Anda di halaman 1dari 10

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

# Bab 1: Konsep Asas Psikologi *Def Psikologi Kajian proses mental & pemikiran secara saintifik. Pendekatan Psikologi; (1) Behaviorisme atson ; TL dipengaruhi persekitaran ; Rangsangan Gerak Balas. Pavlov Teori Pela iman Klasik !anjing"air liur# !horndike Teori Pela iman $u%a &a'a !ganjaran"dendaan# "kinner Teori Pela iman (peran !ukur ganjaran"dendaan )erpati#. *(#) Psikoanalitik "igm$nd %re$d ; TL dipengaruhi pemikiran * sedar+ &D dorongan nafsu, primitif, * perlu rangsangan, sejak lahir, di-arisi. '() * -ujud sejak lahir, kem%ang %erperingkat, penuh persepsi, ingin kemajuan, %oleh sesuaikan ikut fungsi keadaan. "*P'+'() sum%er suara hati %e a %aik"%uruk, tunjang peneguhan moral, dipelajari dari i%u"%apa"agama, ka-al id dan ego. (,) Kognitivisme -.gotsk., Gagne,Bruner, .use%al Proses pemikiran manusia;ikut perkem%angan " pengalaman; ada kaitan antara fi ikal dan mental. (/) 0$manistik Abraham 1aslo2 TL dipengaruhi oleh kemahuan & keperluan./ Teori 0ierki Keperluan )aslo- %isiologi/ )akanan"minuman ; "afet. 1helter"securit' ; Belonging famil'"friend ; 'steem/ respect; "elf A3t$ali4ation (5) Biologi 6 'd2ard 0it4i7 Kaji tindak %alas otak kpd elektrik/ 2okus kpd 2isiologi & 1istem saraf, !Kecacatan,Pen'akit & 2i ikal manusia.# *Def Psikologi Pendidikan + Kajian TL dalam proses P&P dalam %ilik darjah. !Termasuk perkem%angan, pem%elajaran,ingatan,moti3asi,pengurusan %ilik darjah dan pengujian serta penilaian pem%elajaran.# !$8$an Psikologi Pendidikan: (1) 1emahami TL dlm proses P&P (#) 1eramal TL seterusn'a. T%ahagi 4+ !5# )emerihalkan .pa itu masalah dadah !6# menerangkan se%a% kenapa !7# menga-al cadangan cara ka-al !4# meramal perlakuan slps cadangan strategi. Kepentingan Psikologi Pendidikan kpd ($r$: !5# )emahami TL pelajar !rancang o%jektif" strategi# !6# )eramal TL Pelajar !rancang akti3iti ikut kemampuan# !7# )engetahui perkem%angan !2i ikal,kognitif, sosial, emosi# !4# Ketahui aras perkem%angan !masalah pem%elajaran slo- lerner# !8# Pen'elidikan Pendidikan disiplin, ponteng ! 9# )emahami personaliti & konsep kendiri pelajar !pem%entukan kendiri :3e#. # Bab # Perkembangan 1an$sia *Def Perkembangan: Peru%ahan indi3idu secara kualitatif 'g tidak dpt diukur tetapi jelas %eru%ah ikut masa dari cam%ah sel hingga mati.

Laman : (1) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

**Be4a Pert$mb$han 9 Perkembangan Proses pert$mb$han (Per$bahan k$antitatif) &asmani Tinggi, sai , %erat dan %ilangan gigi %ertam%ah. )ental Berkem%angn'a keupa'aan memikirkan tentang %an'ak perkara 1osial Gmosi )ula %erinteraksi dengan ahli/ahli %ukan keluarga seperti jiran,rakan se%a'a dan guru. Tum%uhn'a perasaan suka, duka,marah, sa'ang dan se%again'a. Aspek Proses perkembangan Per$bahan k$alitatif) Bertam%ah kemahiran menggunakan anggota seperti mengangkat,%erjalan, %erlari, melompat. Berkem%angn'a kemahiran menggunakan perkataan %ahasa angka,pemikiran, penaakulan, pem%entukan konsep dan ingatan. )en'edari per%e aan antara lelaki dan perempuan serta peranann'a,kepentingann'a displin, kumpulan serta pen'esuaian dengan rakan se%a'a. Berupa'a menguasai perasaan dan menga-al perasaan ketika marah atau cem%uru.

