Anda di halaman 1dari 12

SULIT 2*+1 Ge,-."/& Ke.

$"s 1 MEI 2010 1 jam

SEK. MEN. KEB. PUCHONG UTAMA (1) BANDAR PUCHONG UTAMA 47100 PUCHONG __________________________________________________________ PEPERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2010 TINGKATAN 1

GEOGRAFI Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab se !" soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A# B# C dan D. Bagi setiap soalan, pilih s"$! jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkanjawapan yang baru. . !nda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. ". !nda dibenarkan menggunakan alat geometri.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak


%L&'"$ se(e)"'

A."'"0 :
Untuk soalan 1 hingga soalan 60 tia!"tia! soalan diikuti oleh em!at !ilihan ja#a!an. $ilih satu %ang terbaik bagi tia! & tia! soalan.

S,")"0 1 '&0--" 1 (e.2"s".3"0 4e$" 2& ("5"'.

1. Ka#asan !aling tinggi dalam !eta terletak di bahagian '. utara (. timur ). selatan *. barat 2. Sebahagian besar dari!ada !enduduk di Kam!ung +ntah beragama '. +slam (. )uddha ). Kristian *. ,indu

3. '!akah kegiatan ekonomi %ang mungkin dilakukan oleh !enduduk di Kam!ung -erbau . + -enanam !adi +++ -enangka! ikan ++ -enanam getah +/ -emetik kela!a '. + dan ++ (. +++ dan +/ ). ++ dan +++ *. + dan +/ 0. )era!akah jarak jalan ra%a dari sim!ang em!at $ekan (em!aka ke kuil di Kg. +ntah. '. 1 km ).2km (. 3km *. 11km
2

1 -enga!akah kela!a ditanam di bahagian barat da%a !eta . '. Kemudahan !engairan ). 4anih ber!asir %ang subur (. Sistem !engangkutan baik *. $ekerja %ang ramai S,")"0 7 '&0--" 12 (e.2"s".3"0 4e$" 2& ("5"'.

6. '!akah kemudahan asas %ang terda!at di $ekan (em!aka . + 5alan ra%a +++ Sekolah ++ )alai !olia +/ -asjid '. + ++ dan +++ (. + +++ dan +/ ). + ++ dan +/ *. ++ +++ dan +/

6. Sungai +ntan mengalir ke arah '. utara (. timur laut ). timur *. barat da%a 2. 'ntara berikut ciri 7i8ikal %ang manakah terda!at di timur laut !eta. + $a%a air masin +++ $etem!atan ++ $antai ber!asir +/ )enteng

'. + dan ++

(. +++ dan +/

3. Keban%akan !enduduk di $ekan 9imau beragama '. Kristian (. +slam ). ,indu *. )uddha 10. )era!akah jarak antara !ersim!angan
3

$ekan 9imau dengan jambatan melalui jalan ra%a . '. 2.6 km (. 0.1 km ). 3.0 km *. 1.6 km 11. '!akah tumbuh"tumbuhan semula jadi %ang terda!at di ka#asan !eta. '. :etah ). Kela!a sa#it (. ,utan !a%a bakau *. Sa#ah !adi 12. '!akah arah kuil dari kilang . '. Utara (. )arat laut ). 4enggara *. )arat da%a 13. Kedudukan sesuatu tem!at %ang din%atakan dengan merujuk ke!ada suatu titik rujukan disebut '. Koordinat ). Kedudukan relati7 (. Kedudukan mutlak *. Skala 10. Kedudukan objek atau tem!at diketahui dengan merujuk ke!ada + ++ +++ +/ kedudukan relati7 skala kedudukan ber!usat koordinat (. +++ dan +/ *. + dan +/ boleh

11. Koordinat masjid ialah '. 2213 (. 2621 ). 2120 *. 1322 16$enduduk boleh menda!atkan . kesihatan di koordinat '. 2026 ). 2622 (. 2221 *. 2620 ra#atan

16. *i koordinat manakah ;aidi akan !ergi jika dia ingin mengirim surat. '. 2226 ). 2622 (. 2221 *. 2620

S,")"0 18 (e.2"s".3"0 ."7"' 2& ("5"'.

