Anda di halaman 1dari 24

SULIT

018

Section A Bahagian A [30 marks] [30 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1. The following information shows how plants of type J and K protect themselves from enemies. Maklumat berikut menunjukkan cara tumbuhan jenis J dan jenis K melindungi diri daripada musuh. J : Fine hairs can cause itchiness : Bulu halus menyebabkan kegatalan : Produce latex : Mengeluarkan getah

Which of the following represent J and K? Antara berikut, yang manakah mewakili J and K? J uluh Bamboo Getah Rubber Tebu Sugar cane Pisang Banana K Kaktus Cactus Nanas Pineapple Nangka Jackfruit Kelapa Coconut

A B C D

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

018

2.

Diagram 1 shows an experiment. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen.

Diagram 1 Rajah 1 What can you conclude from the observation above? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di atas? A B
The roots respond to gravity. Akar bergerakbalas terhadap gravity.

The shoots respond to water. Pucuk bergerakbalas terhadap air. The roots respond to sunlight. Akar bergerakbalas terhadap cahaya matahari. The shoots respond to water. Pucuk bergerakbalas terhadap air.

3.

Which of the following are characteristics of fruits dispersed by wind? Yang manakah ciri-ciri buah yang dipencarkan oleh angin? I. II. III. IV. Light Ringan Fleshy Berisi Have wing-like structure Bersayap Have fine hair Mempunyai rerambut halus I, II and III I , II dan III I , III and IV I, III dan IV B I, II and IV I, II dan IV II , III , and IV II, III, dan IV
[ Lihat sebelah

018

SULIT

SULIT

018

4.

Table 1 shows the number of living things in a paddy field. Jadual 1 menunjukkan bilangan benda hidup yang terdapat di sawah padi.

Living things Benda Hidup Number Bilangan

Plant P Tumbuhan P 15

Animal Q Haiwan Q 10

Animal R Haiwan R 5

Animal S Haiwan S 2

Which bar chart shows the number of living things if animal Q decreases? Carta palang yang manakah menunjukkan bilangan benda hidup jika haiwan Q berkurang?

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

018

5.

What is meant by endangered animals? Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan yang hampir pupus? A Animals that live alone. Haiwan yang tinggal bersendirian. Animals that are facing the threat of extinction. Haiwan yang diancam kepupusan. Animals that no longer exist on earth. Haiwan yang tidak wujud di bumi. Animals that compete for food and water. Haiwan yang bersaing untuk makanan dan air.

10 cm

6.

4 cm 3 cm

Diagram 2 Rajah 2

What is the volume of the cuboid in diagram 2? Berapakah isipadu kuboid dalam rajah 2 ? A B C D 17 cm 120 cm 17 cm 120 cm

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

018

7.

Table 2 shows the results of the investigation. Jadual 2 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.

Containers Bekas The number of seedlings Bilangan anak pokok Initial height of seedlings Ketinggian awal anak pokok Height of seedlings after a week Ketinggian anak pokok selepas seminggu Table 2 Jadual 2

Container X Bekas X 2 2 cm 5 cm

Container Y Bekas Y 6 2 cm 3 cm

What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A Plants compete for space. Tumbuhan bersaing untuk ruang. Plant X get enough space. Tumbuhan X mendapat ruang yang cukup. Plant X grow taller than Plant Y. Tumbuhan X tumbuh lebih tinggi daripada tumbuhan Y. Plants compete for mate. Tumbuhan bersaing untuk pasangan.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

018

8.

Which of the following tools can be used to measure length ? Manakah alat pengukur berikut boleh digunakan untuk mengukur panjang ? I. Paper clip Klip kertas Ping pong ball Bola ping pong Pencil Pensel I and II I dan II I and III I dan III II and III II dan III III and IV III dan IV

II.

III.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

018

9.

Diagram 2 shows a layout plan of a house. Rajah 2 menunjukkan satu lakaran pelan lantai sebuah rumah

8m Living room Ruang tamu

Bedroom 1
Bilik tidur 1

5m

Living room

5m 4m Bedroom 2 Bilik 2
Bedroom 3 Bilik tidur 3

Dining Ruang makan

4m

Toilet Tandas Diagram 2 Rajah 2

5m Kitchen Dapur

2m

Which of the following describes Diagram 2? Manakah antara berikut menerangkan Rajah 2? A The area of bedroom 1 is the same as the area of bedroom 2. Luas bilik 1 sama dengan bilik 2. The area of bedroom 1 is two times the area of bedroom 3. Luas bilik 1 dua kali luas Bilik 3. The area of the kitchen is three times the area of bedroom 2. Luas dapur tiga kali luas Bilik 2. The area of bedroom 3 is three times the area of the kitchen. Luas bilik 3 tiga kali luas dapur

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

018

10.

The following information states the characteristics of an object found in the Solar System. Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri suatu objek yang terdapat dalam Sistem Suria.

Im a huge chunk of rocks. Saya adalah bongkah batu yang besar. I travel round The Sun. Saya beredar mengelilingi Matahari. I move between Mars and Jupiter. Saya beredar di antara Marikh dan Musytari.

