Anda di halaman 1dari 4

1.

TAJUK Program Dasar Warga Emas Negara Siri 1 2014 : Masih Ada Yang Sayang

2. ANJURAN Unit bimbingan dan Kaunseling SMK Air Molek dengan ker asama Panitia Pendidikan Si!ik dan Ke"arganegaraan#

3. PENDAHULUAN Setia$ a%li mas&arakat sentiasa digalakkan su$a&a meng%ormati dan mentaati "arga tua &ang lebi% ber$engalaman dalam as$ek ke%idu$an# 'ang bole% kita lakukan iala% menggembirakan %ati dan memba%agiakan %idu$ mereka# (bu ba$a %arusla% menga ar anak)anak su$a&a membantu datuk dan nenek mereka &ang tidak bertenaga* terutaman&a ke tandas atau se"aktu ber alan) alan# A$abila luangan masa berkualiti dikongsi bersama "arga tua* keba%agiaan %idu$ berkeluarga da$at di+a$ai sekali gus merealisasikan slogan "rumahku syurgaku jua". Dengan berbuat begitu* mas&arakat &ang $en&a&ang dan $ri%atin da$at dila%irkan# Ak%irn&a * setia$ dari$ada kita ber$eluang melalui %idu$ $ada usia lan ut# Ma%uka% kita meli%at "arga tua %idu$ merem$at di lorong)lorong kemiskinan, -le% %al &ang demikian* $endidikan menga$resiasi "arga tua %arusla% dimulakan se ak ke+il kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya# Dengan semangat ingin membantu dan meringankan beban ke%idu$an "arga emas* setia$ dari$ada kita mam$u menguba% ke%idu$an mereka dari$ada duka men adi suka# (ngatla% ba%a"a hari ini hari mereka, esok hari kita.

4. OBJEKTIF 4#1 Program ini dian urkan untuk meraikan Warga Emas di sam$ing memu$uk semangat ker asama dan ke iranan &ang tinggi di kalangan mas&arakat setem$at# 4#2 Selain memu$uk semangat $er$aduan* $rogram ini uga bertu uan men&emai si.at $en&a&ang antara golongan belia dan "arga emas agar mereka terasa di%argai dan di$erlukan di kalangan mas&arakat#

4#/ Meningkatkan ke%ormatan dan martabat diri "arga emas dalam keluarga* mas&arakat dan negara# 4#4 Mema ukan $otensi "arga emas agar mereka terus akti. dan $rodukti. dalam $embangunan negara* serta me"u udkan $eluang untuk membantu mereka terus %idu$ berdikari# 5. FOKUS PROGRAM 0#1 $rogram +erama% meng%argai "arga tua 0#2 meraikan "arga tua ke sekola%

6. PESERTA Semua $ela ar dan kakitangan sekola%#

7. TARIKH/ MASA 11 1ebruari 2014

8. JAWATANKUASA INDUK Penasi%at Pengerusi 6im Pengerusi Naib Pengerusi Setiausa%a : EN# MAD23AN 4 MA5A6 7PEN8E6UA9 : 6UAN 5: M-3('-N- 4 MA5M--D 78PK 5EM9 : PN 5:5 ;-S(NA5 46 D(N 78PK19 : EN# S5A5A; 4 4AKA; 78PK K-KU;(KU3UM9 : 1# <(K 2A5(DA5 46 MUS6A1A 7KAUNSE3-;9 2# PN N-;(5AN 46 A3( 78U;U S(=(K9

Pen# Setiausa%a

: 1# PN# ;-K(A5 46 2A(NUD(N 7KAUNSE3-;9 2# EN#M-5D NA2;( 4 -MA; 78U;U S(=(K9

4enda%ari

: 1# PN N-;;AS5(DA5 46 A5AMAD 7KAUNSE3-;9

2# PN NU;3A(3A 46 S5A;AN( 78U;U S(=(K9

Pen&elaras

: 1# EN# :ASM( 4 MD 85AU65 7KAUNSE3-;9 2# EN# 1A(2U3 4 (SMA(3 7KP S(=(K9

A:K :

1# PN 1-- 'EE <5-W 2# EN# K;(S5NAN ;A- A>3 S(MAND;AM /# PN MUS3(5A5 46 6AMA6 4# PN ;-S4(A5 SAM 46 SAM(AN

. SUMBER KEWANGAN Peruntukan ke"angan disediakan ole% $i%ak sekola% diba"a% $anitia Si!ik dan Ke"arganegaraan#

BIL 1#

PERKARA 4ANNE;

AMAUN!RM" ;M120#00

2# /# 4.

4A'A;AN PEN<E;AMA5 :AMUAN PEN<E;AMA5 DAN PEN6AD4(; JUMLAH KESELURUHAN

;M200#00 ;M 00#00 RM 37#.##

1#. ATUR$ARA PROGRAM MASA ?#40 AKTI%ITI Men&ambut dan mengalu)alukan kedatangan $ega"ai dan "arga emas U+a$an aluan $engerusi ma lis 4a+aan doa @ U&'. A()*) B M( N*&+, U+a$an 8PK 5em SMK Air Molek T) H- M./+0.). B M*12..( U+a$an $erasmian P) H-1 N.,344 B' I3,*1+2 Ma lis bersurai @ amuan =(P

A#00 11. PENUTUP

Untuk men+a$ai ob ekti. tersebut $ara $eserta $erlu untuk menda$at $endeda%an dan $enge+aman seban&ak mungkin# (ni akan membole%kan $ara $eserta men&ertai dan mengendalikan akti!iti ini dengan lan+ar serta sambutan &ang menggalakkan# 3ebi% men&eronokkan lagi +abaran dan $enge+aman melibatkan diri dalam akti!iti ini akan memberi kesedaran ke$ada $eserta tentang $entingn&a ssemangat beker asama dalam $asukan* si.at ketaba%an mental* kegigi%an* disi$lin dan ke$im$inan dalam men a&akan sesuatu $rogram#

Disediakan ole%* 72a%ida% binti Musta.a9 Kaunselor SMK Air Molek* Melaka#