Anda di halaman 1dari 11

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI

KERTAS KERJA PROGRAM BINA INSAN GURU SIRI 6 LAWATAN PENANDA ARAS

DISEDIAKAN OLEH:

KERTAS KERJA PROGRAM BINA INSAN GURU SIRI 6 LAWATAN PENANDA ARAS ANJURAN PISMP PENGAJIAN PEMULIHAN MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH (PPRPM)

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI

Tarikh Ca a!"a! : T#$%a& P#'#r&a : :

17 - 19 Oktober 2012 Sekolah Kebangsaan Luyang, Kota Kinabalu. Semua Guru Pelatih P S!P PP"P! Semester # $mbilan %anuari 2010 &an 'ensyarah 'enasihat .

()*

PENDAHULUAN Program (ina nsan Guru )( G* bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mem'unyai kematangan akhlak, nilai - nilai kerohanian &an keguruan, &aya ketahanan &iri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras &engan 'rinsi' "ukun +egara, ,alsa-ah Pen&i&ikan Kebangsaan ),PK* &an ,alsa-ah Pen&i&ikan Guru ),PG*. Pembinaan insan guru meru'akan suatu usaha yang berterusan se'an.ang 'rogram 'en&i&ikan keguruan &ilaksanakan berasaskan kese&aran baha/a 'ro-esion keguruan a&alah mulia &an guru a&alah 'embina generasi negara.

+)*

MATLAMAT Program ini bertu.uan untuk meningkatkan kemahiran 'eran0angan &an 'engurusan 'rogram, memu'uk ker.asama &an ker.a se'asukan serta membina hubungan sosial &engan masyarakat atau komuniti setem'at &an memenuhi kehen&ak sukatan bagi Program .a1ah Sar.ana !u&a Perguruan )P S!P*. Selain itu, 'rogram ini .uga meli'uti 'erkembangan kemahiran latihan &an la/atam 2ben0hmarking2. Pela.ar &i&e&ahkan ke'a&a kemahiran meran0ang, mengen&ali &an mengha&iri bengkel. $s'ek yang &iberi 'enekanan ialah interaksi 'ro-esional &engan guru 0emerlang melalui ino3asi 'e&agogi 0emerlang, amalan 'enga.aran &an 'embela.aran guru 0emerlang, 0iri-0iri 'ro-esionalisme &an komitmen guru 0emerlang.

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

,)*

RASIONAL Program (ina nsan Guru )( G* lebih menekankan ke'a&a 'embela.aran &i luar bilik &ar.ah se0ara ilmiah 0ontohnya 'elaksanaan klinik sub.ek, bengkel, gotong-royong, khi&mat masyarakat &an 0eramah yang memba/a guru 'elatih untuk melibatkan &iri se0ara langsung &alam akti3iti4akti3iti tersebut. 5i sam'ing itu, 'rogram ini meru'akan satu inisiati- bagi meningkatkan ke-ahaman 'ela.ar terha&a' 'entingnya membina kualiti 'eriba&i &an 'ro-esionalisme sebagai seorang guru yang mulia &an .uga memu'uk semangat ker.asama &an 'er'a&uan &alam kalangan guru 'elatih. Oleh itu, hara'an kami agar 'rogram ini ber.aya men0a'ai matlamat &an ob.ekti-nya. ( G untuk semester # ini meru'akan 'rogram 'enan&a aras yang mengkehen&aki 'ela.ar untuk melaksanakan interaksi 'ro-esional &engan guru 0emerlang. Kami telah sebulat suara untuk menemu bual guru 'emulihan 0emerlang &ari Sekolah Kebangsaan Luyang, Kota Kinabalu. Pemilihan sekolah ini a&alah &ari'a&a suara sama semua 'eserta kerana kami ber'en&a'at lebih .auh men.alankan 'rogram, lebih banyak 'engalaman yang akan kami 'erolehi selain bela.ar ber&ikari &alam menguruskan sesuatu 'rogram yang melibatkan banyak 'ihak. 5ihara'kan sele'as menga&akan la/atan 'enan&a aras ke sekolah ini akan memberi banyak 'engetahuan baharu ke'a&a kami &alam menguruskan sebuah organisasi sehingga ber.aya bukan saha.a &i &alam negara malah &i luar negara.

