Anda di halaman 1dari 2

KELAB PENGGUNA SEKOLAH MAAHAD EHYAK DINIAH ISLAMIAH

PERANCANGAN AKTIVITI ASAS KELAB Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1995 seperti dalam Warta Kera aan !ala"sia #ilid $%, &o' 11, (ambahan &o' $1, Perundan)an (A)* P'+' (A) 195 bertarikh %1hb !ei 1998, maka berikut ini dikemukakan ,ra- Akti.iti Asas Kelab Pen))una Sekolah, !aahad /h"ak ,iniah 0slamiah, K)' 1a ah "an) selepas ini disebut seba)ai 2kelab2 saha a' 1' 1'% 1'4 1'$ 1'5 1'6 1'7 1'8 %' Pro)ram Kelab Pen))una Sekolah* 1'1 Persetiaan 3 0krar Kelab Peraturan-Peraturan Kelab Pen))una Sekolah !en))erakkan Pro)ram Kepen))unaan Sekolah Pro)ram Pendidikan Kepen))unaan Sekolah Kui5 Pen))una Pro)ram Kitar Semula Pro)ram Sekolah 8i au Khidmat !as"arakat Akti.iti Kelab Pen))una Sekolah* %'1 %'% %'4 %'$ %'5 %'6 %'7 %'8 %'9 %'1= %'11 %'1% 4' 4'1 4'% 4'4 Perakuan* Pertandin)an /sei Kepen))unaan Pen)urusan Papan Ken"ataan Kelab Pen))una (in auan Salahlaku dan /tika Penia)a 9akonan (Sketsa) Salahlaku dan /tika Penia)a + ian Kepen))unaan Pro)ram !emba:a ;ekal ,ari <umah 8ak Kita (erhadap Alam Sekitar Kembara Alam !erancan) Perbelan aan 8arian ;uda"a ;erhutan) ;i ak ;erbelan a Keusaha:anan

Akti.iti Kependidikan* >eramah Kepen))unaan Pameran Kepen))unaan ;en)kel Pen)urusan Kelab Kami den)an ini men)aku baha:a akti.iti dan pro)ram "an) disenaraikan di atas adalah akti.iti dan pro)ram sebenar "an) akan dian ur dan dikelolakan oleh persatuan ini'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (ZUFAR B AHMAD TARMIZI) Pen)erusi Kelab Pen))una Sekolah !aahad /h"ak ,iniah 0slamiah (arikh* '''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (HAZRULLAH NORBI B HAFIZUDDIN NORBI) Setiausaha Kelab Pen))una Sekolah !aahad /h"ak ,iniah 0slamiah (arikh* '''''''''''''''''''''''''''

Pen)esahan* Sa"a den)an ini men)esahkan baha:a ,ra- Akti.iti Asas di atas adalah sesuai den)an tu uan dan matlamat penubuhan Kelab Pen))una Sekolah, !aahad /h"ak ,iniah 0slamiah, K)' 1a ah, Perak'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (PN NOOR HASNIE BT ABD AZIZ) 1uru Penasihat, Kelab Pen))una Sekolah, !aahad /h"ak ,iniah 0slamiah (arikh *'''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (EN IZZUDDIN B MOHD FAKHRUDDIN) Pen)etua, !aahad /h"ak ,iniah 0slamih, K)' 1a ah, Perak' (arikh*'''''''''''''''''''''''''''