Anda di halaman 1dari 8

1

Isi rumah melakukan pilihan bertujuan untuk ______________________ . A memaksimumkan keuntungan C memaksimumkan penggunaan B memaksimumkan kepuasan D memaksimumkan kebajikan Apakah maksud kos lepas ? A Kos yang terpaksa dilepaskan B Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan C barang kedua terbaik yang harus dibeli D perkhidmatan yang terpilih Maklumat yang berikut berkaitan dengan suatu sumber ekonomi. Menyelaraskan sumber ekonomi Sanggup menanggung risiko Tanah

Apakah sumber ekonomi yang dimaksudkan? A Buruh C B Modal D Usahawan 4 Pasangan manakah yang benar? Sistem Ekonomi Sistem ekonomi perancangan pusat Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi islam Ciri-ciri Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh firma Harga ditentukan oleh mekanisme harga dan kerajaan Pengguna adalah raja kerana dapat menentukan jenis barang yang akan dikeluarkan Wujud persaingan yang sihat antara firma

A B C D

Firma membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi adalah bertujuan untuk _____________________________. A mengutamakan keselesaan C memaksimumkan perbelanjaan B memaksimumkan keuntungan D mengutamakan barang kehendak Manakah persamaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi campuran? A Kebajikan masyarakat tidak diabaikan B Keuntungan maksimum tanpa penindasan C Harga barang dan perkhidmatan ditentukan melalui mekanisme harga D Tiada campur tangan kerajaan dalam aktiviti ekonomi Antara berikut, yang manakah akan memberikan pendapatan dalam bentuk dividen? A Puan Soon menyimpan wang sebanyak RM10 000 di Public Finance Berhad B Encik Rahim membuat simpanan di Bank Islam Malaysia Berhad C Cik Hani membeli rumah di Damansara Utama D Encik Kamal menjalankan perniagaan secara usaha sama dengan rakannya

Maklumat berikut berkaitan dengan contoh pekerjaan dalam sektor ekonomi. Penyelia ladang Pegawai kredit Operator pengeluaran

Pilih sektor ekonomi yang benar bagi contoh pekerjaan tersebut. Sektor utama Sektor kedua Sektor ketiga A Operator pengeluaran Penyelia ladang Pegawai kredit B Penyelia kilang Pegawai kredit Operator pengeluaran C Penyelia ladang Operator pengeluaran Pegawai kredit D Operator pengeluaran Penyelia ladang Pegawai kredit 9 Jadual di bawah ini menunjukkan upah wang dan harga purata barang dari tahun 2006 hingga 2009. Tahun Upah Wang Harga Purata Barang (RM) (RM) 2006 2 400 60 2007 2 600 55 2008 2 800 58 2009 3 100 64 Pada tahun berapakah upah benar paling tinggi ? A 2006 C 2008 B 2007 D 2009 10 Manakah yang merupakan pelepasan cukai pendapatan perseorangan ? A Sewa kediaman C Premium insurans kereta B Caruman kepada KWSP D Faedah atas pinjaman Jadual di bawah ini menunjukkan pendapatan, perbelanjaan, dan potongan wajib Encik Farhan pada tahun 2009. Butiran Jumlah (RM) Pendapatan 40 600 Perbelanjaan 15 200 Potongan wajib 8 450 Berapakah tabungan Encik Farhan ? A RM6 750 B RM16 950 12 C RM25 400 D RM32 150

11

Berikut adalah rumus bagi pengiraan pendapatan individu. Pendapatan individu X = Pendapatan boleh guna Apakah jenis pendapatan X ? A Perubatan ibu bapa B Caruman Perkeso C Tabungan D Insurans

