Anda di halaman 1dari 99

BAB 1 PENDAHULUAN

PENGENALAN

Adat dan budaya Melayu tradisional Malaysia merupakan suatu amalan yang diamalkan oleh nenek moyang masyarakat Melayu pada suatu ketika dahulu dan

ditinggalkan menjadi suatu warisan secara turun temurun. Adat dan budaya tradisional ini dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun adat dan budaya tradisional ini kadang kadang bertenbung dan bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Ini kerana ianya diamalkan mengikut cara yang salah atau terlalu taasub dengan kepercayaan-kepercayaan karut atau pantang larang tertentu. Oleh itu, adalah penting suatu kajian dilakukan bagi mengenalpasti sejauh manakah percanggahan yang berlaku untuk mengelakkan berlakunya pencemaran terhadap amalan-amalan yang berkaitan dengan agama.

DEFINISI TERMINILOGI Bagi konteks tesis ini, takri terminologi berikut diguna pakai. a! Adat

i!

"enggunaan istilah adat resam adalah bermaksud adat kebiasaan, aturanaturan yang menjadi adat resam seperti makan bertertib, bersopan santun ketika bertutur adalah menjadi si at dan tabiat manusia secara semula jadi yang diikuti turun-temurun #$euku Iskandar , %&'(, &)*!.

ii!

"endapat di atas berkait pula dengan pendapat yang mengatakan adat resam adalah kebiasaan daripada suatu perbuatan yang diulang-ulangkan dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi #+an ,ijk, %&)(,(!.

iii!

Manakala perkataan adat dalam Bahasa Inggeris iaitu custom mamberi maksud suatu adat dan kebiasaan #Mansur Ahmad -aman,%&&) !

b! Budaya

i!

-etengah pendapat telah mende inisikan budaya sebagai warisan sosial sesuatu masyarakat, sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, dan adat yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat #Ahmad .au/i dan Abdul 0ahman, %&&1!.

ii!

Ahli-ahli sosiologi pula mende inisikan budaya sebagai satu sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, adat dan teknologi yang dikongsi oleh semua orang dalam sesebuah masyarakat #2shleman 3

4ashion,%&'*!. iii! "erkataan budaya di dalam Bahasa Inggeris disebut culture yang memberi maksud kebudayaan #Mansur Ahmad -aman,%&&) !.

c! $radisional

i!

$raditional memberi maksud suatu tradisi, kepercayaan, adat resam dan suatu adat tradisional yang menurut adat resam dan kebiasaan # Mansur Ahmad -aman,%&&) !

d! Ajaran Islam

i!

Bermaksud penerimaan dan penundukan kepada $uhan, dan penganutnya harus menunjukkan ketaatan dengan menyembah-Nya, menurut segala perintah-Nya dan menghindarkan diri dari segala larangan-Nya # 2ko 5ati 6aluyo !

ii!

Ajaran agama Islam senantiasa disandarkan pada 7 sumber utama iaitu Al 8ur9an dan A: ;adits. -edangk an sumber hukum yang lain #Ijma, 8iyas, masali mursalah dan seterusnya.......! merupakan sumber hukum yang
3

menjadi pedoman setelah Al 8ur9an dan Al ;adis, sumber-sumber tersebut di gunakan apabila tidak ditemukan adanya ketetapan hukum dalam Al-8ur9an dan Al ;adits, seperti ketetapan besarnya bagian ahli waris yang tidak di tetapkan dalam al8ur9an dan Al ;adits. # 5ohan, 7<<)!

LATAR BELAKANG KAMPUNG TOK BELIAN

=ampung $ok Belian merupakan salah sebuah kampung yang berada di dalam jajahan Bachok. Ianya terletak kira-kira ) kilometer dari Bandar Bachok. =ampung $ok Belian dihuni seramai lebih kurang %<<< orang penduduk.

Menurut sejarah, nama =ampung $ok Belian diambil dimbil berdasarkan kepada satu kisah yang dikatakan suatu ketika dahulu terdapat sejenis permainan yang sering dimainkan oleh penduduk kampung tersebut. "enduduk kampung memberi gelaran pada permainan tersebut dengan gelaran $ok Belian. Maka bermula dari situlah kampung tersebut dikenali dengan nama =ampung $ok Belian.

Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, didapati penduduk di kampung tersebut masih lagi mengamalkan adat resam dan budaya tradisional yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dahulu. Adat dan budaya tradisional tersebut seakan telah sebati dengan kehidupan mereka seharian.
4

OBJEKTIF KAJIAN

%- Mengenalpasti adat dan budaya tradisional di =ampung $ok Belian

7- Menentukan jenis-jenis adat dan budaya tradisional yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam di kampung tersebut.

>- Memberi cadangan untuk mengurangkan dan menghapuskan adat dan budaya tradisional di =ampung $ok Belian yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam.

LATAR BELAKANG KAJIAN

Masyarakat Melayu di =ampung $ok Belian masih kuat mempraktikkan adat dan budaya tradisional yang diamalkan oleh nenek moyang mereka. Adat dan budaya tradisional merupakan suatu perkara yang penting di dalam sesebuah masyarakat. Bahkan adat dan budaya yang diamalkan adalah berbe/a-be/a mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka berdasarkan keadaan dan latar belakang sesuatu tempat itu. Amalan adat tersebut sudah berdarah daging di dalam jiwa mereka. Ada sesetengah adat dan budaya tradisional yang berkait rapat dengan agama dan ada juga yang bertentangan dengan agama. 5usteru itu, perhatian yang teliti perlu diberikan untuk mengkaji sejauh manakah tahap pertembungan yang berlaku antara adat resam dan budaya tradisional yang masih diamalkan di =ampung $ok belian dengan nilai-nilai agama Islam. 5ika dilihat dari segi adat resam dan budaya tradisional yang masih diamalkan di kampung tersebut, ianya seakan telah menjadi suatu keperluan yang perlu dilakukan oleh masyarakat Melayu di kampung tersebut. Adapun begitu amalan-amalan yang masih diamalkan oleh penduduk kampung tersebut terselit nilai-nilai agama Islam

yang perlu dipatuhi oleh semua umat Islam. Namun ada juga segelintir masyarakat Melayu di kampung tersebut yang masih lagi mengamalkan adat resam dan budaya yang agak terpesong dengan nilai-nilai agama Islam. Adalah dirasakan penting untuk mengkaji masalah ini bagi memahami adat dan budaya tradisional yang masih diamalkan oleh penduduk kampung tersebut. Ianya juga perlu bagi mengetahui sejauh manakah adat dan budaya tradisional ini memberi kesan kepada generasi-generasi akan datang.

RASIONAL KAJIAN

,ewasa ini jika diperhatikan masyarakat Melayu masih lagi mengamalkan adat resam dan budaya tradisional yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ada sesetengah mereka yang terlalu taasub dengan adat resam tersebut sehingga terpesong dari batasan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. 5ika dilihat dari aspek kajian lepas yang telah dilakukan, adat resam wujud di dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu tidak kira dari sudut lahiriyah mahupun batiniyah.

"enduduk =ampung $ok Belian juga tidak ketinggalan dengan masalah tersebut yang mana masyarakat Melayu di kampung tersebut juga masih percaya dan berpegang dengan adat resam dan budaya tradisional yang ada. Ianya jelas dapat dilihat dari

amalan-amalan yang diamalkan oleh sesebuah keluarga di kampung tersebut. 5ika dilihat secara kasar, amalan-amalan tersebut mungkin menjurus kepada sesuatu yang syirik tetapi bagi masyarakat Melayu di kampung tersebut ianya mempunyai moti tertentu di
7

sebalik amalan-amalan yang dilakukan. Malah ianya dikatakan menjadi satu simbolik kepada masyarakat Melayu di kampung tersebut.

5adi apakah moti sebenarnya adat dan budaya tersebut diamalkan? ,i sini saya mendapati terdapat kekeliruan yang berlaku berkaitan adat dan budaya tradisional yang diamalkan oleh masyarakat kampung tersebut dangan nilai-nilai Islam. Atas dasar inilah, satu kajian perlu dilakukan untuk melihat apakah adat-adat yang masih diamalkan oleh penduduk di =ampung $ok Belian serta tahap pertembungan antara adat dan budaya tradisional dengan nilai-nilai agama Islam di kampung tersebut. =ajian ini juga bertujuan untuk malihat sejauh manakah adat dan budaya tradisional tersebut meninggalkan kesan keatas penduduk di kampung tersebut.

Adalah diharapkan hasil atau penemuan kajian ini dapat memberi pengetahuan baru tentang persamaan dan perbe/aan antara adat resam dan budaya tradisional dengan nilai-nilai agama Islam. ,engan hasil penemuan ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada semua masyarakat Melayu di Malaysia.

PERSOALAN KAJIAN

%- Apakah adat dan budaya tradisional yang masih diamalkan oleh penduduk di =ampung $ok Belian?

7- Apakah tujuan adat dan budaya tradisional tersebut dilakukan oleh masyarakat Melayu di =ampung $ok Belian?

>- Apakah nilai-nilai agama Islam yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di =ampung $ok Belian?

(- Adakah berlaku pertembungan antara adat dan budaya tradisional dengan nilainilai agama Islam di kalangan penduduk =ampung $ok Belian?

*- -ejauh manakah amalan adat dan budaya tradisional tersebut meninggalkan kesan dalam kehidupan masyarakat Melayu di =anpung $ok Belian?

DEFINISI ISTILAH

%- Adat @ Adat kebiasaan, aturan-aturan yang menjadi adat resam seperti makan bertertib, bersopan-santun ketika bertutur, menjadi si at dan tabiat manusia secara semula jadi yang diikuti turun-temurun. # =amus ,ewan !

7- Budaya @ 6arisan sosial sesuatu masyarakat, sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, dan amalan yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat. 4ontohnya baju kurung merupakan baju tradisional masyarakat melayu namun apabila apabila seorang gadis memakai baju kurung dan bertudung ianya dianggap sopan # Abdul 0ahman ,%&&( !

10

>- Nilai @ Merupakan idea yang dikongsi bersama oleh indiAidu dalam masyarakat tentang apa yang penting dan ber aedah. Nilai ialah pengiktira an pilihan kualiti hubungan antara cara dan matlamat dalam konteks sosial. $erdapat nilai yang positi dan nilai yang negeti seperti pantang larang dan kepercayaan. 4ontohnya si at dermawan, kesopanan, kesabaran, kerajinan, ketekunan, dan keri an dinggap sebagai nilai yang positi manakala si at kedekut, kejahatan, keangkuhan,

kelalaian dan kejahilan dianggap sebagai nilai yang negeti .. # Noran .au/iah, %&')!
KESIMPULAN Bab ini menjelaskan masalah kajian yang melibatkan responden dari penduduk di =ampung $ok Belian. :aporan kajian ini dibahagikan kepada * bahagian. Bab % membincangkan pengenalan kajian iaitu latarbelakang, masalah kajian dan objekti dan persoalan kajian. Bab 7 sorotan penulisan menjelaskan rujukan kajian lalu berkaitan dengan masalah kajian. Bab > adalah metodologi kajian. Bab I+ pula membincangkan analisis data dan dapatan kajian. Bab + menyatakan, cadangan dan penutup kajian.

11

BAB 2

SOROTAN LITERATURE

PENGENALAN Bahagian ini memberikan huraian literature mengenai kajian ini. "erbincangan bahagian ini merujuk kepada kajian lepas yang mengenai de inisi budaya, elemen budaya dan kepntingan budaya.

12

SOROTAN LITERATURE

-etiap masyarakat di Malaysia mempunyai adat resam dan budaya masingmasing. Adat resam yang diterima oleh sesuatu bangsa merupakan cetusan peraturan dan panduan. "eraturan dan panduan ini merupakan satu garis penentu sesuatu hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. -esuatu masyarakat menjalani kehidupan berdasarkan amalan nenek moyang mereka, menyempurna dan melaksanakan amalan nenek moyang sebagai suatu peraturan. "eraturan ini menjadi kebiasaan yang lamakelamaan menjadi satu kemestian. Menurut satu pendapat B... adat resam sebagai tatacara yang diterima mengenai cara makan, bertutur, berjumpa sahabat handai, dan sebagainya atau adat itu ialah cara bertindak yang umum dipercayai secara sosialC .# Mac IAer , %&)<!,

=amus ,ewan telah menta sirkan istilah adat resam sebagai adat kebiasaan, aturan-aturan yang menjadi adat resam seperti makan bertertib, bersopan santun ketika bertutur adalah menjadi si at dan tabiat manusia secara semula jadi yang diikuti turuntemurun #$euku Iskandar, %&'(,!. "enta siran yang pelbagai tentang adat resam menunjukkan bahawa setiap masyarakat yang mengamalkan sesuatu adat resam adalah masyarakat yang hidup bertatacara. ;al ini memperlihatkan kehidupan mereka adalah berlandaskan norma-norma kehidupan positi yang perlu dipatuhi. Adat resam dalam suku bangsa itu juga berlainan cara perlaksanaan dan pemakaiannya. Namun, semua itu mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk membentuk satu masyarakat yang maju, dinamik dan progresi .
13

Istilah adat dita sirkan dengan pelbagai pengertian oleh banyak sarjana., Adat juga merupakan perkataan Arab yang bermaksud kebiasaan. ,alam konteks masyarakat Melayu pula, istilah adat memberikan pengertian yang lebih luas daripada itu sehingga sukar diberikan pengertian yang kukuh. =esukaran tersebut timbul antara lain disebabkan penggunaan kata adat yang agak luas dan dalam situasi yang agak tidak begitu terbatas. $ambahan pula dapat dikatakan bahawa setiap suku bangsa mempunyai adat dengan pengertian masing-masing. 5usteru itu, untuk membolehkan seseorang memahami

maksud adat bagi setiap suku bangsa itu, dia harus memakai budaya dan alsa ah hidup mereka #Abdullah -idek, %&)(!. "endapat di atas berlainan pula dengan pendapat yang mengatakan adat resam adalah kebiasaan daripada suatu perbuatan yang diulang-ulangkan dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi #+an ,ijk, %&)(!. ,alam pergaulan hidup itu tumbuh dan berkembang kegiatan atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan kerana dilakukan berulang kali. =ebiasaan yang sudah tradisional dijadikan normati , lalu berubah menjadi adat resam. -esungguhnya adat berasal dari perkataan Arab iaitu kebiasaan, lembaga, resam, peraturan hukum dan tabiat #-idi Da/alba, %&)(!.