*%aktor 1empengar$hi Perkembangan 'ndogen+ !5# Baka fi ikal !6# Pemakanan ;at !7# Kesihatan i%u !4# <adah".lkohol $acat &anin !8# =mur >%u ?4@ / 1indrom <o-n !9# Pen'akit .><1 'ksogen+ !5# Pemakanan 1usu i%u !anti%odi# !6# Keluarga >%u"%apa %entuk sahsiah !7# Rakan 1e%a'a pengaruh !4#1ekolah norma"peraturan !8#Tempat tinggal %uda'a !9#)edia/TA :iri Perkembangan (1) Berter$san;interaksi sosial ikut umur !#) Berkait dgn kesediaan %i4ikalB&asmani, 1entalBPem%elajaran (,) Pengar$h Baka (/) Ada keperl$an b$da.a %uda'a kerja Barat mula 58th (5) Ada keperl$an hid$p 6 Pemandu lori di Barat ramai -anita (<) Ada Per$bahan %erlaku dalam ='+&". !eori Perkembangan **(1) ! Psikoanalisis "igm$nd %re$d 8 tahap (1) )ral/!@/5C%ul# (#) Anal !6/4th# !,) %alik !4/9th# (/) >atensi !9/56th# (5) (enital !56th keatas# (#) ! Pkembang Kognitif =ean Piaget (1) Deria 1otor !@/6thn#/guna deria utk faham/ pegang, hisap DD(2) Praoperasi !6/EThn# fikir guna sim%olik, egosentrik, * %lh guna ke%alikan cth 6:5B7, 7/5B6, * %lh guna pengekalan cth selinder tinggi dan air, * %lh guna transformasi cth proses (,) )perasi Konkrit ! E/55thn# fikir secara logik (/) )perasi %ormal ! 56 thn ke atas#/ fikir secara a%strak. (,) ! Pkembang Psikososial 'rikson 8 prinsip !5# )anusia ada keperluan asas 'g sama !6# Perkem%angan %gntung kpd keperluan asas. !7# Pkem%angan ikut tahap tntu !4# Konflik setiap tahap mesti selesai dulu !8# Gagal selesai konflik %eri kesan perkem%angan seterusn'a (/) ! Pkembang Behaviorisma ; (a) ! Pela4iman Klasik Pavlov; >3an Pa3lo3, Konsep Rangsangan dan Tindak %alas, cth loceng dan aiskrim, pem%elajaran 'g %erlaku dipanggil Pela iman Klasik. (b) ! Pela4iman )peran "kiner Gerak %alas %oleh diulang atau hapus jika ada peneguhan., cth murid sapu sampah puji ; %uat lagi. Peneguhan :3e dan dendaan ada peranan dlm perkem%angan. (3) ! Pembela8aran "osial Band$ra 6 .l%ert Bandura, Peranan kognitif dan persekitaran pengaruhi perkem%angan. DD !eori Pembela8aran "osial (Proses penir$an) oleh Bandura !5FEE# +/ (1) t$mp$an lihat indi3idu dipilih (#) pen.impanan/ 2aham & enkod T"L (,) mengingat ke%olehan men'impan TL terse%ut. (/) motivasi rangsangan utk lakukan
Laman : (2) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

(5) ! 'thologi >oren4 Kajian TL secara semulajadi, Loren !5F98#, ! Perapatan (!heor. of atta3hment# &ohn Bo-l%' !5F9F#/hu%ungan kasih sa'ang 'g kuat pengaruhi Kehidupan. / <apat Tingkat harga diri, kecekapan, sosial"keterampilan. (<) ! Pkembang 'kologikal/ Bronfen%renner !5FEE# (1) "istm 1ikro psekitaran cth rumah (#) "ist 1eso 0u% indi3idu dalam persekitrn'a. (,) "istm 'kso/ keadaan 'g tak li%atkan secara langsung tpt kerja i%u HH.(/) "ist 1akro Persekitrn a%strak cth %uda'a, agama, sistem pendidikan (5) "ist Krono Pola pristi-a (?) ! Pkembang Arnold (esell .rnold Lucius Gasell, / Kematangan fi ikal adalah faktor utama proses pem%elajaran. $th+ =mur 4 %ulan merangkak, jln dan lari ikut peningkatan umur. (@) ! !$gas Perkembangan +obert 0arvigh$rst Ro%ert & 0a3ighurst, / Perkem%angan adalah jangkaan i%u"%apa" mas'arakat terhadap TL 'g sepatutn'a dikuasai pd peringkat umur tertentu. Aplikasi !eori 'rikson dlm Bilik Dar8ah !5# Guru perlu %ersifat jujur/ %incang, tolak ansur kesalah pel. !6# )emahami perasaan"emosi s%lm pengajaran !7# Guru jadi role/model dlm setiap tindakan. !4# Bantu pelajar ttpkan matlamat dan %antu capai dlm pelajaran. !8# Pastikan pelajar rasa selamat dlm %ilik darjah atau %ila luahkan perasaan Prinsip;prinsip perkembangan : !5# Proses %erterusan sepanjang ha'at !6# Proses %erkait dengan perkem%angan jasmani dan pem%elajaran !7# Peru%ahan 'g %erlaku meli%atkan fungsi jasmani, emosi, mental dan sosial !4# <ipengaruhi %aka dan persekitara !8# )engikut aturan semula jadi dan dijangka. # Bab , Psikologi Pembela8aran Def Pembela8aran: Peru%ahan TL dan pemikiran hasil dari pengalaman dan latihan :iri Pembela8aran (1) Berlaku %ila ada peru%ahan TL kekal (#) Peru%ahan dise%a%kan kefahaman maklumat %aru" latihan" celik akal (,) Berlaku secara sedar atau tidak (/) Berlaku selari dgn perkem%angan kognitif (5) Berterusan spj ha'at. Pembela8aran "epan8ang 0a.at <ari lahir hingga %erumur 9 thn/seseorang itu akan %elajar %ercakap, %erjalan, makan,mem%uang kotoran %adan,menga'uh %asikal,men'uap makanan,men'an'i ,menahan kemarahan dll. <ari E thn hingga de-asa seseorang itu akan masuk sekolah dan %elajar mem%aca,menulis,mengira,menga-al emosi,moral, %elajar %ertanggung ja-a%,%elajar menghadapi kekece-aan dll. <e-asa/ %elajar peranan %erumahtangga,%elajar mengasuh anak, %elajar kemahiran mengurus rumahtangga dan pekerjaan dipeja%at serta lain/lain sehingga meninggal dunia. Proses Pembela8aran (1) Rangsangan persekitaran (#) Rangsangan dipilih oleh deria (,) <i%a-a ke otak utk di%eri makna (/# Pem%entukkan pengalaman dlm ingatan (5) .malkan pengalaman ikut situasi (<) Peru%ahan TL +angsangan Pembela8aran (1) Benda konkrit kira guna guli (#) Iarna -arni/ajar guna gam%ar (,) Pergerakan animasi, 3ideo (/) )enghi%urkan n'an'ian (5) 1oalan"latihan mudah dan ja-apan semerta.
Laman : (3) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

