Anda di halaman 1dari 9

CIRI- CIRI TANAH SIFAT FIZIK TANAH

a) Warna tanah b) Tekstur tanah c) Struktur tanah a)


i. ii. iii. iv. v.

Warna tanah Warna menggambarkan keadaan fizikal tanah, kandungan bahan organik, saliran tanah, aktiviti mikroorganisma dan kesuburan tanah. Tanah berwarna gelap (hitam keperangan) lebih subur. Tanah pudar (kekuningan) paling tak subur. Tanah sederhana gelap (perang kekuningan) sederhana subur Warna tanah dikenalpasti dengan membandingkan warna tanah dengan carta warna unsell. Ciri-ciri tanah berdasarkan warna kandungan oksida ferum saliran dan pengudaraan baik terdapat di lereng bukit sesuai tanaman getah dan kelapa sawit

Warna tanah erah

!erang

"andungan oksida ferum dan bahan organik Saliran baik Subur #ksida ferum dan oksigen kurang Saliran kurang baik dan menakung air "urang beroksida !engudaraan kurang baik Sesuai tanaman padi kandungan mangan oksida atau bahan organik tinggi menakung air dan p% rendah bahan organik lambat reput kerana kurang oksigen tidak mampu memberi sokongan kepada tumbuhan besar. Tanaman sesuai nanas dan sa&uran

"elabu

"ehitam$ hitaman

!utih "uning

'an&ak kandungan liat dikenali sebagai koalinit. #ksida ferum berpadu dengan air. Saliran baik (ebih lembap berbanding tanah merah

b) Tekstur tanah
i.

Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin$kumin pasir, kelodak dan liat atau sifat kasar dan halusn&a sesuatu tanah.

Tekstur tanah ditentukan dengan cara merasa (cara medan) dengan tangan atau kaedah mendapan. iii. !isahan tanah ialah lapisan kumin &ang saizn&a ditetapkan mengikut sistem pengelasan )tterberg atau sistem *S+). iv. "epentingan tekstur tanah tekstur tanah dapat menentukan !en"a#iran $ tanah bertekstur kasar mempun&ai saliran &ang baik !en$udaraan tanah bertekstur kasar mempun&ai liang lebih besar &ang dapat memudahkan pertukaran gas !en%era&an nutrien tanah bertekstur halus seperti kumin liat bercas negatif dan dapat men,erap nutrien bercas positif. Tanah bertekstur halus dapat menakung air
ii.

c)

Struktur tanah Struktur tanah ialah susunan kumin$kumin tanah (pasir,kelodak dan liat) dalam bentuk tertentu. ii. Tanah pasir tidak berstruktur. iii. Struktur butir rapuh terbaik kerana berongga. iv. "epentingan struktur tanah - struktur tanah &ang baik a. !en$udaraan tanah rongga antara agregat membenarkan udara dan air meresap dengan baik. )ir tidak bertakung dan akar mendapat oksigen cukup. b. 'a"a tahan tanah kumin$kumin tanah bergabung men,adi binaan &ang lebih besar dan dapat mengelakkan tanah dari hakisan. c. (en$uran$kan kesan ket)ksikan C*+ $ struktur &ang baik dapat mengurangkan kesan ketoksikan .#/ kerana gas ini mudah meresap ke udara. v. 0enis struktur tanah, a. 'utir rapuh. b. 'erlapis. c. 'erblok. d. !rismatik. e. "olumnar. f. Tanah tidak berstruktur $ berbutir tunggal $ berbongkah (massive)

i.

SIFAT KI(IA TANAH a) &H Tanah b) Keu&a"aan !ertukaran Kati)n Tanah -K!K) c) Kete&uan .es d) Ke&er#uan &en$a&uran e) .ahan )r$anik a)
1. /. 2.

&H Tanah p% tanah ialah keassidan atau kealkalian sesuatu tanah. Tanah tropika bersifat asid kerana larut resapan . "easidan wu,ud kerana kehadiran ion hidrogen (%3)

4. 6.

