Anda di halaman 1dari 7

Rancang proses penerbitan video tersebut mengikut langkah penghasilan video.

Proses penerbitan video: a) Tetapkan tujuan dan objektif : Untuk membuktikan bahawa mikroorganisma bernafas.

b) Buat pen elidikan dan sediakan bahan : Tepung gandum! air suam! is! gula dan besen.

c) Pilih bahan"bahan ang sesuai: Tepung gandum! air suam! is! gula dan besen.

d) #enulis skrip: $krip ringkas di tulis diatas sehelai kertas bagi kelancaran

penggambaran.

e) Bersedia membuat penggambaran: %aktu telah ditetapkan antara jam &.'( ) '*.'( pagi.

f) $ediakan bahan"bahan grafik: Tidak memerlukan bahan grafik.

g) $ediakan bahan dan peralatan:

Peralatan ang digunakan adalah telefon bimbit +$amsung ,rand-.

h) #ulakan penggambaran: Penggambaran dibuat di dalam bilik sains! $. #ersing .anan.

i) #en unting: $untingan dibuat untuk memastikan video dihasilkan. ang baik dan berkualiti

j) #embuat rakaman audio: Beberapa kesan bun i akan dimasukkan bagi menjadikan video ini lebih menarik.

k) Prebiu: /ideo ini akan dipertontonkan kepada beberapa orang rakan untuk mencari kesilapan agar video ini boleh diperbaiki penghasilann a.

l) ,unakan dalam pengajaran: Beberapa orang murid dan rakan melihat rakaman video dihasilkan. ang

m) Penilaian:

#embuat penilaian keseluruhan penghasilan video tersebut untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

0elaskan kenapa anda menggunakan jenis shot dan pergerakan video dalam penggambaran tersebut. 0enis shot ang digunakan adalah : Jenis shot Big 1lose UP 2B1U) Tujuan/Penerangan Untuk menampilkan bahagian tertentu daripada keseluruhan imej. 3bjek mengisi seluruh la ar dan jelas sekali perinciann a. 1lose Up 21U) #emaparkan objek secara dekat. 3bjek menjadi titik perhatian utama. 4atar belakang han a kelihatan sedikit sahaja

%aist $hot 2%$)

#enampakkan bidang pandangan ang lebih dekat berbanding 4ong $hot 24$).

Pergerakan video ang digunakan : Jenis pergerakan Panning (pan right, pan left) Tujuan / Penerangan #erakam objek dengan lebih jelas dari sudut ang berbe5a.

.enalpasti kelemahan ang di alami semasa proses penghasilan video dan cadangkan cara mengatasi kelemahan tersebut. Kelemahan 1. Rakaman di uat se!ara erperingkat"peringkat kerana terdapat e erapa slot terpaksa dipendekkan. #. $engam il masa %ang agak lama untuk menunggu doh mengem ang kerana !ua!a mendung. &. 'uara tidak jelas kerana kedudukan perakam (ideo %ang agak jauh. 6. #eletakkan doh di dalam kereta untuk mempercepatkan masa doh mengembang. 7. #embuat rakaman semula dengan jarak ang lebih dekat. Cara mengatasi '. #embuat suntingan daripada hasil rakaman ang telah dibuat.

Buat penilaian dan kritikan dari sudut teknikal dan sudut pedagogikal. Penilaian adalah satu proses ang berterusan serta bersepadu. Berterusan

bermaksud ia dinilai bukan sahaja . pada aspek teknikal tetapi juga dinilai dari sudut pedagogikal termasuk penetapan objektif! pen usunan pengajaran oleh guru! latihan! pengamatan serta prestasi murid dalam kui5! kemahiran ang ditunjukkan atau apa sahaja bentuk ujian formatif hasil daripada penggunaan media ang dipilih.

)*R+,- P.,/0+/+, +'P.K T.K,/K+0 8ama Penilai 0awatan #ata pelajaran : 9:R;<:T; B;8T; R:#4; : PP, $:;8$ 2') : $:;8$

)/0 '

/T.$ :dakah media tersebut menggunakan perkakasan atau perisian tertentu

1+ =

T/2+K

:dakah susunan bilik darjah sesuai dengan media digunakan

ang

7 > (

:dakah media tersebut mudah digunakan :dakah kedudukan media ang digunakan mudah dilihat :dakah kawalan kelas menjadi baik dengan penggunaan media tersebut

= = =

:dakah pencaha aan di bilik darjah sesuai dengan media tersebut sekiran a ia dita ang

@ A &

:dakah media tersebut akan disimpan selepas digunakan :dakah media tersebut berkualiti :dakah aspek teknikal seperti bekalan elektrik menganggu proses pengajaran
5

= = =

'*

:dakah media tersebut mempun ai panduan pengguna

Jumlah 1a

34 3#

Jumlah Tidak

Rumusan dan penilaian erdasarkan senarai semak5 $ecara keseluruhann a! penggunaan video sesuai digunakan bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran agar lebih berkesan. 8amun untuk menghasilkan video ang berkualiti! guru perlu memperuntukkan masa ang agak lama bagi memilih bahan! menghasilkan skrip dan membuat rakaman. Terdapat beberapa kesilapan semasa proses rakaman dibuat namun ia segera diperbetulkan. $elain itu! bagi menghasilkan video ang dapat menarik minat murid! kemahiran ang tinggi diperlukan untuk men unting dan mengadunn a agar kelihatan lebih menarik dan berkesan.

)*R+,- P.,/0+/+, +'P.K P.2+-*-/K+0 8ama Penilai 0awatan #ata pelajaran )/0 ' :dakah laras bahasa difahami 6 7 > :dakah media tersebut menarik dan memotivasikan :dakah bahan ini dapat menarik penglibatan murid :dakah murid memerlukan kemahiran tertentu untuk memberi respon ( :dakah murid memerlukan alat tulis! papan kekunci bagi = = = = : 9:R;<:T; B;8T; R:#4; : PP, $:;8$ 2') : $:;8$ /T.$ ang digunakan jelas dan mudah 1+ = T/2+K

komputer untuk memberi maklum balas ? :dakah ganjaran disediakan bagi murid dengan aktiviti @ A :dakah terdapat aktiviti susulan :dakah objektif boleh tercapai dengan menggunakan media tersebut & :dakah maklumat dan bahan dalam media tersebut sesuai dengan tahap kognitif murid '* :dakah penggunaan media tersebut dapat menjurus kepada pencapaian objektif = = = = ang terlibat =

Jumlah 1a

34 3#

Jumlah Tidak

Rumusan dan penilaian erdasarkan senarai semak5 Penggunaan video dari aspek pedagogikal dapat merangsang dan memotivasikan murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. 4aras bahasa ang jelas dan mudah difahami beserta dengan aktiviti susulan selepas ta angan video menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi seronok serta tidak membosankan. 3bjektif juga mudah dicapai kerana murid lebih faham dengan apa ang dilihat dan kemudiann a dpraktikkan. ;ni akan memberi impak terhadap pebeajaran murid. ang besar