=enis Pembela8aran dan Perbe4aan Pembela8aran formal <iterima secara langsung Berasaskan sukatan pelajaran Iaji% kepada semua kanak !E 57 thn # <iadakan di %ilik darjah lengkap dgn prasarana. <ilaksanakan oleh guru/ guru .da penilaian pd tiap tahap %tk. formatif,sumatif peperiksaan "ekolahA $niversiti Pembela8aran informal <iterima secara tidak langsung Tidak %erasaskan sukatan pelajaran <iserap secara tidak sedar dari persekitaran.Proses pem%elajaran %erterusan dan %erlaku sepanjang ha'at. Tidak meli%atkan tempat tertentu Tidak memerlukan guru terlatih.(rang6 'g %erada dipersekitarann'a adalah guru mereka 'g utama. As$han ib$BbapaA !Pembela8aran nonformal <iadakan %ila -ujud keperluan >nstitusi 'g adakan kursus6 jangka pendek,3eramahA for$m bengkel )eli%atkan %e%erapa jam "sehari "%e%erapa hari <iadakan ditempat formal/de-an sekolah,pusat6 latihan Ba'aran minimum dikenakan pelajar untuk %a'ar saguhati penceramah Pengendalian pakar

Prinsip;prinsip pembela8aran + (1) Kesediaan pembela8aran sedia fi ikal, mental, emosi. (#) Pengalaman gunakan deria utk tinggalkan kesan lama (,) =enaka/ seronok"ceria (/) 1otivasi peneguhan :3e (5) )b8ektif pembela8aran/ %eritahu pelajar o%jektif akan dicapai (<) "$s$n Penga8aran sistematik %aktor .g mempengar$hi proses pembela8aran (1) persepsi dan penanggapan 6 interpetasi dan %uat konsep (#) ga.a kognitif 6 mempersepsi dan susun maklumat (,) kemahiran berfikir (/) ke3erdasan (5) kesediaan pembela8aran 6 fi ikal " kognitif (<) pemindahan pembela8aran (?) ingatan dan l$paan Prinsip persepsi : (1) prinsip kedekatan rangsangan6 'g terletak dekat antara satu sama lain akan terkumpul %ersama dalam pengamatan kita. (#) prinsip bent$k dan latar 6 %idang pengamatan indi3idu ter%ahagi kepada dua komponen iaitu %entuk dan latar..pa%ila sesuatu o%jek menjadi %entuk atau fokus pemerhatian kita. 'g lain akan menjadi latarC (,)CPrinsip kesamaan pengamatan manusia cenderung untuk mengumpulkan rangsangan 'g sama dalam satu kumpulan. !4#.Prinsip simetri dalam pengamatan kita le%ih ingat %entuk simetri !sama ukuran#. !8#.Prinsip lengkapan indi3idu cenderung untuk melengkapkan sesuatu 'g tidak lengkap dlm pengamatan mereka. !9#.Prinsip terangk$m indi3idu cenderung melihat %entuk 'g le%ih %esar -alaupun ada %entuk kecil di dalamn'a. %aktor >$paan + (1) Ke$sangan/ faktor masa (#) !ekanan soal siasat (,) kebimbangan temuduga (/) 1inat formula m7 (5) per$bahan alam kedudukan jalan :ara tingkat ingatan + !5# Guna numonik dan a'at ! 6# memeringkat isi pel !7# latih tu%i !4# guna %%m !8# susun topik sistematik !9# )empraktikan
Laman : (4) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

