Anda di halaman 1dari 30

ARHELAJ

Neki brbljivi brija zaudio se dok je prvi puta brijao makedonskog kralja Arhelaja to
mu ovaj nita ne govori.
!elianstvo" upitao je" ja brijem na razne naine. #ako $elite da vas obrijem%
& tiini odvrati Arhielaj.
AR'()'*
Jednom je prilikom Aristip molio sirakukog tiranina +ioniza da podari milost njegovom
prijatelju" ali uzalud. )ek kada je ,ilozo, pao silniku pred noge +ioniz je usliio njegove
molbe. *rijatelji su kasnije Aristipu prigovarali to se tako ponizio" a Aristip im je
odgovorio-
.to ja mogu ako +ioniz ima ui na nogama.
#ada je (imon" upravnik na dvoru tiranina +ioniza" s neprikrivenom oholo/u pokazivao
Aristipu krasne dvorane i podove od mozaika" Aristip se neoekivano zakalja i pljune
(iomonu u li0e-
.to ti misli% uzviknu (imon ozloje1eno.
(ve je bilo tako lijepo da nisam znao gdje bih pljunuo. ispriavao se Aristip.
AR'()2)EL
Aristotelu je poznanik priao da ima prijatelje koji iza njegovih le1a o njemu loe govore.
Aristotel je na to odgovorio-
Ako me klevetaju u mom odsustvu" nita me ne boli. & mom odsustvu mogu me i
izudarati.
A(3&R)EE
*eter As4urtee je napisao i dao u tisak svoj prvi roman. Ali" kupa0a romana nije bilo.
Neprekidno je razmiljao to da uradi kako bi prodao tiskane primjerke knjige. Najednom
mu sinu ideja dao je oglas u novine narednog sadr$aja- 5ilijuner" visok" elegantan"
obrazovan" glazbenik" rado bi se o$enio s gospo1i0om koja bi bila u svemu slina
junakinji romana 6Ljubav je pobjedila6 koji je napisao *eter As4urtee. Roman je ubrzo
rasprodan.
A&7&()
Jednom se rimski 0ar August veoma iznenadi kada je primjetio da mu je neki seljak
veoma nalik. & ali ga zapita da li je njegova majka esto zalazila u Rim. (eljak
odgovori-
2" ne. & Rim je esto zalazio moj ota0.
8A9#2N
:ran0uzi su poslali na dvor engleskog kralja Jakova ' veoma nespretnog poslanika"
ovjeka velika stasa koji se nije dr$ao pravila ponaanja. #ralj ozlovoljen upita :ran0isa
8a0kona to misli o novom poslaniku.
!eoma je velik i lijepo ugojen. izbjegnu 8a0kon odgovor.
Ne" ne" ne mislim tako; Ja vas upitah to mislite o njegovim duevnim sposobnostima%
!elianstvo" neki ljudi su kao ku/e viekatni0e kod kojih je najvii kat najloije
opremljen.
8AL<A9
8alza0 je uhvatio svog podvornika u la$i. (toga ga je ovako pouio-
La$ je najru$nija od svih mana. <apamti- svog bli$njega ne smijemo nikada slagati.
A zato onda" gospodine" izjavljujete uvijek" kada dolazi sudski izvritelj" da vas nema
kod ku/e." upita podvornik.
(udski izvritelji nisu nai bli$nji.
9AR&(2
9aruso se prehladio i nije mogao nastupiti. +irektor kazalita bio je sav izvan sebe" pa je
vikao-
.to da uradim% *a kako ste se mogli prehladiti%
)o su posljedi0e premijere" ree pjeva.
#akve posljedi0e%" zaudi se direktor.
)o je sasvim jednostavno- na pozorni0i su me zalili valovi oduevljenja" zatim sam pao
u vihor obo$avateljki i doao sav ugrijan ku/i" gdje me polio hladan tu kritike. )ko da se
ne prehladi u takvim uvjetima%
9H&R9H'LL
=instona 9hur0hilla molio je njegov mladi ro1ak da mu objasni to ustvari znai biti
diplomat. 9hur0hill se najprije duboko zamisli" a zatim ree-
+iplomat je ovjek koji svoje vrijeme troi na to da miri sporove kojih nikad ne bi bilo
da nije diplomata.
<a premijeru svoje drame (ho> je razaslao ve/i broj besplatnih ulazni0a poasnim
gostima. *ored ostalih poslao je i svom politikom protivniku 9hur0hillu dvije ulazni0e
prilo$ivi pismo ovakvog sadr$aja-
*otovani gospodine; .aljem vam dvije ulazni0e. Jedna za vas" a druga za bilo kojeg
vaeg prijatelja ako ga imate;
9hur0hill mu je odgovorio-
*otovani gospodine; !ra/am vam poslate ulazni0e i srdano zahvaljujem. Na
premijeru" na$alost ne mogu do/i" a do/i /u na reprizu ako je bude;
9'9ER2N
(vome zetu Lenturu" politikom neistomiljeniku" koji se volio kititi oru$jem jednom je
prilikom rekao-
A tko te privezao za ma%
+AR='N
?esto se dogodi da i najobinije pitanje nanese neprilike i najve/em znanstveniku. )o se
dogodilo i +ar>inu kada mu je njegova mala ne/akinja postavila pitanje u obliku
zagonetke-
.to ima maka" a nema nijedna druga $ivotinja%
+ar>in je dugo razmiljao i na kraju je ipak odustao. +jevoj0i kojoj je bilo veoma drago
to je dovela +ar>ina u takvu nepriku odgovori- 2h" dragi striku zar zaista ne zna to%
*a zna se mai/e;
+')R'9H
:ilmska glumi0a 5arlen +itri0h prisustvoval je jednom predavanju o inteligen0iji
mukara0a i $ena. *oslije predavanja predava se obratio 6najljepoj baki na svijetu6 i
upitao je ima li to dodati na temu. 5arlen mu je odgovorila-
5o$da je istina da su mukar0i inteligentniji od $ena" ali ja jo nisam vidjela $enu koja
bi trala za glupim mukar0em i samo se divila njegovim lijepim nogama.
+&5A(
Na zabavi kod jedne otmjene parike dame pristupi uobra$eni plemi/ +umasu i
bezobrazno ga upita-
2prostite" gospodine +umas" da li je istina da je va ota0 mulat%
'stina.
+akle" va je djed bio 0rna0.
+a.
' to je bio va pradjed%
5ajmun.
*lemi/ se pone grohotom smijati" ali mu +umas ozbiljno uzvrati-
+a" da kao to vidite" moje porijeklo se zavrava tamo gdje vae poinje.
E'N()E'N
#ada su se jednom zgodom sreli Albert Einstein i 9harlie 9haplin" poeli su razgovor o
slavi. & tom razgovoru Einstein je rekao 9haplinu-
!i ste popularni jer vas 0ijeli svijet razumje. A ja sam pak slavan zato to nitko ne
razumije ono to govorim.
:'L'* 5A#E+2N(#'
Na samom vrhu svoje vladavine" kada je pretendirao osvojiti 7rku" :ilip 5akedonski
poalje poruku (partna0ima-
Ako do1em u vau zemlju" sve /u pobiti i spaliti;
(partan0i su mu odgovorili-
Ako...
:RAN9E
?ekaju/i svoju puni0u :ran0e naredi svom sluzi-
Evo ti deset ,ranaka" idi na stani0u i doekaj moju puni0u.
A to ako ne do1e%
& tom sluaju dobi/e jo deset ,ranaka.
:RAN#L'N
8enjamin :ranklin bio je protiv toga da pravo glasa imaju samo poreski obvezni0i.
*ovodom toga jednom je rekao-
'mam lijepog magari/a za kojega pla/am porez" dakle imam pravo glasa. #ada mi
$ivotinja bude uginula" ne/u vie pla/ati" i prema tome ne/u vie biti glasa. A sada bih
zaista $elio znati tko je zapravo glasa- ja ili moj magara0%
:R'E+R'9H !EL'#'
Jednom je" u vrijeme mira s :ran0uzima" njemaki 0ar :riedri0h !eliki dodijelio orden
nekom svom kapetanu. 2n je zahvaljuju/i rekao-
!elianstvo" volio bih da sam to odlikovanje zaslu$io na bojnom polju.
