Anda di halaman 1dari 4

Semua soalan taksiran domain kognitif Ujian pra ditadbir SEBELUM pengajaran.

Praktis Mengajar Bergred (Graded Teac ing Practice! " (Pelaksaaan pengajaran selama #$ minit an%a setakat &asa 'nput( permodelan sa aja 1. Mata Pelajaran : Geografi 2. Tingkatan : 2 Cekal 3. Tarikh / Masa : 2 Dis 2012 / 2.05 petang 2.45 petang (40 minit) 4. Bil ela!ar : 23 orang ( eremp"an) 5. Tema : #ema 5 : etempatan $an perkem%angann&a '. Tajuk : etempatan (. Subtajuk : )e!ara* etempatan +,al -. Pengetahuan sedia ada : ela!ar mengeta*"i ke$"$"kan petempatan 9. Miskonsepsi pelajar dan cara tangani 10. Bagaimana memotivasikan pelajar (k*asn&a) men"n!"kkan kerele.anan *asil pela!aran ter*a$ap ke*i$"pan pela!ar: 11. Masalah tingkahlaku pelajar yg mungkin timbul $an /ara tanganin&a: Hasil Pembelajaran : omain !ogniti" )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar 2 Cekal (+)0 $alam masa 4 minit (C) $apat : 1. mema$ankan (B1aras) -02 (D) se!ara* petempatan a,al $"nia $an 3ala&sia (B1 isipela!aran) 2. men&atakan (B1aras) kesem"a (D) lokasi petempatan a,al $"nia $an 3ala&sia (B1 isipela!aran) 3. men!elaskan (B1aras) 4 $p$ 5 (D) faktor1faktor &ang mempengar"*i petempatan a,al.(B1isipela!aran). (Dikesan $gn item $i D5) omain nilai murni )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar $apat mempamerkan nilai m"rni 4ker!asama5 ($ikesan $gn senarai semak 5 item $i D5) omain kemahiran sosial )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar $apat mempamerkan kema*iran so/ial 4%erkongsi i$ea5 ($ikesan $gn senarai semak 5 item $i D5) omain kemahiran ber"ikir kritis dan kreati" )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar $apat mempamerkan kema*iran %erfikir kritis $an kreatif 4men!ana i$ea55 ($ikesan $gn senarai semak 5 item $i D5) #asa$"asa pembelajaran Model Hunter )et in$"ksi

Huraian aktiviti 1. G"r" %ertan&akan k*a%ar pela!ar. 2. G"r" mengim%as kem%ali pem%ela!aran &ang lepas 3. G"r" men$apatkan respon pela!ar tentang pem%ela!aran

2 3

3akl"mkan *asil pem%ela!aran 6np"t penga!aran .

ermo$elan

)emak kefa*aman m"ri$

'

anta" $an "%a* s"ai

raktis ter%im%ing

raktis %ertempo*

en"t"p

%ar" sama a$a pela!ar ta*" ata" ti$ak. 4. G"r" memakl"mkan *asil pem%ela!aran serta kepentingan meng"asai *asil pem%ela!aran %erkenaan. 5. G"r" menerangkan kerangka isi pela!aran $an men"lis a$.an/e organi7er (BB3 1) isi pela!aran &ang akan $isampaikan &ang melip"ti se!ara*0 faktor $an lokasi petempatan $i papan t"lis se%agai r"!"kan pela!ar. '. G"r" menerangkan $efinisi istila*1istila* &ang perl" seperti petempatan0 noma$. (. G"r" menerangkan se!ara* lokasi1lokasi petempatan $"nia (4 tama$"n) -. G"r" men"lis $i papan t"lis e!aan se%enar nama1nama lokasi petempatan a,al 8. G"r" men!ana i$ea pela!ar tentang faktor1faktor ke,"!"$an petempatan a,al mener"si akti.iti $rama. %BBM & ' ialog rama( 10. G"r" %ersoal !a,a% $engan pela!ar "nt"k mengeta*"i ta*ap kefa*aman m"ri$. 11. G"r" memili* %e%erapa pela!ar "nt"k men&atakan sem"la lokasi1lokasi petempatan &ang tela* $ise%"tkan 12.G"r" memanta" nota pela!ar $an meminta pela!ar menerang sem"la apa &ang $iperole*. 13. G"r" menerang sem"la inp"t1inp"t &ang ti$ak !elas ole* pela!ar $an meng*"%"ngkait $engan petempatan a,al 3ala&sia 14.G"r" memili* %e%erapa orang pela!ar "nt"k men!a,a% soalan &ang $itampal $i *a$apan kelas. %BBM ) ' *ajah soalan( 15. G"r" mer"m"skan apa &ang $ipela!ari $ari *asil pen/apaian pem%ela!aran &ang $iperole* mener"si soalan taksiran 1'. G"r" menge$arkan soalan taksiran + $+, $an mem%eri pela!ar 3 minit "nt"k men!a,a%. 1(. G"r" men&emak !a,apan %ersama pela!ar 1-.G"r" mer"m"s %er$asarkan *asil pen/apaian pela!ar. 18.G"r" meng"mp"l nota ringkas pela!ar %agi memastikan pela!ar mem%"at nota ringkas %er%ent"k peta min$a 20.G"r" menerapkan nilai %ers&"k"r $an meng*"%"ngkaitkan nilai terse%"t $engan ta!"k penga!aran $an pem%ela!aran pa$a *ari terse%"t. 21.G"r" !"ga meminta pela!ar mem%a/a $a*"l" ta!"k seter"sn&a $i r"ma* se%el"m sesi 9 selan!"tn&a.