Kesediaan Pembela8aran (1) Deria )perasi !@/6th# %i4ikal ; dpd aksi refleks kepada %ermatlamat, Kognitif; mula guna imitasi, memori; pengekalan o%jek; mediasi !guna sim%ol#. (#) Praoperasi !6/Eth# + egosentrik, * proses ke%alikan, * pengekalan isipadu, (,) )perasi Konkrit !E/55#+ terima pandangan, %oleh proses ke%alikan, %oleh prinsip pengekalan isipadu. (/) )perasi %ormal !56 th# + Penaakulan deduktif !cara fikir am kpd khusus#, Berfikiran induktif !dari khusus kepada generalisasi 'g luas#. ".arat Pemindahan Pembela8aran: (1) Kefahaman !konsep# (#) Kesamaan !aplikasi konsep 6 situasi sama# (,) Kemahiran !kuasai kemahiran# (/) 1otif !keinginan pindahkan konsep# (5) :elik akal ! konsep"prinsip"kemahiran# (a.a kognitif: $ara indi3idu mempersepsi dan men'usun maklumat. :iri;:iri (1) Bebas 1edan + Pelajar 1ains & )7 , konsep analitik, 2okus fakta, suka interaksi formal, %ertanding, 'akin laksana tugas %ersendirian, )oti3asi dari dalam diri. (#) Bersandar 1edan ; Pelajar 1astera, konsep glo%al, fokus pengalaman, interaksi informal, kerjasama, laksana tugas %erkumpulan, )oti3asi dari luar !i%u %apa"guru# "trategi Penga8aran (1) Bebas 1edan; interaksi formal, moti3asi %ukan sosial !gred " %intang#, strategi pengajaran indi3idu !%erasaskan -e%, kendiri#, suka maklum%alas pem%entulan, suka %uat projek secara %e%as. (#) Bersandar 1edan; pendekatan mesra dlm interaksi, moti3asi sosial ! hadiah " pujian#, strategi pengajaran kumpulan, minimumkan pem%etulan , suka interaksi guru murid semasa pengajaran. Kemahiran Berfikir !5# Kritis " kritikal + Keupa'aan minda menilai ke-ajaran suatu idea. !teliti ke%ernasan " kelemahan hujah# !6# Kreatif + Keupa'aan menghasilkan idea %aru, asli dan unik. ! proses teroka alternatif, nilai, kemuka idea# !7# )etakognisi + Keupa'aan indi3idu menggunakan kognitif !akal"pengetahuan# untuk mengurus maklumat. !a# Pengetahuan personal; tahu kekuatan dan kelemahan diri !%# Pengetahuan tugas; tahu guna kemahiran selesaikan masalah. !formula/matematik# !c# Pengetahuan strategi; keupa'aan pilih startegi le%ih %erkesan. Ke3erdasan <ef+ Ke%olehan indi3idu sesuaikan cara %erfikir ikut situasi persekitaran. !eori Pelbagai Ke3erdasan (ardner !5# Kecerdasan Logik )atematik;mahir manipulasi nom%or, analilsis dan selesaikan masalah secara sistematik. !6# Kecerdasan Bahasa Linguisti+ ke%olehan %erpuisi, %ercerita cth =sman .-ang. !7# Kecerdasan )u ik; Boleh main alat m k, ingat melodi lagu, perlu mu ik utk %elajar. !4# Kecerdasan Aisual Ruang; Keupa'aan memindah pandangan n'ata ke dalam mental, sesuai utk kejuruteraan !8# Kecerdasan Kineststik Badan; 1elesai masalah, cipta sesuatu dgn pengli%atan fi ikal, spt ahli sukan. !9# Kecerdasan >nterpersonal; keupa'aan memahami niat dan dorongan org lain. $th+ pemimpin, i%u %apa. !E# Kecerdasan >ntrapersonal; tahu ttg perasaan, niat dan matlamat hidup diri sendiri. !C# Kecerdasan Jaturalis; <imiliki oleh indi3idu 'g cinta dgn alam semulajadi. !F# Kecerdasan Gksistensial; keupa'aan utk menghurai ke-ujudan dan kematian manusia.!hal agama & falsafh#

