Anda di halaman 1dari 51

APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PJM AISHAH HADI NOR AZIE KOTENG 4PISMP RBT2

DEFINISI ASAS TEORI KECERDASAN PELBAGAI (TKP)

Dalam konteks TKP, Howard Garner mendefinisikan kecerdasan adalah


An intelligent is the ability to solve problems or to create products that are valued within one or more cultural setting . (Frames of Mind, 1983,

Linda Campbell, Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi kecerdasan pelbagai (Howard Gardner) sebagai
(a)

Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar

(b) Kebolehan menjana masalah baru untuk


diselesaikan

(c) Kebolehan untuk membuat sesuatu atau


menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya

Elaine

Winter pula menggunakan asas TKP dalam konteks gaya atau cara pembelajaran dengan memberikan tumpuan kepada indera bermain seperti bermain dengan kata, bermain dengan soalan dan perkaitan, bermain dengan gambar, bermain dengan muzik, bermain dengan pergerakan, bermain dengan kegiatan sosial, dan bermain sendirian.

8 JENIS KECERDASAN PELBAGAI Verbal-Linguistik


Naturalis Logik-Matematik

+
1
Intrapersonal

8 7

2
KECERDAS AN PELBAGAI

Visual-Ruang

Interpersonal

6 5

4
Kinestetik

Muzik

APAKAH LAPAN KECERDASAN


PELBAGAI

KECERDASAN VERBAL-LINGUISTIK

Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan termasuklah kebolehan mengingat maklumat , menyakini orang lain serta bercakap tentang bahasa itu sendiri.

KECERDASAN LOGIK MATEMATIK

Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah, termasuklah memahami kelompok nombor asas, prinsip sebab-akibat serta kebolehan menjangka

KECERDASAN VISUAL- RUANG Kebolehan mengesan dan mengambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik

KECERDASAN KINESTETIK

Kebolehan menggunaakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan menyelesaikan masalah, termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan.

KECERDASAN MUZIK Kebolehan mengesan irama dan lagu, termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta berbeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah.

KECERDASAN INTERPERSONAL
Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat, serta hasrat orang lain. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek.

KECERDASAN INTRAPERSONAL

Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan kehendak, termasuklah memahami bagaimana seseorang itu sama atau berbeza dengan orang lain. Kecerdasan ini juga dapat membantu individu menanangani perasaan, beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri.

KECERDASAN NATURALIS

Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuhtumbuhan, galian dan binatang, termasuk rumput dan batu-batuan, serta pelbagai flora dan fauna. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan.

MENGAPAKAH TEORI KECERDASAN PELBAGAI PERLU DIAPLIKASIKAN DALAM P &P

1. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Keperluan Murid

Kemahiran berfikir-TKP dipandukan dengan tahap pemikiran Bloom.

Perancangan reflektif (kemahiran Intrapersonal)-menghasilkan pelajar sepanjang hayat.


Kemahiran menyelesaikan masalah-bukan sekadar pencapaian tinggi dalam ujian setara.

2. Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan
Murid bermotivasi untuk belajar Guru perlu memperlbagaikan strategi P&P kerana tidak semua murid boleh belajar dengan cara yang sama.

3. Meningkatkan Kecerdasan Pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas Murid mengetahui bagaimana mengenal pasti minat mereka dan bagaimana mereka belajar dengan berkesan.

4. Meningkatkan harga diri, kreativiti melalui P&P yang menyeronokkan


Meningkatkan

skor pencapaian . Harga diri dan moral murid meningkat. Masalah disiplin dan gangguan kelas berkurang. Murid bermasalah belajar dapat meningkatkan tahap pencapaian mereka

5. Meningkatkan profesionalise guru dan mengalakkan motivasi dan penyelidikan baru dalam P&P
Menghasilkan

guru yang mempunyai tanggungjawab dan akauntabiliti sepenuhnya dalam proses P&P Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam

6. Mempelbagaikan cara penilaian


Penilaian

lebih adil kerana mengambil kira ke lapan-lapan cara kecerdasan (intelligence fair) dan tidak hanya tertumpu kepada dua kecerdasan sahaja. Guru mengetahui kekuatan dan kelemahan murid , dengan itu guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PERINGKAT I : PADANAN
Kesedaran bahawa perlunya memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan murid

Mengenal Pasti Kekuatan Individu dalam Kecerdasan Pelbagai

MENGENAL PASTI KEKUATAN INDIVIDU DALAM KECERDASAN PELBAGAI

Guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid.

Memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah.

Murid yang lebih cenderung dalam sesuatu kecerdasan mempunyai kegemaran tertentu

Guru boleh mengambil kesempatan dan melakukan aktiviti khas yang berpadanan dengan kecerdasan murid seperti yang ditunjukkan dalam jadual kecerdasan pelbagai . Maka kefahaman kecerdasan pelbagai akan memberi kesedaran betapa pentingnyaseorang guru mempraktikkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai.

MENGENAL KEKUATAN MURID


1. Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar

Contohnya, murid yang tidak gemar mengikuti pelajaran tetapi lebih cenderung kepada kecerdasan kepada
kecerdasan verbal-linguistik, diperhatikan lebih gemar bercakap Murid yang visual-ruang lebih gemar menconteng atau berangan-angan. Muird yang kinestatik lebih gemar bergerak dan tidak sabar duduk setempat.

2. Aktiviti yang digemari oleh murid pada masa lapang

Contohnya murid yang cenderung dalam verballinguistik lebih gemar membaca, yang visual-ruang suka melukis, yang kinestatik suka aktivti pergerakan dan yang naturalis suka memelihara haiwan atau menanam.

3. Laporan prestasi murid


Prestasi tinggi murid dalam beberapa mata pelajaran seperti

sains dan matematik boleh menunjukkan kekuatan dalam


kecerdasan logik-matematik,

4. Profil kecerdasan Murid


Melalui maklumat diatas boleh dikumpulkan untuk membina profil murid dalam kelas. Rekod ini membantu guru memperluaskan lagi kecerdasan murid.

PERINGKAT II : PERCUBAAN

Peringkat II : PERCUBAAN Perancangan dan percubaan pelbagai stratregi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TKP Mencuba beberapa aktivi tertentu dan pengajaran dan pembelajaran berasaskan Teori Kecerdasan Pelbagai perancanga n persekitara n proses penilaian

Visual Ruang Aktiviti peta minda atau garis masa

Naturalis

Aktiviti yang melibatkan alam semulajadi


Intraperson al Refleksi, pandangan, perasaan atau pengalaman murid

Muzik
Aktiviti nyanyian dan saranan muzik

Mencuba aktiviti dalam kecerdesan yang belum pernah dicuba.

Kinestetik Aktiviti lakonan atau permainan

Interperson al Aktiviti temubual atau kerja kumpulan

PERANCANG AN Guru mula memikirkan bagaimana TKP boleh diaplikasikan ke dalam P&P seharian

PERSEKITAR AN Guru memikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekali keadaan di dalam bilik darjah.

PENILAIAN Guru boleh menggunakan cara yangberbeza mengendalaikan panilain dengan cara yang dicadangkan dalam TKP

PROSES

Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum

Beberapa soala boleh digunakan sebagai panduan dalam rancangan pelajaran. Soalan berdasarkan guru prihatin terhadap perluasan strategi pengajaran dan pengajaran yang digunakan.

SOALAN YANG BOLEH MEMBANTU SEMASA MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN

LOGIK MATEMATIK MUZIK


Bagaimana saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis?

Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi?

VISUAL-RUANG

Bagaiamanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar, visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusunan grafik.

KINESTETIK

Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti hand-on?

INTERPERSONAL

INTRAPERSONAL

Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasan kendiri?

Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan?

NATURALIS

Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi?

VERBAL-LINGUISTIK

Bagaiamanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan, bacaan dan penulisa?