Praktis Mengajar Bergred (Graded Teac ing Practice! # ) # atau lebi kumpulan diajar serentak tetapi berlainan kaeda 1. Mata Pelajaran 2. Tingkatan 3. Tarikh / Masa : Geografi : 2 Cekal : 2 Dis 2012 / 2.05 petang 2.45 petang (40 minit)

4. Bil ela!ar : 23 orang ( eremp"an) 5. Tema : #ema 5 : etempatan $an perkem%angann&a '. Tajuk : etempatan (. Subtajuk : )e!ara* etempatan +,al -. Pengetahuan sedia ada : ela!ar mengeta*"i ke$"$"kan petempatan 9. Miskonsepsi pelajar dan cara tangani 10. Bagaimana memotivasikan pelajar (k*asn&a) men"n!"kkan kerele.anan *asil pela!aran ter*a$ap ke*i$"pan pela!ar: ++. Masalah tingkahlaku pelajar yg mungkin timbul dan cara tanganinyaHasil Pembelajaran : omain !ogniti" )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar 2 Cekal (+)0 $alam masa 4 minit (C) $apat : 4. mema$ankan (B1aras) -02 (D) se!ara* petempatan a,al $"nia $an 3ala&sia (B1 isipela!aran) 5. men&atakan (B1aras) kesem"a (D) lokasi petempatan a,al $"nia $an 3ala&sia (B1 isipela!aran) '. men!elaskan (B1aras) 4 $p$ 5 (D) faktor1faktor &ang mempengar"*i petempatan a,al.(B1isipela!aran). omain nilai murni )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar $apat mempamerkan nilai m"rni 4ker!asama5 omain kemahiran sosial )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar $apat mempamerkan kema*iran so/ial 4%erkongsi i$ea5 omain kemahiran ber"ikir kritis dan kreati" )e%el"m tamat penga!aran0 pela!ar $apat mempamerkan kema*iran %erfikir kritis $an kreatif 4men!ana i$ea55 #asa$"asa pembelajaran Model Hunter )et in$"ksi 3akl"mkan *asil pem%ela!aran 6np"t penga!aran . ermo$elan )emak kefa*aman m"ri$ anta" $an "%a* s"ai raktis ter%im%ing

Huraian aktiviti 1.)a&a minta .... 2.Diterangkan kp$ pela!ar :.

1 2 3 4 5 ' (

!aedah dedukti"
3.)a&a menerangkan $gn mengg"nakan il"strasi BB3 1 15:: 4.)a&a %ersoal !a,a% $gn pela!ar %er$asarkan soalan1 soalan BB3 '

!aedah .ndukti"
5.3"ri$ $ik"mp"lkan $alam k"mp"lan *eterogeno"s $an $i%eri 20 /onto* spesifik petempatan (BB3 1120)"nt"k $ikategorikan $an $ikesan pola. '. )a&a akan se/ara %erkala memanta" per%in/angan $alam k"mp"lan

raktis %ertempo* en"t"p

(. ela!ar $i%eri soalan taksiran

Pastikan dalam pelaksanaan pengajaran serentak untuk dua kumpulan* +,-+ T'-+. berada pada kedua/dua kumpualn pada masa %g sama.
Contoh petikan Huraian Pelaksanaan RPH 1 Mata pelajaran yang diajar oleh saya ialah Perdagangan Tingkatan 5. RPH A digunakan untuk murid-murid yang mempunyai latar belakang akademik dan sahsiah yang baik. Sub tajuk yang akan diajar selama 8 minit ini ialah promosi. !"# Saya memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi $5 minit%. Pada peringkat ini& saya akan memperkenalkan advance organizer atau pendedahan a'al bagi menarik perhatian murid-murid& menimbulkan minat dan menggalakkan penyertaan muridmurid dalam pembelajaran. (a merupakan salah satu )iri pendekatan dedukti*. Menurut Teori Ausubel& advance organizer bertindak sebagai subsuming bridge .. . ++. Penggabungjalinan dalam pengajaran saya bertujuan mengelakkan compartmentalization iaitu meme)ah-me)ahkan atau mengasing-asingkan bahagian-bahagian yang berkait rapat. ++.. View%. !.ebono& / Teknik yang digunakan oleh saya bagi membantu menjana pemikiran murid melalui Cort Thinking Programme ini ialah teknik ,P- $Other Peoples "#& +.. !/"# Sebagai penutup $5 minit%& saya merumuskan isi pelajaran dan menekankan sekali lagi kepada murid-murid berkaitan isi pelajaran yang perlu dikuasai oleh mereka. !//# Seterusnya& saya memberitahu se)ara ringkas tajuk pada kelas akan datang iaitu jenis-jenis promosi dan meminta murid-murid membuat persediaan berkaitan tajuk tersebut.

0ujukan -eBono 1#$$"233.. Maria Mo d (#$"#!. ,ota kulia 3.

Anda mungkin juga menyukai