Laman : (5) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

# Bab /: !eori Pembela8aran !eori Pembela8aran Behaviorisme (1) !eori Pela4iman Klasik Pavlov; 1etiap Rangsangan akan menim%ulkan gerak %alas. (a) (eneralisasi + Rangsangan 'g sama hasilkan tindak %alas 'g ama. $th+ .li risau setiap kali diadakan ujian kimia. >a juga risau dengan ujian %iologi kerana dua matapel terse%ut ada kaitan dgn 'g lain. (leh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn %iologi.. (b) Diskriminasi ; Tindakan indi3idu terhadap suatu rangsangan tertentu shj. $th &ika .li am%il ujian 1ejarah ia tak risau nak am%il ujian Bahasa >nggeris kerana ia tiada kaiatan dengan 'g lain. (3) Penghap$san; Rangsangan terla im tidak disertai dgn rangsangan tidak terla im. $th Bun'i loceng %iasan'a rehat, tapi kita larang murid %uat demikian, aki%atn'a %un'i loceng/ murid tak kata itu tandan'a rehat. (#) !eori Pela4iman Klasik atson; Buktikan emosi manusia %leh dila imkan dgn pela iman klasik !.l%ert dan Tikus Putih# (leh itu, guru perlu pilih rangsangan 'g men'eronokkan utk %ina pem%elajaran. (,) !eori Pela4iman )peran !horndike (:$ba =a.a) !a# 0ukum kesediaan+ Persediaan indi3idu utk %elajar dari segi psikomotor, afektif dan kognitif. !%# 0ukum Latihan+ Latihan diulang6 utk tingkat kemahiran. !c# 0ukum Kesan+ Kesan 'g men'eronokkan akan tingkatkan hu%ungan rangsangan dan gerak %alas. (/) !eori Pela4iman )peran "kinner (Peneg$han) !a# Peneguhan Positif+ !pujian, sen'uman, hadiah supa'a teruskan ke%aikan# !%# Peneguhan negati3 !marah, leteran supa'a %uat kerja# !c# <endaan + halang daripada %uat semula kesilapan !i# <endaan Persem%ahan+ Lari keliling padang, %eri kerja tam%ahan !ii# <endaan Pen'ingkiran+ <ilarang menonton t3 se%a% nak periksa. !d# Prinsip Premack+ Kaitkan akti3iti 'g tidak diminati dgn 'g diminati !Belajar dulu jika nak main %ola# !e# Pelupusan+ Tiada peneguhan dengan sendirin'a lupus. Aplikasi !eori "kinner dalam Bilik Dar8ah !5# Beri peneguhan positif pd tindakan 'g %aik. !6# Ganjaran harus sesuai dgn kesukaran pem%elajaran. !7# 0ati/hati %eri peneguhan negatif takut dianggap hukuman. !4# Latihan %erulang perlu utk pengukuhan pem%elajaran !8# Beri keutamaan pada Latihan 'g -ujudkan pengukuhan. !eori Pembela8aran "osial !.l%ert Bandura# !5# )odel <eterminisme Tim%al Balik+ Konsepn'a / Kelak$an indi3idu adalah hasil interaksi faktor diri (Kognisi) dan PersekitaranC !6# Teori Pem%elajaran Peniruan+ Prosesn'a / Perhati kelakuan indi3idu, "impan dlm ingatan, Kel$arkan" lakukan ikut situasi sesuai, 1otivasi utk ulangi kelakuan terse%ut. !eori Pembela8aran Kognitif !pem%elajaran li%atkan akti3iti mental terima, simpan guna maklumat# (1) !eori Pembela8aran (estalt+ Konsep $elik .kal guna unsur %erkaitan dlm persekitaran dan pengalaman lepas utk selesaikan masalah. (#) 1odel pemprosesan 1akl$mat+ akti3iti mental terima, simpan dan guna maklumat. !a# >ngatan deria+ >ngatan pendek 5 hingga 7 saat. !%# >ngatan &angka Pendek+ )aklumat diproses, ditapis, disusun"sintesis dlm ingatan 8 6@ saat.