+a" da" svakako odgovori 0ar ali zar mislite da bih zbog vas sada trebao zapoeti neki
novi rat%
7@)HE
*isa0 i pjesnik 7Athe sjedio je jedne veeri u gostioni0i i pio vino s vodom. #od
susjednog stola sjedilo je drutvo objesnih studenata koji su pili vino. Jedan od njih upita
7Athea-
<ato mijeate vino s vodom i time ga kvarite%
*jesnik im objasni-
(ama voda ini $iva bi/a nijemima. )o dokazuju ribe. (amo vino vodi u glupost. )o
dokazujete vi" mlada gospodo. A poto ne $elim biti ni jedno ni drugo" mijeam vino s
vodom.
'8(EN
#ada Henrik 'bsen jo nije bio toliko poznat u svijetu" primio je od izdavaa za ro1endan
na poklon lijep sat. <a nekoliko dana pisa0 se po$ali izdavau da mu sat ne ide. A izdava
ga upita-
A vi mislite da vae stvaru idu%
#AN)
#ada je 'mmanuel #ant bio u ve/ poodmaklim godinama" prijatelj ga je upitao zato se
nije o$enio. #ant odgovori-
!idi" to je ovako- u mladosti" kad mi je $ena bila potrebna" nisam je imao ime hraniti"
a sada kada bih je mogao hraniti nije mi vie potrebna.
#ada su #anta upitali koji od sluala0a najvie posje/uju njegova predavanja" on
odgovori-
5oji sluao0i su ve/inom studenti" mlade djevojke i o,i0iri. (tudneti dolaze jer znaju da
sam lan ispitne komisije" djevojke dolaze zbog studenata" a o,i0iri zbog djevojaka.
#29H
8akteriologa i lijenika Roberta #o0ha netko je htio u drutvu poniziti te ga upita-
+a li ste vi lijenik za stoku%
#o0h $ivahno odgovori-
+a" a to vas boli%
5A(ARB#
*olitiar dr Jaroslav (transki bio je pozvan u )opolianke kod predsjednika 5asarCka.
Njihov razgovor iznenada je zapeo i da bi gost prekinuo utnju koja mu se uinila
neprijatnom progovorio je-
#ako se velianstveno ovi hrastovi di$u prema nebu- kao da su tornjevi gotskih 0rkava.
&z to su stari ve/ vie stotina godina i tko zna to bi nam priali kad bi znali govoriti;%
Na taj pjesniki poriv 5asarCk je odgovorio-
Rekli bi- 5i nismo hrastovi" ve/ kestenovi" gospodine doktore.
5A)2.
5ato je volio postavljati svojim poznani0ima neobine zagonetke tako je jednom
prilikom u drutvu izrekao i ovu zagonetku-
& jednu rupu ulazi" na dvije izlazi i kada misli da si izaao tek se onda na1e unutra.
.to je to%
Nitko nije znao odogvor. )oan odgovor je- hlae.
5ato je vidio na uli0i jednu $enu kako tue svoje dijete po glavi. Revoltiran takvim
postupkom on joj pristupi i ree-
#ad ve/ mislite batinama da odgajate svoje dijete" onda ga bar ne tu0ite po glavi. )o
mo$e imati tetne posljedi0e;
!rlo va$no; ' mene su moji roditelji tako odgajali. odgovori $ena.
&vi1ate" dakle" da ja imam pravo; ree joj 5ato i ode prije nego to je zbunjena $ena
razumijela 5atoevu reeni0u.
5E.)R2!'D
'van 5etrovi/ objanjavao je na izlo$bi svome drutvu svoja izlo$ena djela. 'znenenada
se javi strogi uvar-
Ne smijete dirati izlo$ene predmete;
Na to kipar uzvrati-
+ragi prijatelju kada biste znali koliko puta sam se ve/ dotakao rukama ovih kipova;
!aa sre/a" gospodine" da to nisam opazio. uzvrati uvar koji nije znao s kim
razgovara.
5'9HELAN7EL2
)alijanski slikari Ra,aelo i 5i0helangelo nisu bili najbolji prijatelji. &z to stilovi $ivota
bili su im posve razliiti. +ok je Ra,aelo $ivio raskono kao kakav knez 5i0helangelo je
bio skroman. Jednom prilikom kada je Ra,aelo posjetio papu pratilo ga je pedeset slikara"
dok je 5i0helangelo u posjet" kao i uvijek" iao sasvim sam. <ato je 5i0helangelo
bo0nuo Ra,aela-
!i hodate s tolikom pratnjom kao neki vojskovo1a;
Na to je Ra,aelo odgovorio-
A vi uvijek idete sami kao neki krvnik.
52N)E(3&'E
(vojom knjigom +uh zakona 5ontes4uie je izazvao pravu revolu0iju duhova. Jednom se
prepirao s parlamentar0em iz 8ordeauEa zbog jedne ,ilozo,ske uzrei0e. *olitiar je po
svaku 0ijenu htio biti u pravu i na kraju /e-
Ako ne bude tono tako kao to ka$em dajem vam svoju glavu.
Na to /e 5ontes4uie-
*rimam je" maleni pokloni uvr/uju prijateljstvo.
52RE
)homas 5ore potekao je iz vrlo skromne obitelji" ali se svoga porijekla nikad nije stidio.
#ada ga jedan lord upita da li je njegov ota0 zaista bio samo trgova0 5ore odgovori
potvrdno. Lord se namrgodio-
<ato niste i vi postali trgova0%
5ore odgovori s osmijehom na li0u-
2prosite" a da li je va ota0 zaista bio dobro odgojeni d$entlmen%
Naravno. potvrdi lord.
*a zato i vi niste postali%
NA*2LE2N
Na maru na 'taliju Napoleon je imao za pomo/nika generala 2geroa koji je smatrao da
ne mora sluati zapovijedi nadre1enog. Napoleon je to neko vrijeme trpio" a kada je
previio mjeru Napoleon mu zaprijeti-
7ospodine; !i ste za glavu vilji od mene" ali ako ne bude izvravali moje zapovijedi ta
razlika /e uskoro nestati.
2(5AN *A.A
#ad je 2sman paa bio imenovan za sultanovog izaslanika u 8osni na putu se odmarao u
jednom kr/anskom preno/itu. &pitao je tada FGgodinjeg gostioniara koliko se
vladara sje/a u svom $ivotu. Na to je gostioniar odgovorio-
7ospodine toliko ih je bilo koliko je meni godina.
A koji je od njih bio najbolji%
Neka te 8og zadugo sauva" gospodine. Jednom su nam poslali iz (tambola pau koji je
me1utim umro jo prije nego to je stigao do nas. 2n je od svih bio najbolji.
*'9A((2
5odernistikog slikara *i0assa upitali su da li je priroda uistinu takva kakvom je on slika"
a slikar odvrati-
)o bi bilo strano.
'* sauvana
- ,
- H ,
0anelane *oruka HI JK. Jun IGGF" GL-KM-NO
Moderator
Svedok stvaranja
istorije
<odijak
*ol
*oruke NGMKI
<astava
=indo>s P*
2pera L.IO
*'RRAN+EL2
+ramatiar i prozni pisa0 Luigi *irrandelo doao je odvjetniku da
mu sastavi tu$bu za razvod braka.
#akvi su vai razlozi%" upita ga odvjetnik.
2$enjen sam;" uzvrati *irrandelo
*2+ERE!(#'
& drutvu sa starim prijateljem poljski pijanist Qi kasnije prvi
predsjednik RepublikeR *oderevski evo0irao je svoja sje/anja. &
jednom trenu *oderevski je podrugljivo rekao-
*etnaest godina mi je treblo da se uvjerim kako nemam dara za
glazbu.
A to si onda uradio%" pitao ga je znana0.
Nita. 8ilo je ve/ prekasno" u me1uvremenu sam postao slavan.