Who am I ? Siapakah saya ? A Meteor Meteor Asteroid Asteroid Moon Bulan Comet Komet

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

018

11.

Diagram 3 below shows an experiment. Rajah 3 di bawah menunjukkan satu eksperimen.

Before heating Diagram 3 Rajah 3

After heating

What conclusion can be made from the experiment above? Apakah kesimpulan yang sesuai berdasarkan eksperimen diatas ? A Matter contracts when heated and expands when cooled. Bahan mengecut apabila dipanaskan dan mengembang apabila disejukkan. Matter expands when heated. Bahan mengembang apabila dipanaskan. The iron ball can pass through the iron ring after it is heated. Bebola besi boleh melepasi gegelung besi selepas dipanaskan. The iron ball contracts when heated. Bebola besi mengecut apabila dipanaskan.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

10

018

12.

Which of the following device can be used to light a fire? Antara berikut, alat manakah yang boleh digunakan untuk menyalakan api?

A.

B.

C.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

11

018

13.

Diagram 4 shows an investigation involving a changing state of matter. Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan melibatkan suatu perubahan keadaan bahan.

Diagram 4 Rajah 4 What is process P and Q ? Apakah proses P dan Q ? P A B C Evaporation Penyejatan Boiling Pendidihan Boiling Pendidihan Evaporation Penyejatan Q Condensation Kondensasi Evaporation Penyejatan Condensation Kondensasi Melting Peleburan

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

12

018

14.

Which of the following are the advantages of friction? Yang manakah antara berikut, kebaikan daya geseran? I. II. III. IV. Stops a moving car. Memberhentikan kereta yang bergerak. Causes wear and tear. Menyebabkan haus. Prevents us from slipping when walking. Mengelakkan kita dari tergelincir bila berjalan. Helps an object to remain stationary. Membolehkan objek berada dalam keadaan pegun. I, II and III I, II dan III I , III and IV I, III dan IV B I,II and IV I, II dan IV II , III and IV II , III dan IV

15.

Table 3 shows the time taken by four pupils to reach the finishing line. Jadual 3 menunjukkan masa yang diambil oleh empat orang murid untuk sampai ke garisan penamat. Pupils Murid Arif Daniel Mei Ling Maniam Distance (m) Jarak (m) 100 100 100 100 Table 3 Jadual 3 Time taken (s) Masa yang diambil (s) 20 10 35 25

What conclusion can be made from the table? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan jadual di atas? A Mei Ling is faster than Daniel. Mei Ling lebih laju daripada Daniel. Daniel is the fastest. Daniel yang paling laju. Arif is the slowest. Arif yang paling lambat. Daniel is slower than Arif. Daniel lebih lambat daripada Arif
[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

13

018

16.

Diagram 5 shows three weighing scales. Rajah 5 menunjukkan tiga alat penimbang.

Q Diagram 5 Rajah 5

Which of the following is the correct sequence of the objects from the heaviest to the lightest? Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan objek yang betul daripada yang paling berat ke yang paling ringan?

A B C D

P, Q, R P, R, Q R, P, Q Q, R, P

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

14

018

17.

Diagram 6 shows two different types of spoon immersed in hot water. Rajah 6 menunjukkan dua batang sudu yang berlainan jenis direndam dalam air panas.

Iron spoon Sudu besi

Plastic spoon Sudu plastik

Diagram 6 Rajah 6
Hot water Air panas

Diagram 6 Rajah 6 Which of the following statement is correct? a Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A The plastic spoon is a conductor. Sudu plastik adalah pengalir haba. The iron spoon is a conductor. Sudu besi adalah pengalir haba. The iron spoon and the plastic spoon are not conductors. Sudu besi dan sudu plastik bukan pengalir haba. The iron spoon and the plastic spoon are conductors. Sudu besi dan sudu plastik adalah pengalir haba.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

15

018

18.

Diagram 7 shows the stages in the water cycle. Rajah 7 menunjukkan peringkat kitaran air.

P Water Air R

Diagram 7 Rajah 7 Which of the following is the correct sequence of the stages? Antara berikut yang manakah urutan perubahan yang betul? P Rain Hujan Cloud Awan Rain Hujan Water vapour Wap air Q Water vapour Wap air Water vapour Wap air Cloud Awan Cloud Awan R Cloud Awan Rain Hujan Water vapour Wap air Rain Hujan

A B C D

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

16

018

19. Diagram 8 shows three groups of objects. Rajah 8 menunjukkan tiga kumpulan objek.

Object Objek

Chalk Kapur

Beaker Bikar

Tracing paper Kertas surih Sunglasses Kaca mata hitam

Diagram 8 Rajah 8 Which of the following can be placed as X and Y. Antara yang berikut, manakah boleh dikelaskan sebagai X dan Y. X Plastic bag Beg plastik Mirror Cermin muka Tissue paper Kertas tisu Eraser Getah pemadam Y Paper cup Cawan kertas Aquarium Akuarium Wooden ruler Pembaris kayu Plastic bag Beg plastik

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

17

018

20.

Which of the following waste materials can decay? Manakah bahan buangan berikut boleh mereput?

Newspaper A Surat khabar P and R P dan P R P and R P dan R P and S P dan S Q and R Q dan R Q and S Q dan S

Toothbrush Berus gigi


Q

Fish bone Tulang ikan


R

Vase Pasu
S

21.

What must be done for a dented ping pong ball to return to its original shape? Apakah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan bentuk asal bola ping pong yang kemek? A Soak the ping pong ball in cold water . Rendam bola ping pong dalam air sejuk. Soak the ping pong ball in hot water. Rendam bola ping pong dalam air panas. Blow the ping pong ball. Tiup bola ping pong tersebut. Pump the ping pong ball. Pam bola ping pong.
[ Lihat sebelah

018

SULIT

SULIT

18

018

22.

The bar chart in diagram 9 shows various types of food P, Q , R and S with the time taken for them to spoil. Carta palang dalam rajah 9 menunjukkan jenis makanan P, Q, R dan S dengan masa yang diambil untuk rosak.

Diagram 9 Rajah 9 Which of the following represents the bar chart? Manakah antara berikut mewakili carta palang tersebut? A Food P takes the longest time to spoil. Makanan P mengambil masa paling lama untuk rosak. Food Q takes longer time to spoil than food R. Makanan Q mengambil masa lebih lama daripada makanan R untuk rosak. Food S takes longer time to spoil than food Q. Makanan S mengambil masa lebih lama daripada makanan Q untuk rosak. Food P and R takes longer time to spoil than food S. Makanan P dan R mengambil masa lebih lama untuk rosak berbanding makanan S.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

19

018

23.

Predict what happens if the Earth is situated further away from the Sun. Ramalkan apa akan terjadi jika Bumi terletak lebih jauh dari Matahari. A The Earth will be hotter. Bumi lebih panas. The temperature of the Earth will increase. Suhu Bumi meningkat Only plants will live. Hanya tumbuhan hidup. All living thing will die. Semua benda hidup akan mati.

24.

What is constellation ? Apakah buruj ? A A group of planets which move around the Sun. Kumpulan planet yang beredar mengelilingi Matahari. A group of stars that form a certain pattern. Kumpulan bintang yang membentuk sesuatu corak. A group of meteor that comes from the asteroid belt. Kumpulan meteor yang berasal daripada lingkaran asteroid. A belt of asteroid between Mars and Jupiter. Lingkaran asteroid di antara Marikh dan Musytari.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

20

018

25.

Diagram 10 shows a phenomenon which occurs at location X . Rajah 10 menunjukkan satu fenomena yang berlaku di kawasan X.

Location X Kawasan X The Sun Matahari The Earth Bumi

Diagram 10

Diagram 10 Rajah 10 How does the phenomenon occur ? Bagaimanakah fenomena itu berlaku? A The Earth rotates on its axis from West to East. Bumi berputar di atas paksinya dari arah Barat ke Timur. The Earth rotates on its axis from East to West. Bumi berputar di atas paksinya dari arah Timur ke Barat. The Earth revolves round the Sun from West to East. Bumi beredar mengelilingi Matahari dari arah Barat ke Timur. The Earth revolves round the Sun from East to West. Bumi beredar mengelilingi Matahari dari arah Timur ke Barat.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

21

018

26.

Choose the correct sequence to show the development of technology in the field of communication. Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi.

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

22

018

27.

Diagram 11 shows three basic shapes of solids. Rajah 11 menunjukkan tiga bentuk asas objek.

P What is P, Q and R ? Apakah P, Q dan R? P A B C D Cone Kon Pyramid Piramid Triangle Segi tiga Cone Kon

Q Cylinder Silinder Cone Kon Cone Kon Cuboid Kuboid

R Pyramid Piramid Hemisphere Hemisfera Cylinder Silinder Cylinder Silinder

28.

Diagram 12 shows three structures. Rajah 12 menunjukkan tiga bentuk binaan

Y Diagram 12 Rajah 12

Rearrange the strength of the structures shown in ascending order. Susun kekuatan binaan yang ditunjukkan dalam urutan menaik. A B C D X Y Z Y , , , , Y X Y Z , , , , Z Z X X
[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

23

018

29.

The information below shows a characteristic of an animal that protects itself from danger. Maklumat di bawah menunjukkan ciri seekor haiwan bagi melindungi diri daripada bahaya.

Venomous sting Sengat yang beracun

Which of the following animal has the characteristic above? Antara haiwan berikut, manakah yang mempunyai ciri seperti di atas?

[ Lihat sebelah 018 SULIT

SULIT

24

018

30.

Diagram 13 shows a device. Rajah 13 menunjukkan satu alat.

Diagram 13 Rajah 13 How is the device above used to overcome humans limitation ? Bagaimana alat di atas dapat mengatasi had keupayaan manusia ? A To see very big objects. Untuk melihat objek yang sangat besar. To see round objects. Untuk melihat objek yang bulat. To see very far objects. Untuk melihat object yang sangat jauh. To see very fine objects. Untuk melihat objek yang sangat kecil.

End Of Section A

[ Lihat sebelah 018 SULIT