Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL) BAGI UPSR (Tahun 6) 1.

Bidang keutamaan : Bahasa Melayu a) Matapelajaran : Bahasa Melayu Penulisan UPSR

2. Plan Intervensi : Pr !e" #$ % P &er '($ a) Meningkatkan ilangan !al"n #$% dalam Bahasa Melayu Penulisan UPSR ) Persediaan a&al untuk sistem erpusatkan peperiksaan !) Mem eri kemahiran dan teknik menguasai #$% dalam Bahasa Melayu Penulisan UPSR

'. Sasaran : Mur)* +ahun 6 sera,a) - ran./ B)l 1/ -/ Na,a ,ur)* Sharvin Raj $() $s"kan *havaseelan $() Sivaguru 0an+)na L L Mar"ah 23 2Gre* 4 4

+adual 1 : Markah pen!apaian murid dalam matapelajaran Bahasa Melayu penulisan pada tahun , pada tahun 2-1' .. Plan *indakan : a) Mesyuarat penyelarasan pr"gram / 2-.-1.2-1.) (seperti di lampiran) ) Penyediaan kertas k"nsep pr"gram /2'.-1.2-1. hingga 20.-1.2-1.) (seperti di lampiran) !) Penyediaan kertas1kertas s"alan tahun lepas UPSR /2--, hingga 2-1') /20.-1.2-1. hingga 22.-1.2-1.) d) +adual 3aktu kelas di ina /dari jam 0.'-pg hingga ..'-ptg) (seperti di lampiran) d) Pelaksanaan pr"gram / ulan Mar!h hingga ulan Septem er) 5asa Per+a,a (Pr !e" #$) 4ertas s"alan Pra UPSR yang telah dinilai kualiti peperiksaan se enar digunakan dalam 5asa ini. *ujuh kemahiran diga ungjalinkan6 iaitu :1 1. Ba!aan 2. Meny"al '. Menerang .. Ber in!ang

,. 7ahaman 8. Mengha5al 0. 9rilling /latih tu i) Pada sejam pertama6guru akan mem in!ang kesemua 2- s"alan yang telah dija&a "leh murid pada hari se elumnya. Pada jam kedua pula guru mengaplikasikan teknik tujuh kemahiran melalui per in!angan ja&apan murid. 5asa Ke*ua (P &er '($) 4ertas s"alan UPSR tahun : tahun lepas digunakan dalam 5asa ini. Berikut adalah aliran pelaksanaan P"&er '- dalam masa 2- minit. 1. 1, minit ja&a s"alan Bahagian $ / Bina $yat ) ; per in!angan ja&apan "leh guru dengan murid selama 1, minit. 2. 1, minit per in!angan isi karangan6 2, minit menja&a s"alan Bahagian B / karangan ) ; guru akan menyemak karangan dan akan mem im ing murid se!ara individu dan se!ara kelas pada 1, minit seterusnya. '. Murid akan menja&a s"alan Bahagian < / =ilai Murni ) pada 2- minit pertama dan per in!angan ja&apan dengan guru selama 1- minit. ,. >uru Bertanggungja&a : a) 4)"/Saan+h)n) a67 V)!ayan />uru matapelajaran Bahasa Melayu *ahun 8)

8. *arikh Perlaksanaan : Bulan Mar8h h)n..a Se7+e,9er -(12

0. +umlah 4"s : R,1((/((

?. 4ajian Impak Pr"gram : a) Murid dapat memahami teknik penulisan yang etul dan mem eri keputusan yang aik pada peperiksaan UPSR 2-1.. ) Pemantauan akan dilaksana dari semasa ke semasa "leh >uru Pen"l"ng 4anan kurikulum <ik 4"hilavani $(P =arayasamy dan >uru Besar S+4* )adang Sel "rne @n.4umarasamy $() Rajag"pal. !) Sk"r pen!apaian murid akan !atat di dalam uku markah yang telah disediakan. d) Re5leksi PdP di!a!at untuk melihat ke erkesanan pelan tindakan yang diran!ang dan ini akan dipantau "leh >uru Pen"l"ng 4anan 4urikulum <ik.4"hilavani $(P =arayasamy dan >uru Besar S+4* )adang Sel "rne @n.4umarasamy $() Rajag"pal.

Anda mungkin juga menyukai