Anda di halaman 1dari 7

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ______________________________________________________________________________ HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) JANUARI / JANUARY

2014 ______________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO YOUR FACE-TO-FACE TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 7hb - 9hb Mac 2014 atau Tutorial 4. Serahan selepas 9hb Mac 2014 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 7th 9th March 2014 or Tutorial 4. Submission after 9th March 2014 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 25% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. / This assignment accounts for 25% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme.

Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows:

Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30% : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50% : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

______________________________________________________________________________ SOALAN TUGASAN ______________________________________________________________________________

Asben zurina due 12/2


Anda telah dilantik oleh Majlis Sukan Sekolah-sekolah Daerah sebagai penceramah bagi kursus kejurulatihan kepada guru-guru dalam daerah anda. Pilih SATU permainan yang anda mahir dan kuasai untuk disampaikan dalam ceramah tersebut (contoh: bolasepak, tenis, badminton, bola baling, hoki dan sebagainya).

Anda dikehendaki : (a) Menghuraikan dengan terperinci teknik kemahiran yang terdapat dalam permainan tersebut berserta gambarajah yang sesuai. Rancangkan sesi latihan yang lengkap bagi DUA kemahiran dalam permainan tersebut.

(b) Menghuraikan sistem pertandingan liga dan kalah mati.

Berdasarkan senarai pasukan

sebanyak 25 pasukan, tunjukkan jadual/sistem perlawanan yang sesuai bagi menjalankan pertandingan tersebut dan berikan rasional anda memilih sistem yang berkaitan.

(c) Menyediakan sekurang-kurangnya 10 slaid Powerpoint untuk menjelaskan permainan yang anda telah pilih itu kepada peserta kursus kejurulatihan tersebut.

[ Jumlah: 40 Markah]

RUBRIK TUGASAN KURSUS : HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN) SEMESTER : JANUARI 2014

Sangat Lemah Kriteria Soalan: 1 Rancangan sesi latihan;


Pemberatan

Lemah 1

Sederhana 2

Baik 3

Cemerlang
Markah

4 20

Tiada rancangan sesi latihan.

- 2 kemahiran. - berserta gambarajah.

Kebanyakan teknik kemahiran tidak dijelaskan dengan tidak lengkap. Kebanyakan gambarajah tidak releven dengan aktiviti. Perbincangan aktiviti latihan kemahiran kebanyakannya tidak lengkap. Kebanyakan organisasi latihan tidak jelas dan berkesan.

Beberapa teknik kemahiran dijelaskan dengan lengkap. Beberapa gambarajah releven dengan aktiviti. Beberapa perbincangan aktiviti latihan kemahiran lengkap. Beberapa organisasi latihan jelas dan berkesan.

Kebanyakan teknik Semua teknik kemahiran kemahiran dijelaskan dengan dijelaskan lengkap. dengan lengkap. Kebanyakan Semua gambarajah releven gambarajah dengan aktiviti. sangat releven dengan aktiviti. Kebanyakan perbincangan Aktiviti latihan aktiviti latihan membincangkan kemahiran lengkap. semua kemahiran Kebanyakan dengan lengkap organisasi latihan dan terperinci. jelas dan berkesan. Semua organisai latihan jelas dan berkesan serta mudah difahami.

Sangat Lemah Kriteria


Pemberatan

Lemah 1

Sederhana 2

Baik 3

Cemerlang
Markah

4 10

Soalan: 2 Sistem pertandingan 25 pasukan. - Jadual pertandingan. - Rasional pemilihan sistem pertandingan.

2.5

Tiada jadual dan rasional diberikan.

Tidak dapat Dapat Dapat Dapat menghuraikan menghuraikan menghuraikan menghuraikan keseluruhan beberapa sistem sebahagian besar semua bahagian sistem pertandingan liga sistem sistem pertandingan dan kalah mati pertandingan liga pertandingan liga dan kalah dengan jelas. dan kalah mati liga dan kalah mati dengan dengan jelas. mati dengan Dapat jelas. jelas. menghasilkan Dapat beberapa menghasilkan Tidak dapat Dapat menghasilkan bahagian jadual sistem keseluruhan menghasilkan jadual sistem sistem pertandingan yang semua sistem keseluruhan pertandingan komprehensif. pertandingan pertandingan yang yang sangat Dapat menjelaskan dengan lengkap. komprehensif. komprehensif kebanyakan dan mudah rasional pemilihan Tidak dapat Dapat difahami. menjelaskan menjelaskan sistem keseluruhan beberapa rasional pertandingan yang Dapat rasional pemilihan sistem dipilih dengan menjelaskan pemilihan pertandingan jelas. semua rasional sistem yang dipilih pemilihan sistem pertandingan dengan jelas. pertandingan yang dipilih yang dipilih dengan jelas. dengan jelas.

Sangat Lemah Kriteria


Pemberatan

Lemah 1

Sederhana 2

Baik 3

Cemerlang
Markah

Soalan: 3 Menyediakan 10 slaid Powerpoint.

2.5

Tiada slaid Powerpoint.

Persembahan slaid Powerpoint kebanyakannya tidak jelas dan tidak menarik. Kandungan slaid berkenaan ceramah kebanyakannya tidak lengkap dan tidak jelas.

Beberapa Kebanyakan persembahan persembahan slaid slaid Powerpoint Powerpoint jelas jelas dan menarik. dan menarik. Beberapa Kebanyakan kandungan slaid kandungan slaid berkenaan berkenaan ceramah lengkap ceramah lengkap dan jelas. dan jelas.

Semua persembahan slaid Powerpoint sangat jelas dan menarik. Semua kandungan slaid berkenaan ceramah lengkap dan menarik. Persembahan slaid Powerpoint yang boleh dicontohi.
Total

10

40

**Markah wajaran akan ditukar kepada 25%.

PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Buat pencarian di internet berkaitan permainan yang berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Melakukan lawatan ke pusat kecemerlangan sukan di daerah anda bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. (jika perlu) Membincangkan dengan jurulatih sukan di sekolah/daerah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman kejurulatihan. Menggunakan gambar foto/gambarajah/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. (jika perlu)

2. 3. 4.

5.

PANDUAN TUTOR 1. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. (jika perlu) Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Sila cadangkan bukubuku rujukan mengikut bidang. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. (jika perlu) Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA.

2. 3.

4.

5.

6.

Anda mungkin juga menyukai