5ilai p% tanah ditentukan oleh kepekatan ion hidrogen (%3). p% tanah ditentukan dengan "aedah "uhn meter p%
i.

Fakt)r "an$ /en"ebabkan keasidan tanah


1. /.

"andungan bahan induk . 'atu granit mengandungi aluminium. )luminium alami tindakbalas hidrolisis keluarkan ion hidrogen #leh itu tanah &ang berasal dari bahan induk batu granit adalah berasid (arutresapan . "ehilangan bahan berbes kehilangan ion .a, g dan " melalui larutresapan digantikan oleh ion hidrogen. "ehadiran ion hidrogen men&ebabkan tanah berasid. !enggunaan ba,a kimia seperti ba,a )monium sulfat &ang akan hasilkan ion 5%3 . 5%3 , 5#2$ , %3 %3 turunkan p% tanah. !ereputan bahan organik . !ereputan bahan organik menghasilkan asid organik &ang akan merendahkan p% tanah. !enambahan asid karbonik dan asid nitrik. 8as .#/, nitrogen oksida dan nitrogen dioksida di atmosfera larut dalam air hu,an dan membentuk asid lemah. )sid tersebut ialah asid karbonik dan asid nitrik. :espirasi akar dan organisma tanah. .#/ &ang dihasilkan semasa respirasi akar dan organisma tanah bertindakbalas dengan air menghasilkan asid karbonik. !enghasilan gas nitrogen dioksida dan nitrogen oksida. Tindakan kilat menggabungkan gas nitrogen dioksida dan oksigen di atmosfera &ang kemudiannn&a bertindakbalas dengan air untuk menghasilkan asid nitrik. )sid nitrik turun bersama hu,an, masuk ke dalam tanah dan men&ebabkan tanah berasid

2.

4.

6.

7.

9.

;.

ii.

Kesan &H tanah ke&ada tana/an. 1. Ketersediaan nutrien 5utrien mudah larut dalam larutan tanah pada p% tertentu.

p% rendah pembebasan ion ferum dan magnesium p% tinggi pembebasan ion "alsium dan agnesium "eempat ion itu bertindakbalas dengan fosfat membentuk fosfat tidak larut. <osfat kurang tersedia ,ika p% terlalu tinggi atau rendah /. Aktiviti /ikr)b mikroorganisma bermanfaat hidup pada p% 6.6 p% 9.;. mikroorganisma &ang ,alankan proses penitratan ter,e,as bila p% kurang 6.6. p% rendah merencatkan aktiviti cacing tanah. 2. !en"akit tu/buhan p% rendah men&ebabkan kulat mudah membiak, tumbuhan sukar memperoleh nutrien dan pertumbuhan akar ter,e,as apabila p% tanah terlalu tinggi atau rendah. b) Keu&a"aan !ertukaran Kati)n Tanah -K!K) "!" adalah ukuran keupa&aan tanah mengikat nutrient &ang bercas positif atau ,umlah cas negatif &ang terdapat dalam tanah. *nit untuk "!" adalah me=>per 1??g tanah. @a mengambarkan ,umlah cas eletrik (me=) &ang boleh di ukur untuk setiap 1??g tanah. +i dalam tanah cas negatif adalah berkait rapat dengan saiz partikel liat tanah dan kandungan bahan organik. 5utrien tanah saperti !otassium ("3), "alsium (.a33), agnesium ( g33), %&drogen (%3) and )mmonium (3) adalah bercas positif. #leh itu kation ini akan ditarik oleh cas negative &ang terdapat pada partikel liat tanah dan bahan organik tanah. !ada amn&a, tanah berpasir mempun&ai nilai "!" antara 6$9 me=>1??g tanah, sementara tanah liat antara 1? 16 me=>1??g tanah. 5ilai ini akan berubah$ ubah mengikut kandungan bahan organik tanah c) Kete&uan .es