'. + dan ++ ). ++ dan +/

S,")"0 16 (e.2"s".3"0 ."7"' 2& ("5"'.

+/ + 3. K ++ ed ud uk an se +++ su at 12. 'ntara u berikut %ang manakah te arah mata angin !erantaraan. meru!akan m '. + dan ++ !a (. +++ dan +/ ). ++ dan +/t *. + dan +/ %a ng di 13. Untuk menda!atkan bacaan arah %ang n% te!at !astikan at ak + kom!as diletakkan di !ermukaaan %ang an de rata ng ++ kom!as digantung !ada tem!at tinggi an +++ !astikan jarum kom!as menghala ke m utara er +/ kom!as dijauhi dari objek besi uj uk '. + ++ dan +++ (. + +++ dan +/ ke ). + ++ dan +/ *. ++ +++ dan +/ !a da su at 0 u titi k

20. -enga!akah jarum kom!as magnetik sentiasa menunjuk ke arah utara . '. Sai8n%a %ang kecil ). -edan magnet bumi ( )entukn%a bulat *. *i!erbuat dari!ada besi S,")"0 21 (e.2"s".3"0 7"2!") 2& ("5"'. $ = > S <rientasikan kom!as 4entukan arah objek 9etak kom!as !ada !ermukaan %ang rata $ilih satu titik rujukan

uk an di se +++ Kom!as bu +/ $embaris t '.

'. + dan ++ ). ++ dan +/K

ed ud 21. 5arak %ang uk din%atakan dalam unit masa dan kos dikenal sebagai an ub '. jarak mutlak (. jarak dekat ah ). jarak relati7 *. jarak sebenar ). K 26. 'ntara berikut !ern%ataan %ang manakah ed (e0". tentang jarak mutlak . ud '. >umah Shalina terletak di hada!an sekolah uk an ). 4ambang bas dari +!oh ke Kulim ialah rel >-11.00 ati (. 5arak antara 7 !ejabat !os dengan !asar ialah 6.1 (. km *. -asa %ang diambil untuk ke *engkil dari Kajang ialah K 01 minit ed ud uk S,")"0 27 (e.2"s".3"0 "3)! "$ 2& an ("5"'. m utl ak -asa %ang diambil oleh Kamal *.

(. +++ dan +/ *. + dan +/

21. )erdasarkan jadual di atas %ang manakah meru!akan susunan %ang betul tentang langkah menggunakan kom!as magnetik di la!angan. '. > S $ = (. S > $ = ). > $ S = *. $ = > S S,")"0 22 (e.2"s".3"0 ("5"'. "3)! "$ 2&

>umah >amesh berde!an dengan rumah >osli.-atahari terbenam di sebelah kiri rumah >osli. 22. )erdasarkan maklumat di atas rumah >amesh menghada! ke arah '. Utara (. )arat ). 4imur *. Selatan S,")"0 2* (e.2"s".3"0 ."7"' 2& ("5"'.

untuk menga%uh basikal sejauh 1 km ialah K 10 minit.

ed ud antara rumah Kamal dengan 26. 5ika jarak uk 1 km !ada !ukul bera!akah sekolah ialah dia akan an sam!ai ke sekolah sekiran%a dia tet bertolak !ada !ukul 6.30 !agi dari a

rumahn%a. '. 6.01 !agi ). 6.10 !agi

(. 6.20 !agi *. 6.21 !agi

23. $ern%ataan %ang manakah (e0". tentang skala di atas . '. 1 cm me#akili 3 km ). 1 cm me#akili 6 km (. 1 cm me#akili 3 km *. 1 cm me#akili 12 km 20. 'ntara berikut alat %ang manakah boleh digunakan untuk mengukur jarak lurus. + 5angka sudut ++ 5angka tolok

S,")"0 28 (e.2"s".3"0 7"2!") 2& ("5"'.