13

Seorang peniaga mempunyai modal sebanyak RM 1 juta dan bercadang untuk mengusahakan perniagaan kereta untuk pasaran tempatan. Apakah faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh peniaga tersebut? A Apakah yang hendak dikeluarkan B Untuk siapa dikeluarkan C Bagaimana hendak dikeluarkan D Kualiti barang yang hendak dikeluarkan Maklumat berikut berkaitan dengan satu sistem ekonomi. Semua faktor pengeluaran adalah hak milik kerajaan dan semua pekerja adalah kakitangan kerajaan yang menerima pendapatan yang tetap. Apakah sistem ekonomi tersebut ? A Sistem ekonomi kapitalis B Sistem ekonomi campuran C Sistem ekonomi perancangan pusat D Sistem ekonomi Islam

14

15

Apakah tujuan kerajaan membuat pilihan terhadap projek yang ingin dilaksanakan? A Untuk memaksimumkan keuntungan B Untuk memaksimumkan kebajikan rakyat C Untuk memaksimumkan kos pengeluaran D Untuk memaksimumkan kecekapan Antara berikut, yang manakah benar tentang barang awam dan barang percuma ? A B C D Barang Awam Penawaran terhad Perlu bayaran Mempunyai kos lepas Tidak perlu bayaran Barang Percuma Kos lepas sifar Penawaran terhad Dikeluarkan oleh kerajaan Mempunyai kos lepas

16

17

Faktor yang perlu dipertimbangkan oleh individu dalam memilih pekerjaan adalah seperti berikut, kecuali A minat dan cita-cita C upah wang B upah benar D pengaruh keluarga Encik Saleh menerima gaji RM3 000 sebulan. Kadar caruman kepada KWSP bagi pekerja ialah 11% manakala bagi majikan ialah 12%. Hitung jumlah caruman Encik Saleh dalam setahun. A RM300 C RM3 300 B RM330 D RM3 960 Antara berikut, yang manakah merupakan aktiviti pelaburan ? A Pembelian saham C Pembelian peti sejuk untuk kegunaan rumah B Pembelian polisi insurans D Pembesaran saiz kilang

18

19

20

Manakah yang menerangkan konsep permintaan dengan tepat ? A Kemampuan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna B Keinginan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna C Keinginan dan kemampuan membeli barang dan perkhidmatan D Kesanggupan dan keinginan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna Faktor-faktor yang berikut, manakah yang akan menyebabkan pergerakan titik disepanjang keluk permintaan yang sama ? A Teknologi pengeluaran telah meningkat B Harga barang itu telah meningkat C Pendapatan pengguna telah merosot D Pengguna semakin tidak menggemari barang itu Jadual di bawah menunjukkan permintaan terhadap suatu barang oleh seorang individu. Harga (RM/Unit) 15 20 Kuantiti yang diminta (Unit) 20 32

21

22

Barapakah nilai keanjalan harga permintaan bagi barang itu jika harganya meningkat daripada RM15 kepada RM20? A 1.2 C 1.8 B 1.4 D 2.0 23 Pernyataan yang berikut adalah mengenai permintaan yang tidak anjal, kecuali A nilai keanjalan kurang daripada satu B peratus kenaikan harga melebihi peratus kejatuhan kuantiti yang diminta C apabila harga naik, jumlah hasil akan bertambah dengan banyaknya. D keluk permintaannya lebih landai Manakah antara berikut berkaitan dengan keluaran sut ? A Tambah dalam jumlah kos apabila firma menambahkan keluaran B Tambah dalam jumlah keluaran akibat daripada tambahan penggunaan satu unit input berubah C Kuantiti barang yang dapat dikeluarkan oleh seunit input berubah D Jumlah unit barang yang dikeluarkanoleh sesebuah firma pada input tertentu Puan Zaleha memerlukan ubi kayu, garam, mesin penghiris dan pekerja untuk membuat kerepek ubi kayu. Apakah input tetap yang terlibat dalam proses tersebut ? A Mesin penghiris C Ubi kayu, garam dan pekerja B Pekerja dan mesin penghiris D Ubi kayu, pekerja dan mesin penghiris Antara berikut, yang manakah tidak mempengaruhi keanjalan harga penawaran ? A Tingkat pendapatan C Tingkat teknologi B Harga faktor pengeluaran D Tingkat harga barang dan perkhidmatan