Oleh itu dalam masyarakat Melayu juga terdapat adat resam tersendiri seperti adat resam berkomunikasi, makan dan minum, tatacara men/iarahi keluarga, dan merangkumi adat-adat kebiasaan yang lainnya. Adapun adat merangkumi segala upacara semenjak kelahiran sehinggalah kepada kematian. Antara adat-adat tersebut ialah adat menyambut kelahiran, adat selepas bersalin, berkhatan, mendirikan rumah baru dan lain-lain. #A.A/i/, %&&*!.
14

Definisi buda a

=ita sering memperkatakan tentang budaya. "elbagai ta siran dapat diberikan tentang budaya. Ada yang mengatakan tarian, mu/ik, dan seni lakonan ialah budaya. -ebenarnya ini hanya sebahagian kecil daripada unsur budaya. Budaya telah

dide inisikan sebagai warisan sosial sesuatu masyarakat, system idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, dan adat yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat #Ahmad .au/i dan Abdul 0ahman,%&&1!. Ahli-ahli sosiologi pula mende inisikan budaya sebagai satu sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma, adat dan teknologi yang dikongsi oleh semua orang dalam sesebuah masyarakat #2shleman 3 4ashion,%&'*!.

$erdapat juga pendapat yang mengatakan budaya itu adalah daripada perkataan asalnya budi dan daya. ,aripada budi dan daya tersebut tercetusnya istilah budaya #0.0oolAink, %&11!. "endapat 0oolAink juga ada persamaan dengan pendapat yang mengatakan budaya merupakan perkembangan kata majmuk daripada budi

#=oentjaraningrat, %&'<!. Menurut pandangan lain pula, manusia mempunyai budaya yang membolehkan mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain. Budaya adalah perlakuan manusia yang dipelajari dan bersi at simbolis #;erskoAits, %&''@%!. Budaya terbentuk dan dipelajari oleh setiap ahli dalam masyarakat melalui sosialisasi. ,alam proses sosialisasi , indiAidu secara tidak langsung boleh memahami proses budaya komunikasi yang simbolik, bertatacara dan beradab yang cuma di ahami oleh indiAidu dalam sesebuah masyarakat.
15

Masyarakat adalah wadah budaya. Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. ;ubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan. Budaya adalah cara yakni cara ber ikir, cara berinterksi, cara merasa, dan cara perlakuan masyarakat. Masyarakat berbudaya harus mampu memani estasikan perkembangan idea, adat resam, dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan matlamat #A/i/ ,eraman, %&&7!. -esuatu budaya itu dinamis si atnya, yakni berubah mengikut peredaran /aman dan perlakuan manusia yang merintis pembaharuan. "embaharuan dalam budaya manusia mendatangkan kesan negeti dan positi . Budaya Melayu adalah dinamis dan sentiasa berkembang dari satu /aman ke satu /aman secara bersambungan #6an Abdul =adir, %&''!.

5usteru itu, budaya sesuatu kaum akan mengalami perubahan secara perlahanlahan mengikut /aman. Budaya yang tidak berkembang merupakan budaya yang mundur dan mati. =esan daripada kemunduran budaya tersebut akan mengakibatkan kemunduran masyarakat. Namun, tidaklah bererti setiap perubahan budaya meendatangkan kesan positi terhadap masyarakat, malah ada yang akan memberikan implikasi yang buruk. Empamanya budaya yang sangat ditentang oleh agama dan masyarakat. =ebudayaan dari segi ilmu pengetahuan memberikan pengertian yang luas iaitu meliputi seluruh cara hidup manusia, segala daya dan usaha dalam mencari penyelesaian dan kesempurnaan di dunia.# Ismail ;ussein, %&11!.

=ebudayaan boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu aspek non-material dan aspek material. Aspek material sebenarnya lahir daripada aspek non-material kerana
16

cetusan pemikiran atau gagasan yang melahirkan sesuatu dalam bentuk kebendaan atau reka cipta. 6alaupun ahli sains sosial sering menumpukan konsep budaya pada aspek non-material seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, adat resam, kesenian, nilai, norma dan sebagainya, aspek non-material ini hanya mudah di ahami apabila dirujuk pada aspek lahiriahnya seperti tingkah laku, kesenian, adat resam, atau arti ek budaya, yang sebenarnya lahir daripada ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia #6an ;ashim, %&&%!.

Ahli antropologi yang telah membuat pengkajian khusus tentang budaya. ,alam kajian tersebut, terdapat lebih kurang %1( de inisi budaya yang disentuh dan dimengertikan oleh para sarjana #=reber dan =luckhohn %&*7!. 5elas betapa pelbagai dan tidak seragamnya de inisi serta konsepssi seseorang tentang kebudayaan. Antara sumbangan penting masa kini yang memberikan de inisi budaya ialah daripada 4li ord Dreet/ dalam bukunya $he Interpretation o 4ulture. perspekti antropologi Dreet/ yang menggunakan

simbolik membuat perbandingan bahawa perkaitan antara

manusia dengan kebudayaan ibarat binatang yang terperangkap dalam jerat-jerat makna yang ditenun sendiri. Dreet/ juga menganggap bahawa kebudayaan sesuatu yang berhubung dengan simbol yang tersedia di hadapan umum dan dikenali oleh ahli masyarakat yang berkenaan. =esimpulan daripada kajian tersebut, sarjana-sarjana Barat dan $imur mempunyai pandangan ataupun takri an tentang budaya ataupun kebudayaan yang tidak jauh be/anya. 5usteru itu, budaya mempunyai pengertian tertentu dalam konteks sesuatu masyarakat tersebut. Namun, yang jelas konsep budaya luas pengertiannya dan mencakupi semua aspek kehidupan yakni berhubung dengan persoalan persekitaran sama ada i/ikal atau sosial. Oleh yang demikian, pengetahuan, kepercayaan,

17

kesenian, keperibadian, dan lain-lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Melayu merupakan kebudayaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dinyatakan budaya bolehlah dirujuk sebagai keseluruhannya cara hidup manusia yang boleh diamalkan dan diterima secara umum secara positi dan termasuklah enomena manusia yang berlaku dalam masyarakat yang bukan berunsur biologi.

E!e"en buda a

2leman budaya boleh dikelaskan kepada tiga, iaitu budaya bukan material, budaya material dan F cultural lag F. Ensur-unsur yang terdapat dalam budaya bukan material ialah simbol, bahasa, nilai, dan norma. # Noran .au/iah, %&'), 2shleman 3 4ashion, %&'*!.

-imbol atau lambang iaitu kewujudan sesuatu budaya bergantung kepada kebolehan manusia memahami simbol. -imbol penting untuk berkomunikasi. Masyarakat pada /aman batu menggunakan simbol sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat. Oleh itu, ahli antropologi budaya turut mengkaji simbol sebagai salah satu unsur budaya. Antara contoh simbol ialah huru , nombor, lambing dan bendera. 4ara atau bentuk pakaian juga merupakan simbol budaya. Adakalanya

18

sesetengah simbol sama dengan masyarakat yang berlainan tetapi mempunyai maksud yang berbe/a. #;o stede, %&&%!

Bahasa merupakan sebahagian daripada unsur simbol yang

penting. Bahasa

merupakan aplikasi yang sistemetik dalam interaksi. Melalui bahasa, semua idea, nilai, dan norma boleh dikongsi dan disebarkan. 6alaupun ada beberapa medium lain yang mewujudkan proses komunikasi, namun bahasa juga merupakan kaedah komunikasi yang unik dan mudah di ahami oleh khalayak. Ini kerana banyak perkara boleh diterangkan dan disampaikan maksudnya melalui bahasa seperti mimpi dan pengalaman. -etiap masyarakat mempunyai bahasa yang tersendiri. Bahasa merupakan asas kepada budaya dan penting kepada masyarakat.

Nilai merupakan idea yang dikongsi bersama oleh indiAidu dalam masyarakat tentang apa yang penting dan ber aedah. Nilai ialah pengiktira an pilihan kualiti hubungan antara cara dan matlamat dalam konteks sosial. $erdapat nilai yang positi dan yang negeti seperti pantang larang dan kepercayaan. Nilai menjadi sebahagian daripada personaliti diri. Nilai yang sering diutamakan seperti menghormati orang tua, patuh kepada pihak atasan, kesetiaan dan larangan berbohong.

Norma merupakan peraturan kawalan atau jangkaan sosial tentang tingkah laku. "eraturan ini mengajar indiAidu harus atau tidak melakukan beberapa perkara yang ditegah. Masyarakat juga menetapkan norma sebagai kawalan dengan mengadakan hukuman atau denda bagi mereka yang didapati melanggarnya. =awalan sosial merujuk
19

kepada semua proses yang menyebabkan indiAidu akur pada norma masyarakat termasuklah undang-undang jenayah, pihak polis, mahkamah dan institusi tahanan.

Budaya material terdiri daripada objek i/ikal yang direka dan dikongsi oleh ahli masyarakat. Alatan ini bukan sahaja dicipta hasil daripada teknologi tetapi juga hasil daripada budaya bukan kebendaan. Budaya material ini boleh dipindahkan kepada masyarakat yang lain dan kegunaan satu alat yang sama mungkin berbe/a dalam masyarakat yang berlainan.

4ultural lag berlaku apabila perubahan kebendaan mengatasi keupayaan budaya bukan material dan budaya bukan material ini pula tidak dapat menyesuaikan dengan budaya material. =esannya, akan menimbulkan satu masalah baru yang adakalanya tidak dapat diselesaikan. 4ontohnya seperti penciptaan perabot yang akan memusnahkan banyak kawasan hutan.

KEPENTINGAN BUDA#A

Budaya penting bagi setiap masyarakat kerana ia melambangkan identity sesuatu bangsa dan masyarakat #Asma,%&&(!. -eperti budaya orang 4ina yang menggunakan penyepit atau chopstick ketika makan, sari pula menunjukkan identity kaum India dan orang Melayu dikenali melalui bahasa pertuturan atau pakaian tradisional seperti baju

20

kurung, kebaya, kain batik, dan baju Melayu. -elain itu, budaya juga dapat membe/akan sesuatu bangsa dan masyarakat yang berlainan.

-etiap indiAidu harus menghormati budaya indiAidu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. -i at budaya adalah uniAersal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbe/aan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. #A.A/i/,%&&(!.

-emua orang mesti mengetahui bahawa budaya bersi at dinamis dan akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. "erubahan yang berlaku akan memperkaya serta mempelbagaikan lagi budaya itu. Budaya berkembang dan berubah berikutan dengan perubahan masyarakat itu sendiri. 6alaupun terdapat pengaruh dari luar ke dalam sesuatu budaya, namun ia bukanlah satu peniruan semata-mata tetapi merupakan perolehan dan penyesuaian yang ditentukan oleh kebudayaan yang menerimanya # 6an Abdul =adir,%&'>!.

KESIMPULAN

Bab sorotan kajian ini membincangkan tentang beberapa pendapat berkaitan dengan dengan de inisi budaya. -elain itu, bab ini juga membincangkan tentang elemenelemen budaya yang mana terbahagi kepada dua ketegori iaitu meterial dan bukan

21

meterial. -eterusnya bab ini juga turut menjelaskan tentang kepentingan budaya berdasarkan beberapa pendapat daripada kajian-kajian lepas.

BAB $

METODOLOGI KAJIAN

PENGENALAN

Metodologi kajian menjelaskan bentuk rangka kerja untuk menjalankan sesuatu kajian. Metodologi kajian merupakan bahagian penting yang digunakan untuk memastikan kajian yang dijalan menggunakan kaedah, prosedur atau cara yang betul. -elain itu, metodologi kajian juga boleh digunakan untuk memastikan objekti kajian dapat dicapai berdasarkan data sah dan dipercayai #Mohd Najib Abdul Dha ar, %&&&!.

22

"erkara-perkara yang akan dibincangkan dalam bab ini terdiri daripada kaedah menjalankan kajian, kaedah pengumpulan data dan penganalisisan data. Bab ini terdiri daripada rekabentuk kajian, instrumen kajian, prosedur kajian, penganalisis data dan kesimpulan.

REKEBENTUK KAJIAN

0ekabentuk kajian adalah kaedah bagi membolehkan maklumat diperolehi untuk menjawab masalah kajian yang dibina. 0ekabentuk kajian adalah sebagai keseluruhan rangkakerja penyelidikan bagi menjawab dan mencapai objekti kajian. =ajian tinjauan #surAey! berbentuk deskripti ini dilaksanakan untuk mengkaji tahap pertembungan antara adat resam dan budaya tradisional dengan nilai-nilai Islam di =ampung $ok Belian.

"enyelidikan deskripti merupakan suatu jenis penyelidikan yang bertujuan untuk menerangkan enomena yang sedang berlaku #Mohd Majid =onting, %&&(G 6iersma, %&&*!. =ajian ini menggunakan pemerhatian dan temubual untuk mendapat maklumat dan data yang diperlukan.. "enggunaan temubual merupakan cara yang menjimatkan masa untuk

23

mengumpul data dalam jangka masa singkat. ,ata yang dikumpul dan hasil kajian ini dapat memberi maklumat untuk mencapai objekti yang telah ditetapkan.