30 22. ,obi %ang !aling diminati oleh !elajar" !elajar tingkatan satu S-K Sri Kota ialah '. bersukan ). memancing (. bermain gitar *. mengum!ul setem S,")"0 29 2"0 *0 (e.2"s".3"0 -."/ 2& ("5"'.

'ntara berikut !ern%ataan manakah menerangkan tentang banjaran %ang berlorek . )anjaran ter!anjang di -ala%sia -enjadi legeh sungai :unung )intang adalah kemuncak tertinggi 4erda!at bebera!a !usat !eranginan

+ ++ +++ +/

31. Kombinasi manakah %ang (e0". tentang banjaran gunung %ang bertanda di !eta. B"07"."0 + ++ +++ +/ G!0!0)anjaran 4ahan )anjaran 4iti#angsa )anjaran (rocker )anjaran 4ama 'bu

23. Suhu minimum bandar ra%a $ dicatat !ada bulan '. 5anuari (. 5un ). -ac *. *isember 30. )era!akah julat suhu tahunan bandar ra%a $. '. 12 o( (. 13 o( ). 10 o( *. 11 o( S,")"0 *1 (e.2"s".3"0 4e$" 2& ("5"'.

'. ). (. *.

32. 'ntara berikut %ang manakah meru!akan ciri"ciri gunung li!at tua . + Sering mengalami gem!a bumi ++ -em!un%ai gunung bera!i hidu! +++ 4erbentuk kira &kira 210 juta tahun dahulu +/ Ka#asan %ang stabil

'. + dan ++ ). ++ dan +/

(. +++ dan +/ *. + dan +/ 31. $ern%ataan di atas merujuk ke!ada ka#asan bertanda '. + dan ++ (. +++ dan +/ ). ++ dan +/ *. + dan +/ 36. 4anah !amah meru!akan + ka#asan rendah %ang kurang dari!ada 200m ++ ka#asan dataran !antai %ang rata +++ lembangan sungai +/ delta sungai '. + ++ dan +++ ). + ++ dan +/ (. + +++ dan +/ *. ++ +++ dan +/

S,")"0 ** (e.2"s".3"0 ."7"' 2& ("5"'.

33. ? di atas merujuk ke!ada )anjaran '. )intang (. (rocker ). 4ahan *. 4iti#angsa S,")"0 *4 (e.2"s".3"0 4e$" 2& ("5"'.

'. + ++ dan +++ ). + ++ dan +/

(. + +++ dan +/ *. ++ +++ dan +/

S,")"0 *7 (e.2"s".3"0 4e.0:"$""0 2& ("5"' 'nda ber!eluang mengelilingi sebuah !ulau bersama keluarga !ada cuti !ersekolahan 3 6 + ++ +++ +/ )entuk muka bumi !inggir !antai %ang da!at anda lihat ialah teluk jeram jurang tanjung

S,")"0 *6 (e.2"s".3"0 4e$" 2& ("5"'

Kawasan tanah pamah Tanih aluvium Rancangan pengairan

' )

+ dan ++ ++ dan +/

( +++ dan +/ * + dan +/

). + ++ dan +/

*. ++ +++ dan +/

S,")"0 *8 (e.2"s".3"0 ."7"' 2& ("5"'.

02. 'ntara berikut %ang manakah ke!entingan tanah tinggi di -ala%sia. + Ka#asan !enjanaan kuasa hidroelektrik ++ $usat !elancongan +++ 4um!uan !etem!atan !enduduk +/ Ka#asan !enanaman tanaman ha#a sederhana '. + ++ dan +++ ). + ++ dan +/ (. + +++ dan +/ *. ++ +++ dan +/ "3)! "$ 2&

32

,akisan ombak %ang berterusan terhada! ciri 7i8ikal ? akan men%ebabkan terbentukn%a gua anak tanjung batu tunggul tunggul sisa

' ) ( *

S,")"0 4* (e.2"s".3"0 ("5"'

. $ergunungan 'l!s . 4anah 4inggi (ameron 03. '!akah !ersamaan ke!entingan kedua" dua tem!at di atas . '. $usat !elancongan ). Ka#asan !embalakan (. Ka#asan !erlombongan *. Ka#asan tanaman ha#a sederhana

S,")"0 *9 (e.2"s".3"0 ."7"' 2& ("5"'

S,")"0 40 (e.2"s".3"0 ."7"' 2& ("5"'.