-)*

OBJEKTI.: $&alah &ihara'kan &i akhir 'rogram ini guru 'elatih akan &a'at6

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

7.1 7.2 7.8 7.7 7.9 7.# 7.7 7.: 7.9 7.10

!eningkatkan 'ro-esionalisme ken&iri se0ara berterusan !enam'ilkan 0iri-0iri ke'im'inan yang bersesuaian &engan tanggung.a/ab yang &iberikan. !engenal 'asti sumber yang berkaitan &engan konteks 'enga.aran &an 'embela.aran. !emo&eli &an menggalakkan 'embela.aran se0ara inkuiri &an ko'erati- serta menggunakan 'en&ekatan 'embela.aran ken&iri. !enga'likasikan 'elbagai kae&ah untuk memantau &an mentaksir 'engetahuan &an kemahiran. !embuat muhasabah &iri, menerima kelemahan &iri &an sanggu' berubah. !engamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang &a'at &i.a&ikan sebagai 0ontoh yang baik. !engamalkan 'engetahuan &an kemahiran berkaitan 'engurusan 'en&i&ikan yang &ikuasai &alam kehi&u'an seharian. !emahami 0emerlang. !emahami &an menghayati bu&aya ker.a 0emerlang &an menga'likasikan &alam 'engurusan 'en&i&ikan seharian. &an mengenal 'asti bentuk-bentuk 'engurusan

/)*

PEN0ERTAAN

SENARAI NAMA PESERTA 0ANG MENGIKUTI AKTI1ITI PENANDA ARAS BAGI PROGRAM BINA INSAN GURU SIRI 6

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

6)*

PERSONALIA 2 JAWATANKUASA 6)( JAWATANKUASA INDUK P#!"arah K#&3a U!i& K4k3rik353$ ;n. $1haru&&in (in <ani P#!'6arah P#!a'iha& P#!"#r3'i Nai7 P#!"#r3'i S#&ia3'aha Nai7 S#&ia3'aha B#! ahari 6 ;n 6 6 6 6 6 6 6 P#!6#5ara' BIG 6

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

Nai7 B#! ahari 6)+

JAWATANKUASA KERJA AKTI1ITI PENANDA ARAS BINA INSAN GURU


(il. 1 =nit > %a/atankuasa P;+G="=S$+ @ P;"A=(=+G$+ (erurusan &engan 'ihak %P+ &an 'ihak sekolah yang &i'ilih untuk tu.uan la/atan. !en&a'atkan 'ermohonan untuk tem'at tinggal &an 'engangkutan se'an.ang 'rogram &i.alankan. !emastikan 'ihak yang terbabit &imaklumkan a/al tentang 'er.alanan 'rogram &an segala kemu&ahan yang 2 &i'erlukan a&a. P"O?OKOL @ S$!(=?$+ !elantik 'engerusi ma.lis untuk ma.lis 'enutu'an. !elantik /akil ba0aan &oa. !emastikan atur 0ara ma.lis 8 'enutu'an ber.alan &engan lan0ar. ,O?OG"$, @ 5OK=!;+?$S !engambil -oto semasa mesyuarat &i.alankan. !engambil -oto atau 3i&eo se'an.ang 'rogram &i sekolah berlangsung. !embuat kli' 3i&eo bagi se'an.ang 7 akti3iti 'enan&a aras &ilaksanakan. (=K= P"OG"$! @ P=(L S ? !enye&iakan buku 'rogram untuk ma.lis 'enutu'an. !enye&ia &an menaikkan banner 9 'rogram. ?=G$S-?=G$S KA$S !enye&iakan 0en&erahati. %esi0a %ane Gumbili )K* Samai ;m'era Lee )P* $nna Bhieng ?ing ?ing )K* Brystal Cong )K* +an0y Sarah !i0hael )P* "o1y $nak $li' )K* "obin $nak =&in )P* ?in&akan !alisaha1e1i (inti !ahra- )K* +urul +a1/a (inti Aam&i )P*

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

!enguruskan tugasan kum'ulan # semasa &i sekolah. K;($% K$+ @ K;S;L$!$?$+ !enye&iakan ,irst $i& (oD sekiranya 'erlu. !emastikan kesihatan &an keselamatan 'ela.ar ter.amin sebelum, semasa &an sele'as 'rogram &i.alankan.

Aasimie (in %akir )P* +ur Aanisah (inti Sarka/i )K* $ngela Cong Sian Eee )P*

8)*

PERANCANGAN
(il. 1. 2. 8. Perkara !enga&akan mesyuarat 'eran0angan. !enubuhkan %a/atankuasa. (erhubung &engan 'ihak %P+ &an 'ihak sekolah yang telah 7. 9. &i'ilih. !enye&iakan kertas ker.a &an &ra- surat rasmi. !enghantar kertas ker.a &an &rasurat rasmi ke'a&a 'ensyarah 'enasihat &an 'enyelaras ( G 6) untuk &isemak. !enghantar kertas ker.a &an surat rasmi ke'a&a 'engarah 8) PGKS untuk &iluluskan. Penghantaran kertas ker.a &an surat rasmi ke SK Luyang, Kota 9) Kinabalu. (erhubung &engan PG Gaya untuk 'ermohonan tem'at tinggal &an 'engangkutan untuk :) (*) 'rogram . !enem'ah tiket ka'al terbang 'ergi &an balik . !enye&iakan 0en&erahati untuk 'ihak yang terlibat se0ara langsung atau ti&ak langsung $%K Pengurusan &an Perhubungan. $%K ?ugas-tugas Khas. $%K Pengurusan &an Perhubungan. Setiausaha. Setiausaha. ?in&akan Semua 'eserta 'rogram. Semua 'eserta 'rogram. $%K Pengurusan &an Perhubungan. Setiausaha. Setiausaha. ?arikh

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

se'an.ang 'rogram berlangsung.

9)*

TENTATI. PROGRAM
Tarikh 11 %ulai 2012 )"abu* Ak&i;i&i )1* Peserta berangkat &ari la'angan terbang !iri menu.u ke Kota Kinabalu. )2* (as &ari PG Gaya akan men.em'ut &i la'angan terbang Kota Kinabalu 12 %ulai 2012 )Khamis* 18 %ulai 2012 )%umaat* )8* Peserta akan mengina' &i asrama PG Gaya. )1* Peserta akan bertolak ke SK Luyang men.alankan akti3iti 'enan&a aras. )2* ?entati- 'rogram &i sekolah )ru.uk lam'iran 1* )1* Peserta akan berangkat balik &ari Kota Kinabalu ke !iri.

:)*

ANGGARAN PERBELANJAAN Semua 'erbelan.aan 'engangkutan, 'engina'an &an makan minum akan &itanggung oleh semua guru 'elatih P S!P PP"P! Semester # $mbilan %anuari 2010 &an 'ensyarah 'enasihat. Setia' guru 'elatih akan mengum'ul &an menguti' &ana bagi melaksanakan 'rogram ini. Ben&erahati akan &iberikan ke'a&a 'ihak sekolah &an 'ega/ai %P+ yang terlibat. HARGA BIL 1. PERKARA Pengangkutan ?iket ka'al terbang )'ergi balik* "!200 19 "!8:00 SEUNIT (RM) UNIT JUMLAH (RM)

2.

Ben&erahati

"!90

"!100

JUMLAH BESAR

RM,:**

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

(*)*

PENGANGKUTAN DAN PENGINAPAN Peserta 'rogram ber0a&ang untuk menggunakan bas &an asrama nstitut Pen&i&ikan Guru Kam'us Gaya sebagai 'engangkutan &an 'engina'an Program (ina nsan Guru )( G* Siri #.

(()*

PENUTUP Semoga &engan a&anya kertas ker.a ini, &ihara' ia akan lebih memu&ahkan 'ihak tuan untuk meru.uk ke'a&a butiran 'eran0angan Program (ina nsan Guru Siri # ini. 5ihara' semua 0a&angan yang &isertakan &i &alam kertas ker.a ini akan men&a'at maklum balas yang 'ositi- &ari 'ihak tuan.

5ise&iakan olehF

5isemak olehF

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG () SETIAUSAHA, Program Penan&a $ras, (ina nsan Guru Siri # P S!P PP"P! #, nstitut Pen&i&ikan Guru Kam'us Sara/ak, !iri.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ( Program Penan&a $ras, (ina nsan Guru Siri # P S!P PP"P! #, nstitut Pen&i&ikan Guru Kam'us Sara/ak, !iri. ) PENS0ARAH PENASIHAT,

5isokong Oleh6

+S? ?=? P;+5 5 K$+ G="= K$!P=S S$"$C$K, ! " . 5iluluskan oleh6

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG (E!) ) PEN0ELARAS BIG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG (E!))

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

K#&3a U!i& K4k3rik353$

+S? ?=? P;+5 5 K$+ G="= K$!P=S S$"$C$K, ! " .

Lam'iran 1 ?entati- Program


!asa 0:00-0:80 0:80-0900 0900-1880 $kti3iti Per.alanan ke sekolah ?aklimat oleh 'ihak sekolah La/atan ke kelas 'emulihan khas &an sekitar sekolah. ";A$? ?ugasan kum'ulan )Lam'iran 2* !a.lis 'enutu'an Batatan

1880-1780 1780-1#80 1#80-1700

Kertas Kerja BIG Aktiviti Penanda Aras

Lam'iran 2 ?ugasan Kum'ulan Sko' temuramah ialah berkaitan &engan 6 )1* Kemahiran 'engurusan &iri @ kum'ulan. )2* !oti3asi keguruan. )8* Konse' ker.a ber'asukan. )7* ?anggung.a/ab guru. ?;!="$!$A G="= P;!=L A$+ KA$S ?;!="$!$A G="= P;+E;L$"$S P=S$? S=!(;" ?;!="$!$A G="= %$($?$+ ($A$S$ ?;!="$!$A G="= K$=+S;L +G

Anda mungkin juga menyukai