INSTRUMENT KAJIAN

=ajian ini adalah berbentuk kualitati , yang mana isu yang dikaji adalah men okuskan kepada amalan adat dan budaya tradisional dengan nilai-nilai Islam di kalangan penduduk kampung $ok Belian, Bachok, =elantan. =ajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah pemerhatian dan temuramah, yang mana kajian ini

menumpukan kepada aspek Haspek seperti apakah adat dan budaya tradisional yang masih diamalkan, bila, di mana dan bagaimana ia dilakukan. SOALAN%SOALAN UNTUK TEMUBUAL PENDUDUK KAMPUNG

1) Apakah adat-adat yang masih diamalkan oleh penduduk kampung? 2) Apakah adat resam dan budaya tradisional yang dimalkan oleh penduduk lain di

kampung ini?
3) Adakah anda rasa adat resam yang disebutkan tadi bercanggah dengan syariat

Islam?
4) "ada pandangan anda, bagaimanakah adat resam yang bercanggah dengan syariat

Islam itu dapat dihapuskan atau dikurangkan?

24

PROSEDUR KAJIAN

-etelah soalan temubual dibaiki, penyelidik sendiri telah menemubual responden iaitu penduduk di =ampung $ok Belian. "rosedur dalam menjalankan kajian ini ialah@

i. Memilih masa yang sesuai untuk berjumpa dengan pelajar bagi setiap kursus. ii. Menerangkan kepada responden tujuan kajian yang dijalankan. iii. 0esponden diberikan masa yang cukup untuk menjawab soalan temubual.

KESIMPULAN =esimpulannya, bab ini membincangkan kaedah dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan kajian. Analisa dapatan kajian dibuat berdasarkan kepada setiap item dan juga secara keseluruhan bagi setiap aspek yang dikaji. Metodologi kajian digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang telah disediakan dalam Bab %. -emua maklumat dikumpul dengan menggunakan temubual yang diproses dan dianalisis. -emua

keputusan dan kesimpulan yang telah diperolehi daripada analisis dinyatakan dalam Bab ( berikut.

25

BAB &

DAPATAN KAJIAN

PENGENALAN Bab ini membentangkan hasil kajian yang telah dianalisis. ,ata yang diperolehi melalui temubual dari responden dikumpul dan dianalisis. -oalan terbuka dianalisis secara
26

mengkategori dan mengkuantitikan respon yang diberikan. Analisis data dibuat dan disusun mengikut objekti dan persoalan kajian seperti dalam Bab %.

ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN ,alam Bahagian ini, sebanyak ( item soalan telah dikemukakan kepada responden untuk dijawab. Analisis data dibuat berdasarkan kepada persoalan kajian seperti yang dinyatakan dalam Bab %.

"20-OA:AN "20$AMA @ Apakah adat yang masih diamalkan oleh penduduk =ampung $ok Belian? Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa adat resam dan budaya tradisional masih lagi wujud di =ampung $ok Belian. Malah dikatakan bahawa masih banyak adat-adat dan budaya yang diamalkan di kampung tersebut. Menjawab kepada persoalan pertama dalam tesis ini iaitu B Apakah adat yang masih diamalkan oleh penduduk kampung $ok Belian?C, sebahagian penduduk di kampung tersebut menyatakan adat yang masih lagi giat diamalkan oleh penduduk di kampung tersebut ialah melenggang perut, menunggu kubur, berkhatan, bercukur, aJiJah, tahlil, dan banyak lagi.

Adat ini dikatakan merupakan suatu adat yang penting dan perlu diamalkan oleh penduduk di kampung tersebut. Antara sebab yang disebutkan beberapa responden ialah
27

ianya merupakan amalan nenek moyang yang telah diwarisi sejak turun temurun dan telah sebati sebagai amalan penting penduduk di kampung tersebut.

Namun terdapat juga sebahagian penduduk kampung tersebut yang mengatakan mereka tidak mengamalkan kesemua adat resam dan budaya yang diamalkan oleh penduduk lain di kampung tersebut. Mereka hanya mangamalkan adat resam dan budaya yang berkaitan dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam sahaja seperti berkhatam, bercukur, dan lain-lain.

"20-OA:AN =2,EA @ Apakah adat resam dan budaya tradisional yang diamalkan oleh penduduk lain di kampung tersebut?

Berdasarkan soalan kedua yang telah ditemubual, iaitu B Apakah adat resam dan budaya tradisional yang diamalkan oleh penduduk lain di kampung tersebut?C

kebanyakan penduduk menjawab adat resam dan budaya yang diamalkan oleh penduduk lain di kampung tersebut adalah sama seperti mana yang telah diterangkan dalam soalan pertama tadi. 4uma terdapat sebahagian penduduk di kampung tersebut yang hanya mengamalkan sebahagian sahaja dari adat dan budaya tradisional tersebut.

"20-OA:AN =2$IDA @ Adakah anda rasa adat resam yang disebutkan tadi bercanggah dengan syariat Islam?

28

Berdasarkan kepada pemerhatian dan temubual yang telah dijalankan keatas %< orang penduduk kampung, ) orang penduduk kampung tersebut menyatakan adat dan budaya tradisional yang diamalkan tersebut jelas bercanggah dengan syariat Islam. =ebanyakan adat dan budaya yang mereka amalkan mempunyai unsur-unsur mistik serta kepercayaan kepada perkara-perkara tahyul dan animisme. Amalan tersebut seakan

sudah sebati dan menjadi suatu perkara yang harus diamalkan oleh penduduk di kampung tersebut. Akan tetapi terdapat juga sebahagian adat-adat yang diamalkan dalam kehidupan harian penduduk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Malah dengan adat dan budaya tradisional tersebut dikatakan dapat melahirkan harmoni, bersatu padu,berkerjasama, berbudi bahasa dan lain-lain. Namun bagi golongan muda yang tinggal di kampung tersebut, mereka mengatakan bahawa mereka sudah tidak mengamalkan beberapa adat yang dirasakan bercanggah dengan ajaran agama. Amalan adat seperti mandi bunga, melenggang perut, main puteri dan lain-lain lagi yang dirasakan mempunyai unsur-unsur memuja semangat tidak lagi diamalkan oleh golongan muda. Ini menunjukkan telah menerima pendidikan aJidah yang baik, wujudnya kesedaran dalam diri golongan muda di kampung tersebut serta pemikiran mereka sudah mulai terbuka kepada perkembangan semasa. 6alau bagaimanapun, terdapat sebahagian penduduk di kampung tersebut yang mengatakan adat resam dan budaya tradisional tersebut tidaklah bercanggah dengan syariat Islam. Ianya merupakan suatu adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan harus diamalkan oleh penduduk di kampung tersebut. -etiap amalan yang dilakukan mempunyai moti dan maksud tertentu seperti adat melenggang perut dilakukan untuk memohon keselamatan kepada ibu dan anak di dalam kandungan. ;al ini jelas masyarakat yang

29

menunjukkan bahawa golongan yang mengamalkan adat resam tersebut jahil dan ceteknya pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Antara aktor- aktor lain yang menyebabkan adat resam dan amalan yang bercanggah itu masih diamalkan oleh sebahagian penduduk kampung tersebut ialah pengaruh dari masyarakat setempat iaitu mereka menganggap adalah sesuatu janggal sekiranya sesebuah keluarga yang tinggal berhampiran tetapi tidak mengamalkan adat yang sama. Oleh itu mereka akan melakukan mana-mana adat yang diamalkan oleh masyarakat setempat untuk mengelakkan dari dipandang serong oleh masyarakat lain di kampung tersebut. Amalan yang bercanggah dengan syariat masih lagi diamalkan kerana tidak ada penguatkuasaan dari pihak yang berkaitan. Ini membolehkan penduduk di kampung tersebut melakukan atau mengamalkan adat resam dan budaya tradisional mengikut penilaian mereka sendiri.

"20-OA:AN =2$IDA @ "ada pendapat anda, bagaimanakah adat resam yang bercanggah dapat dihapuskan atau dikurangkan?

;asil temubual keatas penduduk kampung tersebut menunjukkan kebanyakan penduduk di kampung $ok Belian berpendapat, antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan dan mengatasi masalah adat resam yang bercanggah ini ialah dengan mengadakan lebih banyak ceramah atau kelas-kelas agama oleh seseorang yang ari berkaitan agama di kampung tersebut. Bukan sekadar untuk kaum muda bahkan untuk semua penduduk kampung. Ini bertujuan untuk meningkatkan lagi ke ahaman agama supaya semua penduduk kampung dapat membe/akan antara adat dan budaya tradisional yang bertentangan atau sebaliknya dengan syariat Islam. -elain itu, mereka

30

juga berpendapat haruslah ada pemantauan dari pihak-pihak yang berkaitan memastikan amalan adat yang bertentangan tidak diamalkan di kampung tersebut.

untuk

"endapat berlainan pula yang diperolehi dari sesetengah penduduk kampung yang mana mereka masih lagi mengamalkan adat dan budaya tradisional tersebut. Mereka mengatakan adat resam dan budaya yang mereka amalkan itu tidaklah bertentangan atau bercanggah dengan syariat Islam dan tidaklah memerlukan sebarang cadangan untuk mengatasi masalah tersebut. Malah, mereka turut menyarankan supaya adat resam dan budaya tradisional tersebut terus diamalkan oleh generasi muda supaya ianya tidak luput mengikut peredaran masa. MAKLUMAT HASIL KAJIAN SENARAI ADAT #ANG MASIH DIAMALKAN DI KAMPUNG TOK BELIAN' BA(HOK' KELANTAN

%- ADAT DALAM PERKAH)INAN @

a! Adat Merisik b! Adat Meminang c! Adat Memanggil d! Adat perkahwinan i H Akad Nikah ii- Adat membatalkan air sembahyang
31

iii H Adat bersanding iA H Adat men/iarah

PERKAH)INAN MENURUT ISLAM

a! Memilih pasangan b! "ertunangan dalam islam c! 0ukun nikah d! 0ahsia perkahwinan menurut Islam

7- A,A$ B20=AI$AN ,2NDAN =A:A;I0AN a! Adat melenggang perut b! A/an dan iJamat c! Adat menanam uri d! Adat pecah mulut dan bercukur e! Adat semasa pantang

KELAHIRAN MENURUT ISLAM

32

a! A/an dan iJamat b! $ahnik c! Memberi nama yang baik d! Akikah dan bercukur rambut e! Amalan bercukur rambut ! Berkhitan

$% ADAT BERKAITAN DENGAN KEMATIAN

a! Adat menguruskan jena/ah i H Memandikan mayat ii H Adat mengapankan mayat iii H Menyembahyangkan mayat iA H Menghantar mayat A H Menguburkan mayat Ai H Mentalkinkan mayat Aii H Menunggu kubur b! =enduri arwah "2NDE0E-AN 52NAKA; M2NE0E$ I-:AM
33

a! Adat memandikan jena/ah b! "eralatan memandikan jena/ah c! 4ara-cara memandikan jena/ah d! "eralatan ka an e! 4ara-cara mengka ankan jena/ah ! -olat jena/ah

g! 4ara pengebumian jena/ah

&% ADAT%ADAT LAIN

a! Adat berjiran b! Adat bersahabat c! Adat unjuk-mengunjuk d! Adat men/iarahi orang sakit

ADAT BERMAS#ARAKAT MENURUT ISLAM

34

a! Adab bersahabat mengikut syarak b! Adab berjiran c! Adab men/iarahi orang sakit

*% BENTUK%BENTUK

BUDA#A

TRADISIONAL

#ANG

MASIH

DIAMALKAN OLEH PENDUDUK DI KAMPUNG TOK BELIAN

a! Amalan gotong-royong b! Mengambil berat c! "akaian d! Memberi salam e! Bersalaman ! Mengaji al-8uran g! "ermainan tradisional i H 4ongkak ii H -epak raga iii H -elambut atau seremban

35

BUDA#A MENURUT ASPEK ISLAM

a!

Memberi salam dan bertanya khabar

b! Belajar al-8uran

1% ADAT DALAM PERKAH)INAN

a+ Ada, Me-isi. Merupakan permulaan adat perkahwinan yang juga proses awal untuk menentukan calon gadis bakal tunang seseorang teruna. Adat merisik adalah istilah komunikasi lisan yang di ahami oleh penduduk kampung tersebut yang memberikan pengertian bahawa seseorang gadis itu sedang diintip, diselidiki ataupun ditinjau oleh wakil pihak lelaki ataupun lelaki itu

Apabila seseorang berhajat untuk berkahwin, ibu bapanya akan melantik wakil daripada keluarga ibu bapanya sendiri ataupun jiran tetangga untuk merisik

36

seseorang gadis untuk dijadikan calon isteri. 0upa paras dan tingkah laku merupakan ciri-ciri penting yang diperlihatkan sebagai penilaian oleh wakil yang mengintip. "erbuatan mengintip dalam adat merisik merupakan komunikasi bukan lisan iaitu gadis itu menjadi objek yang dinilai melalui tingkah laku, cara berjalan, cara pertuturan dan sebagainya.

-etelah pemerhatian dibuat dalam adat merisik, si pemerhati akan melaporkan keputusan itu kepada ibu bapa si pemuda. Biasanya wakil yang membuat tinjauan itu berpengalaman melihat tingkah laku seseorang gadis sama ada sesuai ataupun serasi dengan pemuda itu.

b+ Ada, Me"inan/

Merupakan adat susulan setelah adat merisik dilakukan. =ebiasaannya adat meminang dilakukan setelah ibu bapa lelaki bersetuju un-,Atuk menjadikan gadis yang dirisik bakal menantunya. Meminang disempurnakan dengan membawa tepak sirih yang lengkap, diisi dengan daun sirih yang elok, kapur, gambir, bunga cengkih dan pinang yang telah dikacip untuk dipersembahkan kepada keluarga si gadis.

37

Biasanya dalam adat meminang, tarikh kedatangan rombongan wakil pihak lelaki telah ditetapkan. $epak sirih merupakan simbol komunikasi tanpa lisan yang memberikan pengertian tertentu yang dapat di ahami oleh kedua-dua belah pihak bergantung pada majlis yang dilakukan.