33 $ola saliran se!erti dalam rajah di atas ialah !ola ' ) ( * selari reranting gegelang jejala S,")"0 44 (e.2"s".3"0 ("5"'

"3)! "$ 2&

01. -enga!akah ka#asan tanah tinggi ber!otensi sebagai ka#asan !elancongan. + Udara %ang n%aman ++ Suhu %ang sederhana +++ $emandangan %ang indah +/ Sistem !engangkutan %ang maju '. + ++ dan +++ (. + +++ dan +/

(erun 00 )entuk mukabukit bumiditeres se!erti dalam rajah di atas di !eringkat terbentuk 4anih la@a bes %ang subur ' ) ( * teluk tanjung hilir sungai hulu sungai

). + ++ dan +/ 00. $ern%ataan di atas menerangkan ka#asan '. $ulau 5a#a (. Kam!uchea ). 4hailand *. $ergunungan 'l!s

*. ++ +++ dan +/

02. 'ntara berikut %ang manakah meru!akan ke!entingan 4asik 4onle Sa!. + $elancongan ++ $erikanan air ta#ar +++ -enjana kuasa hidroelektrik +/ $erhubungan dan !engangkutan '. + dan ++ ). ++ dan +/ (. +++ dan +/ *. + dan +/

01. '!akah 7aktor %ang mem!engaruhi !ertanian teres di cerun bukit $ulau 1 0 + ++ +++ +/ ' ) '. ). (. *. (erun bukit dibina teres untuk mengatasi masalah hakisan tanah tanah runtuh banjir kilat $encemaran udara + dan ++ ( +++ dan +/ ++ dan +/ * + dan +/ 5a#a. 4anah la@a bes %ang subur +klim di tanah tinggi %ang sesuai Kekurangan tanah !amah %ang subur Kekurangan sumber air "3)! "$ 2&

03. 'ntara berikut tasik %ang manakah dibina untuk menjana kuasa hidroelektrik . + 4asik (hini ++ 4asik )era +++ 4asik Ken%ir +/ 4asik (henderoh '. + dan ++ ). ++ dan +/ (. +++ dan +/ *. + dan +/

11. '!akah kesan kegiatan !enebangan !okok di ka#asan tanah tinggi di -ala%sia. + ,abitat hai#an musnah ++ +klim berubah +++ )erlaku hakisan tanah +/ Clora dan 7auna terancam '. + ++ dan +++ ). + ++ dan +/ (. + +++ dan +/ *. ++ +++ dan +/ "3)! "$ 2&

S,")"0 41 (e.2"s".3"0 ("5"'.

Kegiatan !asar tera!ung *ikenali sebagai A/enice 4imurB

06 $ern%ataan di atas merujuk ke!ada sungai di negara ' +ndia ) /ietnam ( Kemboja * 4hailand 06. -enga!akah sungai menjadi jalan !engangkutan %ang !enting di 4hailand . + $engangkutan darat terhad ++ -eru!akan sebuah negara mundur +++ Kos !engangkutann%a murah +/ -engangkut !enum!ang dan barangan !ukal '. + ++ dan +++ (. + +++ dan +/

S,")"0 62 (e.2"s".3"0 ("5"'.

" Ke!u!usan 7lora dan 7auna " Krisis air " ,akisan tanah 12. 'ntara kegiatan manusia %ang men%ebabkan kejadian"kejadian di atas ialah '. !erindustrian (. $embalakan ). $erlombongan *. $ertanian

S,")"0 6* (e.2"s".3"0 ("5"'.