*&99'N'
#ada je kompozitor *u00ini bio jo mlad" on ondese milanskom
izdavau Ri00ardiju svoju najnoviju kompozi0iju" mole/i ga da je
objavi. Ri00ardi uze rukopis" brzo ga pogleda i vrati-
Sao mi je" ali vau kompozi0iju" ne mogu objaviti" mada je dosta
dobra.
#ako to% $alosno upita autor.
!idite" mladi prijatelju" vau pjesmu ne/e pjevati nijedna $ena
jer poinje rijeima- #ad bijah jo mlada.
R2(('N'
Rossinijev uenik molio je uitelja za doputenje da mu odsvira
dvije melodije koje je sam komponirao. Nakon to je uenik
odsvirao prvu kompozi0iju Rossini s osmijehom ree-
+ruga mi se vie svi1a.
5ladi skladatelj koji je Rossiniju odsvirao svoju novu
kompozi0iju htio je saznati kako se Rossiniju svi1a njegovo djelo.
Rossini ree-
+ivno. (ilniji ste od 8oga. 2n je stvorio svijet iz kaosa" a vi ste
stvorili kaos.
(A'N)'LER
:ran0uski general (aint'ler" veliki Napoleonov prijatelj" dr$ao je
neposredno pred izbor Napoleona za do$ivotnog konzula pred
svojim vojni0ima ovaj govor-
*rijatelji; Narod a to ste vi mora odluiti da li Napoleona
treba proglasiti za do$ivotnog konzula. (lobodno mo$ete izraziti
svoju volju. Nikako ne/u utje0ati na vas" samo neto bih vam rado
rekao- oni" koji ne budu glasali za 8onaparteu" bi/e javno
streljani. Sivjela sloboda;
(HA#E(*EARE
(hakespearea upozorie da je jednu s0enu doslov0e preuzeo iz
drame nepoznatog poetnika. (hakespeare na to odgovori-
'stina je to" ali ta s0ena je kao mlada djevojka koju sam spasio iz
loeg drutva i premjestio je u bolje.
(HA=
(ha>" koji je bio mrav" i pisa0 7ilbert 9hesterton" koji je bio
neobino debeo ovjek" svakom prilikom su izazivali jedan
drugoga. Jednog dana ree debeli 9hesterton mravom (ha>u-
#ad god ovjek pogleda vas pomislio bi da u ovoj zemlji vlada
glad; A kad ovjek pogleda vas" pomislio bi da ste za to krivi vi;
uzvrati (ha>.
Jednom prilikom u drutvu upitae (ha>u Qzbog njegovog
netipinog miljenja o brakuR-
!jerujete li da je svatko tko se o$eni u petak itavog $ivota
nesretan%
Naravno da vjerujem. A zato bi petak bio iznimka%
5lada knji$evni0a ispitivala je 8ernarda (ha>a kakve su anse
mlade $ene za udaju pa /e-
No" to ka$ete kakve su moje anse%
+raga moja" na to bolje da ne mislite. umiruje je (ha>.
A zato da ne% htjela je znati mlada dama.
<ato to vas smatram suvie inteligentom da bi se zadovoljili
mu$em koji bi bio toliko glup da vas uzme...
5lada" lijepa glumi0a pisala je (ha>u pismo u kojem je izrazila
$elju da s njim ima dijete koje bi po njenom miljenju bilo
izvanredno jer bi naslijedilo njenu ljepotu i pievu duhovitost.
(ha> je me1utim vrati u stvarnost jednom jedinom reeni0om-
A to ako dijete bude glupo kao vi" a lijepo kao ja%
Jednom je drutvo temperamento raspravljalo o tome kako u
'ndiji s mrtvim mu$em sahranjuju i njegovu $enu. 5lada $ena /e
na to (ha>u-
<ar to nije strano%
Naravno" jadni mu$; potvrdi (ha>.
(ha> je jednom prilikom prisustvovao premijeri svoga djela.
*ublika je burno pljeskala" a jedan gospodin je uporno zvi$dao.
#ada se oduevljenje publike stialo" (ha> se okrene u prav0u
odakle se ulo zvi$danje i ree-
7ospodine s vaom o0jenom svoga rada potpuno se sla$em. Ali
to mo$emo raditi nas dvoji0a protiv itave publike.
(ha> povjeri mladom novinaru nekoliko podataka o svom
budu/em djelu. <atim mu ree-
+a vam ispriam i sadr$aj komedije koju sam upravo napisao.
+obro. ree novinar.
*rvi in. 5u$ pita- 6+a li me voli%6 Sena odgovori- 62bo$avam
te.6. +rugi in. 5u$ pita- 6+a li me voli%6 Sena odgovori-
62bo$avam te.6. )re/i in. 5u$ pita- 6+a li me voli%6 Sena
odgovori- 62bo$avam te.6. <avjesa.
+ivno; Ali oprostite gdje je tu zaplet% upita novinar.
<aplet% <aplet je u tome to u sva tri ina glumi ista $ena dok je
u svakom inu drugi mu$.
5ladi 6neotkriveni6 pisa0 poslao je (ha>u svoje novo djelo da
izrazi svoje miljenje. (ha> odgovori-
!ae djelo sadr$i mnogo lijepoga i mnogo novoga. Ali ono to
je novo nije lijepo" a to je lijepo nije novo.
5ladi gluma0 molio je (ha>a da mu napie preporuku i (ha> mu
na svoj nain iza1e u susret-
Najtoplje preporuujem glum0a gospodina R. 'gra Hamleta"
9ezara" (haClo0ka" brid$ i bilijar. 8ilijar igra najbolje.
(ha>u do1e jedan mladi/ i poe mu nadugo i nairoko
objanjavati da je ostavio studij medi0ine jer se $eli posvetiti
knji$evnom radu i time koristiti ovjeanstvu.
<ato nije potrebno da postanete knji$evnik.
<ato%
!i ste poslali zaslu$ni za ovjeanstvo ve/ time to ste se odrekli
studija medi0ine.
(ha> nikako nije mogao podnijeti uobra$enu aristokra0iju. #ada
je jednom primi pozivu kojem je pored ostalog pisalo-
Lord 9. bi/e kod ku/e u utorak izme1u etiri i est sati" (ha> ga
je vratio dopisavi 7eorge 8ernard (ha> tako1er.
(2#RA)
#ada su (okrata upitali koja $ivotinja najlju/e ujeda on odgovori-
2d divljih klevetnik" od pripitomljenih ulizi0a.
(RE5A9
*isa0 (tevan (rema0 bio je u drutvu u kojem se poveo razgovor i
o porezu. Neko vrijeme je sluao razgovor" a zatim se i on ukljui-
5islim da bi od svih poreza najunosniji bio onaj na $ensku
ljepotu.
#ako to%
Jer bi ga svaka $ena s oduevljenjem pla/ala.
(=':)
2dvjetnik upita Johnatana (>i,ta tko bi dobio parni0u kad bi se
parniili sve/enik i vrag. *isa0 bez zadrke odgovori-
8ez sumnje vrag jer ima sve odvjetnike na svojoj strani.
)ER5'()2#LE(
Atenski politiar )ermistokles jednom prilikom u ali ree da
njegov mali sin vlada 7rkom. Njegovi zau1eni prijatelji
zatra$ili su od njega da to objasni. ' )emistokles ree-
(asvim jednostavno- Atenjanin vladaju 7rkom" ja Atenjanima"
moja $ena zapovijeda meni" a moj sin mojoj $eni.
)')2
<a posjeta *o$arev0u JLML. )ito je razgledao i novootvorenu
samoposlugu. Na odlasku radni0i su mu uruili dar. 2n je to
komentirao-
Ali nisam kod vas nita kupio" ovako /u vas samo otetiti.
<atim se okrenuo svojoj supruzi-
Jovanka" kupi ti bar malo luka;
Rudo" II. prosin0a JLKJ. na dan osnivanja *rve proleterske
brigade. *okret. 8or0i naga1aju kamo idu. #raj kolone prolazi
)ito-
#ako ste drugovi #ragujevani% &morni%
Nikad nismo bili umorni odgovara komandir.
