Anda di halaman 1dari 14

Bab 2: Kemahiran Mendengar

BAB 2: KEMAHIRAN MENDENGAR

Pada akhir bab ini, pelajar-pelajar akan dapat: Mendefinisi maksud pendengaran Menerangkan kepentingan pendengaran Membezakan antara peringkat-peringkat kemahiran mendengar.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Pengenalan Definisi Mendengar Keperluan Mendengar Kepentingan Mendengar dengan Aktif 2.6 Peringkat Kemahiran Mendengar

Bab 1: Pengenalan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Bab 2: Kemahiran Mendengar Bab 3: Kaedah Mengajar Kemahiran Mendengar Bab 4: Aktiviti Pengajaran Kemahiran Mendengar Bab 5: Dokumen Standard Kurikulum Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur

RINGKASAN RUJUKAN

Bab 6: Dokumen Standard Prestasi Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur Bab 7: Kemahiran Bertutur Bab 8: Kaedah Mengajar Kemahiran Bertutur Bab 9: Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur

Bab 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur

2.1 PENGENALAN

Seseorang itu dikatakan dapat mendengar dengan baik apabila dia dapat mengecam, mengenal, mengamati serta mendiskriminasikan bunyi-bunyi bahasa dari sekeliling mereka. Kemahiran mendengar dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran seseorang itu terhadap kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. Secara ringkasnya, seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh:n Lihat Rajah 2.1 Mendiskriminasikan bunyi-bunyi bukan bahasa

Mendiskriminasikan bunyi-bunyi bahasa Memahami perkataan, konsep dan kemahiran Memahami ayat dan elemen linguistik bahasa yang lain

Mendengar secara kritikal Mengikut arahan

Memahami urutan atau sekuan

Mengingat kembali Menentukan idea utama / terpenting

Membuat interen dan keseluruhan atau kesimpulan Rajah 2.1 : Ciri-ciri Kemahiran Mendengar

Bab 2: Kemahiran Mendengar

2.2 Definisi

Mengikut Chuah (1987) terdapat perbezaan yang besar antara proses mendegnar dan dengar. Manakala oleh penerangan Barker (1971) pula boleh dirumuskan sebagai mendengar adalah suatu proses yang aktif dan dengar adalah satu proses yang pasif.

Pendengaran yang aktif merangkumi proses mendengar dengan tujuan untuk memahami, mengingati, menilai dan mengkritik. Mengikut Chuah (1987) dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif, iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. Mendengar secara aktif bukan sahaja tertumpu kepada penggunaan telinga, tetapi kepada kesemua pancaindera, terutama penglihatan, iaitu menerusi komunikasi tidak verbal.

Dari segi kaunseling, mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati isitu mendengar dengan menjiwai apa yang didengar oleh sebab dari sini timbul celik akal. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan mencapai tahap nirwana kendiri, yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran.

Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ telinga bersamping dengan saraf pendengaran di otak. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul.

Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri.

Proses mendengar berkait secara terus dengan proses berfikir. Berfikir dalam konteks ini melibatkan penggunaan proses mental dalam melakukan inference, mengagakkan hasil, generalisasi, organisasi dan dalam membuat rumusan.

Bab 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur

2.3 Mendengar

Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting yang dilakukan di peringkat kanakkanak dan dewasa. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran pendengaran. Hasil daripada kajian itu, beliau merumuskan, dalam keadaan manusia itu sedar, 45% digunakan untuk mendengar, 30% bercakap, 16% membaca dan 9% menulis. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Guru-guru turut menyatakan bahawa proses mendengar merupakan proses yang paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti. Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya secara kuliah dan pensyarah tidak memberi banyak peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan. Keadaan ini mengambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika kuliah diberikan. Anderson et al. (1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. Barker (1971 : I) menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antara 50% - 100%. Mendengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak-kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. Lundsteen (1979) telah mendefinisikan mendengar sebagai satu proses minda yang memberi makna kepada bahasa pertuturan.

Berdasarkan definisi mendengar ini, Jalongo (1992) menyatakan bahawa kemahiran lisan melibatkan tiga perkara penting, iaitu; i. Pendengaran (Hearing) iaitu proses fisiologikal yang merangkumi ketajaman pendengaran atau keupayaan mendengar, dan persepsi pendengaran iaitu keupayaan untuk membezakan bunyi-bunyi, mengadun bunyi-bunyi, dan menyimpan urutan bunyi dalam ingatan,

ii.

Mendengar (Listening) - merupakan bentuk tingkah laku persepsi iaitu memberi tumpuan, menjadi peka, dan memilih petunjuk-petunjuk isyarat (cues) daripada persekitaran.

Bab 2: Kemahiran Mendengar

iii.

Auding - iaitu tingkah laku pemahaman yang bermula daripada pendengaran dan mendengar. Auding termasuklah memperoleh makna daripada apa yang diudengar, menghubungkan bunyi sesuatu yang sudah diketahui, menyusun, membayangkan, dan menghargai apa yang didengar.