"3)! "$ 2&

+/ !encemaran sungai '. + dan ++ ). ++ dan +/ (. +++ dan +/ *. + dan +/

-enebang hutan akti@it menanam *ibiarkan a!abila tidak subur

13. '!akah kesan negati7 dari!ada kegiatan di atas . + ,ujan asid ++ ,akisan tanah +++ $encemaran udara +/ Ke!u!usan 7lora dan 7auna '. + dan ++ (. +++ dan +/ ). ++ dan +/ *. + dan +/ S,")"0 64 (e.2"s".3"0 "3)! "$ 2& ("5"' $ertanian !indah dijalankan oleh !uak asli di ka#asan !edalaman.

16 '!akah kesan !embinaan lebuh ra%a 4imur " )arat terhada! ka#asan di !ersekitarann%a. + )erlaku !embuangan sisa toksik ++ -emusnahkan 7lora dan 7auna +++ )erlaku hujan asid +/ Kejadian tanah runtuh di lereng bukit '. + dan ++ ). ++ dan +/ (. +++ dan +/ *. + dan +/

16. 'ntara berikut a!akah akan terjadi jika ka#asan cerun tidak diuruskan dengan baik . + ,akisan tanah ++ )anjir +++ Kemarau +/ 4anah runtuh '. + dan ++ ). ++ dan +/ (. +++ dan +/ *. + dan +/

10.'ntara berikut %ang manakah kesan dari!ada kegiatan %ang dihuraikan di atas. + )anjir kilat ++ ,akisan tanih +++ $encemaran air +/ Kemusnahan hutan '. + dan ++ ). ++ dan +/ (. +++ dan +/ *. + dan +/ "3)! "$ 2&

S,")"0 66 (e.2"s".3"0 ("5"'. )aja Kimia >acun serangga >acun rum!ut

12. '!akah usaha utama %ang dijalankan oleh kerajaan -ala%sia bagi memulihara hutan %ang telah ditebang . '. $enghutanan semula ). 4anaman tutu! bumi (. -enggunakan kaedah biologi *. -engehadkan ka#asan !embalakan S,")"0 69 (e.2"s".3"0 ("5"' "3)! "$ 2&

11. $enggunaan bahan"bahan dalam senarai di atas secara berlebihan akan men%ebabkan + hidu!an akuatik terancam ++ bertambahn%a hidu!an air +++ hasil tanaman merosot

13. Kaedah ? mungkin sekali ialah

10

'. ). (. *.

kaedah organik kaedah biologi kaedah semula jadi kaedah !emeliharan

60. '!akah !eranan !enanaman tanaman tutu! bumi di lereng bukit . + -enguatkan struktur tanih ++ -engurangkan hakisan tanih +++ -engekalkan kesuburan tanih +/ -enga#al makhluk !erosak '. + ++ dan +++ ). + ++ dan +/ (. + +++ dan +/ *. ++ +++ dan +/

Ke.$"s S,")"0 T" "$


*isediakan olehD ...................................... $n. Ee (hai Cong

J"5"4"0 Pe4e.&3s""0 Se es$e. 1 Ge,-."/& T&0-3"$"0 1 T"'!0 2010 1. 2. 3. 0. 1. 6. 6. 2. 3. 10. 11. 12. 13. 10. 11. 16. 16. 12. 13. 20. 21. 22. 23. ( * ( * ) ' ( ' ( ' ( * ) * ' * ) * ( ) ( * '

*isemak olehD ........................................ $n. For8ali7ah bt )akri

*isahkan olehD ........................................ $n. Forli8a bt 4armi8i Ketua $anitia :eogra7i

11

20. 21. 26. 26. 22. 23. 30.

) ) ( ( ' * '

02. 03. 00. 01. 06. 06. 02. 03. 10. 11. 12. 13. 10. 11. 16. 16. 12. 13. 60.

) ' ' ( * ( ' ( ' ( ( ) ) * ) * ' ) '

31. 32. 33. 30. 31. 36. 36. 32. 33. 00. 01.

) ( * ) ' * * ( ) ( '

12