#uda idemo" dru$e )ito usudi se pitati netko iz stroja.
& rat. *itajte svog komadanta uzvrati )ito.
Ne/e da ka$e zbog konspira0ije odvrate mu bor0i.
E" ako on ne/e da ka$e" ni ja ne mogu ree )ito.
& prostorije (aveza metala0a u <agrebu JLIF. uao je jednoga
dana $andar s nalogom za hapenje i otro upitao-
Je li ovdje Josip 8roz%
8roz koji je ba tog dana navratio u (avez" odmah se snaao i
tobo$e zau1eno rekao $andaru-
*a zar ne vidite da ga nema;
*oslije zavretka +rugog zasjedanja A!N2Ja upita !i0e 8uljan
)ita-
+okle /e trajati rat" dru$e marale%
+o kraja odgovori )ito.
!2L)A'RE
!oltaire je neko vrijeme proveo na dvoru pruskog kralja
:ridri0ha. Jednom je s kraljem krenu na rijeku na veslanje. #ada
su stupili u ama0 !oltaire primjeti da u ama0 ulazi voda i naglo
skoi na obalu. #ralj" koji je ostao u am0u" s osmijehom ree-
<ar se toliko bojite smrti%
Naravno da se bojim" na svijetu je mnogo kraljeva" ali je samo
jedan !oltaire.
=A(H'N7)2N
*rvi predsjednik (jedinjenih +r$ava 7eorge =ashington slovio je
kao ovjek koji nije imao smisla za humor. Javno se naalio samo
jednom i to za vrijeme rasprave u amerikom #ongresu kada je
predlagano da redovna vojska broji samo tri tisu/e vojnika. Na to
je =ashington odreagirao ovim rijeima-
& redu" ali samo pod uvjetom da u zakon u1e i odredba po kojoj
u nau dr$avu mo$e u/i dvije tisu/e neprijatelja.
='L+E
2s0ar =ilde odlui prisustvovati premijernoj kazalinoj predstavi
jednog usputnog poznanika. & njegovoj lo$i sjedio je i autor
drame. =ilde ni poslije prvog ni poslije drugog ina ne izusti ni
rijei. <atim se autor ohrabri i upita ga kako mu se dopada
predstava. =ilde zamiljeno ree-
!ani mora da pada strana kia.
<ato%
Jer nitko ne odazi s predstave.
<AJ9
Jedna zagrebaka dama dovela je svoga sina skladatelju 'vanu
<aj0u i ponosno mu ree-
5ajstore" moj sin ima veliki dar za glazbu. 2sim toga ima
,rizuru kao 8eethoven. 5olim vas" posluajte kako svira na
klaviru;
<aj0 pogleda mladi/a koji je imao zaista veliku i bujnu kosu i
zamoli ga da za klavirom poka$e to zna. #ada mladi/ zavri
ushi/ena majka upita skladatelja to da uradi sa sinom. <aj0
ravnoduno odgovori-
+ajte ga oiati;
'* sauvana
- ,

-
H ,7eneralT#amikaza *oruka HN JM. Jun IGGF" GJ-KO-MK
(vakodnevni prolaznik
<ovite me 8oziji vetar ali na
japanskom...
<odijak
*ol
*oruke NFJ
<astava
=indo>s P*
5ozilla :ire,oE I.G.G.JK
(onCEri0sson kFGGi
lool
'* sauvana

0rave *oruka HK JF. Jun IGGF" JK-NU-GG
<vezda u usponu
'* sauvana
&* )HE 'R2N(;
&* )HE 'R2N(;
<odijak
*ol
*oruke IIKJ
<astava
=indo>s P*
2pera L.MG
(onCEri0sson >FFG
i

kolton *oruka HM JL. Jun IGGF" IJ-GU-NI
(vakodnevni prolaznik
<odijak
*ol
*oruke IIF
=indo>s P*
'nternet EEplorer
O.G
Na dvoru pruskog kralja :ridriha '' bio je dirigent Joze,
#van0" koji je" izmedju
ostalog" bio poznat i po tome sto ga nita ne mo$e iznervirati. +a
bi se uverio u to" kralj
je pred poetak nekog kon0erta uzeo note i krupnim slovima
napisao- 6#van0 je jedan
magara06 a zatim se i potpisao da bi se znalo ko je to uradio.
+irigent je doao na svoje
mesto" uzeo note" proitao poruku a zatim mirno poeo sa
predstavom. #ralj ga je prekinuo
i upitao-
Jeste li proitali ta tu pie %
Jesam ;
*a" jeste li se uvredili %
Ne ;
E pa onda pred svima proitajte ;
& redu !ae !elianstvo. +akle" na papiru je ispisano-
#van0 je jedan magara0"
:ridrih +rugi ;6
'* sauvana

pro,esor haos *oruka HO IL. Jun IGGF" JL-JM-IJ
*o0etnik *osle svakog leta piloti avioprevoznika 3antas ostave
belesku
<odijak
*ol
*oruke JG
=indo>s P*
5ozilla :ire,oE
I.G.G.JK
mehani0arima sa opisom problema" a pred slede0i let
mehani0ari ostave
odgovor sta su uradili. 'na0e" 3antas je jedina svetska avio
kompanija
kojoj nikada nije pao avion.
<ahtev- Leva guma skoro treba da se zameni.
'zvestaj- Leva guma skoro zamenjena.
<ahtev- Nesto se otka0ilo u kabini.
'zvestaj- Nesto smo zaka0ili u kabini.
<ahtev- Autopilot sam gubi visinu za po IGG stopa u minuti.
'zvestaj- Nismo uspeli da ponovimo problem na zemlji.
<ahtev- )ragovi 0urenja na levom stajnom trapu.
'zvestaj- )ragovi obrisani.
<ahtev- <vuk iz +5E instrumenta glasan da ne poverujes.
'zvestaj- <vuk iz +5E podesen na nivo u koji mozes da
poverujes.
<ahtev- ':: instrument neoperativan.
'zvestaj- ':: instrument je uvek neoperativan kad je
isklju0en.
<ahtev- (umnjamo na pukotinu u staklu vetrobrana.
'zvestaj- (umnjamo da ste u pravu.
<ahtev- Nema motora broj N
'zvestaj- !izuelnim pregledom letili0e pronadjen motor na
levom krilu.
<ahtev- Avion smesno reaguje na komande.
'zvestaj- Avion upozoren da se uozbilji.
<ahtev- 9udan zvuk iz instrument table" kao da neki patuljak
udara 0eki0em.
'zvestaj- *atuljku oduzet 0eki0.
'* sauvana
znas ko te pozdravio%%;;

8elgrade *oruka HU JM. Jul IGGF" GN-KN-GU
Supervizor foruma
Svedok stvaranja istorije
Li,e iz simple" make
0hoi0es and donVt look ba0k
<odijak
*ol
*oruke KLJNN
<astava
=indo>s !ista
5ozilla :ire,oE
I.G.G.JM
H)9 )attoo
8ilo je verovatno ve0" ali nije naodmet
korisnici call service-a crnogorskog moneta
dobar dan. . . 'ma li m. . . !. . . . 8roj za davanje%
o- koji imate tele,on%
k- ovaj novi simens snp s kamerom; ; ;
. . . !e/ I dana ne mogu da aljem poruke" raskrite mi taj
prevoz;
da vas pitam nesto- dolaze mi neke poruke talasaste"a na
ekranu se ne vidi koverat;
. . . Jeli vam ovo opala mreza% ;
mo$ete li mi re/i kako da dobijem melodiju $ena zmija
taka mid%
. . . Htio sam da zakaim ovaj internet za svoj tele,on. QgprsR
koji je broj za prislukavanje poruka%
. . . Neto mi nije u redu sa ovim tele,onom- vrti mu se ona
spua za mms. . . osje/a da /e da mu dodje" ali ne mo$e;
k- koji je broj vatrogasne%
o- LN
k- ali tamo mi se niko ne javlja. . . +obro" ako se ne jave
zva/u vas opet;
mo$ete li kako blokirati da na moj broj sti$u ove sirotinjske
poruke% Qservis 6pozovi me6R
. . . #oga god da pozovem izvinjava mi se maina;
Qgovorna poruka6izvinite" vezu nije mogu/e uspostaviti6 R
jesu li vam ovo nove karti0e za 1e0u" kaW one kod
promonta% QkosmosR
ja imam jedan problem- kad mi se pojavi ti0avi0a na tele,on"
onda mogu da me dobijuX a kad mi je ka0uber" ja ne mogu da
zovem;
IO. GJ. IGGK. &pdate
alo; . . . Jeli to govorna posta%
moze li jedno direktno uklju0enje vau0era u program%
. . . +a mi uklju0ite roming" ali pravi" a ne polovni samo sa
srbijom;
dajte mi broj d. . . 5. . . . . . . "on ima ,urgalni tele,on.
