Anda di halaman 1dari 2

Perbandingan Antara Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif Ciri-ciri Pendekatan Kuantitatif Prinsip kajian kes Tanggapan umum

pan umum Teori menentukan amalan kajian Hipotesis-deduktif Ujian hipotesis Objektif Neutraliti Pendekatan Kualitatif Teori dibentuk daripada amalan kajian Induktif Diskriptif Subjektif Nilai menentukan amalan kajian Objektif reality Fakta dari luar Penyelidik berkecuali dan bersifat objektif Hasil dapatan bebas daripada pengaruh penyelidik Tujuan kajian Instrumen kajian Kaedah saintifik menggunakan data statistik, ada kuantiti Kaedah yang boleh diukur, diinterpretasi, dinilai dan diinferensi Positivisme Menguji hipotesis Membentuk generalisasi, teori, hukum baru Eksperimen/ujikaji Data analisis Ujian Senarai soalan Temubual Dokumen analisis Simulasi/ peserta Kaedah sains, kemasyarakatan menggunakan huraian dengan perkataan dan bukan nombor statistic Menjana isu/soal kajian Menyelesai masalah Menambahbaik situasi Subjektif realiti Keutamaan penyelidik dan berpusat Kepentingan refleksiviti dalam kajian Naturalisme

Pensampelan

Probabilistik

Oportunistik/bertujuan

Bebas daripada pengaruh penyelidik

Bergantung kepada penyelidik Induktif Interpretif

Analisis data

Deduktif Inferensi

Penulisan deskriptif Menghuraikan sesuatu proses atau situasi dalam pengalaman nyata Penulisan perhubungan Mengenalpasti perhubungan di antara dua Kategoripenulis anlaporan pembolehubah Penulisan pengujian hipotesis Membukti dan mengesahkan hipotesis Penulisan pembentukan model Mengenalpasti polapola untuk membentuk model berdasarkan sasaran pembolehubah

Penulisan investigatif Menjalankan inkuiri kepada situasi yang kurang pasti Penulisaninterpretatif Menginterpretasi situasi yang bahagian-bahagiannya berupa kurang konsisten Penulisan iluminatif Mengkaji fenomena dengan sudut lain untuk memperolehi kefahaman secara mendalam Penulisan penyertaan Menggunakan penyelidikan tindakan untuk memperolehi idea yang boleh menambahbaik situasi

Sumber :Mok Soon Sang (2010), Penyelidikan dalam pendidikan : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd