Anda di halaman 1dari 7

LATIHAN MODUL SCE3108 TAJUK 4 : RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

a. Nyatakan 10 sebab dan fungsi penyediaan rancangan pelajaran harian. 1. Mengenalpasti kurikulum. 2. Memilih strategi pengajaran yang sesuai akan menyebabkan pelajar sibuk dengan aktiviti pembelajaran yang disediakan bagi memastikan skop dan urutan proses pengajaran berdasarkan

pemindahan pembelajaran yang bermakna berlaku dan tiada masalah kawalan kelas. 3. Menolong guru menilai pengajaran mereka berdasarkan pencapaian pelajar. 4. Memastikan penerusan pengajaran dan pembelajaran terus berlaku walau dengan guru ganti yang berlainan. 5. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan peringkst, kebolehan dan minat pelajar. 6. Memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup disampaikan dalam jangka masa yang diperuntukkan. 7. Menentukan objektif pelajaran yang sesuai dan tidak terkeluar dari apa yang dirancang. 8. Menentukan dan menyediakan bahan bantu mengajar yang diperlukan. 9. Memilih jenis soalan yang sesuai serta mencabar untuk dikemukakan semasa pengajaran. 10. Memikirkan cara untuk memotivasikan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

b. Baca dengan teliti contoh lima model rancangan pelajaran harian dari 4.2 hingga 4.3. Nyatakan kebaikan dan keburukan setiap model. Model Lima Fasa Needham Kebaikan Memberi kepada meneroka murid peluang untuk dan Keburukan Arahan dijalankan murid mempunyai pengalaman berbeza Pengetahuan sedia sukar kerana mungkin

melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti

hands- on Memotivasikan murid Menarik minat dan

ada murid berbeza Murid pengetahuan berdasarkan membina

perhatian murid Meningkatkan kefahaman aplikasi Mengembangkan kefahaman melalui sedia ada murid kefahaman melalui

pengetahuan

yang

dipelajari sebelum ini. Faktor ini membuatkan pembelajaran bagi murid sukar yang ingatan

mempunyai jangka pendek Guru fasilitator sentiasa untuk semua

sebagai mesti memeriksa memastikan murid

memahami maklumat dengan betul kerana murid mentafsir yang sama mungkin maklumat dengan

cara yang berbeza dari

guru Kitar Pembelajaran 5 Es Berpusatkan murid Memberi kepada sedia ada Mempunyai lima fasa Penekanan diberi penekanan pengetahuan Dibuat oleh guru Tidak mempunyai fasa orientasi Tidak kepada memfokuskan kemahiran

saintifik dan kemahiran manipulatif Tidak penekanan fasa memberi kepada

kepada pengaplikasian idea Guru sebagai fasilitator Aktiviti di dalam kelas berasaskan hands-on Penilaian dibuat oleh

penstrukturan

semula idea Tidak mempunyai

langkah keselamatan

guru pada akhir PnP Memberi kepada penekanan peningkatan

pengalaman baru Bersaskan pembelajaran koperatif dan inkuiri Pengajaran Deduktif Guru dapat Pengajaran mungkin

menjimatkan masa dan tenaga serta tidak perlu membuat yang persediaan kerana dan terus oleh

membosankan kerana murid dibebani dengan pelbagai rumus yang wajib dipatuhi Mengongkong kreativiti murid Murid kerana tidak guru aktif lebih

banyak

rumus-rumus disediakan dihuraikan guru

Tiada risiko mendapat hasil yang salah atau tidak sempurna

banyak peranan dalam

memainkan khususnya hal

Cara yang mudah untuk menyampaikan pelajaran isi

menghuraikan rumus Pendekatan ini tidak menjamin yang dikalangan ingatan berkekalan pelajar

kerana mereka hanya menerima sahaja apa yang disampaikan oleh guru Pengajaran Induktif Mengasah berfikir di kemahiran kalangan Mengambil masa yang panjang kerana guru perlu murid rumus Tidak sesuai untuk membimbing mengesan

pelajar kerana mereka perlu menggunakan mental

keupayaan

untuk mengenal pasti rumus-rumus yang

pelajar lemah kerana adalah mereka memikirkan rumus contoh-contoh yang diberikan Ada kalanya hanya pelajar terlibat yang sukar bagi untuk rumusdaripada ayat

menjadi dasar kepada pembentukan ayat Kemahiran lisan dapat disuburkan pendekatan memerlukan perbincangan Memberi kepada kesempatan pelajar untuk kerana ini banyak sesuatu

sebahagian sahaja dalam yang aktiviti

berusaha sendiri atau menemui sesuatu konsep sendiri

dijalankan

Pelajaran dapat diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana ia disertai contoh-contoh yang

baik dan munasabah Guru mudah menyusun pelajaran prinsip-prinsip bagaimana kanak belajar kanakiaitu mengikut

daripada yang senang kepada susah Berasaskan Penyelesaian Masalah Satu kaedah Tidak mempunyai fasa Tidak menitik beratkan langkah pelajar Tidak penekanan fasa memberi kepada keselamatan yang lebih

pembelajaran mendidik pelajar Berpusatkan murid Guru sebagai fasilitator Mendidik pelajar bekerja atau menyesuaikan diri dalam kumpulan Menggalakan penglibatan dalam kelas pelajar /

penstrukturan

semula idea Memberi kepada penekanan kemahiran

penyelesaian masalah

pembelajaran aktif Membina komunikasi Memberi penekanan kemahiran

kepada nilai kerjasama dan bertolak ansur

Merangsang

perasaan

ingin tahu dan minat pelajar Memberi kepada penekanan pengetahuan

sedia ada pelajar

c. Berikan pendapat anda dalam 200 patah perkataan adakah sepatutnya guru menggunakan adunan (blended) pendekatan atau satu pendekatan atau satu model sahaja dalam pengajaran mereka.

Dalam pendidikan formal, proses PnP haruslah diberi penekanan yang sewajarnya. Proses yang melibatkan guru dan pelajar ini semamangnya memerlukan suatu usaha yang berterusan ke arah menyediakan pendidikan yang komprenhensif dan efektif terhadap segala isi pelajaran yang disampaikan. Kemahiran dalam proses pengajaran oleh seorang guru yang ditunjangi oleh daya kreativiti menjadi asas utama keberkesanana PnP. Adalah lebih berkesan andai guru menggunakan adunan pendekatan dalam proses tersebut. Ini kerana setiap pelajar mempunyai kemampuan dan tahap kognitif yang berbeza dalam menerima sesuatu perkara yang baru. Kepelbagaian pendekatan yang dilaksanakan oleh guru akan menghidupkan lagi suasana dan merangsang penyertaan pelajar dengan lebih aktif dalam aktiviti pembelajaran. Kemantapan proses pengajaran menerusi adunan pendekatan kreatif dan teknik oleh guru akan menjanjikan suatu proses pembelajaran yang menarik minat pelajar dalam mengikuti isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Malahan secara tidak langsung guru dapat menanam nilai-nilai murni kepada pelajar agar melahirkan sesuatu yang berinovasi dan bermotivasi dalam pemikiran mereka. Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) menyatakan bahawa pengajaran yang berkesan adalah merujuk kepada guru yang dapat membawa pelajar kepada hasil

pembelajaran terakhir yang diinginkannya. Oleh sebab itu, adunan pendekatan dalam PnP beserta semangat dan komitmen yang tinggi dari guru akan menghasilkan pelajar yang cemerlang dan berwibawa untuk agama, bangsa dan negara.