Q6,urgalni6Y ruralniR
mene zanima da li vi prodajete ili izdajete melodije za
erikson%
mozete li da dodjete u kresevo% . . . *okvario se jedan
tele,on;
Qmiles kod tuziR
k- dajte mi broj s. . . . *. . . .
o- gdje zivi%
k- evo ovodje" druga vrata desno od mojih.
o- koji grad" gospodine%
k- 0hus koji grad% ; . . . Ada ovodje iznad garaze;
kako 0u da dobijem svoje ime na ekranu% . . . Ja stalno
saljem poruku slika nokiaspisak" ali ga u tome spisku nema;
. . . 5ozete li mi sto pomo0i oko ovoga simensa" e ovamo
kod nas ne znaju ni na sat" a kamo li na mobilni tele,on;
. . . (limila sam jednu govornu oporuku" ali mi je ova vasa
sekretari0a ne privata" nego odba0huje" i govori da utisnem
pozeljni broj; . . . Jeli to trinestrines%
zasto ne0e erikson da mi upije vau0er% % %
paralisa mi se gornji dio tastarure;
. . . 5eni treba jedna pomo0" ali ne u vezi tele,ona nego
televizora . . . *okvario mi se" pa ako mozete da mi prevedete
IN re0eni0e sa engleskog. . . %
k- dajte mi broj m. . . . . N. . . . . " on je prodavao pse lesije
ovdje u her0eg novom" a ja sam imala psa lesija" pa mi je
0rkao. . . .
o- nema prijavljen broj na to ime.
k- nema% ; . . . A da ne znate vi gdje ima pasa lesija na
prodaju u her0eg novom%
. . . Ja bi da vam predam jedan oglas- dobar" miran" posten. .
. *ezioner iz pljevalja. . . )razi zenu od NMKG godina;
nemam ja papire sa pin i puk brojevima. . . 8a0ila mi ih je
majka kad je spremala ku0u;
dobar dan"htjela sam da vam se pozalim na jedan problem
misteriozne prirode- stalno me neko zove sa zatamnjenog
broja" i to u vrijeme kad ja uklju0im radio" posebno uve0e u
kasne sate. . .
na ekranu mi pise vinter pink; Qenter pinR
za 0hem je ovaj gerspe% . . . Jeli to da mosh da obavljas
slike na tele,on% . . . Ja imam ovaj simens mali"0rnobijeli"
moze li on to da privati% QgprsZmms JR
. . . *oslo mi je eniz sliku ,amilije sa bazena u detroit" ali mi
nete
. . . *ise mi da pogledam na monet" a dje je to% . . . 'mate li vi
podesavanje slika sa amerikom% QgprsZmms IR
ne radi mi slanje slika na tele,on. . . <vao sam " i objasnili
ste mi" i slao sam ja poruku m razmak pms" ali ne moze;
QgprsZmms NR
. . . +a mi uklju0ite internetovanje; QgprsZmms KR
jeli ovi brojevi za nagradnu igru treba da se pazu. . . 5islim"
ovi zagrebljeni brojevi. . . % Qmonetnagradna igra JR
ja se nadam da 0u dobiti nesto" jer po 0ijeli dan okre0em
JJG JJG; Qmonetnagradna igra IR
k- jeli svi vau0eri u0estvuju za izvla0enje auta%
o- ne"automobil je glavna premija u izvla0enju u0estvuju
samo vau0eri od IG evra.
o- aaaa" od IGe. . . +a" da . . . A moze li od M% Qmonet
nagradna igra NR
. . . #oja je to televizija pin% . . . 5i to nemamo" a zivimo u
drzavu srbiju" blizu 0rne gore; Qpoziv iz tutinaR Qmonet
nagradna igra KR
znate li da mi kazete koja je to televizija in% . . . Jeli to
rozajska ili srbijanska televizija% Qpoziv iz rozajaR Qmonet
nagradna igra MR
eeeeeeee. . . (vaka vam 0ast zbog ovih nagrada" i ,ala vi;
!ala ako dobijem tu limuzinu" sve vas vodim na kuvano vino
i prshutu; ; ; Qmonetnagradna igra OR
ove grebatore nagradjujete"a nas nista; % Qpostpejd
korisnik"6grebatoriYkorisni0i pripejdaRQmonetnagradna igra
UR
. . . A ovi sto su na ra0un mogu da kupe za male pare nokije
koje su ina0e preskupe" a nama na dopunu omer od jaja0a
0hus nagradna igra; . . . A sto nije obrnuto% ; Qpripejd
korisnikR
GI. GF. IGGN. &pdate
gprs is in the air
bai mi peteura; Qkorisnik traCi da mu operater doda M eura
na raunR
alo; +ajte mi broj monta ovoga sto montira tele,one;
. . . #ad zovem sa ovog broja" kaze mi da mogu da zovem
samo kooperatera;
navukla mi se streli0a na aparat; (ta da radim% ;
. . . !idim neke zvjezdi0e. . . )reba li i njih uku0ati% Qrano
jutroR
zaboravio sam ve0i deo moje karti0e ku0i na kosovu;
Qkarti0u sa pin[puk kodovimaR
ja sam korisnik vase pripejd varijante na uku0avanje
grebali0a;
mozete li ovo novo da se uklju0i na moj tele,on erikson
penzionerski%
Qgprs JR
mozete li mi uklju0iti ovaj ge er pe er es%
Qgprs IR
. . . Evo bas sad gledam na televizoru ovu vasu reklamu sa
ovom zgodnom konobari0om;
Qgprs NR
a sto nema gprs za rozaje% % % (to smo mi to gori no
beran0i% % %
Qgprs KR
. . . A koje imate sliki0e za msm%
Q mms R
k- mene zanima nesto za ovaj ruming. . .
o- re0ite" sta vas zanima%
k- pa zanima me kako to i sta%
Qprepaid roam. JR
vidim na inu ovu reklamu za roming" ali nemam ton. . . *a
ako mozete da mi je prepri0ate%
Qprepaid roam. IR
k- vala vam je ovaj roming strasan; (amo mi skuda sa
ra0una;
o- gdje se vi nalazite%
k- u pljevljima;
Qprepaid roam. NR
k- kakva vam je ovo zaj. . . . (a ovim kodovima% % %
o- to vam je samo jos jedna mogu0nost da provjerite stanje na
ra0unu.
k- a" vi se ne0ete gasiti% E" pa dobro;
GU. GK. IGGN. &pdate
evo videh sad na televizor ovaj popus\ 6MG]6 od sr0a
sre0etu6" pa da mi ga razjasnite;
dajte mi broj vaeg sportskog in,orma0ionog kanala. Qmo
ball JKKJR
koji je broj normalnih in,orma0ija% QLFFR
. . . Amid$in sin me zv\o sa es\trojke QGONR" a ja sad ne
mogu da ga dobijem;
o- koji imate aparat%
k- simson;
. . . Ja bih da imam ovu dual karti0u" jer imam simens isti
kao na reklami;
. . . 5ene bi interesovalo da mi objasnite za ovu vasu dubl
karti0u.