Mengikut masyarakat Melayu, meminang bermaksud menghantar tanda dengan menyarung cincin tanda ke jari manis gadis sekali gus menunjukkan kesediaan gadis itu menerima lamaran pemuda itu.

,alam proses meminang ini jugalah ditentukan tarikh untuk melangsungkan perkahwinan. ,i sini jelas berlaku perbe/aan dalam adat meminang yang diamalkan di =ampung $ok Belian dengan sesetengah kawasan atau negeri lain yang mana di kampung tersebut, adat meminang dan adat pertunangan diadakan secara serentak. $empoh pertunangan biasanya mengikut kehendak kedua-dua belah pihak untuk membuat persediaan hari perkahwinan.

0+ Ada, Me"an//i!

Adat memanggil atau menjemput penting dilakukan sebelum melangsungkan adat perkahwinan. Adat memanggil merupakan interaksi sosial masyarakat Melayu
38

untuk memberitahu sanak saudara jauh dan dekat, jiran tetangga, dan seluruh masyarakat kampung berkenaan tarikh perkahwinan yang akan dilangsungkan. 4ara jemputan yang digunakan oleh penduduk kampung tersebut ialah dengan dua cara iaitu jemputan mulut dan jemputan kad. -elain membuat jemputan, seseorang itu dapat bertemu sanak saudara dan sahabat handai secara dekat dan dapat mencetuskan keakraban silaturahim.

d+ Ada, 1e-.a23inan

Merupakan upacara kemuncak bagi pasangan pengantin yang disatukan, mereka disahkan menjadi suami isteri mengikut hukum syarak dan saluran adat. ,alam adat perkahwinan, pengantin akan melalui empat proses adat iaitu tahap pertama bernikah, tahap kedua membatalkan air sembahyang, tahap ketiga adat persandingan dan tahap keempat adat man/iarah. =eempat-empat tahap dalam proses adat perkahwinan ini dijalankan mengikut tertib.

I% A.ad ni.a2

Merupakan adat wajib mengikut hukum syarak dan peraturan adat masyarakat Melayu. Adat bernikah dilakukan sebelum melakukan majlis persandingan. Adab bernikah merupakan ijab dan =abul di antara pengantin lelaki dengan bapa pengantin perempuan sebagai wali atau

39

mewakilkannya kepada tok kadi. -ebelum majlis akad nikah, tok kadi akan menyuruh si pengantin lelaki mengucap dua kalimah syahadah dan beristigh ar. Majlis adat bernikah itu juga dijalankan di hadapan dua orang saksi daripada pihak lelaki dan perempuan. -elepas pengucapan kata-kata ijab dan kabul, tok kadi akan menanyakan kedua-dua saksi pihak lelaki dan perempuan sebagai mendapat persetujuan sah bagi kedua-dua belah pihak. "erucapan la a/ Bsah B merupakan komunikasi lisan yang bermaksud pernikahan tersebut sah di sisi agama dan adat istiadat masyarakat Melayu. $ok kadi kemudiannya meminta pengantin lelaki dan pengantin perempuan menurunkan tandatangan sebagai satu perjanjian bertulis, iaitu komunikasi tanpa lisan yang bermaksud perkahwinan tersebut dijalankan mengikut undang-undang agama dan tuntutan adat istiadat masyarakat Melayu.

ii% Ada, Me"ba,a!.an Ai- Se"ba2 an/

Merupakan satu upacara menyarungkan cincin oleh si suami kepada isteri setelah selesai majlis akad nikah. =ebiasaannya, majlis ini diadakan di kamar pengantin perempuan yang disaksikan oleh ibu bapa pengantin perempuan dan pengantin lelaki. "erbuatan menyarungkan cincin ke jari manis isteri merupakan komunikasi tanpa lisan yang memberikan pengertian bahawa si isteri sudah diberikan tanda dan ikrar bahawa pada saat itu sudah menjadi milik orang, iaitu sebagai isteri yang telah terpisah daripada tanggungjawab ibu bapanya.
40

iii% Ada, Be-sandin/

Merupakan tahap terakhir dan kemuncak acara dalam adat perkahwinan. =ebiasaannya, rombongan pengantin lelaki akan datang bersama-sama hantaran seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak ketika dalam adat pertunangan. "engantin perempuan akan diapit oleh mak andam untuk menjemput pengantin lelaki yang berada di luar kawasan rumah pengantin perempuan. Apabila kedua-dua mempelai menghampiri anak tangga rumah, beras kunyit ditaburkan di anak tangga. =emudian kedua-dua mempelai akan dibawa duduk di pelamin yang telah disediakan di hadapan para hadirin. =etika itu,kedua-dua pengantin diperlakukan seolah-olah mereka sebagai raja. 6akil sebalah pengantin perempuan akan menyambut hantaran yang dibawa oleh pihak lelaki dan diletakkan di hadapan pelamin. =emudian kedua-dua pengantin yang sedang

disandingkan itu direnjis dengan tepung tawar oleh kedua-dua kaum kerabat pengantin lelaki dan pengantin perempuan. -etelah itu, kedua-dua kedua-dua mempelai dibawa ke tempat hidangan pengantin untuk menikmatinya.

i4% Ada, Men5ia-a2 Merupakan adat yang diamalkan oleh penduduk kampung selepas selesai adat perkahwinan. =ebiasaannya sanak saudara pengantin akan

mengundang kedua-dua mempelai ke rumah mereka. Adat men/iarah ini

41

dilakukan bertujuan merapatkan lagi silaturahin sesama keluarga dan jiran tetangga. PERKAH)INAN MENURUT ISLAM

"erkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan Jabul #FaJad! yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.. "erkataan /awaj digunakan di dalam al8uran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan /ina. $untutan perkahwinan jelas disebutkan di dalam ai-8uran berdasarkan irman Allah -6$ yang bermaksud@ Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan berasa tenang dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya antara kamu perasaan kasih dan sayang . #surah al-0um @7%!

$untutan perkahwinan bukan sekadar sekadar untuk melorongkan hawa na su di atas batas-batas agama semata-mata malah untuk mendamaikan kerungsingan yang melanda hati sanubari setiap indiAidu.

42

Islam turut menggalakkan seseorang indiAidu yang ingin berkahwin supaya memilih dahulu bakal isteri dan bakal suami. $erdapat beberapa dasar yang perlu dilihat dari sudut pandangan islam untuk melihat bakal isteri iaitu@ a! "erempuan yang taat beragama. -abda Nabi -A6 yang bermaksud@

Dinikahi perempuan itu kerana hartanya, dan kerana keturunannya, dan kerana

kecantikannya, dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama nescaya kamu akan beroleh keuntungan.

Oleh itu, utamakanlah pemilihan isteri yang taat beragama seperti suka beribadat, menutup aurat dan lain-lain melebihi dasar-dasar lain seperti harta kekayaan, nasab, keturunan dan rupa paras yang menawan.

b! Berketurunan yang baik dan di besarkan dalam persekitaran yang sempurna akhlaknya. Islam menggalakkan supaya memilih bakal isteri daripada nasab keturunan yang baik-baik dan dibesarkan dalam suasana kekeluargaan dan masyarakat yang berhemah tinggi dan berbudi pekerti mulia serta mengamalkan nilai hidup yang diredhai Allah -6$.

43

c! "erempuan yang subur dan berpotensi melahirkan ramai anak. Nabi Muhammad -A6 akan berbangga dengan ramainya umat Islam pada hari kiamat nanti terutamanya umat yang beriman dan bertaJwa.

d! -eku u atau hampir seku u. Antara

aktror lain yang membawa kepada

kebahgiaan rumah tangga ialah aktor ekonomi, pelajaran dan dari segi umur. Maksudnya janganlah bakal si suami itu terlalu jauh jarak umurnya dengan bakal isteri. -eelok-eloknya ialah %< tahun lelaki lebih daripada perempuan.

e! Masih gadis atau anak dara. 0asulullah -A6 menggalakkan umat Islam memilih isteri daripada kalangan gadis, bukan janda, sesuai dengan nasihat Baginda -A6 kepada seorang, 5abir r.a kemesraan yang akan lahir lebih menggenbirakan keduadua belah pihak.

! "asangan bukan daripada keluarga terdekat tidak begitu digalakkan berkahwin dengan pasangan daripada kalangan kaum kerabat ang hampir seperti sepupu.

Manakala dasar pemilihan suami yang disyariatkan oleh islam pula ialah kuat beragama dan berakhlak mulia, bukan dari keluarga yang terdekat serta bebas daripada penyakit berat.

44

Pe-,unan/an da!a" Is!a"

-etelah mengambil kira dasar-dasar pemilihan isteri dan suami, maka pihak lelaki bolehlah mengutuskan wakil untuk melamar dan meminang calon isteri. -ebeluum menerima lamaran tersebut, ibu dan bapa harus mendapatkan persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu. Ini perlu dilakukan untuk memberikan peluang kepada si anak meluahkan isi hatinya yang ikhlas agar perkahwinan yang bakal dilangsungkan nanti akan menambah kerukunan dan kebahagiaan hingga ke anak cucu, bukan atas dasar paksaan ibu bapa semata-mata.

Adalah tidak wajar jika paksaan dilakukan oleh wali terhadap anak perempuannya untuk menerima lamaran seseorang yang semata-mata disukai atas dasar ketaatan beragama. -etelah selesai acara peminangan, kebiasaannya dengan tersarungnya cincin pertunangan di jari manis orang yang dipinang, persetujuan dicapai oleh kedua-dua pihak untuk melangsungkan perkahwinan pada suatu tarikh yang akan ditetapkan. Inilah tempoh percubaan yang paling mencabar kepada bakal pasangan suami isteri ini. Islam mengharamkan mereka berdua-duaan ke sana ke mari kerana pertunangan bukanlah tiket untuk melakukan perkara-perkara yang dihalalkan dalam perhubungan suami isteri . sesuai dengan hadis 0asulullah -A6 yang bermaksud @

Tidak dibolehkan lelaki berdua-duaan dengan perempuan melainkan ada bersama-sama mahramnya

45

( bapa atau keluarganya yang diharamkan berkah in dengannya!. ;adis 0asullullah yang lain berkenaan kebenaran untuk merisik#melihat tunang dan meminang pula ialah @ "Daripada Abu #urairah $A berkata,sabda $asullullah %A& kepada seorang lelaki yang hendak berkah in dengan seorang perempuan' "Adakah kamu telah melihatnya(ja abnya tidak(kata lelaki itu kepada

$asullullah!.)ergilah melihatnya supaya perkah inan kamu terjamin berkekalan.L #;adis 0iwayat $armi/i dan Nasai! Ru.un Ni.a2

Akad nikah dan perkahwinan yang ingin disempurnakan perlu memenuhi rukunrukun seperti pertama lelaki yang bakal menjadi suami. =edua perempuan yang bakal menjadi isteri. =etiga wali yang mengakad nikahkan pasangan atau mewakilkan kepada jurunikah. =eempat dua orang saksi yang mendengar dan mengesahkan akad nikah. ,an kelima ialah ijab dan kabul # ijab ialah la a/ akad nikah oleh wali atau wakil, kabul ialah ucapan pengantin lelaki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

46

-etelah selesai ijab dan kabul tersebut maka telah sahlah pasangan pengantin menjadi suami isteri. ;ubungan suci seseorang lelaki dan perempuan yang mukalla melalui ikatan perkahwinan ini menggambarkan corak keidupan yang sempurna yang diredhai Allah -6$ dan dianjurkan oleh 0asulullah -A6, rumah tangga yang dibina merupakan alam pertama yang boleh menentukan sejahtera atau tidaknya sesebuah masyarakat yang diwakili oleh indiAidu-indiAidu yang menyokongnya.

RAHSIA PERKAH)INAN MENURUT ISLAM

"erkahwinan dianggap sebagai salah satu daripada sunnah para nabi dan rasul. .irman Allah -6$ yang bermaksud@ Demi sesungguhnya kami (Allah! telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan *ami menjadikan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan # -urah al-0aMd @ >'! =urniaan nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya agar menerusi perkahwinan akan lahir pula /uriat keturunan yang beriman dan bertaJwa yang akan memakmurkan bumi Allah -6$. "erkahwinan dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat menyempurnakan setengah daripada agama seseorang, dengannya dia dapat bertemu Allah dalam keadaan suci dan diredhai . Al-BaihaJi r.a. meriwayatkan daripada 0asulullah -A6 bermaksud @

47

Apabila telah berkah in seseorang hamba itu, maka dia telah memenuhi separuh agamanya. +aka berta, alah dia kepada Allah pada separuh yang belum

disempurnakan lagi

Dalakan nikah kahwin meliputi semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang miskin. Islam ingin mengikis rasa takut, tidak mampu memikul tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak kerana Allah menjamin re/eki mereka. Ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan daripada 0asulullah -A6 yang bermaksud@ %esiapa yang meninggalkan perkah inan kerana takut kemiskinan maka ia bukanlah daripada golonganku -ebaik-baik jalan untuk memelihara maruah kesopanan diri seseorang ialah melalui perkahwinan. -abda 0asulullah -A6 yang bermaksud@ &ahai para pemuda, sesiapa yang mampu berumahtangga, hendaklah ia berkah in, kerana dengan berbuat demikian dapat menundukkan penglihatan dan memelihara

kehormatannya. %esiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, justeru puasa itu dapat mengekang keinginan batiniah (na-su syah at!.

