Anda di halaman 1dari 1

688 00 0

0 0 0 0 0 0 .

69 000 0

0 0 0 0 0 0 .

6 92 000

0 0 0 0 0 0 .

K a m

b a n

B a r a t

L a ki ta n

U ta r a

& M

K a j ia p a d a d

T u g a s A kh ir P e m a n f a a t a n a n B e n L e n

a e r a h R a w K e c a m a ta

P et a P en gg una an

S A M U D E R A H I N D I A
L e g e n d a
L a h a n u n a m i n ca n a T s g a ya n g

M &

Ib u

o ta s s n P a i N a

e c

a m

a t

a n

D a n H u t

a a a

Ba t a Ba t a J a G a l

g a ri a s a n St u d i

Ka w

H u t a n t a i

a ri s

Ka m Pa s i

Lah an

Su n g Ka w

a s

a n

St u

d i

Pe r

k e

Sa w T e

g a

SKAL A

1 :6 5 , 0 0 0