Anda di halaman 1dari 3

Pengenalan Menurut John Dewey (1916), pembelajaran kontekstual merupakan satu keadaan di mana pelajar akan belajar dengan

baik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku di persekitaran. embelajaran ini menekankan pada daya !ikir yang tinggi, pemindahan ilmu pengetahuan, pengumpulan dan penganalisis data, peme"ahkan masalah#masalah tertentu samada se"ara indi$idu atau berkumpulan. %ontekstual dari ayat asalnya dalam &ahasa 'nggeris (asal bahasa (atin "on ) with * te+tum ) wo$en) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. %onteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian. embelajaran konteksual merupakan satu model dinamik dan terbuka. ,trategi ini dapat memastikan pelajar disediakan peluang untuk menjadikan pembelajaran bermakna melalui pengalaman dan in!ormasi, dan menggunakan pengalaman serta in!ormasi demi membina pengetahuan sendiri. %aedah kontekstual adalah berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, di mana ia mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan. -ingkasnya, pembelajaran kontekstualisme ialah satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian, indi$idu, masyarakat dan alam pekerjaan. embelajaran jenis ini menyediakan pembelajaran se"ara konkrit yang melibatkan akti$iti .hands#on/ dan .minds#on/. Kepentingan Pembelajaran Kontekstual Dalam Pengajaran dan Pembelajaran endekatan pengajaran ini mempunyai banyak kepentingan dan !aedahnya. 'ni termasuklah !aedah kepada murid dan !aedah kepada guru sendiri. endekatan kontekstual adalah satu proses yang melibatkan pelbagai bentuk penemuan yang bersi!at kompleks yang menjangkau kaedah# kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. %onsep pengajaran ini lebih menumpukan kepada pembelajaran yang ber"irikan penemuan dan pen"arian. 'a akan mendorong murid#murid men"ari hubungan dan "ara penyelesaian berdasarkan persekitarannya. endekatan kontekstual juga merupakan pendekatan yang menekankan dunia kehidupan sebenar murid#murid. 'ni bermakna, pembelajaran adalah berkisar kepada konteks kehidupan sebenar dan "ara ini sudah tentu akan lebih mudah memberi ke!ahaman kepada murid#murid tentang konsep# konsep berkaitan. ,elain itu, pembelajaran ini juga boleh dilaksanakan se"ara koperati! dan melibatkan penggunaan bahasa. embelajaran sebagai akti$iti sosial ini amat menggalakkan interaksi dan perbin"angan sesama murid atau antara murid dan guru. Dengan "ara ini proses pembelajaran murid akan berlaku dengan lebih mudah. 'ni sudah tentu dapat memastikan objekti! pelajaran yang telah ditetapkan dalam peran"angan pelajaran ini dapat di"apai dalam sesi praktik yang akan dilaksanakan nanti. &agi guru pula, pendekatan pengajaran ini sudah tentu menggalakkan mereka memilih dan membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan pengalaman#pengalaman yang mereka lalui seberapa banyak yang boleh. engalaman#pengalaman yang dilalui termasuklah dari aspek sosial, !i0ikal, psikologikal, ke arah men"apai hasil pembelajaran yang diinginkan. &erdasarkan persekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. enghayatan konsep diperoleh melalui proses penemuan, pengukuhan dan menghubungkaitkan. Proses REACT Dalam Pembelajaran Secara Kontekstual