Laman : ( ) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

!c# >ngatan &angka Pjg+ >ngatan kapasiti %esar, maklumat le%ih lama dari %%p minit tahun. !i# >ngatan episodik+ >ngat peristi-a dgn lengkap !masa, kejadian# cth+ &atuh Basikal !ii# >ngatan 1emantik+ >ngat )akna !konsep, fakta, hukum, imej# cth+ 2otosentisis !iii# >ngatan Prosedural+ >ngat prosedur lakukan suatu $th+ $ara menunggang %asikal. (,) !eori Pembela8aran (agne+ ! C peringkat oleh Gagne# !a# Pem%elajaran is'arat+ Belajar dari is'arat cth+ )enguap tandan'a Jgantuk. !%# Pem% Gerak Balas+Peneguhan konsisten mampu kekalkan TL positif $th+ KBagus, .dik pandai..L !c# Pem% Rangkaian )otor+ 1iri kemahiran rangkaian TL !permainan, mu ik, elektronik, mekanikal# !d# Pem% Pertalian Bahasa+ J'atakan prinsip perlu kemahiran %er%ahasa !fakta, data, konsep# !e# Pem% <iskriminasi+ Be akan sesuatu ikut ciri6 utk mengkategori dan simpan dalam ingatan. !f# Pem% Konsep+ Kenali ciri suatu konsep dengan tepat %eserta contoh men'okong. !g# Pem% 0ukum; )eli%atkan penggunaan rumus, prinsip dan generalisasi dalam satu situasi !h# Pem% Pen'elesaian )asalah+ )eli%atkan penggunaan rumus, prinsip dan generalisasi dalam satu situasi %aru utk selesai masalah. !eori (agne dalam Bilik Dar8ah !5# moti3asikan pelajar !6# tarik perhatian mereka !7# rangsang ingatan semula !4# sedia panduan pelajaran !8# %antu pelajar mengingat !9# galak pemindahan pem%elajaran !E# mengilistasi perlakuan !C# %eri maklum%alas. (/) !eori Pembela8aran A$s$bel + !a# )odel Pem% Gkspositori ; %ahan pem%elajaran tersusun dengan urutan fakta 'g lengkap. !%# Pen'usunan a-al; )enghu%ungkan konsep lama dengan 'ang %aru !pengetahuan sedia ada# !eori A$s$bel dalam bilik Dar8ah: !5# Pengajaran secara ekspositori !6# jelaskan kandungan pelajaran dlm %tk fakta lengkap tersusun !7# Pem%elajaran %erkem%ang secara deduktif ! dpd prinsip kpd cth# !4# kaitkan konsep 'g telah dipelajari dengan konsep %aru. (5) !eori pembela8aran Br$ner + Bahagikan perkem%angan mental kpd 7 !a# Prnkt Gnaktif !@/6#; Kanak6 menggunakan anggota fi ikal utk selesai masalah. !pegang# !%# Prnkt >konik !6/4#; %erupa'a gam%arkan suatu dlm fikiran. Blh se%ut -pun tiada dihadapann'a. !c# Prnkt 1im%olik !4/E#+ Boleh gunakan perkatan"%ahasa utk huraikan pengalamann'a. !eori Br$ner dalam Bilik Dar8ah !5# Perkenalkan pelajar dgn satu fenomena !mengapa -ap terhasil# !6# Galak Pelajar men'iasat !pengli%atan aktif# !7# Buat =ji kaji !4# Per%incangan !8# Guru %eri maklum%alas dari dapatan pelajar. (<) !eori pembela8aran Konstr$ktif <ef+ Pelajar %erperanan aktif utk memahami maklumat 'g dipelajari guna idea dan fakta. !Peranan aktif; terima maklumat, hu%ungkan dengan maklumat lama, %ina kefahaman, %uat interpretasi# !eori Konstr$ktif dalam Bilik Dar8ah !5# Beri perhatian pd ke%olehan dan minat pelajar !6# %eri peluang pelajar kemuka pandangan !7# laksanakan pengajaran %erpusatkan pelajar !4# -ujudkan interaksi pelajar guru pelajar !8# Tidak sampaikan maklumat secara terus kpd pelajar. !9# 1ediakan akti3iti Mhands onN & Mminds onN.

Pendekatan P9P

Laman : (!) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

(1) Penga8aran >angs$ng; Ke%aikan Guru dpt sampaikan fakta cepat & lengkap )udah nilai pengetahuan 'g perlu diketahui Oakin semua pelajar dpt pengetahuan sama Pengajaran guru mudah tanpa pen'iasatan

Ke%urukan Tak sesuai utk matapelajaran 'g perlu pen'iasatn 1usah nilai pengetahuan 'g perlu dikuasai Kurang 'akin pelajar %oleh fikir sendiri Pelajar kurang terdedah kpd pen'elesaian masalah

