Anda di halaman 1dari 2

MINGGU

TAJUK RANCANGAN

KEMAHIRAN PELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN EKONOMI BAGI TINGKATAN $ ATAS 2%1& NILAI BERFIKIR 944 / 2

AKTIVITI DICADANGKAN

MAKROEKONOMI
6 waktu 2/1/2013

%al n se$arusn&a dapat' (a) menggariskan akti*iti dan pelaku 1.1 Aliran pusingan pendapatan Negara ek n mi &ang terli+at dalam kegiatan ek n mi se,ara keseluru$an(b) menggariskan aliran wang dan aliran .i/ikal &ang +erlaku dalam ek n mi. 1 Pengenalan

1.0ende.inisikan

1. 1asi nal

1. 4un"uk,ara 2. 0em+ina ra"a$ se,ara +erwarna

2. 0enerangkan 3. 0en"elaskan

2. 1a"in 3. 2er+akti

1.2 Isu makr ek n mi

%al n se$arusn&a dapat' (a) mengenal pasti isu makr ek n mi dan menggariskan mengapa isu itu perlu ditangani(+) men,adangkan se,ara ringkas langka$ mengatasi isu terse+ut. %al n se$arusn&a dapat' (a) men&enaraikan petun"uk makr ek n mi(b) menggunakan rumus untuk mengira petun"uk makr ek n mi dan mem+erikan maknan&a.

4/1/2013

1.3 !etun"uk makr ek n mi

18 waktu 7/1/2013 8/1/2013

2 Peraka nan Pen!a"a#an Negara

2.1 # nsep pendapatan negara

%al n se$arusn&a dapat' (a) mentakri.kan pel+agai k nsep keluaran negara dan pendapatan negara.

1. 3u"ur 2. !atri tik

1. Akti*iti #umpulan !em+ela"aran Akti. 5 0en,ari maklumat - data pendapatan - data keluaran - data per+elan"aan 5 0em+entang data mengikut kaeda$ mengira pendapatan 5 0em+entang "adual pengiraan dan ra"a$

9/1/2013 15/1/2013

2.2 #aeda$ peng$itungan pendapatan negara

%al n se$arusn&a dapat' (a) menggariskan tiga kaeda$ peng$itungan pendapatan negara(b) mengilustrasikan peng$itungan pendapatan negara 0ala&sia(c) menta.sir sum+angan pel+agai k mp nen per+elan"aan dan pel+agai sekt r kepada pendapatan negara(d) men"elaskan masala$ peng$itungan pendapatan negara.

1. 0eng$itung 2. 0eng$uraikan

6 7isediakan le$ 888888888. %ik Nurul As&ikin 9usu.

7isemak

le$

7isemak le$ 88888888.. !# 4ingkatan 6 :n. A$mad #$usairi +. 0 $d ;alle$

7isa$kan le$ 8888888 !engetua

88888888888 !en&elaras 0ata !ela"aran :k n mi !n. 0a/atul ;u$aila +t. A+dul 0alik