1erdapat satu kaedah pengajaran yang sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran kontekstual. %aedah pengajaran itu melibatkan lima proses2akti$iti, iaitu menghubungkait, mengalami, mengaplikasi, bekerjasama, dan memindahkan. %elima#lima akti$iti ini diringkaskan sebagai 3-45617. a) Menghubungkait (-elating)8 5kti$iti ini melibatkan proses di mana pelajar menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual, pelajar akan dapat menumpukan perhatian kepada taakulan, peristiwa dan keadaan harian. %emudiannya, taakulan, peristiwa dan keadaan harian itu dipautkan dengan maklumat baru untuk penyelesaian sesuatu masalah. 6ontoh semasa di sekolah, pelajar belajar tentang "ara#"ara menjaga kebersihan. ,emasa pembelajaran tersebut, pelajar mungkin dapat mengaitkan pengalaman mereka semasa di rumah, di mana pelajar sering diberitahu oleh ibu bapa supaya membasuh tangan sebelum makan. Menerusi pengalaman ini pelajar akan dapat mengaitkan akti$iti yang dilakukan oleh mereka di rumah dengan akti$iti pembelajaran yang sedang berlangsung. b) Mengalami (4+perien"ing)8 ,emasa pembelajaran, pelajar akan sedaya upaya menimba pengalaman melalui akt$iiti eksplorasi, penemuan dan reka "ipta merupakan nadi pembelajaran konteksual. enggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti $ideo, narati!, atau akti$iti berasaskan teks, akan dapat membantu pelajar mengalami sesuatu perkara atau peristiwa yang dipelajari. 6ontohnya pelajar dibawa ke bilik tayangan untuk menyaksikan demonstrasi serta membuat latihan amali merawat ke"ederaan semasa bermain. engalaman ini boleh digunakan semasa mereka berhadapan dengan situasi sebenar di luar bilik darjah. ") Mengaplikasi (5pplying)8 'a melibatkan proses mengaplikasi konsep dan in!ormasi dalam konteks untuk digunakan dalam situasi yang lain. Dalam pembelajaran endidikan %esihatan misalnya, proses aplikasi ini boleh dilakukan dengan memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi atau perkara sebenar berdasarkan konteks yang dipelajari. 6ontohnya, guru mungkin boleh membawa pelajar melawat kantin sekolah dan melihat sendiri "ara mengendalikan makanan dengan betul. ,etelah itu, mereka akan diberikan peluang melakukan latihan praktikal di bilik kemahiran hidup sekolah. engalaman ini sudah tentu akan dapat diaplikasikan pula semasa mereka berada di rumah kelak. d) &ekerjasama (6ooperating)8 embelajaran dalam konteks berkongsi, bertindak balas, dan komunikasi dengan pelajar lain. 'a merupakan satu proses penting dalam pengajaran dan pembelajaran konteksual. ,emasa proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar digalakkan bekerjasama dalam pelbagai peringkat kumpulan untuk memberikan pengalaman kepada mereka. 6ontohnya pelajar bekerja dengan ahli kumpulan untuk melakukan amali makmal. enyelesaian amali makmal memerlukan delegasi, pemerhatian, "adangan dan perbin"angan. e) Memindahkan (1rans!erring)8 embelajaran sesuatu isi dalam konteks pengetahuan yang sedia ada, atau memindahkannya adalah berlandaskan apa yang telah diketahui pelajar. endekatan ini menyerupai -4(51'9:

iaitu ia berasaskan perkara#perkara yang la0im dan diketahui. :uru boleh membantu meningkatkan keyakinan pelajar dengan menyediakan panduan yang dapat menghubungkan pengalaman pembelajaran baru dengan apa yang telah diketahui pelajar. 6ontoh pelajar mempelajari "ara untuk memilih menu sarapan yang sesuai. elajar boleh memindahkan pengetahuan mereka itu dalam memilih dan menetapkan menu sarapan mereka setiap hari semasa berada di rumah. Penutup embelajaran se"ara kontekstual atau melalui pengalaman sebenar merupakan antara kaedah yang paling berkesan untuk memahami sesuatu konsep. 'ni kerana murid pada umumnya telah mempunyai serta membentuk idea mereka sendiri mengenai suatu perkara atau !enomena yang berlaku di sekeliling mereka berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. 'dea mereka mungkin betul, mungkin tidak tetapi isu yang penting di sini ialah seseorang guru harus mampu menggunakan kekuatan yang ada pada murid untuk membantu mereka belajar dengan lebih berkesan. Jadi dalam soalan pengajaran endidikan %esihatan, murid harus diberi peluang belajar memahami sesuatu perkara melalui pengalaman sendiri. ,etelah mengalami sesuatu perkara itu, mereka akan dapat membuat rumusan apakah tindakan ke arah kebaikan yang patut mereka ambil. # ,ee more at8 http822kulan0salleh.blogspot."om2;<1<2<;2pembelajaran#se"ara# kontekstual.html=sthash.9>0u$e<9.dpu!