ne mogu da zovem dansku; Javlja mi se - 6provjerite servis
imperatora; 6
k- mogu li da prijavim kvar tele,ona kod vas%
o- izvolite%
k- ne vidim nista na ekranu. . . 5islim da mi je neko poslao
virus na tele,onu;
ja bih da imam na displeju milovu sliku. . . <nate" ja sad
imam njegosa" ali mi je on nekako . . . (taromodan;
GJ. GK. IGGN. &pdate
koliko osoba mora da bidne stara" da bi bila na rauni0i
moneta%
dali ste mi broj za odblokiranje tele,ona" ali mi ga nije
odblokirao. . . 'mate li nesto savremenije% %
. . . 'zvinjavam se" poto sam u slabom signalnom polju"
mo$ete li da mi dopunite vauer%
. . . )reba mi broj t^^^/ duan ili sajka. . . 2n je suprug" a
ona je supruga;
dajte mi broj kika r^^^/" radi u malu potu kod velike
pja0e;
mogu li da uidjem pola eura u minusu%
k- blokirao sam tele,on;
o- kako ste ga blokirali%
k- pomo/u igranja;
. . . 'mate li kakvu sliku da ju turim na ekran% . . . Ja sam
imala neku" pa sam prkala neto po tele,onu" i sad mi ju
nema. Nekako mi nije lepo bez slike. . . A imate li oi%
mo$ete li mi re/i koliko ima stanovnika na planeti zemlji%
k- imam dual karti0u" i neto mi nije u redu sa pripejdom.
o- koji vam je broj pripejda%
k- ne znam" jedva sam zapamtila i ovaj postpejd;
ovaj tele,on mi neto nije u redu. . . Ne tipka mu ,ino
tastatura;
do jutros do I" N sata me maltretirao neki pa/enik psihiki;
ja sam medjunarodni vojnik" i zovem iz gusinja; 5olim vas
da mi po slu$benom postupku oslobodite ovu liniju" da mogu
da zovem voljenu osobu;
na tele,on mi se pojavila tele,onska pera;
_ Poslednja izmena: 15. Jul 2008, 03:43:24 od Belgrade `
'* sauvana
Od kada su fenicani izmislili novac pitanje
zahvalnosti je za mene reseno
9all me old ,ashioned but ' need to have seE >ith a girl at
least three times be,ore 'Vll even 0onsider having dinner >ith
her.

(ilvanus *oruka HF JM. Jul IGGF" JK-JK-IG
Veteran foruma
*oznata li0nost
abcb dbe dfbg
hicb dbe djfbi.
<odijak
klmjn
opbqjh klmjn hc rjshft ubvjnb cb wb xpjej j ehfjh wb yt zb
itsh libxpt{t|t. ubvjn wb yt xpjejh chd}b ~fbcih j ijv}b el
ijyt hgtnbh. bzhmbpbi j l}" klmjn yt dpth fhghcbib
hbihjnb j ptsbh el-
"" iby ubvjn d hihe tfjshe gpbche" fjmj ib eb}hphw tptyjib.
rjv}b itnt lpbcj}j zb etit.VV
uhdft jztdihw ptetib" klmjn yt libxpt{ti j h}jvbh yt
fhghcbil hbihjnl cb el dt xhz~bfj-
"" ib gtfb gpbcb zbjd}b cbyt ubvjnl dt}j}tdsj jzpbz.VV
*ol
*oruke NUOI
<astava
=indo>s
P*
'nternet
EEplorer
O.G
hyc hp
tcihe xpjfjshe yt tiwftdshw cpqbijsb QJFONJLKMR lxj}bh
spb hp ''-
"" bv}h dl ehyj xpj~hcj }bsh ebfj %VV
fbij cpqbijs ib }t ptmj jz dptgpit xhdlct zb vbexb|b lzt
shebc ftcb j xptcbct wb dhe dldtcl db ehfghe cb wb j hi xptcb
cbt" dt chs shebc ftcb it ch{t ch spbb. rbyzbc" sbcb chdxt l
spbtt plst" ib{t dt dbdje ebfh xbpmt. obcb hyc cbct hcwhhp-
"" bcb bcb jcj}t zbv}h dl xpj~hcj bvtw tfjmbid}b }bsh
ebftij.VV
thijcb
uptc dfbil gj}sl shc otpehxjfb QKFG. whcjit xpt pjd}bR
gphymbih ybmj utpdjybij ~}tchvt cb dt ibplwbyl j cb zbxfbvt
ebfhgphyit xbp}bit j dbhxv}jvt je xh slpjpl-
"" eb ibd }hfjsh cb nt hc ibvj~ d}ptfb xh}beit}j dlit.VV
cwhhpjh je yt thijcb-
"" oje ght" ghpjnteh dt l ~fbchjij;VV
rbxhfthi
abcb yt hdhyjh hdsl" rbxhfthi yt ejdfjh cb yt hd}bpjh dhy
j j cb yt xhd}bh xpj whdxhcbp phxtX zb}h yt ibptcjh cb dt
jzpbct iht shfbyit ib shyjeb yt ib ytcihy d}pbij gjh l}jdil}
|twh fjs" b ib cplwhy d}pbij ht ptmj-
"" hqt" itgh yt }hyt" b hb zteb yt ehyb ;VV
rtshfjsh }j~ shfbyij yt xhdfbh l ptiglpw zbytcih d
chsleti}jeb jzbdfbijsb shyj dl }ptgbfj cb db ldjeb
xptwhbpbyl h ejpl. ldj dl itshfjsh cbib sbdijyt pb}jfj
rbxhfthil shfbyit" bfj l jzet|tihe hgfjsl. rb d}pbij wct yt
pbijyt gjh |twh fjs" dbcb dl d}bybft ptmj-
""t{b dl }hyb" b gjm yt ehy ;VV
bps oti
jctvj cb jdxptc wphgb pbcijj xhcjql zjc" oti j~ lxj}b-
"" }b }h pbcj}t %VV
"" wpb{lyteh wphgt zjcheVV " hcwhhpjvt pbcijj.
"" jdfje cb yt }h dljvbi xhdbh. ij shyj dl lil}pb itnt jzbnj"
b hij shyj dl ibxhl itebyl ibetpl cb l{l;VV
ujsbdh
& svom kubistikom periodu *ikaso je za$eleo da uje miljenje
slavnog vajara Rodena. <amolio je svoje prijatelje pesnike 5aksa
Sakoba i 7ijoma Apolinera da ga odvedu Rodenu da bi mu pokazao
svoje prvo kubistiko delo.
5aestro obrati mu se *ikaso kad su stigli u njegov atelje nadam
se da vam se ovo platno dopada. Nisam ga jo potpisao jer $elim
najpre da ujem vae miljenje.
Roden uze sliku" razgleda je sa svih strana" okrete se *ikasu i ree-
.to se mene tie" mladi/u" smatram da bi trebalo da je potpiete. Ako
ni zbog ega drugog" onda bar da bi ljudi znali kako da je okae.
.ezdeset studenata slikarske akademije iz Ni0e $eleli su da vide
izlo$bu *ikasovih slika prire1enu JLOU. godine u *arizu. +a bi
sakupili nova0 za put" studenti su organizovali prodajnu izlo$bu svojih
slika. 5e1utim" nisu svi sakupili ni toliko da bi stigli do *ariza" a
kamoli za boravak u njemu i povratak u Ni0u. *ikaso je nekako
saznao za ovaj sluaj i poslao je studentima jedan svoj 0rte$ uz kratku
poruku- 6*okuajte s ovim6. <a 0rte$ se odmah naao kupa0 i svih OG
studenata proveli su tri dana u *arizu.
hf}tp
!olter" veliki ,ran0uski pisa0 i najotriji jezik P!''' veka" $iveo je
jedno vreme na dvoru pruskog kralja :ridriha '.
:ridrih je smatrao sebe velikim vojskovo1om mada na bojnom polju
nikad nije stekao slavu. <bog toga je odluio da se ogleda na
knji$evnom polju. :ridrihovi dvorani bez prestanka su Qi bez mereR
hvalili ,ilozo,sko soinjenije svog gospodara. (luaju/i te razgovore"
!olter se nije uzdr$ao" a da ne ka$e-
#raljeva knjiga slina je njegovom mau.
#ako je to tano reeno; stali su da se oduevljavaju laskav0i. !i"
svakako" her !olter" $elite tim svojim pore1enjima da ka$ete da je
knjiga njegovog velianstva tako otra i blistava kao njegov ma%
A" ne. odgovori !olter ve/ da je isto toliko dugaka i tanka.
:rine grka kurtizana Q'! st. p.n.e.R
?uvena grka kurtizana :rine toliko se bila obogatila da je pored
zlatnog <eusovog kipa veli0ine oveka dala ponovo podignuti i zidove
)ebe na kojima je naredila da se napie-
6:rine je podigla to je Aleksandar razruio6. #ad su je zapitali zato
je to uinila" odgovorila je-
<ato" neka svet vidi kako je :rine s u$itkom i lake sagradila ono to
je Aleksandar s gnevom i teko poruio.
jxjhi pjsbib
Rimskog vojskovo1u i pobednika nad #artaginjanima *ublija
#ornelija" zvanog (0ipion A,riki" optu$i tribun Nevio da je poinio
neko zlo. &mesto da se brani pred su0ima" vojskovo1a re0e-
' vi biste hteli da sudite onome zbog ijih pobeda nad neprijateljima
Rima danas imate vlast da sudite itavom svetu%
A ti (0ipione doba0i mu Nevio hteo bi zbog svoje slu$be
domovini u ratu tu istu domovinu u miru sramotiti
#ad je *ublije #ornelije konano pobedio najratobornije pleme
Numantija0a u .paniji" neki beguna0 ree-
A ja sam mislio da su Rimljani jo uvek ov0e.
+a nadoda drugi ov0e su iste" samo je pastir drugi.
Al,ons !'" #astiljski QJGNGJJGLR
*okazae ministri kralju A,onsu !' #astiljskom dve liste na jednoj
su bila imena neophodne posluge" a na drugoj imena onih koje treba
otpustiti. Ali kralj ne htede otpustiti nikoga to ree-
2ne potrebne trebam jaX oni nepotrebni trebaju mene.
tzbp
9ezarove sudije su htele da kazne neke Rimljane jer su javno
kritikovali neke njegove odluke. No 9ezar naredi da se gradani
oslobode" rekavi-
2ni me potuju jer me smatraju dostojnim da ujem istinu.
8a0on" :ran0is engleski ,ilozo, QJMOJJOIOR
#ad su engleskog ,ilozo,a :. 8a0ona upitali" kada je najbolje o$eniti
se" odgovorio je-
(vako doba je dobro" jer kad si mlad" $ena ti je ljubavni0a" kad si
sredovean" ona ti je drugari0a" a kad si star" ona ti je negovatelji0a.
9ristiane milanska vojvotkinja QP!' vekR
Engleski kralj Henrik !'''" poto je naredio da se pogubi njegova $ena
Ana 8oleCn" zaprosio je ruku milanske vojvotkinje 9ristiane"
ne/akinje 0ara #arla *etoga" koja je upravo ostala udovi0a.
!ojvotkinja nije imala nikakve namere da sklopi brak s tako
beskrupuloznim tiraninom" te odgovori njegovom emisaru-
#a$ite vaem kralju da" na $alost" imam samo jednu glavu koja mi je
vrlo potrebna. (toga odbijam ponudu.
byphi
Neka je starija $ena u 8Cronovom prisustvu govorila kako je jedan
mladi pesnik bio u nju zaljubljen-
7ospo1o" ali je to mo$da bio neki 7rk%
Ne se/am se vie" a zato to pitate% upita dama.
Ako je 7rk" onda je to sigurno bio slavni Homer.
8riand" Aristide ,ran0uski knji$evnik QJFOIJLNIR
<nameniti ,ran0uski parlamentara0 A. 8riand slovio je kao ovek
vesele naravi i humoristikog duha. Jednog dana posetio je neku
izlo$bu slika" na kojoj mu pa$nju privue eksponat koji je prikazivao
dve $ene u zagrljaju.
Ekselen0ijo" ovo je alegorijaX predstavlja *ravdu kako grli 5ir
objasni autor.
Ah" razumem odgovori 8riand grle se jadni0e jer se vrlo retko
susre/u.
8u0s" *earl ameri0ka spisatelji0a QJFLIJLUNR
Liga za odbranu $enskih prava u Ameri0i ponudila je knji$evni0i *earl
8u0k polo$aj poasne predsedni0e" tvrde/i da se ukljuivanjem $ena u
aktivnu politiku poboljavaju uslovi $ivota na zemlji.
Nisam ba sigurna u to odgovorila je *earl 8u0k. Ako su
mukar0i od ovog sveta napravili toliko zbrku" njih su ipak rodile
$ene; *rema tome" svako ima svoj deo odgovornosti.
jstfbi{tfh
abcb yt jstfbi{tfh zbpvjh kbjcb" hctpjij el yt xptgbjh-
"" rhd yt xpttfjsj" jdxbct kbjc xpbj ihdh|b.VV
jstfbi{tfh dt xhxth ib dstfl" plshe yt zb~b}jh" hibsh lzwptc"
sbetit xpbvjit j shgbybwj hgpb{jbh ihd" jdxlv}bylnj xpj}he
jz vbst xpbvjil. icb yt lxj}bh ettil sbsh el dt dbcb dj{b
ihd kbjch
ttib yt dxpteih hcwhhpjh- "" r ; VV
rjshfb ubvjn
...tcihe yt xptcdtcijs fbct rjshfb ubvjn jvbh l xhdt}l
zb}hpl" b lxpbijs sbzitit ld}biht dt qbfj-
"" hdxhcjit xptcdtcijmt" hct }bbijb xphsjv|bb" zjc yt
ibxlsbh...VV
ubvjn- "" ub v}h dt }h it xhxpbj %VV
xpbijs- ""rteb xbpb.VV
ubvjn- "" hdxhcjit ejijd}pt" l ihj glt} cb dt litdt j sptcj}
zb xhxpbsl sbzitij~ zbhcb. h sbh v}h jcj}t" gbv ijv}b it
bb.VV
jijd}bp xphdt}t j pstij~ ctfb- "" hdxhcjit xptcdtcijmt"
bqijyt dl vshft" l shyjeb dt bdxj}bb hefbcjib" hc sbzitij~
ld}bihb l shyjeb dl phgjybvj.VV
ubvjn zbp}j wfbhe" hcetpj ejijd}pb j ptmt-
"" oj dj whdxhcjit ejijd}pt efbc" xb }ptgb cb pbzletv cb yt
xptmb ~bjib hc shvlt. vshfl jvt it ihqteh cb dt
pb}jeh" b l ~bxdl ehqt j cb gjcit ;VV
'* sauvana
tmj t}hw hbib td}jmijsb-
n mnn,
, x .

=hite7oa *oruka HL IK. Jul IGGF" JL-MU-IO
Moderator
Krajnje beznadezan
Odlichno!
'zgledas mi kao
lutki0a iz )rsta XR
<odijak
*ol
*oruke JILLF
<astava
=indo>s P*
5ozilla
:ire,oE N.G.J
5otorola !N
------------------
JLGM.godine (veu0iliste u 8ernu odbilo je prihvatiti doktorsku
diserta0iju o0enivshi je 6nevaznom i neobi0nom.6
5ladi student ,izike koji je napisao tu diserta0iju bio je Albert
Einstein.
dolazi student ko Ajnstajna i kaze
7ospodine" pitanja su ista kao na proslogodinjem ispitu.
Jesu" kaze Ajnstajn" ali su odgovori druga0hiji.
------------------
Ray Charles- Ja sam slep" al uvek se moze na0i i nesretniji od mene
mogao sam biti 0rn
Balzak je rekao- (amo0a je predivna" jedino trebas imati nekoga da
ti to kaze.
------------------
Alfred Hichkok
:ransoa )ri,o je re0imo M dana po nekih O sati intervijuisao
Hi0koka" da bi to na kraju preto0io u knjigu. *rvi dan su on i tonski
snimatelj pokisli i dosli na interviju mokri. Hi0 je kasnije
apgrejsovao pri0u i slozio je da su upali u bazen i da su na interviju
dosli u kostimu ,ran0uske sobari0e i poli0aj0a" jer je to bila jedina
ode0a koju su nasli na setu.
Na jednoj ve0eri je pored svojih prijatelja pozvao i dvoje novih
ljudi" jednu plemkinju i nekog mladog pis0a. Na svojim partijima
Hi0kok bi uvek priredio neko iznenadjenje i gosti su samo 0ekali
kada 0e se ono desiti. Jedan od prijatelja je nemogavsi da izdrzi
ustao" uperio prstom u plemkinju koja je jela i izderao se- !i ste
samo jedan trik" sedaju0i je doba0io i momku- nemojte misliti da i
vas nisam provalio. 5ozete da zamislite s0ene posle objasnjavanja.
1edan od trikova koje nikada nije uspeo da izvede je bilo da
unajmi zenu koja bi glumela njegovu rodjaku alkoholicarku.
On bi je za vreme zurke tukao i terao u cosak, a kada bi
pokazao da mu je zao dao bi joj malo viskija.
Ideju je na kraju objasnio kao suvise ekstremnu.
------------------
*ar komada" 0isto da se zna da su se Hitler i Goebels odli0no zezali
u pauzama pokolja-
Hitler je otkazao govor na nekom mitingu i zamenjivao ga je
7ebels" alV su ulazni0e po nekoj 0udnoj direktivi bile spustene sa OG
,eninga na IM. #ada je 7ebels dosao u 8erlin i pitao Hitlera o
0emu se radilo ovaj mu je odgovorio- 9isto da ne zaboravis da ne
vredis ni upola koliko ja vredim.
Jednom su iz zezanja napravili lazni primerak jednih dnevnih
novina i jednom visokom 0inovniku 6dodelili6 7eteovu nagradu.
*ozvali su ga u kabinet i 0estitali mu" zamolivsi ga da izadje na
balkon jer ga 0eka trg pun odusevljene mase koja bi ga pozdravila.
2vaj se jos pravio da je znao da je dobitnik nagrade" ali kada je
izasao na balkon zatekao je samo praznu uli0u.
Jedan 7ebelsov saradnik je izjavio da mu najbolje ideje dolaze za
vreme kupanja. vj naravno nije promasio zi0er i odgovorio- 2nda
bi de,initivno morali 0es0e da se kupate.
Na hapsenje vidovnjaka i ostalih vraceva Gebels je izjavio:
Cudno da niko nije predvideo da ce biti uhapseni.
' jedna 0uena izjava bC 7oebbels- =e shall go do>n in historC as
the greatest statesmen" or as the greatest 0riminals.
------------------
#ad je osvojio medalju na 2limpijskim igrama VOG. #asijus #lej se
vratio u #entaki i pokusao da udje u neki restoran. #onobar ga
zaustavi i kaze 6Ne sluzimo 0rn0e;;;;;6
Na to 0e majstor- 6*a ja ni ne jedem 0rn0e6.
' posto ga nisu pustili" 0ovek se s pravom izbeda0io i hitnuo zlato u
reku.
------------------
Volter na samrti. +ovode mu svestenika da ga ispovedi poslednji
put i ovaj ga pita da li se odri0e satane. !olter dugo 0uti. (vestenik
ga sad pita zbog 0ega ne odgovara. !ilter mrmlja nesto kao-6
5islim da ovo nije vreme za stvaranje novih neprijatelja6.
------------------
Nikola Pasic se razboleo. Nije dolazio u (kupstinu.
& (kupstini je dat predlog da mu se posalje telegram podrske.
2dluka je donesena a *asi0u je stigao ovakav telegram-
"Srecno ozdravljenje predsedniku Skupstine Nikoli Pasicu, zele
narodni poslanici sa 96 glasova "za" i 45 "protiv".
------------------
Anonimni novinar- +a li !am smeta shto vas zovu dva mladeza" tri
padeza%
Bogoljub Karic- *a shta" tri od pet nije tako loshe.
------------------
Dante Alighieri
*ria se da je +ante imao neverovatno dobro pam/enje.
Jednoga dana sreo je oveka koji ga upita- #oje je najbolje jelo%
Jedno jaje odgovori pesnik.
7odinu dana kasnije isti prolaznik sretne +antea i upita ga- (a
ime%
(a solju odgovori spremno +ante.
------------------
Mark Tven
Jednom je bio pozvan na ruak kod jedne porodi0e koja je mnogo
dr$ala do ,orme. #ad je prineo usnama prvu kaiku supe i srknuo"
opekao je usta i jezik i ispustio i sadr$aj iz usta i kaiku u tanjir.
(vi prisutni za stolom pogledali su se zgranuto" ali )>ain se nije
zbunio-
!idite" sad imate priliku da utvrdite kakva je razlika izme1u
inteligentnog oveka i budale. 8udala bi progutala ovu kaiku vrele
supe i ne bi nita rekla
Jednom je sluajno u jednoj radnji oborio vazu. !idevi to"
trgova0 odmah zatra$i pola dolara kao odtetu za razbijenu vazu.
#ako nije imao sitno da vrati )>ainu ostatak od jednog dolara"
ponudi mu- 5o$ete uzeti jo jednu vazu;
2" hvala" radije /u jo jednu razbiti ree )>ain i udari vazom o
pod.
Neko je jednom zamolio )>aina da de,inie gri$u savesti.
!eliki pisa0 je umesto odgovora ispriao ovu anegdotu- #ada
sam bio mali" priao sam jednoga dana koli0ima nekog piljara i"
iskoristivi priliku
dok je taj razgovarao s muterijom" ukrao sam mu jednu kruku.
2dmah sam pobegao i sakrio se u jedan grm.
?im sam zagrizao kruku" osetio sam gri$u savesti. !ratio sam se
piljarovim koli0ima" stavio sam ukradenu kruku na njeno mesto i
uzeo drugu zreliju;
------------------
Tin Ujevic
?uvena anegdota vezana je za )ina &jevi/a poznatog po
nekonven0ionom ponaanju. 5o$da sebi ne bi nikada kupio novo
odelo da ga konobari hotela 65oskva6 jednog dana zbog
neurednosti nisu izba0ili iz restorana rekavi mu- 6&pristoji se" pa
do1i.6 &jevi1 je kupio belu koulju i ,rak" ali sakrivene u torbi"
poneo je i svoje stare stvari. &ao je u hotel lepo odeven i naruio
odmah pet litara kuvane rakije. & toaletu se presvukao i ponovo se
pojavio u uobiajenom izdanju sa ,rakom koji je potopio u erpu sa
rakijom" a zaprepa/enom kelneru poruio- 6E" a sad prodaj ovaj
,rak" pa naplati pi/e6.
------------------
Tamerlan
!eliki kan )amerlan Q)imur Lenk" JNNOJKGMR naruio je od
slikara da mu izradi portret.
*oto je vladar imao samo jedno oko" zapretio je slikaru da /e mu
skinuti glavu ako se bude videla ta njegova mana.
8ore/i se da izbegne tu nesre/u" umetnik se doseti i na0rta svog
okrutnog gospodara kao bor0a koji lukom ga1a neprijatelja i pri
tom" razume se" za$muri na jedno oko.
------------------
Silvije Kranjcevic je bio poznat kao veliki laskava0 i ljubitelj zena i
to u toj meri da su ga ve0 i zene provo0irale da se naljuti ili kaze
nesto neprikladno. Na jednom prijemu jedna od takvih dama" ina0e
prili0no ruznjikava" po0ela je da ga provo0ira da joj udeli neki
6kompliment6... i dobila odgovor "Znate gospodjo, sve zene ovog
sveta su andjeli pali sa neba... Vi ste, doduse, imali tu nesrecu
da padnete bas na nos ali to ne znaci da niste andjeo."