"etepuan bes meru,uk kepada ,umlah tempat pertukaran kati)n dida#a/ tanah
"an$ di huni atau di duduki )#eh &e#ba$ai kati)n - h&drogen, calcium, magnesium, potassium). "ation &ang mempun&ai satu cas positif (h&drogen, potassium, sodium) akan menghuni satu cas negatif di tempat pertukaran, sementara kation dwicas saperti calcium, magnesium akan menduduki dua tempat.. *ntuk menetukan ,umlah ketepuan bes, kadar "!" mesti ditentukan dahulu. "aedah biasa ialah dengan penepuan tanah dengan kation 5%4 ()mmonium )cetate). "emudian ,umlah 5%4 &ang terikat pada tanah di tentukan sebagai kadar ketepuan bes.

5ilai ketepuan bes boleh digunakan sebagai petun,uk kepada kestabilan sturuktur tanah. Sebagai contoh kandungan magnesuim &ang tinggi dalam tanah berbanding "alsium. d) Ke&er#uan &en$a&uran "eperluan pengkapuran -K!) ada#ah %u/#ah ka&ur atau bahan bes #ain "an$ di$unakan untuk /enutra#kan tanah berasid atau /enurunkan taha& keasidan tanah ke&ada taha& &H "an$ te#ah di&i#ih -keadaan "an$ kuran$ berasid). +alam ban&ak keadaan, asas pemilihan untuk menurunkan tahap keasidan tanah kepada p% bersesuaian untuk pertumbuhan tanaman. Selain daripada itu ia ,uga bertu,uan untuk /en$uran$kan kesan keracunan bes A#. "! diukur sebagai keperluan kapur (.a.#2) da#a/ unit /e0 untuk setia& 122 $ tanah. Antara 3akt)r "an$ /e/&en$aruhi kadar &en$ka&uran ada#ah taha3 #u#uhawa tanah -de$ree )3 weatherin$)4 kandun$an / inera# tanah4 kandun$an #iat4 kandun$an )r$anik tanah dan %enis keasidan "an$ wu%ud. Kaedah /ak/a# "an$ biasa di$una untuk /enentukan K! ia#ah kaedah inkubasi tanah-ka&ur4 titrasi tanah-bes dan e0u#ibrasi kete&uan tanah.

e) .ahan *r$anik
1. /.

%umus ialah hasil akhir pereputan bahan organik. .iri %umus-

Stabil. 'erwarna gelap. Tidak larut dalam air. en&impan air. en&impan kation. 2. Sumber bahan organik $ sisa tumbuhan dan haiwan, na,is, tumbuhan dan haiwan mati. 4. 'akteria dan kulat merupakan agen penguraian &ang mengurai bahan organik di dalam tanah. Kesan baik bahan )r$anik embekal nutrien kepada tumbuhan engandungi 5,!,",.a dan g. /. embaiki struktur tanah. humus sebagai bahan pelekat melekatkan kumin tanah membentuk agregat tanah. susunan agregat ini dipanggil butirapuh. Susunan agregat butirapuh memberi pengudaraan dan saliran &ang baik. 2. enambahkan da&a penampungan air tanah. bahan organik dicampur dengan tanah pasir menambah da&a penampungan air. 4. enghalang kehilangan nutrien dalam tanah.
1.

pereputan bahan organik menghasilkan bahan$bahan bercas &ang berupa&a menarik ion .a, ", g, <e, An, 'o. @on ini diikat pada bahan organik kerana bahan organik bercas negatif dan tidak mudah hilang melalui larutresapan Si3at bi)#)$i tanah Tanah adalah sebagai habitat organisma tanah, mikroflora dan fauna tanah. Sifat biologi tanah merangkumi sumber tenaga dan nutrisi organisma tanah, akar tanaman dan rhizosfera, interaksi organisma tanah, hubungan sifat tanah dengan organisma tanah, mikoriza, transformasi karbon, transformasi nitrogen, pengikatan nitrogen, transformasi sulfur, fosforusdan unsur lain, bioremediasi, pengkomposan dan pembebasan gas oleh organisma dalam tanah. *r$anis/a Tanah

1.

+ua kumpulan iaitu mikroorganisma dan makroorganisma tanah. Tertumpu di kawasan dekat akar. 5enis )r$anis/a 'akteria )ktinomisit "ulat 5ematod Ciri dan &eranan )r$anis/a ke&ada tanah Terlibat dalam proses pereputan sisa organik !enting dalam peredaran .,5,! dan S dalam tanah. .iri antara bakteria dan kulat "eluarkan hifa !enting dalam proses pereputan Sisa #rganik. !eranan penting dalam pereputan bahan organik. 'ersimbiosis dengan akar tumbuhan embantu pereputan bahan organik menggunakan bahan pereputan bahan organik menggunakan caha&a untuk ,alankan fotosintesis menukar .#/ kepada #/ di sawah padi. Setengah alga men&erap 5 daripada udara dan sampaikan kepada pokok padi..

)lga

8aul hasil reputan daun di atas tanah. 'awa tanah dari satu lapisan ke lapisan lain. .acingTanah embaiki pengudaraan dan saliran tanah$ digalin&a. Tin,a mengandungi kalsium$ men&ubur tanah. 5enis (ikr))r$anis/a 1. Terdapat e/&at ,enis mikroorganisma &ang utama(a) bakteria. (b) virus. (c) fungi. (d) protozoa.

lubang

8ambar foto 1.1 0enis$,enis mikroorganisma +. .akteria (a) 'akteria ialah organisma &ang sangat kecil. (b) 'akteria wu,ud dalam pelbagai bentuk. "eban&akan 'akteria boleh dikelaskan berdasarkan bentukn&a (:a,ah 1.1).

(c) 'akteria terdapat di udara, di dalam air, di dalam tanah serta di permukaan &ang kamu sentuh. 'akteria hidup di dalam tubuh kamu ,uga. (d) 'akteria membiak sangat cepat pada suhu &ang sesuai dengan kehadiran air dan makanan &ang mencukupi. (e) 'akteria membiak sangat aktif di tempat &ang hangat, gelap, lembab dan kotor. (f) "eban&akan bakteria tidak bebaha&a dan berguna kepada kita. 5amun begitu, sesetengah bakteria men&ebabkan pen&akit seperti cirit$birit, sakit kerongkong dan sebagain&a. (g) 'akteria &ang men&ebabkan pen&akit dikenali sebagai ku/an.

6.7irus (a) Birus ialah mikroorganisma &ang &a#in$ keci#. Birus han&a dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop &ang paling tinggi kuasan&a. (b) Birus boleh men,angkiti tumbuhan, haiwan dan bakteria. (c) +eman selesema adalah disebabkan oleh virus. Birus bertanggung,awab kepada pelbagai ,enis pen&akit berbaha&a dan membawa maut seperti )@+S. 8. !r)t)9)a (a) !rotozoa #ebih besar daripada virus dan bakteria. (b) !rotozoa ialah organisma akuatik. (c) !rotozoa ,uga ada &ang tidak berbaha&a dan ada &ang berbaha&a. +emam malaria adalah salah satu pen&akit &ang disebabkan oleh se,enis protozoa. :. Fun$i (a) <ungi adalah &ang paling besar antara keempat$empat mikroorganisma. (b) <ungi hidup di dalam tanah, pada sampah$sarap, di atas organisma lain dan ,uga pada makanan kita. (c) <ungi membiak daripada spora. (d) .endawan, kulapuk dan &is (ragi) adalah contoh$contoh fungi. (e) Sesetengah fungi, seperti &is adalah sangat halus dan han&a boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. (f) Seperti bakteria, keban&akan fungi tidak berbaha&a dan berguna kepada kita. Walau bagaimanapun, ada ,uga fungi &ang boleh men&ebabkan pen&akit. 7. ikroorganisma men,alankan proses hidup seperti bernafas, membesar dan bergerak apabila dibekalkan dengan keperluan asas dan persekitaran &ang sesuai.