48

,apat menyuburkan perasaan keibubapaan dalam memberi perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan kepada anak-anak. Melalui perkahwinan wujud disiplin rumahtangga melalui pengagihan tugas suami isteri, ibu dan bapa yang membawa kepada disiplin dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

2% ADAT BERKAITAN DENGAN KELAHIRAN 6

a+ Ada, "e!en//an/ 1e-u,

Merupakan adat untuk wanita yang mengandung sulung. 6anita pada peringkat ini, biasanya dijaga rapi sehingga hari kelahiran. =ebiasaannya, adat melenggang perut dilakukan ketika wanita itu mengandung tujuh bulan. Biasanya, pada hari melakukan adat melenggang perut diadakan kenduri ala kadar untuk sanak saudara yang dekat ataupun jiran tetangga. Adat ini akan
49

dilakukan oleh seorang bidan. "ada kebiasaannya, bidan akan menyediakan segala kelengkapan untuk adat melenggang perut seperti sebiji kelapa, minyak urut dan nasi kunyit. =eperluannya adalah bergantung pada kehendak bidan tersebut. -etiap orang yang menempah bidan mestilah disertakan dengan pengeras yang diletakkan di dalam tepak sirih . Adat melenggang perut dijalankan sebelum matahari tegak. Bidan yang ditempah akan mengendalikan upacara itu yang dihadiri oleh suami dan saudara terdekat wanita tersebut. Bakal ibu itu disuruh berbaring terlentang dan kepalanya menghadap kiblat. Bidan memulakan upacara dengan disertai jampi serapah sebagai doa yang dipohon kepada Allah s.w.t. semoga mendapat perlindungan dan keselamatan bagi kedua-dua ibu dan bayi yang akan dilahirkan. -etiap pekerjaan dilakukan terlebih dahulu dengan memanjatkan doa kepada Allah s.w.t. 5usteru itu, jampi serapah dan mentera merupakan komunikasi antara manusia dengan Allah s.w.t. "engucapan yang dila a/kan ialah doa atau permohonan yang ditujukan kepada $uhan. -etelah jampi mentera dila a/kan, bidan mengibas kain yang disediakan. "erbuatan bidan tersebut mengikut kepercayaannya mengibas penyakit yang ada pada tubuh wanita mengandung itu. =ain kemudiannya diletakkan di bawah pinggangnya dan ditarik ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali. "erbuatan menarik kain itulah yang menerbitkan panggilan adat melenggang perut. "erlakuan itu secara rasionalnya bertujuan untuk melonggarkan tulang pinggang dan membesarkan ruang tulang punggung supaya senang melahirkan anak. -etelah selesai melenggang perut, kain tersebut dicampakkan keluar tingkap atau pintu. Mengikut kepercayaan bidan, perbuatan itu bertujuan untuk membuang segala malapetaka dan syaitan serta iblis yang melekat pada kain itu. Apabila kain itu jatuh ke tanah,

50

bererti segala kejahatan juga tercampak lalu membebaskan wanita yang akan bersalin daripada gangguan makhluk halus.

b+ A5an dan I7a"a,

Merupakan suatu adat yang dilakukan setelah selamat bayi tersebut dilahirkan, maka bapa akan menjalankan tanggungjawabnya iaitu menga/an dan mengiJamatkan di telinga bayi yang baru lahir itu. =ebaisaannya a/an akan dilaungkan di sebalah telinga kanan bayi manakala iJamat pula dilaungkan di telinga sebelah kiri. Ini bagi memastikan ayat pertama yang didengar oleh bayi tersebut adalah berkaitan Islam.

0+ Ada, "enana" u-i

,alam adat menanam uri, ada beberapa tatacara yang perlu dipatuhi. =ebiasaannya selepas si ibu selamat melahirkan, bidan akan terus menanam uri tersebut. 6alau bagaimanapun, orang yang lebih layak dan elok untuk melakukannya ialah bapa bayi itu sendiri. Mengikut kepercayaan masyarakat Melayu, jika si bapa yang menanam uri itu, apabila bayi itu dewasa ia akan patuh, taat dan takut pada bapanya. -elain itu, anak itu senang diasuh dan dilentur supaya menjadi orang baik-baik iaitu mudah mengaji al-8uran, tidak tinggal solat, dan taat pada hukum agama. Adat menanam uri tidak boleh

51

dipandang ringan kerana uri tidak boleh ditanam sesuka hati. ,alam masyarakat Melayu, ada tatatertib tertentu ketika proses menanam uri dilakukan. -eseorang yang menanam uri hendaklah mela a/kan doa kepada Allah s.w.t. supaya anaknya dilindungi daripada keburukan dan kejahatan di dunia dan di akhirat. -ebelum ditanam, uri hendaklah dicuci. Orang yang melakukannya hendaklah berwuduk terlebih dahulu. -emasa mencuci uri, dia mestilah menghadap ke kiblat dan berselawat berulang kali keatas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. sehingga selesai uri itu dicuci. Eri tersebut dicuci dengan air asam dan air garam. -etelah dicuci uri hendaklah dibungkus dengan kain putih berserta beberapa batang jarum atau paku dan asam gelugur. =etika menanam uri, ada beberapa peraturan dan adab yang perlu diikuti dan dipatuhi. "eraturan dan adab itu merupakan tatacara menanam dan doa yang dibaca. $empat atau kawasan yang dipilih menanam uri mestilah menghadap arah kiblat. -ebaik-baiknya uri itu ditanam secepat mungkin selepas bayi itu dilahirkan. "erbuatan melambat-lambatkan menanam uri dipercayai menyebabkan bayi mudah kembung perut dan sesak na as. Menanam uri seolah-olah menanam mayat dan lubang yang digali juga mestilah menghadap kearah kiblat. Mengikut kepercayaan masyarakat Melayu, jika uri ditanam sembarangan, bayi yang dilahirkan sering menangis dan meragam dan selalu dikaitkan tidak mengikut peraturan dan adat yang dikehendaki.

d+ Ada, 1e0a2 "u!u, dan be-0u.u-

52

Merupakan adat tradisi masyarakat Melayu yang dilakukan selepas adat bersalin. Biasanya adat ini dilakukan ketika bayi berusia tujuh hari. Adat bercukur bertujuan membuang rambut yang kotor daripada rambut asal bayi supaya rambut baru dapat tumbuh subur. "eralatan yang digunakan untuk adat itu ialah air /am /am, buah kurma, kismis, garam, gula, cincin emas dan cincin perak. Adat ini dimulakan dengan imam membaca selawat kemudian imam tersebut mengunyah kurma lalu dimbil sedikit dari mulutnya dan dimasukkan ke mulut bayi tersebut. Ini dilakukan bertujuan untuk mengambil berkat dari seseorang yang alim keatas bayi tersebut. -etelah itu imam dan semua tetamu bangun dan berselawat beramai-ramai. =etika itulah bapa kepada bayi tersebut mendukung bayinya dan menghampiri setiap seorang tetamu untuk melakukan adat bercukur kapala. Adat ini dikira selesai setelah selesai mengelilingi setiap tetamu yang hadir dalam bentuk bulatan. =emudian para tetamu dihidangkan dengan sedikit jamuan yang telah

disediakan oleh pihak tuan rumah. # 77 -eptember 7<<& !

e+ Ada, se"asa 1an,an/

53

Merupakan suatu proses yang dilalui oleh seorang ibu yang baru melahirkan anak mengikut peraturan dan pantang larang. "eraturan dan pantang larang ini merupakan pendisiplinan ibu dari segi mental dan i/ikal selama (( hari. -elama tempoh tersebut, si ibu tidak boleh minum dan makan sembarangan sebagaimana orang lain. Makanan tidak boleh mengandungi sesuatu yang memudaratkan. -elain itu, si ibu tidak boleh bersama-sama suaminya selama %<< hari bagi memberi tempoh masa untuk saluran peranakan dan urat sara nya dibaik pulih. =ebiasaannya selepas tiga hari si ibu melahirkan anak, ia diurut selama tiga pagi. -etelah selesai adat berpantang, maka tamatlah proses kesemua adat berkaitan kelahiran. ;al ini memperlihatkan bahawa masyarakat Melayu mempunyai komunikasi budaya yang tersendiri dalam adat bersalin.

KELAHIRAN MENURUT ISLAM


54

A5an Dan I7a"a, =elahiran bayi merupakan satu khabar gembira bagi setiap insan. 5usteru itu, terdapa beberapa perkara yang disunatkan untuk kita lakukan dengan kelahiran bayi seperti a/an dan iJamat. Islam mensyariatkan agar a/an dilaungkan di telinga kanan dan iJamat dilaungkan di telinga kiri bayi, sesuai dengan hadis 0asulullah -A6 yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a. yang bermaksud @ Aku bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan. %ungguh sempurna kekuasaan-Nya dan kamu telah mendapat anugerah kebaikan-Nya..

Ta2ni.

"erkara yang kedua yang disunatkan oleh Islam dalam menyambut kelahiran bayi ialah tahnik. Anjuran dalam Islam untuk melaksanakan tahnik iaitu membuka atau

memecahkan mulut bayi yang baru lahir dengan buah tamar yang telah dikunyah oleh orang alim dan bertaJwa. Isi buah tamar yang telah dikunyah itu diletakkan di atas jari telunjuk dan dimasukkan ke dalam mulut bayi, ke kiri dan ke kanan mulutnya. Ini dilakukan sehingga kurma tadi menyentuh keseluruhan mulut sehingga ke rongga tekak bayi. Ini bersesuaian dengan hadis Abu Burdah daripada Abu Musa r.a. yang bermaksud @

55

Aku telah mendapat seorang anak, kemudian aku memba anya kepada nabi %A&, .aginda menamakannya /brahim, lalu mentahnikkannya( memecahkan mulutnya ! dengan sebiji kurma.

Antara hikmah amalan tahnik ini adalah untuk menguatkan sara mulut bagi mempersiapkan bayi berkenaan untuk menghisap susu dengan sempurna.

Me"be-i.an Na"a #an/ Bai.

-eterusnya perkara yang ketiga yang disunatkan dalam menyambut kalahiran bayi ialah memberikan nama yang baik. $unututan memilih nama-nama yang elok dan mempunyai makna yang baik amat dianjurkan oleh Islam. -ebenarnya pemilihan namanama yang baik ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi si at peribadi dan akhlak seseorang Muslim.Abu ,aud meriwayatkan daripada Abu ,arda r.a. bahawa 0asulullah -A6 pernah bersabda yang bermaksud@ %esungguhnya pada hari kiamat kelak, manusia akan dipanggil menghadap Allah %&T dengan nama masingmasing dan nama bapa masing-masing ( seperti nama di dunia!. 0leh itu, pilihlah nama yang baik-baik untuk kamu sekalian.

56

Ini beerti Nabi -A6 melarang umatnya menamakan anak masing-masing dengan nama-nama tercela yang membawa makna yang tidak baik. :ebih-lebih lagi hal ini amat penting dalam usaha untuk menjaga kehormatan anak tersebut daripada cemuhan masyarakat.

A.i.a2 Dan Be-0u.u- Ra"bu,

Menamakan bayi yang beru lahir sering dilakukan dengan amalan akikah dan juga mencukur rambut bayi. Akikah dari segi bahasa adalah memutus. Manakala dari segi syarak bermaksud menyembelih kambing atau ternakan lain seperti unta, biri-biri, dan kibas buat anak yang baru lahir khususnya pada hari ketujuh kelahirannya atau selewatlewatnya sebelum anak itu baligh.

Antara hadis yang memperkatakan tentang akikah ialah dari Imam Bukhari yang meriwayatkan daripada -alman bin Amir al-,habi r.a katanya@ Aku mendengar 0asulullah -A6 bersabda yang bermaksud@

.ersama bayi itu akikahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan ( iaitu kekotoran dan najis!.
57

;ukum bagi daging akikah itu adalah sunat dibuat jamuan untuk juadah ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara mara terdekat.

A"a!an Men0u.u- Ra"bu,

Anjuran mencukur rambut bayi sempena majlis akikah ini mengandungi hikmah khususnya dari segi kesihatan. Menurut Ibn al-8ayyim, amalan ini akan meningkatkan tahap kesihatan anak tadi, membuka selaput kepala dan mempertajamkan daya penglihatan , pendengaran dan deria hidu. ;ikmah berakikah ialah melahir rasa gembira atas kelahiran satu jiwa Muslim baruyang sujud dan menyembah Allah -6$ di dunia., mendekatkan diri anak itu kepada Allah atas akikah yang dilakukan dan mengukuhkan tali persaudaraan sesama Muslim apabila majlis akikah tersebut dihadiri oleh kaum keluarga, saudara mara dan jiran tetangga. ;ikmah skikah juga dikatakan bagi menunjukkan tanda syukur kepada Allah -6$ atas kurniaan-Nya serta menjauhkan anak tersebut daripada segala bahaya dan bencana. .

Be-.2i,an ;ikmat berkhitan ialah boleh membawa kepada kesempurnaan beragama. Ia juga bagi membe/akan antara orang Islam dan bukan Islam dan menjaga kesihatan dan mengawal syahwat. -elain itu ia juga pemeliharaan diri daripada bahaya penyakit. $erdapat sepotong hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu ;urairah, daripada Nabi -A6 bersabda yang bermaksud@
58

1itrah itu lima perkara, ataupun lima bentuk -itrah ialah berkhatan, mencukur bulu kemaluan ( lelaki ataupun perempuan!, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai.

-epotong hadis riwayat Imam Ahmad r.a. daripada Nabi -A6 yang bermaksud @ *hitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan dimuliakan bagi kaum anita.

Manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada hadis riwayat alKuhri bahawa Nabi -A6 pernah bersabda yang bermaksud @

.agi sesiapa yang masuk /slam, sekalipun ia sudah de asa.

ajiblah ia berkhitan,

,isebutkan juga oleh Imam Ahmad daripada Emmu FAthiyyah bahawa 0asulullah -A6 pernah menyuruh seorang wanita yang mengkhitan seseorang supaya tidak memotong keterlaluan dengan sabda Nabi -A6 yang bermaksud @

59

2ika kamu menkhitan maka janganlah kamu berleihlebihan kerana yang demikian akan lebih baik bagi anita dan lebih disukai oleh suami.

