Anda di halaman 1dari 4

SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN, N.

SEMBILAN

SENARAI SEMAK GURU TINGKATAN


NAMA GURU:_____________________________ A. PENGURUSAN DAN ORGANISASI KELAS TINDAKAN 1.Menyediakan senarai nama pelajar. 2.Membent k dan membimbin! "r!anisasi Kelas. #.Menent kan perkara$perkara yan! berik t ada di dalam kelas. #.1 %ad al &akt #.2 %ad al ' !as (A%K Kebersi)an dan A%K Ke*eriaan+ #.# ,erab-t kelas (ker si dan meja pelajar.ker si dan meja G r dan papan )itam+ #./ Alatan pembersi)an (penyap . bak lsampa) dan ,en!a t sampa)+ #.0 ,lan dan pand an keselamatan. /.Memastikan penda1aian elektrik. kipas dan lamp dalam Keadaan baik dan selamat di! nakan. 0.Memastikan kelas sentiasa dalam keadaan bersi) dan *eria. 2.Memastikan kelas memp nyai 3iari Kelas yan! diselen!!arakan den!an baik dan selamat. 4.Menyelen!!arakan sem a r san yan! bersan!k tan den!an 5 k %ad al Kedatan!an ,elajar. 6.Mendapatkan s rat pen!ak an yan! sa) ba!i pelajar$pelajar yan! tidak )adir. 7.Mempr-ses pen!)antaran s rat perin!atan kepada ib 8bapa penja!a bila pelajar tidak )adir. 19.Menyediakan sat in:ent-ri kelas dan melap-rkan sebaran! ker-sakan 11.5ertindak seba!ai penyelesai tama ba!i masala)$masala) yan! timb l di kalan!an an!!-ta tin!katan. TANDA/CATATAN KELAS: ___ ______________

1|Page

http://myhemsmti.blogspot.com

SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN, N.SEMBILAN


TINDAKAN 12.Mer j kkan pelajar yan! memp nyai masala) kepada Ka nsel-r8 G r 3isiplin. mana yan! ses ai bila ada masala) pelajar yan! 'idak dapat diselesaikan. 1#.Me1 j dkan s asana )arm-ni. )-rmat men!)-rmati dan bekerjasama di kalan!an an!!-ta kelas. B. KUTIPAN YURAN DAN DERMA 1. Mendapatkan b k resit dari kerani ke1an!an sek-la). 2. Men! tip y ran sek-la) pada a1al ta) n dan men!!alakkan pelajar membayar kesem a y ran sekali! s. #. Menyera)kan 1an! k tipan y ran sek-la) dan b k k tipan y ran serta menerima resit pembayaran daripada kerani ke1an!an. /. Men! tip derma ,;5G dan menyera)kan kepada 5enda)ari ,;5G. C. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR 1. Menandakan kedatan!an )arian sele1at$le1atnya sebel m 1akt ked a berak)ir. 2. Menyimpan b k da<tar kedatan!an pelajar di pejabat. #. Menent kan sem a b tir$b tir yan! dike)endaki ada di dalam b k da<tar kedatan!an pelajar dit lis. /. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. 0. %ad al Kedatan!an ,elajar dit t p setiap ak)ir. D. KEBAJIKAN PELAJAR 1. Memastikan skim pinjaman b k teks dia!i)kan kepada pelajar yan! layak. 2. Memastikan b k $b k terseb t dibal t dan dit lis nama pelajar. #. Men!emaskini <ail S,5' dari masa ke semasa.
2|Page http://myhemsmti.blogspot.com

TANDA/CATATAN

SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN, N.SEMBILAN

TINDAKAN /. Men!enalpasti pelajar yan! layak menerima biasis1a dan sebaran! bent k bant an yan! lain. 0. Melap-rkan kepada G r 5iasis1a sekiranya terdapat kemer-s-tan pelajaran dikalan!an pelajar yan! menerima biasis1a.

TANDA/CATATAN

E. PENDAFTARAN SUKAN, PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM 1. Menent kan setiap pelajar memp nyai r ma) s kan. 2. Memastikan setiap pelajar menyertai sat persat an dan seb a) badan ber ni<-rm.

F. LAPORAN REKOD KEMAJUAN, SIJIL BERHENTI SEKOLAH 1. Memastikan setiap pelajar memp nyai kad kemaj an pelajar. 2. Men! mp lkan dan mempr-ses sem a matka)$marka) jian8pepriksaan 2.1 Merek-dkan marka) dalam ,r-<ail Kemaj an ,elajar. 2.2 Menyediakan lembaran marka) dan sera)kan kepada ,en!et a seperti ditetapkan. 2.# Melen!kapkan 5 k Rek-d Kemaj an ,elajar dan menyera)kan kepada ,en!et a nt k ditandatan!ani seperti dijad alkan. #. Menyampaikan kad kemaj an pelajar kepada ib bapa. /. Menyediakan b-ran! dra< Sijil 5er)enti Sek-la) dan S rat Ak an ba!i pelajar$pelajar 'in!katan 0. G. PENDAFTARAN PELAJAR BARU. 1. Menerima kemas kan pelajar bar dari G r ,en-l-n! =EM. 2. Menda<tarkan pelajar bar ke dalam b k rek-d penda<taran. #.Menent kan penerimaan b-ran! S,5' (sekiranya layak+ dari sek-la) asal dan memastikan pelajar terseb t mendapat b k teks.
3|Page http://myhemsmti.blogspot.com

SMK TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN, N.SEMBILAN

TINDAKAN /. Menyemak jika pelajar ini menerima sebaran! bent k biasis1a dan melap-rkan kepada ! r biasis1a. 0. Menent kan menerima kad kemaj an. kad 991 dan lap-ran kerja K rs s dari sek-la) asal pelajar. 2. Menent kan r ma) s kan dan men!ambil b tir$b tir lain yan! di<ikirkan perl . H. MURID KELUAR 1. Memastikan kel l san nt k bert kar tela) diterima. 2. Memastikan b k teks tela) dip lan!kan. #. Menent kan )al$)al peperiksaan tela) disemp rnakan ba!i pelajar 'in!katan # dan 0. /. Menent kan b-rin! S,5'. kad kemaj an pelajar dan kad 991 di)antar ke pejabat. 0. Menent kan penerima biasis1a dilap-rkan kepada ! r biasis1a.

TANDA/CATATAN

4|Page

http://myhemsmti.blogspot.com