Biografi Basa Sunda Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara Lahir di Yogyakarta dina tanggal 2 Méi 188 ! "erlahir kalayan ngaran #aden Mas Soewardi Soeryaningrat! Manéhna asalna ti lingkungan kulawarga kraton Yogyakarta! #aden Mas Soewardi Soeryaningrat$ waktu gena% u&urna '( tahun nurutkeun hitungan )arsih *aka$ +aganti ngaran jadi Hadjar Dewantara! Sa%rak waktu éta$ &anéhna henteu deui ngagunakeun gelar ke+angsawanan di hareu% ngaranna! Hal ieu di&aksudkeun sangkan &anéhna +isa leu%as deukeut jeung rahayat$ +oh sa,ara fisik +oh haténa! Lala&%ahan hiru%na +ener-+ener diwarnaan %erjuangan sarta %enga+dian de&i ka%entingan +angsana! Manéhna na&atkeun Sakola Dasar di .LS /Sakola Dasar )alanda0 Saterusna se&%et ngalanjutkeun ka S"1234 /Sakola Dokter Bu&i%utera0$ ta%i henteu ne%i ka ta&at lantaran gering! Saterusna &anéhna digawé salaku wartawan di sa+a+araha serat ka+ar antara séjén Sedyoto&o$ Midden 5a6a$ De .7%ress$ 1etoesan Hindia$ Kaoe& Moeda$ "jahaja "i&oer sarta 8oesara! Seratannana %ohara ko&unikatif$ seukeut sarta %atriotik ku kituna sanggu% &e&+angkitkan su&anget antikolonial %ikeun %a&a,ana! Saja+a ulet &inangka saurang wartawan ngora$ &anéhna ogé akti% dina organisasi sosial sarta %ulitik! Dina tahun 1 (8$ &anéhna akti% di seksi %ro%aganda Boedi 1eto&o %ikeun sosialisasi sarta ngahudang kasadaran &asarakat 3ndonésia dina wayah éta ngeunaan %entingna %ersatuan sarta kahijian dina +er+angsa sarta +ernegara! Saterusna$ +a+arengan Douwes Dekker /Dr! Danudirdja Setya+udhi0 sarta dr! *i%to Mangoenkoesoe&o$ &anéhna ngawangun 3ndis,he 8artij /%artéi %ulitik kahiji anu alirana nasionalis&e 3ndonésia0 dina tanggal 29 Désé&+er 1 12 anu +oga tujuan ngahontal 3ndonésia &erdika! Maranéhna usaha ngadaftarkeun organisasi ieu %ikeun na&%a status +adan huku& dina %a&aréntah kolonial )alanda! "a%i %a&aréntah kolonial )alanda ngaliwatan :u+ernur 5éndral 3den+urg usaha ngahalangi kahadiran %artéi ieu keur nolak %endaftaran éta dina tanggal 11 Maret 1 1;! 4las an ta&%ikanana nyaéta lantaran organisasi ieu diangga% +isa &e&+angkitkan

rasa nasionalis&e rahayat sarta gerakan kahijian %ikeun nentang %a&aréntah kolonial )alanda! Saterusna sanggeus dita&%ikna %endaftaran status awak huku& 3ndis.arkeun kritik ka 8a&aréntah )alanda anu +oga &aksud ngarayakeun saratus tahun leu%asna nagari )alanda ti %angjajahan 8eran.é &aranéhna sarta ayeuna urang garuk ogé kantongna! Hayuteruskan %anghina lahir sarta +atin éta? La&un kuring saurang )alanda! <aon anu nyigeung rarasaan kuring sarta %arakan.eun0 nyaéta hiji huku&an kalayan nunjuk! .he 8artij$ &anéhna ogé &ilu nyieun Ko&ite Bu&i%oetra dina <o%é&+er 1 1.7%res &ilik dr! Douwes Dekker éta antara séjén +unyina= >Sakirana kuring saurang )alanda$ kuring &oal nyelenggarakeun %esta %esta ka&erdikaan di nagari anu urang sorangan geus ngaja+él ka&erdikaanana! Sajajar jeung jalan %ikiran éta$ lain waé henteu adil$ ta%i ogé henteu %antes %ikeun ngajurung si inlander&éré su&+angan %ikeun dana %erayaan éta! 8ikiran %ikeun nyelenggarakeun %erayaan éta waé geus ngé.en /Hiji %ikeun Ka+éh$ ta%i Ka+éh %ikeun Hiji 1gé0! "ulisan La&un Kuring Saurang )alanda anu di&uat dina serat ka+ar de .is kalayan narik duit ti rahayat jajahanana %ikeun nga+iayaan %esta %erayaan kase+ut! Sahu+ungan jeung ren.! Ko&ite éta sakaligus &inangka ko&ite tandingan ti Ko&ite 8erayaan Saratus )arsih Ka&erdikaan Bangsa )alanda! Ko&ite Boe&i%oetra éta ngalan.ana %erayaan éta$ &anéhna ogé ngriritik liwat tulisan anu jejerna 4ls 3k .ens <ederlander )as /La&un Kuring Saurang )alanda0 sarta .en 6oor 4llen &aar 1ok 4llen 6oor .a sa+angsa kuring uta&ana nyaeta kanyataan yén +angsa inlander harus &ilu ngongkosi hiji %akasa+an anu &anéhna sorangan euweuh ka%entinganana sedikit%un>! 4latan karangannya éta$ %a&aréntah kolonial )alanda ngaliwatan :u+ernur 5éndral 3den+urg ngagu+ragkeun huku&an tan%a %rosés %angadilan$ &angru%a huku&an internering /huku& %i.