$% ADAT BERKAITAN DENGAN KEMATIAN

a+ Ada, "e"ba0a #asin

Adat

ini merupakan penghormatan kepada si mati. Ahli keluarga, sanak

saudara, dan jiran tetangga yang datang akan membacakan surah Nasin dan juga ayat-ayat al-8uran yang lain di sisi jena/ah itu. Ianya dilakukan bertujuan untuk tujuan disedekahkan kepada si mati terbabit.

b+ Ada, "en/u-us.an 8ena5a2

Adat ini dilakukan setelah sanak saudara kaum kerabat berkumpul di rumah si mati untuk menyelenggarakan pengebumiannya. 5ena/ah si mati tidak boleh ditangguh pengurusannya lebih-lebih lagi sengaja dilewatkan sebagai memenuhi kehendak seseorang. ,alam adat menguruskan jena/ah, terdapat enam tahap sehinggalah selesai urusannya. $ahap pertama adalah
60

memandikan mayat , kedua mengapankan mayat, ketiga menyembahyangkan mayat, keempat menghantar mayat, kelima menguburkan mayat dan keenam mentalkinkan mayat. ,alam keenam-enam tahap ini, mayat si mati akan diuruskan mengikut tertib.

i+

Me"andi.an "a a,

Merupakan tahap pertama dalam adat menguruskan jena/ah. -i mati akan dimandikan dengan penuh adat dan tertib oleh mereka yang mahir. Biasanya jena/ah akan dimandikan oleh mereka yang mahir dan amanah, iaitu tidak menceritakan apa-apa yang dilihat ketika mayat itu dimandikan. =etika proses memandikan mayat dilakukan, seseorang tidak digalakkan berkata-kata melainkan membisu ataupun ber/ikir. Biasanya sebelum mayat dimandikan, kain tabir direntangkan supaya terlindung daripada penglihatan orang ramai terutama yang bukan muhrim. "roses bermula dengan bacaan

BBismillahirrahmanirrahimC. "enyiraman air bermula di sekitar tubuh mayat di sebelah kiri hingga ke siku dan kepalanya. -eterusnya air disiram ke kaki kanan dan kaki kiri iaitu di bahagian ketika berwuduk. Apabila air siraman membasahi keseluruhan tubuh si mati, badannya digosok dan disabunkan dengan sebersih-bersihnya. Mayat tersebut boleh disiram beberapa kali yang diperlukan supaya bersih. Air mandian mayat sebaik-baiknya dicampurkan dengan daun bidara atau wangian lain. Air siraman penghabisan dicampurkan dengan kapur
61

barus. 0asionalnya penggunaan aie kapur barus dan daun bidara untuk menghindarkan mayat daripada berbau.

ii+

Ada, "en/a1an.an "a a,

Merupakan tahap kedua dalam adat menguruskan jena/ah. $ujuan mengapankan mayat adalah untuk menutup tubuh badan dan aurat mayat sebagai penghormatan terakhir bagi manusia. ;ukumnya ardu ki ayah dan boleh dilakukan dengan pakaian mana sekali pun asalkan bersih dan biasanya dipakai oleh orang muslim dalam apa-apa warna sekali pun # -aid Abdullah al-;amdani, %&1(!. -esungguhnya telah menjadi adat masyarakat Melayu menggunakan kain putih untuk mengapan mayat. =ain berwarna putih bermaksud kesucian, kebersihan dan kemurnian. ;ai ini menunjukkan bahawa kain kapan yang membaluti tubuh mayat adalah untuk memperlihatkan kebersihan ketika menghadap Allah s.w.t. sebagaimana manusia dilahirkan bersih dan begitu juga akhiar hayatnya. Bagi mayat lelaki tiga helai kain kapan digunakan manakala bagi mayat perempuan pula adalah sebanyak lima helai. -ebaik-baiknya orang yang mengapankan mayat itu telah dipercayai untuk memandikannya agar aurat si mati itu tersimpan baik.

iii+

Men e"ba2 an/.an "a a,


62

Merupakan

tahap

ketiga

dalam

adat

menguruskan

jena/ah.

-embahyang mayat disyariatkan untuk mendoakan dan memohon rahmat Allah s.w.t. untuk si mati. ;ukum sembahyang mayat adalah ardu ki ayah, iaitu setelah dikerjakan oleh sebahagian Muslimin maka gugurlah kewajipan itu dari yang lain dan lepaslah tanggungjawab kewajipan mereka # -aid Abdullah al- ;amdani, %&1(!. Adat menyembahyangkan mayat merupakan penghormatan terakhir oleh sanak saudara terhadap si mati. -elain itu, sembahyang mayat merupakan penyempurnaan si mati sebelum istiadat pengebumian.

i4+

Men/2an,a- "a a,

Merupakan tahap keempat dalam adat menguruskan jena/ah yang dilaksanakan dengan penuh penghormatan dan beradat. "enghormatan dan adat ini memperlihatkan kasih sayang antara mereka yang masih hidup dengan si mati.

63

-ebaik-baiknya orang yang mengiringi mayat ke kubur itu berdiam diri dan ber/ikir di dalam hati. Ini kerana supaya seseorang itu dapat mengambil ikhtibar dan dapat menginsa i hakikat kahidupan ini.

4+

Men/ubu-.an "a a,

Merupakan

tahap

kelima

dalam

adat

menguruskan

jena/ah.

Menguburkan mayat adalah menimbus jasad dengan tanah di dalam liang lahad untuk mencegah tercium bau busuknya oleh seseorang yang hidup dan supaya tidak dapat dimakan oleh binatang buas. "enguburuan mayat merupakan tanda penghormatan Allah s.w.t. kepada manusia semasa hidupnya dan sesudah matinya. =etika meletakkan mayat di dalam liang lahad seseorang mestilah berdoa memohon keampunan dan keredhaan Allah s.w.t. . setelah selesai kubur ditimbus dengan tanah, kubur itu ditandakan dengan pokokpokok sebelum ianya digantikan dengan batu nisan seminggu kemudian.

4i+

Men,a!.in.an "a a,

64

Merupakan tahap terakhir dalam adat menguruskan jena/ah. Mentalkinkan mayat yang sudah dikebumikan merupakan amalan masyarakat Melayu sejak dahulu lagi. Mengikut kepercayaan masyarakat Melayu pada /aman silam, membaca talkin bertujuan mangajar si mati menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh malaikat.

4ii+

Menun//u .ubu-

Adat menunggu kubur masih lagi menjadi satu amalan yang biasa bagi penduduk =ampung $ok Belian. ,alam adat ini, seseorang yang alim akan diupah untuk menunggu kubur si mati bagi membacakan ayat suci al-8uran sepanjang tempoh yang telah dipersetujui. $empoh amalan ini bergantung kepada kemampuan keluarga si mati. =ebiasaannya keluarga si mati akan menghantar makanan kepada orang yang menunggu kubur tersebut. -etelah selesai tempoh tersebut, maka keluarga si mati akan memberikan upah kepada si penunggu kubur tersebut.

0+ Kendu-i a-3a2

65

Merupakan perjumpaan sanak saudara dan jiran tetangga setelah jena/ah selamat dikebumikan. Mereka dijemput ke majlis kenduri arwah untuk memperingati si mati dengan mengadakan pembacaan doa dan tahlil sebagai memohon keampunan dan keberkatan Allah s.w.t. untuk disedekahkan kepada si mati. -elain itu, majlis ini merapatkan lagi silaturahim sesama sanak

saudara yang jauh dan dekat ketika kenduri arwah dijalankan. =ebiasaanya kenduri arwah akan diadakan selama tujuh malam berturut-turut dan dikuti dengan senggu sekali iaitu pada malam jumaat selama beberapa minggu kemudian kenduri arwah diadakan pula pada hari keempat puluh dan hari keseratus kematian.

PENGURUSAN JENA9AH MENURUT ISLAM

Apabila seseorang itu meninggal dunia maka hendaklah dilaporkan kepada pihak yang berkenaan untuk mendapatkan kebenaran pengebumian.

66

a+ Adab "e"andi.an 8ena5a2

Orang yang memandikan jena/ah hendaklah terdiri daripada orang yang amanah, tidak akan menceritakan keburukan-keburukan si mati yang dimandikan. 0iwayat daripada Ahmad 0asulullah -A6 bersabda yang bermaksud @

Daripada Aisyah r.ha. telah bersabda $asulullah %A& ' %esiapa yang memandikan mayat kemudian

dipeliharanya dan tidak menceritakan apa yang ada pada orang mati itu maka bersihlah ia daripada dosa sebagaimana ia baru dilahirkan.

b! "eralatan memandikan jena/ah

Antara peralatan untuk memandikan jena/ah ialah tempat mandi jena/ah, air mutlak secukupnya, air daun bidara, kapas, putik kapas, sabun, minyak attar, air mawar, serbuk cendana, kapur barus, sarung tangan, apron plastik dan dan bekas menjirus air.

0+ (a-a%0a-a "e"andi.an 8ena5a2

67

"engendali mayat hendaklah memakai lengkap sarung tangan dan apron. =emudian letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. -iramkan mayat dengan air biasa dari hujung kepala sehingga hujung kaki. -iraman hendaklah bermula dari kepala. =emudian istinjakkan mayat terlebih dahulu dengan menggunakan kain alas agar tidak tersentuh auratnya. Angkat sedikit bahagian kepalanya sehingga paras dadanya. =emudian keluarkan segala kekotoran dalam perutnya dengan menekan atau memicit-micit perutnya secara perlahan dan diikuti dengan membersihkan mulut dengan mengeluarkan segala sisa atau kekotoran yang tertinggal. -iram dan basuhkan dengan air sabun pada mayat. -etelah itu bersihkan gigi dan bersihkan jari tangan, pelipat lengan dan celah ketiak. Bersihkan juga rambut jari kaki, hidung, dan telingal berniat. . -elepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga.. =emudian bilas dengan air bersih seluruh anggota badan mayat sambil berniat $elentangkan mayat, siram atau basuh dari kepala hingga hujung kaki > kali dengan air bersih. -iram sebelah kanan tiga kali dan sebelah kiri tiga kali. =emudian mengiringkan mayat ke kiri dan basuh bahagian lambung kanan sebelah belakang. Mengiringkan mayat ke sebelah kanan basuh bahagian lambung kiri pula. $elentangkan semula mayat, ulangi menyiram dari kepala sehingga ke hujung kaki. -ediakan air kapur barus. $utup seluruh anggota mayat dengan kain # kain

kapan!. -iram air yang dicampur dengan kapur barus di atas kain ini dari atas kepala sehingga hujung kaki. =emudian wudukkan mayat. :apkan menggunakan tuala pada seluruh badan mayat. 4awatkan bahagian kemaluan mayat dengan cawat yang disediakan dan tutup seluruh tubuhnya dengan kain. -etelah itu, mayat diusung ke tempat perbaringan untuk dika ankan. -egala bahagian yang
68

tercabut dari anggota mayat hendaklah dimasukkan ke dalam kapan bersama dengan mayat.

d+ Pe-a!a,an .afan

Antara peralatan untuk mengka ankan mayat ialah kain putih, tali * utas, guntung, kapas, serbuk cendana, kapur barus, minyak attar dan air mawar.

e+ (a-a%0a-a "en/.afan.an 8ena5a2

-ediakan tiga atau lima utas tali yang dihamparkan di atas tempat pembaringan. $ali ini diambil dari kain ka an. =etinggian jena/ah diukur untuk menentukan kepanjangan kain ka an. =ain ka an dipotong menjadi tiga bahagian. =etiga-tiga dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. ;amparkan kapas gulung di tengah kain memanjang ke bawah mengikut anggaran sai/ jena/ah. -erbuk cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan. Angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati kemudian baringkan di atas kain ka an yang sudah dibentangkan. $utupkan jena/ah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bahagian-bahagian seperti kemaluannya, kedua-dua siku tangan dan dada, kedua-dua telinga dan muka. -ekali lagi taburkan serbuk kayu cendana di atas kapas yang berada di atas jena/ah. =ain ka an diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang palimg atas sampai lembar yang paling bawah satu persatu. Ikatkan

69

dengan tali yang telah disediakan sebanyak tiga atau lima ikatan. Bermula daripada bahagian hujung kaki, lutut, dan pinggan. ;endaklah ikatan hidup # boleh dibuka ! kerana tali ini akan dibuka semula di dalam kubur. Biarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. $ali di bahagian leher dan atas kepala diikat apabila jena/ah sedia untuk diusung atau untuk

disembahyangkan. -etelah siap renjislah air mawar dan sapulah minyak wangi.

f+ S:!a, 8ena5a2

Mengerjakan solat jena/ah adalah

ardu ki ayah. 6alau bagaimanapun

sewajarnya setiap umat Islam mengambil kira bahawa solat itu merupakan suatu doa untuk mengurangkan bebanan si mati ataupun menambahkan lagi martabatnya di sisi Allah -6$ sebagaimana sabda 0asulullah yang bermaksud@

Tiada

seorang

muslim

yang

meninggal

kemudian disolatkan keatasnya oleh 34 orang lelaki yang tidak menyekutui Allah dengan sesuatu pun melainkan diberikan sya-aat

terhadapnya pada hari kiamat nanti.