(#) Pembela8aran Koperatif !Belajar Bersama# !5# >nteraksi %ersemuka antara ahli !6# 1aling %ergantung 'g positif !7# Bertanggungja-a% thdp pem%elajaran kumpulan dan ahli !4# kola%oratif perlu !8# setiap ahli faham proses. (,) Pembela8aran 1asteri !Kuasai Pem%elajaran %erperingkat Toksonomi Bloom# !5# Pelajar %oleh kuasai kemahiran %ila di%eri masa 'g cukup. !6# Guru rancang pel%agai kaedah pem%elajaran supa'a pelajar kuasai semua kemahiran !7# Rangsang dan dorong pelajar sehingga mereka kuasai kemahiran. # Bab5: Perbe4aan &ndivid$ Definisi+Aariasi 'g %oleh diperhatikan dari segi ciri tertentu !5# Temperamen ; emosi, personaliti dan pola tingkah laku 'g di-arisi dari i%u %apa. !6# Tahap tenaga; keupa'aan fi ikal indi3idu !%ertenaga, %erstamina# !7# Pola persaha%atan; keupa'aan %ersosial dgn indi3idu lain. Aspek Perbe4aan !5# &antina lelaki; letak harapan tinggi !6# 2i ikal !a# Gndomorf !%adan %ulat#; suka %ergaul !%# )esomorf !%adan sasa#; .sertif, agresif !c# Gktomorf ! Kurus tinggi# ; pendiam !7# Kognisi Ke%olehan kognitif ! menaakul, %erfikiran logik, %er%ahasa, mengira, imaginasi# !4# Personaliti $iri Keperi%adian !peramah, pendiam, %erka-an, %ersendirian# !8# Ga'a Kognitif & Ga'a Belajar Kognitif !%agaimana indi3idu mempersepsi maklumat # Belajar !cara# !a# Be%as )edan !%# Bersandar )edan !Penerangan rujuk Ba% 7 nota ini/ ga'a kognitif# !9# Kesihatan Pelajar 1ihat !ceria, aktif, %eri perhatian# Pelajar * sihat !lemah, * %ertenaga, * tumpu perhatian# !E# 1osial $ara pelajar %erinteraksi !a# Bintang popular !%# <'ad 6 pelajar saling %ersaha%at !c# Klik / le%ih dari dua !d# Rantaian . ka-an B ka-an $ ka-an < !e# Pencilan tak nak %ersaha%at !f# singkiran pilih/pilih ka-an. !C# Bangsa"Bahasa Berlaku 1ilang Buda'a. %aktor Perbe4aan &ndivid$ (1) Baka !-arna mata, ketinggian, -arna kulit# (#) Persekitaran Bentuk asuhan keluarga !a# >%u Bapa authoritarian Pertuturan lisan dgn anak terhad, utamakan peraturan hukuman, !aki%atn'a anak * tahu %ersosial, tiada inisiatif, takut %ertanding# !%# >%u Bapa authoritatif Galak anak %erdikari dgn ka-alan, Be%as %erkomunikasi !anak pandai %ergaul, tahu %ersa%ar, pun'ai harga diri tinggi# !c# >%u Bapa a%aikan anak Permisif !* am%il tahu kehidupan anak#, si%uk hal kerja , tak sedar TL anak !anak * dpt ka-al diri dalam ke%e%asan, tiada moti3asi# !d# >%u Bapa >ndulgent Beri perhatian tapi tak mendisiplinkan, perca'a suka hati anak %uat suatu jadikan ia le%ih kreatif dan %erke'akinan !anak gagal ka-al TL dlm mas'arakat, tidak %erdidiplin, susah dika-al# !eori Perbe4aan &ndivid$
Laman : (") ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

(1) !eori 'kologi Bronfenbrenner 2okus pd konteks sosial 'g pengaruhi perkem%angan kanak6 !a# 1istem )ikro 1e%ahagian %esar sosial indi3idu diha%iskan !sekolah, tempat kerja, keluarga# !%# 1istem )eso Pengalaman satu sistem )ikro mempengaruhi sistem )ikro lain ! masalah tempat kerja %a-a ke rumah# !c# 1istem Gkso Pengalaman indi3idu mempengaruhi indi3idu lain ! Pelajar pasif mempengaruhi pen'ediaan akti3iti guru dalam pengajaran#. !d# 1istem )akro / 1osial dalam mas'arakat ! Buda'a )ela'u, Buda'a >slam# !e# 1istem Krono 1ejarah perkem%angan sosial indi3idu !kehidupan moden jadikan kanak6 le%ih maju# (#) !eori Pergerakan 1otor Arnold (esell Perkem%angan %erlaku ikut pola tntu. &adi %oleh diramal. !a# Peringkat Pertama !lahir/5th#; 5 %ul tangisan %er%e a, 9%ul genggam o%jek, E%ul/duduk merangkak. !%# Prnkt Kedua !5/6#;%elajar tatih, faham makna MjanganN, 6 tahun %oleh jalan. !c# Prnkt ketiga !6/7#; makan sendiri, cakap a'at mudah, %erlari. !d# Prnkt keempat !7/4#; tunggang %asikal roda 7, ikut arahan i%u %apa. !e# Prnkt kelima !4/8#; mula %ersosial, kemuka soalan %erperingkat, sedia ke sekolah tadika. (,) !eori Perkembangan 0avigh$rst &angkaan i%u %apa"mas'arakat pd TL 'g perlu dikuasai pd umur tntu. (/) !eori Perkembangan Psikososial 'rikson Kegagalan indi3idu atasi masalah dalam peringkat perkem%angan akan jejas perkem%angan seterusn'a. .da C peringkat !a# @/5C%ul Perca'a la-an tak perca'a; Penjagaan %aik dari i%u lahirkan rasa perca'a padan'a. !%# 5C%ul/7th/ .utonomi la-an malu; Lakukan suatu perkara sendiri !makan, pakai#, mula %ina ke'akinan jika didorong dengan %aik. !c# 7/9th/ >nisiatif la-an rasa %ersalah; Buat suatu perkara 'g tak setimpal dgn usia !mem%asuh#, kritikan akan men'e%a%kan rendah diri !d# 56/6@th/>dentiti la-an kekeliruan peranan;$ari identiti diri, jika gagal akan pengaruhi peranan dlm mas'. !e# 6@/4@th/Kemesraan la-an pengasingan diri; hidup %erpasangan, jika gagal ia akan asingkan diri. !f# 4@/9@th/ Generati3iti la-an pemusatan kendiri; utamakan keluarga, sum%angan kpd mas'arakat. !g# 9@th/ Kesepaduan la-an rasa putus asa; 2ikir kem%ali rentetan hidup, jika penuh dgn kegagaln/putus asa. &mplikasi Perbe4aan &ndivid$ dalam P9P !5# Kesediaan Belajar Tahap kecerdasan %er%e a, Guru atur strategi utk elak keciciran. !6# (%jektif P&P Perlu sesuai dgn tahap pelajar. !akti3iti, latihan# !7# TL ganggu pem%elajaran <isruptif !haiperaktif, %ising# dan destruktif !3andalisma# akan gangu pel lain. !4# Per%e aan Ga'a Kognitif dan Ga'a Belajar auditori, 3isual atau kinestatik !8# Per%e aan Personaliti !pendiam, peramah# Kaedah Atasi Perbe4aan &ndivid$ dalam P9P !5# Kaedah Kumpulan !6# Program Penga'aan & Pemulihan !7# Peneguhan Positif & Jegatif !4# Pel%agaikan BB) !8# .gih tugas ikut minat"keupa'aan # Bab <: Pendidikan Khas Def: Program pendidikan golongan kurang upa'a 'g alami pertum%uhan & perkem%angan tidak normal dari segi intelek, fi ikal, emosi serta sosial. :iri Pendidikan Khas (1) ($r$ terlatih !Bahasa is'arat/%isu, Brail/Buta# (#) Kombinasi Kepakaran/ 1elain guru perlu juga Pakar Psikologi, GJT, 2isioterapi utk diagnosis,nilai, latih, ra-atan pelajar khas. (,) K$rik$l$m Khas/ =%ah suai kurikulum normal ikut kecacatan.