24

25

26

27

Apakah harga kemeja RM50 sehelai, jumlah yang ditawarkan ialah 260 helai. Berapakah jumlah kemeja yang ditawarkan jika harga jatuh 10% dan nilai keanjalan harga penawaran kemeja itu ialah 1.5? A 39 unit C 400 unit B 221 unit D 450 unit Apakah faktor yang boleh dibiayai oleh pendapatan boleh guna ? I Membayar insurans kereta II Membayar cukai pendapatan III Membayar premium insurans nyawa IV Membayar balik pinjaman perumahan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

28

29

Pernyataan yang manakah benar bagi menerangkan konsep utiliti? I Utiliti boleh diukur II Utiliti tidak dapat dibandingkan III Setiap pengguna akan merasai tahap utiliti yang sama bagi sesuatu barang IV Matlamat utama pengguna adalah untuk mencapai utiliti yang maksimum A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

30

Apakah faktor yang menentukan jumlah barangan yang hendak dikeluarkan oleh pengeluar? I Tempoh masa pengeluaran II Tingkat harga pasaran III Tingkat kecekapan pengeluaran IV Tingkat pendapatan pengguna A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

31

Pernyataan yang manakah menerangkan konsep pengeluaran ? A Aktiviti pengeluaran melibatkan pengusaha dan buruh sahaja B Aktiviti yang melibatkan penciptaan utiliti C Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran barang sahaja D Aktiviti yang tidak melibatkan perubahan bentuk bahan mentah Manakah yang merupakan kepentingan menyediakan belanjawan peribadi ? A Untuk membuat pelaburan C Berbelanja berdasarkan pendapatan B Memperoleh keuntungan D Untuk mengutamakan barang kehendak

32

33

Pilih pernyataan yang benar tentang keanjalan penawaran. A Nilai pekali bagi penawaran tidak anjal adalah lebih daripada satu B Keanjalan harga penawaran adalah tindak balas orang ramai terhadap perubahan harga C Penawaran sesuatu barang itu dikatakan anjal jika peratus perubahan kuantiti kurang daripada perubahan harga D Peratus perubahan yang sama banyak dalam harga dan kuantiti adalah menunjukkan keanjalan penawaran harga sama dengan satu Apakah faktor yang mendorong peningkatan penawaran bagi telefom bimbit ? A Peningkatan citarasa C Kenaikan pendapatan individu B Peningkatan teknologi D Kenaikan upah buruh Manakah yang benar tentang sesebuah pasaran ? A Tempat di mana pembeli dapat membeli pelbagai barangan B Tempar di mana penjual berkumpul untuk menjual barangan C Tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk berurus niaga D Tempat di mana sesuatu barangan dipamerkan untuk dijual Pilih kaedah pasaran yang diadakan secara tidak langsung A Pasar C Kedai B Internet D Gedung Pernyataan yang manakah benar tentang pasaran barangan ? A Isi rumah membekalkan faktor pengeluaran melalui pasaran barangan B Ganjaran kepada faktor pengeluaran ditentukan oleh mekanisme harga C Isi rumah membelanjakan pendapatan faktor yang diperoleh di pasaran barangan D Isi rumah menerima upah, sewa, dan faedah daripada sektor firma di pasaran barangan Rajah berikut menunjukkan keluk keseimbangan pasaran buruh.

34

35

36

37

38

Apakah implikasi ke atas pasaran buruh jika tingkat upah berada pada RM50 ? I Lebihan permintaan buruh III Tingkat upah jatuh II Kadar pengangguran yang serius IV Kekurangan tenaga pekerja A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

39

Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara sektor isi rumah dan sektor firma dalam ekonomi dua sektor.

Aliran I adalah mewakili ____________________________ . A ganjaran faktor pengeluaran C penawaran faktor pengeluaran B permintaan faktor pengeluaran D perbelanjaan penggunaan faktor pengeluaran 40 Tentukan faktor utama yang mempengaruhi permintaan modal. A Kadar faedah C Jumlah pinjaman B Jumlah modal D Kos pengeluaran