/+ (a-a 1en/ebu"ian 8ena5a2


70

5ena/ah Muslim tidak dikebumikan bersama mayat orang ka ir atau sebaliknya. ,isunatkan menguburkan jena/ah di kawasan perkuburan. "ara syuhada hendaklah dikuburkan di medan peperangan iaitu di tempat mereka syahid dan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Boleh dikuburkan jena/ah pada malam hari. 5ena/ah dibawa ke kubur dengan menggunakan pengusung empat penjuru. Bagi orang yang melihat jena/ah diusung ke perkuburan, disunatkan ia berdiri sehingga mayat itu hilang daripada pandangan. Boleh menguburkan dua jena/ah atau lebih dalam satu lubang kubur kerana keadaan yang terdesak dan darurat. $etapi sekiranya ada kemampuan hendaklah menguburkan setiap satu jena/ah untuk satu lubang. -ekurang-kurangnya kubur bagi mayat itu ialah satu lubang yang dapat menghalang bau mayat serta dapat melindungi mayat daripada dibongkar oleh binatang buas. Mengumpulkan beberapa mayat yang mempunyai hubungan kerabat adalah baik dan digalakkan. -eelok-eloknya hendaklah lubang kubur itu luas dan dalam, lebih kurang 1 kaki dalamnya. :iang lahad lebih baik daripada liang kembal budi #-yaJ ! jika tanah perkuburan itu keras. :iang lahad bermaksud dikorek ke hala kiblat seluas badan mayat daripada tepi kubur. Manakala liang kembal budi # syaJ! bermaksud diperbuat satu lubang kecil

ditengah seperti parit seluas badan mayat di sebelah bawah kubur. 4ara meletakkan mayat di dalam kubur hendaklah mayat itu dimasukkan dengan menghulurkan kepalanya ke dalam dan disambut oleh tiga orang yang menanti di dalamnya. =emudian dibaringkan di atas lambung kanan menghadap kiblat. -etelah itu ditutup liang lahad dengan papan atau seumpamanya dan ditutup dengan tanah dan ditanam. -esudah lubang kubur ditimbus, tanahnya hendaklah ditinggikan sejengkal dan diratakan, kemudian dipacakkan batu nisan di bahagian
71

kepala dan kakinya, dicacakkan daun hijau lalu dijirus air di atas kubur itu yang dimulGai dari kepala hingga dua kakinya. Orang yang membaca talkin untuk mayat itu hendaklah duduk di bahagian muka mayat dengan membelakangkan kiblat. -ementara orang yang hadir pula berdiri dengan mengangkat tangan mendoakan mayat itu semoga ditetapkan hati dan diampunkan dosanya. ADAT%ADAT LAIN #ANG MASIH DIAMALKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN OLEH PENDUDUK KAMPUNG TOK BELIAN' BA(HOK' KELANTAN

a+ Ada, be-8i-an

Merupakan sesuatu yang selalu diamalkan oleh penduduk kampung tersebut. Mereka saling mengambil berat tentang apa pun yang berlaku terhadap jiran mereka di dalam kehidupan mereka seharian. 5iran merupakan orang yang paling dekat dengan kita selain daripada ahli keluarga kita. Entuk itu, bagi penduduk di kampung tersebut adalah penting untuk menghormati mereka, menjaga hati mereka dan mengambil berat tantang apa yang berlaku pada jiran kita.

b+ Ada, be-sa2aba,

Merupakan suatu adat yang sangat ditekankan olah penduduk di kampung tersebut. -udah menjadi suatu yang lumrah setiap ibu bapa akan berharap agar
72

anak-anak mereka mendapat sahabat yang baik dan tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Mereka amat menganbil berat tentang pergaulan anak-anak mereka, dengan siapa mereka berkawan dan lain-lain lagi.

0+ Ada, un8u.%"en/un8u.

Merupakan adat yang biasa di kalangan masyarakat Melayu di kampung tersebut. Malah melalui adat ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesame penduduk. -ekiranya sesebuah keluarga itu memasak kuih atau lauk pauk yang banyak, maka mereka akan memberikannya sedikit kepada jiran mereka. =emudian jiran tersebut juga akan membalas balik pemberian itu dengan sesuatu jika ada. Atau mereka akan membalas semula peberian itu apabila ada kesempatan.

d+ Men5ia-a2i :-an/ sa.i,

-udah menjadi satu kebiasaan bagi penduduk kampung $ok Belian untuk men/iarahi orang sakit. Amalan ini dilakukan tanpa mengira saudara mara, jiran tetangga atau penduduk sekampung mahupun pada penduduk di kampung yang bersebelahan. Amalan ini adalah bertujuan untuk men/ahirkan rasa simpati kepada pesakit serta menunjukkan tanda mengambil berat sesama Islam.

73

ADAT BERMAS#ARAKAT MENURUT ISLAM

Adab Be-sa2aba, Men/i.u, S a-a.

Banyak panduan yang telah diberikan oleh syarak dalam pemilihan sahabat ini. ,alil dari ayat al-8uran yang bermaksud@

74

Dan janganlah engkau menurut orang yang telah *ami lalikan hatinya daripada mengingati *ami, lalu ia mengikut ha a na-sunya # -urah al-=ah i@ 7'!

$erdapat juga hadis yang diriwayatkan daripada 0asulullah -A6 yang bermaksud@

%eseorang itu atas agama ( perjalanan! rakannya, maka hendaklah diperhatikan siapa yang harus dipilih sebagai teman atau rakan.

Ayat-ayat ini menegah kita bersahabat dengan orang yang

asiJ yang sentiasa

melanggar perintah Allah walaupun adakalanya dia melakukan amal ibadat. -aidina Ali k.m.h. pernah berkata yang bermaksud @

%audaramu yang sebenar ialah orang yang sentiasa berada di sisimu (ketika susah dan senang!. Dia sanggup membahayakan dirinya demi kebaikanmu, sannggup

berkorban apa sahaja untuk kepentinganmu.

75

Abu -ulaiman al-,arani r.a mengingatkan kita agar melihat dua si at ini pada seseorang sebelum memilihnya sebagai rakan iaitu @ iiiOrang yang mudah engkau berurusan dalam kehidupan seharian Orang yang dapat memberikan aedah dan man aat dalam segala perkara.

-ememangnya Allah -6$ menegaskan betapa pentingnya dijalinkan hubungan persahabatan dengan orang-orang yang betaJwa, beriman dan berakhlak mulia yang dapat bersama-sama menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, menyuruh manusia kepada perkara-perkara kebaikan dan melarang mereka daripada berbuat kemungkaran. Inilah yang ditegaskan Allah -6$ dalam irman-Nya@

.erpegang teguhlah dengan tali (agama! Allah bersamasama dan janganlah pula berpecah belah. # -urah Ali Imran @ %<>!

Adab Be-8i-an 0asulullah -A6 mengutamakan konsep menghormati dan berbaik-baik dengan jiran tetangga melalui sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al--yaikani yang bermaksud@

%esiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan jiran tetangganya.
76

Emumnya ahli masyarakat mestilah mengambil kira beberapa perkara dalam menjalinkan hubungan kejiranan yang harmonis dengan tetangganya. Antaranya ialah sama-sama menanggung penderitaan tetangga iaitu bersimpati dan membantu kesusuahannya. =ita juga perlu menghindarkan diri daripada menyakiti hati tetangga serta melindungi tetangga daripada ke/aliman orang lain. =ita juga mestilah memaa kan kesalahan tetangga yang tidak disengajakan atau yang disengajakan.

Men5ia-a2i O-an/ Sa.i, Men/iarahi orang sakit adalah sunat dan digalakkan oleh Islam. -ebenarnya /iarah-men/iarahi digalakkan bukan sekadar pada masa sakit masa sakit sahaja bahkan melengkapi semua keadaan, baik semasa sihat mahupun berdukacita, sama ada terhadap sahabat handai, saudara-mara, kaum keluarga, yang muda, lebih-lebih lagi yang tua, bujang ataupun sudah berkahwin.

-emua ini telah pun dilakukan oleh Bagnda 0asulullah -A6. Amalan seumpama ini akan mendapat ganjaran yang besar, sebagaiamana sabda 0asulullah -A6 yang diriwayatkan oleh Abu ;urairah r.a. yang bermaksud@

%esiapa yang men5iarahi orang sakit, ataupun 5iarah saudaranya kerana Allah %&T maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan bagus dan bagus langkahmu, dan ambillah tempat tinggalmu di dalam syurga
77

-abdanya lagi daripada Abu Musa r.a. yang bermaksud@

.erilah makanan kepada orang yang lapar, 5iarahilah orang yang sakit dan lepaskanlah orang ta anan

-ebagaiamana ibadat-ibadat lain yang mempunyai syarat dan rukun serta adab, maka men/iarahi orang sakit juga mempunyai adab yang tersendiri untuk diikuti, agar /iarah itu mengikut syariat Islam.

BENTUK BUDA#A TRADISIONAL #ANG DIAMALKAN OLEH PENDUDUK KAMPUNG TOK BELIAN' BA(HOK' KELANTAN;

78

a+ A"a!an /:,:n/% -: :n/

$radisi dan adat bagi masyarakat Melayu berkait rapat dengan agama Islam. 5usteru itu, penduduk di =ampung $ok Belian masih lagi mengamalkan budaya gotong-royong terutamanya di dalam majlis atau kenduri. . Ia bukan sahaja suatu budaya bahkan tuntutan agama yang masih dipegang kuat oleh penduduk kampung tersebut. -i at kerjasama atau gotong-royong dalam majlis kenduri bukan sahaja dibuktikan dalam satu aspek seperti menyediakan jamuan makan, malah melibatkan aspek kerohanian dan hadir ke majlis itu sendiri. ;adir ke majlis kenduri itu sendiri adalah suatu bentuk budaya gotongroyong yang di/ahirkan secara tradisi. $ujuannya adalah untuk meringankan beban orang yang mengadakan kenduri tersebut selain untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama penduduk. -i at gotong-royong dalam kenduri telah bermula sebelum hari kenduri diadakan. Entuk persediaan mengadakan kenduri orang ramai dijemput datang untuk kerja-kerja memotong bawang, halia, dan serai. ,i kawasan lapang didirikan khemah bagi para jemputan. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam gotong-royong tersebut akan saling membantu apa-apa yang perlu sehingga majlis selesai.

79

b+ Men/a"bi! be-a,

Merupakan suatu adat yang sentiasa dipegang oleh penduduk kampung tersebut. Budaya ini boleh dilihat secara jelas melalui sikap penduduk yang sentiasa prihatin tentang apa saja yang berlaku kepada jiran atau semua penduduk kampung tersebut.

0+ Pa.aian

Merupakan budaya tradisional yang tidak lapuk dek /aman. -udah menjadi suatu kebiasaan bagi penduduk di =ampung $ok Belian menjadikan pakaian yang menutup aurat sebagai pakaian asasi mereka. 4ontohnya bagi anak gadis adalah biasa apabila memakai baju kurung tetapi apabila baju kurung dipakai bersama tudung dan menutup aurat, maka itu melambangkan gadis tersebut adalah seorang yang sopan.

d+ Me"be-i sa!a"

Merupakan sesuatu budaya yang sentiasa diamalkan oleh semua umat Islam. Begitu juga di =ampung $ok Belian, penduduknya sentiasa

80

mengamalkan budaya memberi salam samada ketika bertegur sapa apabila bertemu, ketika mengunjungi rumah saudara mara atau jiran tetangga, dan lain-lain lagi.

e+ Be-sa!a"an

Budaya ini dianggap suatu yang penting dan dianggap sopan dan tinggi akhlaknya jika seseorang itu sentiasa mengamalkannya. Bersalaman dilakukan apabila seseorang itu berjumpa, hadir dalam sesuatu majlis, ketika hendak berpisah dan lain-lain. =ebiasaannya seorang yang muda akan mencium tangan orang yang lebih tua daripadanya ketika bersalaman.

f+ Men/a8i a!%<u-an

-udah menjadi satu amalan dan budaya penduduk

di kampung

tersebut untuk menghantar anak-anak mereka sedari kecil lagi. =ebiasannya mereka menghantar anak-anak mereka untuk belajar membaca dan mengaji al-8uran dengan seseorang yang ari tentang bacaan al-8uran sejak kanak-kanak itu berusia ( tahun lagi. Ini bagi memastikan anak-anak mereka mudah dibentuk dan khatam al-8uran awal. -etelah anak-anak mereka berjaya menamatkan pembelajaran al-

81

8uran dengan guru mengaji tersebut, maka kenduri atau jamuan kecil diadakan bagi melahirkan kesyukuran dan rasa berterima kasih kepada guru mengaji atas tunjuk ajar kepada anak-anak mereka.

/+ Pe-"ainan ,-adisi:na!

Merupakan suatu aktiAiti atau kegiatan riadah yang dilakukan pada waktu lapang. Ianya dilakukan oleh kebanyakan penduduk kampung tersebut tanpa mengira umur dan jantina, serta boleh dimainkan di mana-mana sahaja bergantung kepada jenis dan si at permainan tersebut.

a+ (:n/.a.

"ermainan ini dimainkan oleh dua orang indiAidu. "ermainan ini menggunakan papan congkak dan juga guli. Ianya memerlukan pemain bersi at tangkas, malah ia juag memerlukan pemain membaca rumah lawannya sambil mengatur strategi untuk membolehkan dia

82

menembak rumah lawan yang penuh dengan buah congkak atau guli. Bagaimanapun, la/imnya permainan congkak lebih dianggap

permainan yang bersi at rekreasi, yakni permainan yang lebih menekankan unsur hiburan dan pengisian waktu lapang. "ersoalan kalah atau menang dal mpermainan rekriasi tidak diutamakan. Nang penting ialah kegiatan itu dapat menimbulkan keriangan dan kegembiraan dan terisi masa lapang. "ermainan jenis ini lebih banyak dimainkan oleh kanak-kanak dan biasanya dimainkan di anjung rumah ataupun loteng.

b+ Se1a. -a/a

Merupakan sejenis permainan yang mempunyai peraturan yang lengkap dan cabaran permainan yang tinggi dari segi i/ikal dan mental serta dapat merangsangkan semangat kesukanan yang tinggi. "ermainan yang asalnya disebut sepak raga bulatan kerana kaedah permainannya menghendaki para pemain bermain dalam bentuk bulatan dan mengangkat bola raga ke udara dengan cara sepakan, juga dikenali sebagai sepak takraw.

0+ Se!a"bu, a,au se-e"ban

83

Merupakan sejenis permainan yang gemar dimainkan oleh kanakkanak perempuan . ianya boleh dimainkan di mana-mana sahaja. "ermainan ini tidak menetapkan bilangan pemain. Ianya hanya menggunakan beberapa biji batu atau guli. Melalui permainan jenis ini kanak-kanak boleh berinteraksi sesama mereka dan juga dapat membina daya koordinasi otot dengan ikiran.

