagainya dalam masyarakat
kita. Semua ini adalah amalan semasa arab jahiliyah dahulu. Umat Islam seharusnya
mengikut sunnah Nabi Muhammad saw seperti sifat sabar,berhijrah demi kebaikkan ,
berhikmah dalam berdakwah dan berhati-hati dalam pergaulan seharian.


Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Nabi Muhammad saw sentiasa berulang-alik dari rumahnya ke gua Hira seorang diri.
Isteri tercinta, SitiKhadijah sering menghantar makanan untuk Rasulullah di gua Hira.
Satu peristiwa penting berlakumenjelang 17 Ramadhan 610 Masihi, Malaikat Jibril
3

datang menyampaikan wahyu pertama kepadaRasulullah saw iaitu surah Al-Alaq ayat 1
hingga 5.

4O^~- c) El)4O Og~-.-
4-UE ^
4-UE =}=Oee"- ;}g` -U4N ^g
4O^~- El4O4 N4O^- ^@
Og~-.- =^U4 U^) ^j
=^U4 =}=Oee"- 4` uu4C ^)


1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia
Telah menciptakan manusiadari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang
Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia)dengan perantaran kalam 5. Dia mengajar
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5..


Rasulullah saw dipeluk oleh Malaikat Jibril sebanyak 3 kali dan barulah Rasululah saw
dapat membacanya.Kawan-kawan semua, kerajaan kita telah banyak membelanjakan
wang membina sekolah dan perpustakaansupaya kita menjadi manusia yang berilmu
dan berguna. Oleh itu, kita perlu banyak membaca buku supayamendapat ilmu dan
menjadi pandai. Umat yang berjaya adalah kerana mereka berilmu dan
mengamalkanilmunya.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Setelah Rasulullah saw mengalami keadaan yang mengerunkan di Gua Hira,
Rasulullah saw bergegas balik ke rumahnya dan isterinya Siti Khadijah
menenangkannya. Selepas itu dia membawa Rasulullah sawbertemu dengan Waraqah
Bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Setelah diceritakan peristiwa tersebutkepadanya,
tahulah Waraqah bahawa itu merupakan tanda bahawa Rasulullah saw telah dipilih
4

oleh Allahswt sebagai seorang Nabi dan Rasul bagi menyampaikan agama Islam
kepada seluruh manusia dan jin.
)E4 }g)` ~]/^^ 4-~ +OE4`
4pOGO)jO OOg1E E W-ONLE-4
.Eg g4= O) O):Ec *.-
4`4 W-ON= 4`4 W-O+^~4-c-
+.-4 OUg47 4)OO- ^jg
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang Telah kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil)
mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. dan
Sesungguhnya sebahagian diantara merekamenyembunyikan kebenaran, padahal
mereka Mengetahui. Surah Al Baqarah ayat 146


Kawan-kawan semua, anak-anak remaja kini segelintirnya mengalami masalah
keruntuhan akhlak. Merekaseharusnya diberikan nasihat supaya mereka hidup
berpandukan ajaran Islam yang membawa ke jalan yangbenar. Sebagai penganut
ajaran Islam , kita harus berikir sebelum melakukan sesuatu perkara. Kita perlumeminta
nasihat daripada mereka yang lebih pandai dari kita agar kita berjaya menjadi manusia
berguna.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,.4`4 CE4UEcO ) LO4;OEO
--gUEUg ^_

5


Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta
alam. ( Surah Al- Anbiya ayat 107 )


Allah swt telah mengutuskan Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan Rasul terakhir
mengajar manusia dan jin ke jalan yang lurus dan pembawa rahmat iaitu Islam.Namun,
kawan-kawan semua, terdapat juga mereka yang tidak beriman kepada Allah swt pada
masa kini.Ada juga yang murtad iaitu keluar daripada agama Islam kerena disesatkan
oleh Syaitan. Kita wajib yakinsepenuh hati bahawa Rasulullah saw adalah nabi akhir
zaman. Kita bersyukur kerana negara kitamenjadikan agama Islam sebagai agama
rasmi.Untuk mengakhiri cerita saya ini, marilah kita sama-sama beriman kepada Allah
swt dan mengamalkanajaran Islam dan meninggalkan segala larangan Allah swt. Moga
kita menjadi insan yang masuk ke dalamsyurga Allah swt kelak.Wasalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.