Anda di halaman 1dari 12

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4


STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

MAC 2013

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran urikulum Standard Sekolah !endah " SS!# dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran !ujukan Standard. Pentaksiran !ujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap$tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. %dalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat &alsa'ah Pendidikan ebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

MATLAMAT KURIKULUM urikulum Standard Pendidikan (asmani Sekolah !endah bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti 'i)ikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup.

OBJEKTIF KURIKULUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran urikulum Standard Pendidikan (asmani Tahun *mpat berkebolehan untuk+ ,. .. /. 0. 1. 2. 3. 4. 5. ,6. ,,. ,.. Mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betulMenguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan, jaring dan memadang dengan lakuan yang betulMengaplikasi kemahiran asas pergerakan dan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesengganganMelakukan senaman yang dapat meningkatkan tahap kecergasan 'i)ikalMengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakanMengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasanMemerihal kepentingan melakukan aktiviti 'i)ikal secara berkalaMematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti 'i)ikalMempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti 'i)ikal7erinteraksi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti 'i)ikalMembentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan- dan Mengamalkan gaya hidup sihat dan sejahtera.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

TAFSIRAN o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersi'at generik gambaran holistik tentang individu. bagi memberi

Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar "konstruk# dan perkembangan menegak "band#. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Des ri!t"r ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. E#idens M$rid Instr$%en + + Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. 7ahan atau apa$apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti 'oto, gra'ik, arti'ak, laporan dan lain$lain.

o o

Instr$%en ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid mampu men)ahirkan idea yang kreati' dan inovati', mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positi'. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid menunjukkan ke'ahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

&

T%8U, &%8%M D%9 7:;*8 7U%T D*9<%9 7*!%D%7 M=T8%;=

'

T%8U, &%8%M D%9 7:;*8 7U%T D*9<%9 7*!%D%7 T*!PU(= T%8U, &%8%M D%9 7:;*8 7U%T D*9<%9 7*!%D%7 T%8U, &%8%M D%9 7:;*8 7U%T T%8U D%9 &%8%M T%8U

( ) 1

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

BAND 1 ) ( 4 '

PERNYATAAN STANDARD Tahu melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti 'i)ikal Tahu dan 'aham melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti 'i)ikal berkaitan kecergasan Tahu, 'aham dan boleh mengembangkan pengetahuan dan kebolehan dalam kemahiran pergerakan dan kecergasan mengikut konsep pergerakan dan konsep kecergasan Tahu, 'aham dan boleh mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan untuk melakukan pergerakan dan aktiviti yang dapat mengekalkan dan meningkatkan kemahiran dan kecergasan Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan atas kesedaran kepentingan melakukan pergerakan dan aktiviti 'i)ikal untuk meningkatkan kemahiran dan kecergasan dan melakukannya secara seronok, mengamalkan langkah$ langkah keselamatan dan mempamerkan tanggungjawab kendiri Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan serta menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat untuk kesejahteraan

&

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

BAND 1 Ta+$

PERNYATAAN STANDARD B1 Tahu melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti 'i)ikal ,

DESKRIPTOR B1D1 Melakukan kemahiran asas permainan yang mudah.

E*IDENS B1D1E1 Menggelecek bola dalam ruang yang ditentukan. B1D1E) Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.

B1D) OLAHRAGA ASAS Melakukan kemahiran asas olahraga. (rujuk DBP)

B1D)E1 7erlari pelbagai kelajuan dalam laluan lurus dan selekoh.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

BAND ) Ta+$ dan Fa+a%

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan 'aham melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti 'i)ikal berkaitan kecergasan.

DESKRIPTOR B)D1 Melakukan kemahiran asas permainan.

E*IDENS B)D1E1 Melakukan servis atas bahu dan menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan. B)D1E) Memukul, menahan, menghantar dan menerima servis pada titik kontak yang betul. B)D1E( Mengumpan bola menggunakan tangan dan kaki dengan postur badan yang betul. B)D1E4 Membaling dan menangkap bola dari arah sisi.

B)D) Melakukan kemahiran asas olahraga.

B)D)E1 Melakukan lari beritma melepasi halangan dan lari berganti$ganti. B)D)E) 7erlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

B)D( Melakukan kemahiran gimastik asas.

B)D(E1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi ke tempat rendah.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

BAND ( Ta+$- Fa+a% dan B".e+ B$at

PERNYATAAN STANDARD B( Tahu, 'aham dan boleh mengembangkan pengetahuan dan kebolehan dalam kemahiran pergerakan dan kecergasan mengikut konsep pergerakan dan konsep kecergasan

DESKRIPTOR B(D1 Melakukan kemahiran asas permainan dengan lakuan yang betul. B(D) Melakukan kemahiran asas olahraga dengan lakuan yang betul.

E*IDENS B(D1E1 Mengadang dengan membayangi pergerakan lawan semasa menghantar dan menerima bola. B(D)E1 7erlari dan melompat menggunakan + sebelah kaki dan mendarat dengan kedua > dua belah kaki yang sama. sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki yang sama. kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya. B(D(E1 7oleh melakukan dirian tangan dengan sokongan. . B(D4E1 7erkebolehan mendirikan khemah pasang siap dan melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin. ata$ Melakukan ?reaching rescue@ dengan menggunakan alatan yang terdapat di persekitaran kolam.

B(D( Melakukan kemahiran gimnastik asas dengan lakuan yang betul. B(D4 Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan ata$ Melakukan kemahiran akuatik asas.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

BAND ' Ta+$- Fa+a% dan B".e+ B$at den/an Berada0 Ter!$1i

PERNYATAAN STANDARD B' Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan atas kesedaran kepentingan melakukan pergerakan dan aktiviti 'i)ikal untuk meningkatkan kemahiran dan kecergasan dan melakukannya secara seronok, mengamalkan langkah$langkah keselamatan dan mempamerkan tanggungjawab kendiri

DESKRIPTOR B'D1 Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. B'D) Mengaplikasikan kemahiran gimnastik asas.

E*IDENS B'D1E1 Melakukan takel dan memintas untuk mendapatkan bola dengan betul dan selamat. B'D)E1 Melakukan imbangan dalam kumpulan kecil menggunakan pelbagai tapak sokongan di atas bangku gimnastik.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

10

BAND & Ta+$- Fa+a% dan B".e+ B$at den/an Berada0 Mit+a.i

PERNYATAAN STANDARD B& Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan serta menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat untuk kesejahteraan

DESKRIPTOR B&D1 Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan kreati' dalam asas permainan. B&D) Menjana kreativiti dalam gimnastik asas.

E*IDENS B&D1E1 Memperkembangkan kemahiran asas permainan dan asas olahraga secara berterusan menjurus kepada gaya hidup sihat. B&D)E1 Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan kreati' bertema mengikut mu)ik secara berkumpulan.

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

11

PEMURNIAN DSP TH 4 4-8/2/22013 HOTEL MANDARIN

12