Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH RENDAH ISLAM ASSAIDIYYAH

KERTAS KERJA KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS

2|Page

2012
RASIONAL
Untuk memantapkan badan pengawas 2012 di samping memberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepimpinan yang berkesan men !nt!hi kepimpinan Rasulullah SA"#

$%N&%NALAN
$r!gram ini merupakan satu akti'iti yang dian(urkan !leh Unit )adan $engawas SRI As Saidiyyah # $r!gram ini melibatkan semua pengawas sek!lah ber(umlah *+ !rang# ,u(uan utama pengan(uran kursus ini ialah untuk memberi pendedahan ara membantu pengendalian tugas yang pelbagai kepada pela(ar sebagai panduan dan bekalan untuk menghadapi abaran memikul tugas dan tanggung(awab sebagai se!rang pengawas# Oleh yang demikian - pr!gram ini khususnya diran ang untuk meningkatkan kemahiran dalam kepimpinan pengetahuan dan menambah pengalaman serta memantapkan pengawas# $r!gram ini (uga diran ang untuk memberi ruang dan peluang kepada para $engawas untuk berk!ngsi pengalaman sesama (urulatih dan pihak . pihak luar dalam memantapkan lagi pr!/esi!nalisme mereka # Sem!ga usaha ini akan memberi man/aat dan hasil ke(ayaan yang emerlang dalam men(alankan tugas murni mereka dari masa ke semasa demi mengharumkan nama sek!lah #

O)0%1,I2
Ob(ekti/ $r!gram Ini adalah untuk 3 1#1 1#2 4emantapkan pengetahuan sedia ada peserta berkaitan dengan m!dul pr!gram (ati diri # 4emupuk nilai . nilai kreati/ dan semangat dalam pr!ses melengkapkan diri dengan m!dul yang pelbagai#

3|Page 1#5 4embina keper ayaan dan keyakinan pada diri bahawa dengan persediaan yang mantap b!leh men(adikan para pengawas dapat membantu kearah peningkatan akademik dan sahsiah# 1#* 4elalui akti'iti . akti'iti yang telah diran ang ini - dengan harapan akan menyemarakkan rasa k!mitmen yang tinggi dalam diri setiap para pengawas apabila menghadapi tugas yang diamanahkan #

1U4$ULAN SASARAN
6
Semua $engawas Sek!lah SRI As Saidiyyah 7 *+ !rang

$%LA1SANAAN 3
,ARI18 3 ,%4$A, 3 1* 9 1: 0anuari 2012 SRIAS

A8LI 0A"A,AN1UASA IN;U1


$enasihat $engerusi 3 3 4lh# N!rhayati )t )aharum <&uru )esar= 4lh# R!hayah )t# Ras!l <$1 1urikulum= Naib $engerusi I 3 4lh# N!rashikin )t 0amal <$1 8%4= Naib $engerusi II 3 4lh# 8ali>a Ramli <$1 1!kurikulum= Setiausaha 3 $enyelaras 3 4lm Ashra/ )# 4!hd N!!r 4lh# Nurul ?Ainain bt )ahar!m Shah 4lh# N!rerdawati bt 8arun 4lh# N!r ,arwiyah bt Ahmad Aahidi 4lh Nurul Insyirah 4lh# 2a>ilah bt 4!hd Reba

Ahli 0awatan 1uasa 3@

4|Page

A8LI 0A"A,AN1UASA $%LA1SANA


$engerusi 3 4lh# N!rashikin )t 0amal <$1 8%4= 4lm# Asyra/ b# 4!hd N!!r 4lh# Nurul ?Ainain bt )ahar!m Shah 4lh# N!rerdawati bt 8arun 4lh# N!r ,arwiyah bt Ahmad Aahidi 4lh Nurul Insyirah 4lh# 2a>ilah bt 4!hd Reba Setiausaha 3 $enyelaras 3

Ahli 0awatan 1uasa 3@

,%N,A,I2 $RO&RA4
Hari pertama Sabtu (14/1/2012) 7.30 pagi 8.30 pagi 9.30 pagi 10.30 pagi 11.00thari 12.30 petang 2.00 Petang 4.00 petang 4.30 petang 5.30petang 6.45petang

-Pendaftaran peserta -Ice brea ing -!l"t 1 #$sas pembinaan ta%&a' -min(m pagi -)*+ 1#,enerasi -(sleh' --a an tengahari dan s"lat .(h(r -!l"t 2 #$ ti/iti P"tensi *iri' --in(m Petang dan !"lat $sar -)*+ 2 #-enilai p"tensi diri' -0iadah dan senaman petang -1emat diri dan ma an malam -!"lat -aghrib ber2emaah -3a. irah 1 #ciri-ciri epimpinan 0as(l(llah' -!"lat Is4a ber2emaah -!l"t 3 #+epimpinan ber esan' -)*+ 3#ciri-ciri epimpinan ber esan' -5acaan !(rah $l--(l dan -in(m malam -+embara malam -3id(r

9.00 malam 10.00 malam 11.30 malam 12.30 malam Hari Kedua Ahad (15/1/2012)

5|Page

5.30pagi 6.00 pagi 7.00 pagi 7.30 pagi 8.00 pagi 10.00 pagi 10.30 pagi 12.00 thari 1.00 thari 2.00 ptg

-6iam(lail ber2emaah -!"lat !(b(h ber2emaah -!enam pagi -!arapan -!l"t 4- $ ti/iti epimpinan dan *aei --in(m pagi -Pelan 3inda an Penilaian -Pen(t(p --a an tengahari dan s"lat .(h(r -5ert"la p(lang

)%LAN0A"AN
Anggaran $endapatan 0umlah

3
Anggaran $erbelan(aan 0umlah < R4 =

Buran $enyertaan ( RM 20 4! "#a$g % RM)*0+00

1!s makanan 2asilitat!r (5 , RM-00% $en eramah (RM 200%

RM500+00 RM500+00 RM 200+00

)ahan@bahan kursus Se&"'a( RM 550+00 </ail-kertas mah(!ng-marker pen= 8adiah enderamata RM-00+00 RM-00+00

0umlah

R41:10#00

0U4LA8

R41*00#00

*|Page

PENUTUP
Amatlah diharapkan agar pr!gram ini dapat memberi pengetahuan dan semangat baru kepada peserta dalam melaksanakan tugas sebagai $engawas SRI AS Saidiyyah# 4enyedari pentingnya keterampilan dan keunggulan pengawas umumnya serta membentuk sahsiah diri yang mantap dalam kalangan pela(ar SRI As Saidiyyah diharapkan kem ini akan memudahkan dan b!leh membantu pengawas dalam men(alankan tugasnya dengan dedikasi dan sempurna# $r!gram ini (uga diharapkan dapat men apai !b(ekti/nya dan memberi man/aat serta kesan p!siti/ kepada semua pegawas sebagai bekalan dalam melengkapkan diri untuk menempuh permasalahan pela(ar di sek!lah yang semakin men abar #

;isediakan !leh 3

;isemakkan !leh 3

CCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC## 4l8 Nurul Ainain bt )ahar!m Shah $enyelaras Unit $engawas

4lh# N!rashikin )t 0amal


&$1 8%4

;isahkan !leh3

CCCCCCCCCCCCCCC## 4lh N!rhayati bt )aharum &URU )%SAR