Mengubahsuai fizikal bilik darjah sesuai dengan persekitaran dengan kecerdasan pelbagai murid. Fokus terhadap: Stesen kecerdasan Perhiasan bilik darjah Lawatan luar Sumber bilik darjah

PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG BERASASKAN TKP

Gunakan sumber yang sedia ada

Perbelanjaan tidak perlu tinggi atau banyak

Berkongsi guru dalam bilik darjah

Guru tidak perlu menyediakan semua bahan bersendirian

Benarkan murid menghasilkan bahan yang diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran

STESEN KECERDASAN
Sudut di dalam bilik darjah di mana setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tersebut seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen naturalis

CONTOH: Stesen tumpuan intrapersonal Sudut yang jauh daripada gangguan Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca, menulis, dairi, berfikir dan berefleksi sendiri.

Sudut boleh diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang

PERHIASAN BILIK DARJAH


Dinding yang kosong tidak memberi makna kepada murid

CONTOH:

Kecerdasan logik-matematik Gantungkan model bentuk atau formula di sekeliling bilik darjah Lekatkan contoh wang syiling dan kertas serta nama negeri/negara dan nilainya Lukis dan letakkan muka jam besar yang tangannya boleh digerakkan

Hias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan. Contohnya, murid yang cenderung kepada verbal-linguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal.

LAWATAN LUAR

Membawa murid keluar dari bilik darjah amatlah memberangsangk an

Ibu bapa boleh memainkan peranan yang besar dalam menggalakkan lawatan ke tempat kerja mereka.

Di luar, murid dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai sendiri.

CONTOH:
1) Lawatan naturalis Membawa murid ke nurseri untuk mengenal pasti jenis tumbuhan. Murid bertemu bual bersama pekerja di nurseri tersebut untuk mendapat maklumat tentang proses yang terlibat dalam penjagaan tumbuhan. 2) Lawatan muzik Membawa murid mendengar orkestra filharmonik dan mengadakan sesi perkongsian bersama orkestra Membawa murid ke studio rakaman dan melihat bagaimana rancangan radio atau cakera padat dirakamkan.

Sumber bilik darjah

Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkan dengan kecerdasan pelbagai murid bagi meningkatkan minat belajar murid

CONTOH :
krayon Gunting Kalendar Permainan catur

Visualruang

kinestetik Jam randik Kit binaan

interpersonal biografi Kad main peranan Permaianan papan (board games) bola Carta hari jadi Alat tangan

PROSES
Terdapat lima model yang dicadangkan mengikut kesesuaian murid SISIPAN JARINGAN JALINAN PERKONGSIAN KESEPADUAN

Menggunakan TKP Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung Setiap kecerdasan digunakan dalm pengajaran tematik Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan

V/L KMD

Haiwan

Namakan
KBKK Kinestetik

L/M

Verballinguistik Visual-ruang Logikmatematik

Kinestetik

HAIWAN
Muzik

Naturalis Interpersonal Intrapersonal

Muzik BM Muzik SAINS Muzik MAT Muzik GEOG

MP K K K K K

MP

MP

MP

GEOGRAFI

Intra V/R Naturalis

BAHASA INGGERIS

PENILAIAN

Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP

BERMAKNA mempunyai nilai kepada murid BERKONTEKS berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan mereka

BERPADAN DENGAN KECERDASAN MURID membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian

PENILAIAN
MEMBENARKAN PERKEMBANGAN KESEMUA KECERDASAN melibatkan kreativiti, perbincangan, penyelesaian masalah, demonstrasi, refleksi dan penyampaian

DIGABUNGJALINKA N DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan MENCERMINKAN KEPAKARAN MURID DALAM SESUATU KEMAHIRAN perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas murid itu sendiri

PENILAIAN
Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya

JENIS PENILAIAN
Projek dan produk Persembahan, penyampaian dan demonstrasi

Rakaman video, kaset dan penggambaran

Laporan, folio, portfolio dan pameran

Penyelesaian masalah dan eksperimen

Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan

Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari jawapan

SEKIAN

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai