Anda di halaman 1dari 5

PENYATAAN SEBELUM PRAKTIKUM

Praktikum merupakan satu latihan bagi semua pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan adanya program seperti ini ianya dapat membantu guru pelatih untuk mengamalkan pengetahuan kemahiran dan nilai keguruan se!ara relekti" dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Ia juga dapat membantu saya mengenal dengan lebih dekat akan suasana di sekolah yang sebenar dan dapat lebih memahami apa itu etika seorang guru. Melalui praktikum guru pelatih dapat memahami tingkah laku murid pengurusan sekolah dan pengurusan bilik darjah untuk menyepadukan teori dan amalan dalam konteks pengajaran pembelajaran. Ringkasnya pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran atau pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan bimbingan melalui perkongsian pintar dan permua"akatan antara institusi perguruan sekolah dan agensi#agensi lain yang berkaitan. $ntuk sesi praktikum "asa % ini saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Kampong &asek '()** Pasir Puteh Kelantan. Saya berharap sepanjang saya menjalankan latihan praktikum saya semua akti+iti yang diran!ang akan berjalan dengan lan!ar. Saya juga berharap ketibaan saya di sana diterima dengan hati terbuka dari pihak atasan mahupun sta" sokongan dan semua murid di sana kelak. Selain itu saya juga berharap dapat menguasai pelbagai strategi peran!angan dan perlaksanaan akti+iti kokurikulum. Saya juga akan berbin!ang dengan pensyarah dan guru pembimbing untuk men!apai perse"ahaman tentang peranan dan tanggungja,ab saya sepanjang latihan praktikum saya di sana dan sekali gus latihan praktikum saya untuk kali kedua ini berjalan dengan sempurna dan jayanya.

PENYATAAN SEMASA PRAKTIKUM


Pada minggu pertama kami seramai empat orang akan melaksanakan akti+iti praktikum di Sekolah Kebangsaan Kampong &asek '()** Pasir Puteh Kelantan. Kami tiba pada jam -.'. pagi pada hari pertama. Setelah menda"tar diri di pejabat sekolah kami menyertai perhimpunan pagi di sekolah itu. Selepas itu kami menyertai sesi taklimat bersama &uan /uru 0esar 1aji 2akari bin 3 Rahman. Selepas mendengar taklimat oleh beliau kami diba,a untuk meninjau sekitar ka,asan sekolah. Selepas itu kami berjumpa dengan kakitangan#kakitangan sekolah seperti guru#guru dan sta" sokongan untuk sesi beramah mesra. 1al ini kerana kami akan berhadapan besama#sama mereka sepanjang kami menjalankan akti+iti praktikum di sini. Seterusnya kami diperkenalkan dengan guru#guru pembimbing masing#masing. /uru pembimbing saya iaitu 4n!ik 1amedi bin 3bd Rahim. Saya berbin!ang bersama# sama guru pembimbing untuk mendapat gambaran a,al tentang proses pengajaran di sini. Seterusnya kami berjumpa dengan 4n. 5he Ismail bin 3hmad iaitu /uru Penolong Kanan Pentadbiran. /uru Penolong Kanan Pentadbiran ini telah membahagikan jadual kelas pengajaran dan pembelajaran kepada kami mengikut opsyen masing#masing. 0agi jadual saya saya telah mendapat '* ,aktu. Selesai pembahagian jadual kami berjumpa dengan guru kokurikulum 4n!ik 3ziz bin Isa. 0agi akti+iti kokurikulum saya terlibat dengan unit beruni"orm Kadet Remaja Sekolah. Manakala bagi sukan dan permainan saya tidak terlibat kerana sepanjang tempoh berpraktikum adalah di dalam bulan puasa. 6agi pula semua jenis akti+iti permainan sudah pun berakhir kerana semuanya berlangsung di a,al tahun. 7amun begitu saya tetap menimba pengalaman sepanjang berada di sini.

Pada minggu pertama ini kami tidak lagi memulakan sesi pengajaran kerana kami mengambil peluang untuk proses suaikenal. Dalam masa yang sama kami !uba men!eduk ilmu daripada guru#guru senior di sini dalam mendapatkan ilmu pengajaran dan dari segi penga,alan kelas. Kami telah masuk ke kelas#kelas dan mula berinteraksi dengan murid bagi membiasakan diri semasa mengajar kelak. Selain itu kami juga membuat sesi pemerhatian terhadap guru ketika mereka sedang mengajar. Sepanjang minggu ini saya dibimbing oleh guru pembimbing yang mana beliau adalah seorang yang sangat komited dengan kerjanya dan seorang yang peramah dan disenangi oleh guru#guru lain. 0eliau banyak memeberi nasihat dan menegur saya dan rakan#rakan se!ara berhemah. Manakala pada sebelah petangnya pula kami bersama#sama menunaikan solat zohor se!ara berjemaah di surau sekolah. 0ermula minggu kedua sehinggalah minggu seterusnya kami memulakan

proses pengajaran dan pembelajaran. Kami mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Minggu kedua juga merupakan minggu sesi bimbingan bersama pensyarah bimbingan. Pensyarah bimbingan saya ialah 4n. Khairuddin bin Mat 1assan. 0eliau seorang yang sangat dedikasi serta pro"esional dalam tugasnya. Dalam masa yang sama saya berasa dekat dengannya kerana beliau membimbing saya dan rakan praktikum 1ari8 dan Shen se!ara berhemah bukannya mahu menghukum. 0eliau banyak menegur dan menasihati saya supaya menjadi seorang guru yang serba boleh. Segala kesulitan yang saya hadapi tentang praktikum telah saya rujuk pada pensyarah pembimbing saya ini. Pensyarah Pembimbing saya sangat membantu saya sepanjang sesi praktikum saya selama dua bulan ini begitu juga dengan guru pembimbing saya. 0egitu juga dengan minggu ketiga dan minggu keempat saya berada di sana saya menghadiri ke kelas mengikut jadual yang ditetapkan. Minggu ketiga merupakan sesi pemerhatian daripada guru pembimbing saya. Dan manakala pada minggu keempat merupakan sesi pemerhatian dan penilaian bagi kedua#dua guru pembimbing dan pensyarah pembimbing saya.

PENYATAAN SELEPAS PRAKTIKUM


Selama dua bulan penulis berada di Sekolah Kebangsaan Kampong &asek Pasir Puteh Kelantan untuk menjalani akti+iti praktikum. 0anyak pengalaman dan memori indah yang telah diperoleh oleh penulis. Sepanjang penulis di sana banyak benda#banda baru yang dapat penulis belajar melalui pengalaman harian di sana. 1al ini kerana praktikum sangat berbeza dengan pengalaman berasaskan sekolah. Praktikum lebih banyak perkara yang perlu dilakukan. 9leh itu banyak "aedah yang diperolehi melalui akti+iti praktikum ini. 3ntara ilmu#ilmu yang diperolehi oleh penulis sepanjang berada di sekolah tersebut ialah penulis dapat melihat dengan lebih dekat dan jelas bagaimana sesebuah sekolah itu beroperasi dan bagaimana pihak pentadbir mentadbir sekolah. Disini penulis dapat mengetahui betapa susahnya sesebuah sekolah itu dikendalikan kerana bukan sahaja hal#hal berkaitan murid saja yang perlu dititikberatkan tetapi hal#hal berkaitan sekolah juga harus dipandang berat. Selain itu penulis juga dapat merasai bagaimana sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Ini merupakan pengalaman baru bagi penulis kerana sebelum ini semasa menjalankan akti+iti pengalaman berasaskan sekolah penulis tidak diberi kesempatan untuk mengajar murid di sekolah. Di sini penulis dapat mengetahui bagaimana untuk menghadapi kerenah murid yang bermasalah. Pengalaman ini sangat berharga kepada punulis agar dapat mengaplikasinya pada masa kelak. Selain itu penulis juga dapat belajar dari guru#guru senior tentang bagaimana sesuatu majlis diadakan. 1al ini dapat belajar melalui ja,atan yang diberikan semasa mengadakan sesuatu majlis mesyuarat. Ilmu tentang menguruskan sesuatu majlis ini sangat berguna dan boleh penulis gunakan semasa penulis berada di dalam pro"esion perguruan kelak. Selain itu penulis juga mendapat pengalaman di dalam melatih murid bagi akti+iti sukan. 0anyak ilmu yang diberikan oleh guru sukan sekolah kami tentang teknik#teknik pengajaran sesuatu sukan.

Kesimpulannya

banyak pengalaman manis dan ilmu#ilmu yang sangat

berman"aat diperolehi oleh penulis di sekolah ini. Semua ilmu ini akan dijadikan sebagai panduan semasa penulis menjadi guru nanti. :utaan ribuan terima kasih diu!apkan kepada ,arga Sekolah Kebangsaan Kampong &asek yang sudi menerima kehadiran kami disini dan memberi kerjasama kepada kami sepanjang dua bulan kami berpraktikum di sini. Pengalaman dan kenangan manis penulis di sini akan dikenang sampai bila#bila.