BUDA#A MENURUT ASPEK ISLAM

Me"be-i Sa!a" Dan Be-,an a K2aba-

0amai orang yang tidak menyedari bahawa antara rahsia yang boleh mengeratkan perpaduan, ikatan perse ahaman dan kasih mengasihi sesama ahli masyarakat ialah memberi salam dan bertanya khabar tentang diri masing-masing. Islam amat menganjurkan kita bersalaman dan bertanya khabar sesama jiran tetangga dan sahabat

84

handai. $entang keutamaan memberi salam ini, 0asulullah -A6 bersabda yang diriwayatkan oleh Abu ,aud r.a. yang bermaksud @

%esungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih dahulu memberi salam kepada yang lain.

Baginda -A6 seterusnya bersabda yang diriwayatkan oleh Ibn al--unni r.a. yang bermaksud@

%esiapa yang menja ab salam, maka ia adalah miliknya dan sesiapa yang tidak menja abnya, maka dia tidak termasuk dalam golongan umatku.

-etelah memberi salam dan menjawab salam, maka diikuti pula dengan khabar pertanyaan tentang urusan kerja masing-masing, berbincang hal ehwal kesihatan kelaurga,

tentang sesuatu masalah dan penyelesaiannya dan sebagainya. 5elaslah

man aat memberi dan menjawab salam ini begitu banyak, sebagai pembuka bicara dan penghubung tali silaturahim sesama Islam yang dikenali mahupun yang belum dikenali. Memberi salam adalah sunat sedangkan menjawabnya adalah wajib.

Be!a8a- A!%<u-an

85

;akikatnya, Al-8uran merupakan wahyu Allah -6$ dan peninggalan 0asulullah -A6 yang akan kekal memandu manusia ke jalan yang diredhai Allah sehingga kiamat. Maka di peringkat awal kanak-kanak, pengajaran dan pembacaan al-8uran sememangnya digalakkan. -eorang sahabat Nabi -A6, -aad Ibn Abi 6aJas r.a. meletakkan kepentingan mengajar al-8uran kepada anak-anaknya sepertimana keutamaan

peperangan menegakkan agama Allah.

"engajaran al-8uran kepada anak-anak melalui pembacaan adalah sebagai satu usaha menanamkan asas keimanan yang padu dalam jiwa mereka. 0asulullah -A6 pernah bersabda yang bermaksud@

%etiap anak yasng dilahirkan memba a -itrah beragama ( percaya kepada Allah!.maka kedua-

dua orang tuanyalah yang sebaiknya menjadikannya beragama 6ahudi, Nasrani atau +ajusi

sebagaiamana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaan yang sempurna tanpa sebarang kecacatan. dilahirkan Adakah dalam kamu keadaan mendapati sama ada binatang hidung,

telingaatau mana-mana anggota terpotong(

,ari sudut pendidikan kanak-kanak terdapat sebab mengapa al-8uran perlu diajar di peringkat awal. Antara penemuan dan akta penting yang telah ditemui khususnya
86

pakar kanak-kanak mengenai kepentingan pendidikan kanak-kanak ini adalah dari segi perkembangan potensi otak manusia.

KESIMPULAN

Analisis dan dapatan kajian menunjukkan bahawa adat resam dan budaya tradisional masih lagi diamalkan oleh penduduk di =ampung $ok Belian. $erdapat dua ketegori adat resam yang masih lagi diamalkan iaitu adat yang bercanggah dengan syariat Islam dan adat yang tidak bercanggah dengan syariat Islam.

BAB *

(ADANGAN DAN PENUTUP

PENGENALAN

87

Bahagian bab * adalah terdiri daripada rumusan, perbincangan dan cadangan kajian. ,apatan kajian yang diperolehi dalam bab ( akan dibin cangkan dalam bab ini berdasarkan objekti dan persoalan kajian yang telah ditetapkan dalam bab %. Akhirnya, cadangan dikemukakan untuk tujuan kajian lanjutan pada masa akan datang.

(ADANGAN 1% Me-an0a..an Ge-a.an A.ida2

a! Membuat kajian yang bertentangan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pemurnian akidah serta perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan adat resam bagi mengenal pasti langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan terbaik bagi membanteras amalan adat resam yang bertentangan dengan syariat Islam.

b! Mengadakan seminar dan perbincangan secara bersiri bagi mendedahkan maklumat dan pengetahuan berkaitan dengan ajaran dan syariat Islam agar dapat dinilai kegiatan atau amalan yang telah dijalankan dan memikirkan cara serta langkah terbaik bagi menangani amalan-amalan tersebut pada masa hadapan.

2% "endidikan Islam

88

a! -ubjek "endidikan Islam wajar dijadikan mata pelajaran teras setara dengan mata pelajaran metemetik, sains, bahasa Melayu, dan bahasa inggeris dengan mensyratkan pelajar wajib lulus dengan baik mata pelajaran "endidikan islam sebelum melangkah ke peringkat yang lebih tinggi.

b! Mengambil pendekatan yang disarankan oleh Al-Dha/ali yang menekankan proses pendidikan akidah yang mesti diajarkan kepada kanak-kanak dan orang awam iaitu dengan cara semua selok-belok isi kandungan akidah itu mestilah diterapkan melalui empat tahap berikut@

i H mestilah dimulai dengan mengha a/

ii H kemudian diikuti dengan proses memahaminya iaitu dengan dibentuk ke ahaman mengenai cara mendedahkan pengertian isi kandungan akidah tersebut sedikit demi sedikit

iii H setelah itu diiktikadkan dengan penuh kepercayaan

iA H kemudian ditasdiJkan # dibenarkan ! dengan penuh keyakinan c! "endidikan tidak ormal khusus untuk penduduk kampung

89

i H Menggubal satu kokurikulum pendidikan Islam khusus untuk penduduk di =ampung $ok Belian agar mereka terus berpegang teguh dengan ajaran dan syariat islam.

ii H Meman aatkan ungsi masjid sebagai pusat penyebaran ilmu dan juga pusat pendidikan Islam di kalangan umat Islam agar mereka terus menghayati Islam sebagai cara hidup yang lengkap

iii - Mempertingkatkan bilangan guru agama yang berkelayakan untuk mengisi kekurangan kelas-kelas pengajian Islam di semua masjid

iA H Memperbanyakkan kelas pengajian agama di masjid supaya umat Islam dapat memantapkan pengatahuan ilmu Islam

A - Menjadikan pendidikan islam sebagai satu proses pendidikan berterusan yang wajib dihadiri oleh masyarakat Islam, tanpa mengira umur. Ini kerana tradisi pendidikan Islam diamalkan sepanjang hayat, dalam segala keadaan dan diceburi oleh semua anggota masyarakat.

90

$% Memupauk kesedaran masyarakat Islam

a! Mempertingkatkan kesedaran masyarakat Islam terhadap kepentingan memelihara kesucian akidah serta mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam gerakan pemurnian dan pengukuhan akidah mengikut cara dan kemampuan masing-masing.

b! -etiap penduduk di =ampung $ok Belian sewajarnya berusaha menyeru ahli keluarganya agar sama-sama mengimarahkan dan meman aatkan institusi masjid sebagai pusat penyebaran ilmu Islam dan juga pemantapan akidah.

91

PENUTUP

,alam penutup ini akan diimbas kembali beberapa perkara yang dirasakan penting untuk dilihat dan diberikan perhatian dengan lebih jelas, serta beberapa penemuan yang dihasilkan daripada keseluruhan kajian ini.

;asil daripada kajian ini, pengkaji mengemukakan beberapa kesimpulan penting yang mewajarkan perhatian serius dan tindakan bersepadu daripada pihak-pihak berkenaan berkaitan isu-isu amalan adat resam di =ampung $ok Belian. ,i antaranya ialah @

92

%- Amalan adat resam adalah suatu permasalahan yang perlu dipandang berat oleh penduduk di =ampung $ok Belian kerana ianya melibatkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam

7- Amalan adat resam yang bertentangan dengan syariat Islam masih terus diamalkan kerana kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengannya. ,alam masa yang sama, penduduk kampung seolah-olah menganggap kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

>- ,i antara aktor- aktor yang menyumbang

kepada amalan adat resam yang

bertentangan dengan syariat Islam ini secara berterusan ialah kejahilan terhadap ilmu akidah dan syariat Islam, suasana persekitaran, kelemahan penguatkuasaan, kesinambungan budaya dan corak pendidikan.

(- "enguatkuasaan undang-undang untuk membanteras amalan adat resam yang bertentangan dengan syariat Islam ini sama ada tidak berkesan atau tidak dilaksanakan langsung.

93

*- "enduduk di kampung $ok Belian masih lagi terkeliru dengan isu-isu semasa berhubung akidah yang timbul dalam masyarakat seperti isu-isu animisme dan perkara-perkara syirik

1- "enduduk di =ampung $ok Belian rata-rata masih mewarisi kepercayaan dan amalan tradisional di samping terus-menerus mengamalkan dan terlibat dengan amalan-amalan syirik dan khura at. Malah terdapat juga di kalangan penduduk kampung yang masih terkeliru dengan hukum-hukum amalan seumpama melenggang perut, menunggu kubur, dan sebagainya yang mana amalan tersebut terang-terangan bertentangan dengan syariat Islam.

)- $ugas untuk membanteras amalan adat resam yang bertentangan dengan syariat Islam adalah tugas dan tanggungjawab bersama. Ia bukan diletekkan pada bahu satu-satu pihak tertentu sahaja, malah ia melibatkan penyertaan semua lapisan dan kedudukan masyarakat daripada orang perseorangan hinggalah kepada pihak yang berkuasa memikul amanah yang lebih besar dalam menyusun strategi pemurnian dan pengukuhan akidah di kalangan penduduk kampung.

'- ,engan demikian sebagai rumusan saya, pendidikan kearah kesedaran berkenaan perkara ini perlu dianggap oleh pihak berwajib sebagai suatu prioriti.

94

BIBLIOGRAFI

%- Abdul 0ahman Ahmad ;ana ian. #7<<(!. *omunikasi .udaya' Dari Alam $ahim *e Alam .ar5akh. =uala :umpur. ,ewan Bahasa ,an "ustaka.

95

7- 4he -u Musta a, Abdul 0ahman Abdul A/i/, 0ohani Ab. Dhani, 5amaludin Musta a, Nuredayu Omar. # 7<<*!. Isu-/su .udaya Dalam )embangunan %osial. -intok. EniAersiti Etara Malaysia.

>- ,atoM Ismail =amus, Mohd. A/rul A/len Ab. ;amid. # 7<<& !. /ndahnya #idup .ersyariat. =uala :umpur. $elaga Biru -dn. Bhd.

(- ,rs. Abdul Dhani A/mi Bin ;j. Idris. #7<<<!. Al-.id7ah .ahaya dan *eburukannya. =uala :umpur. Al-;idayah "ublishers. .

*- ,r Nusu

8ardhawy, Muhammad Al-Dha/ali. #7<<(!. .i7dah Dan %yirik'

)erkara 6ang +embatalkan Tauhid Atau +engurangkan *esempurnaannya . =uala :umpur.5asmin 2nterpaise.

1- 2ngku Ahmad Kaki bin 2ngku Alwi. # 7<<1 !. Ajaran %esat Di Negeri Terengganu, *ajian Terhadap 1aktor )enyebaran dan 8angkah +engatasinya. =uala :umpur. EniAersiti Melaya.

96

)- 2ngku Ahmad Kaki 2ngku Alwi. # 7<<) !. Ajaran -esat Mengenali 5alan Nang $erpesong. -elangor. "ercetakan Ka ar -dn. Bhd.

'- .au/i bin Nusoh. # 7<<( !. ;ubungan =emasyarakatan ,iantara Orang Islam ,engan Orang Bukan Islam Menurut "andangan Islam. Bangi. EniAersiti =ebangsaan Malaysia.

&- 5abatan =emajuan Islam Malaysia. # 7<<) !. Al-8uran ,an $erjemahannya. =uala :umpur. "ustaka ,arul Iman -dn. Bhd.

%<- 5oyce M. ;awkins. # %&&% !. *amus D ibahasa 09-ord 1ajar. -hah Alam. .ajar Bakti -dn. Bhd.

%%- Mohd -ai ulbahri bin Abdullah. # 7<<1 !. Amalan =ejiranan Menurut Al-unnah @ =ajian ,i Mukim 4hendering, =uala $erengganu.kuala :umpur. EniAersiti Malaya.

97

%7- Mohd. $aib Osman, 6an =adir Nuso . #%&')!. *ajian .udaya Dan +asyarakat Di +alaysia. =uala :umpur. ,ewan Bahasa ,an "ustaka =ementerian "elajaran Malaysia.

%>- Musta a MAbdul 0ahman. # 7<<' !. #adis 34 Terjemahan Dan %yarahnya. -elangor. ,ewan "ustaka .ajar.

%(- -hari ah -o iah AtiJah -yed Ibrahim. # 7<<> !. )engaruh .omoh Dalam +asyarakat +elayu dalam "emikir. 5ulai -eptember 7<<>.

%*- 6an Awang bin Ali. # %&&1 !. Amalan Orang Melayu ,itinjau ,ari "erspekti Al-unnah. Bangi. EniAersiti =ebangsaan Malaysia

%1- Kaha/an Mohamed. # 7<<> !. =hura at di Kaman $eknologi dalam Etusan Malaysia. %* 5anuari 7<<>.

%)- http@OOmalaysiana.pnm.myO<%O<%<%<7<%melPmerisik.htm

%'- http@OOwww.ashtech.com.myOadatO

98

%&- http@OOyudhim.blogspot.comO7<<'O<%Opengertian-kebudayaan.html

20- http@OOtraditionalislam.tripod.comO=ebudayaan,alam"andanganIslam.htm

99