Laman : (#) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm

NOTA PADAT REVISI PSIKOLOGI -

(/) )b8ektif; (rientasikan pelajar, hasil dpt dilihat cth urus diri. Kemahiran asas. (5) Penglibatan Aktif Pela8ar/ Bahan konkrit perlu. $th guna kucing utk kenalkan kpd pelajar %uta !sentuh# (<) Kaedah penga8aran; !i# latihan ke%olehan !guna pancaindera# !ii# latihan kemahiran !fi ikal# %alsafah: 1ediakan perkem%angan optimum dan kemahiran supa'a dpt %erdikari dan sesuaikan diri dlm mas'arakat Pela8ar Pendidikan Khas (1) 1asalah Pendengaran: !a# penerimaan ; getaran * sampai ke dlm telinga !%# pengamatan; masalah saraf deria !c# pusat; sistem pusat * %erfungsi"cedera !d# psikogenik; * %lh dengar kerana ganguan emosi. (#) 1asalah Penglihatan: !a# %uta langsung !%# separuh %uta (,) 1asalah pembela8aran: !lem%am, <o-n, hipoaktif !pasif#, haiperaktif !agresif#, ganguan emosi, $ere%al Pals' !lemah anggota#, Pel%agai kecacatan, Terenct .kal, .utistik !%erkelakuan spt org pekak#, pertuturan# (/) Pintar :erdas: %akat luar %ias dari rakan seusia dengann'a !>P 56@ keatas, da'a ingatan kuat, fikir logik# Program Pendidikan Khas (1) Pendidikan &nkl$sif integrasi pelajar khas dalam kelas %iasa. !a# 1eparuh masa/ pelajar khas masuk kelas %iasa utk %elajar sesetengah matapelajaran !%# sepenuh masa/masuk kelas %iasa terus. (#) +an3angan pendidikan individ$ Rancangan program penilaian %erterusan utk pelajar khas. (,) +an3angan Pendidikan Pemulihan )enolong pelajar lemah dlm P&P Kuasai kemahiran !a# (%jektif; Bina ke'akinan, Betulkan konsep salah tafsir, %eri peluang %elajar ikut ke%olehan, Bina konsep !%# Proses; kenal pasti masalah, cari punca, cari alternatif, nilai. (/) Program Penga.aan/ )engem%ang potensi pelajar ke tahap optimum dengan ke%olehan intelek. !a# Penga'aan mendatar rancang akti3iti ikut aras kumpulan. !%# Penga'aan menegak rancang akti3iti utk kumpulan cerdas sahaja.

Laman : (1$) ________________________________________________________________________________________ http://www.geocities.com/norlionline norliey@fastmail.fm