1. Nyatakan definisi mendengar menurut Jalongo lisan.

berkaitan kemahiran

2. Jelaskan bagaimana proses mendengar boleh menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti.

2.4 Keperluan Mendengar

Dalam komunikasi lisan, kedua-dua kemahiran iaitu mendengar dan bertutur adalah terlibat, walaupun berhubung rapat antara satu sama lain, merupakan kemahiran yang berbeza. Kemahiran mendengar adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. Seseorang yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa dan bertujuan untuk memungkinkan pelajar fasih bertutur dalam bahasa yang dipelajari itu.

Kemahiran lisan secara umum merujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang yang bertutur, berkomunikasi atau berinteraksi untuk menyampaikan idea, pandangan, mahu pun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa jua keadaan sekalipun di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas atau respon yang tertentu. Ini juga bermakna dalam proses lisan
5

Bab 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur

itu, komponen kemahiran mendengar juga ternyata penting. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah suatu proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dengan baik dan juga berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memproses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga bagi seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan juga pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Abd. Aziz Talib (2000) ada menyatakan bahawa keperluan mendengar berbeza mengikut situasi sama ada berbentuk tidak formal atau formal. Kemahiran mendengar dalam situasi tidak formal berlaku di rumah, di taman permainan, ketika bermain dengan rakan dan sebagainya. Walaupun secara tidak formal, keperluan mendengar sangat penting kerana kanak-kanak perlu mendengar dan memahami percakapan ibu bapa dan ahli keluarganya yang lain. Begitu juga apabila dia perlu mendengar untuk berhibur seperti mendengar radio, atau menonton televisyen.

Keperluan mendengar di sekolah bercorak formal, iaitu bahan-bahan yang didengar adalah bercorak akademik. Selain itu, aktiviti lain seperti syarahan, pidato, kuiz, dan sebagainya menjadikan kemahiran mendengar lebih penting lagi.

Keperluan mendengar sama ada bersifat formal atau tidak formal dapat dilihat dari segi tujuan kita mendengar. Abd. Aziz Talib (2000) juga turut memberikan tiga tujuan kita mendengar, iaitu: i Mendengar dalam interaksi sosial seperti berbual dan bermesyuarat; Mendengar untuk mendapatkan hiburan radio,menonton televisyen, atau filem, dan seperti mendengar

ii

iii

Mendengar untuk mendapatkan maklumat atau pengetahuan seperti di dalam kelas, mendengar ceramah dan sebagainya.

Bab 2: Kemahiran Mendengar

Rajah 2.1 Perilaku ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987 : 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR)

Kemahiran mendengar sangat penting dalam kehidupan kerana kemahiran mendengar adalah asas kepada proses komunikasi. Ini dapat dilihat interaksi dua hala akan terganggu apabila salah seorang daripada individu tersebut gagal mendengar dengan baik (Lihat Rakah 2.2). Kemahiran mendengar adalah kebolehan bahasa yang mula-mula sekali bagi kanak-kanak. Sebaik sahaja organ pendengaran kanak-kanak sudah terbentuk di dalam kandungan ibu mereka sudah mula mendengar. Bayi yang baru lahir akan bertindak balas terhadap bunyibunyi yang berbeza di sekitarnya, dan mereka akan ditenteramkan oleh bunyi-bunyi yang biasa didengarnya ketika dalam kandungan ibunya. Lebih dari itu, mendengar adalah asas kepada kemahiran bahasa yang lain iaitu bertutur, membaca, dan menulis.

Keduanya, mendengar adalah kemahiran bahasa yang paling kerap digunakan oleh manusia. Lundsteen (1979) membuat persamaan berikut untuk menegaskan kepentingan mendengar, iaitu dalam sehari kita mendengar sama banyak dengan sebuah buku, kita bertutur bersamaan sebuah buku seminggu, kita membaca bersamaan sebuah buku sebulan kita menulis bersamaan sebuah buku setahun.

Bab 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Di sebalik kepentingannya, kemahiran mendengar adalah kemahiran yang diabaikan. Proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sangat kurang menitikberatkan kemahiran ini dan guru lebih tertumpu kepada mengajar kemahiran membaca dan menulis.

a) Keperluan mendengar sama ada bersifat formal atau tidak formal dapat dilihat dari segi tujuan kita mendengar. Bincangkan
b) Jelaskan tiga tujuan kita mendengar.

2.5 Kepentingan Mendengar dengan Aktif

Weaver (1972) mengatakan terdapat beberapa faedah penting mendengar dengan aktif, antaranya adalah seperti yang berikut: Dengan mendengar secara aktif anda akan lebih banyak belajar. Anda akan lebih banyak mengetahui apa yang diberitahu dan menjadi lebih berpengalaman lagi. Anda akan menjadi seorang pendengar yang menyukai dan menghormati orang yang bercakap kepada anda. Dapat memberi tindak balas yang baik kepada orang yang sedang bercakap. Anda juga akan menjadi orang yang lebih tidak bergantung pada pendapat orang lain. Anda akan mengikut arahan dengan lebih baik, rapi dan anda membuat sedikit kesilapan dan mengurangkan kesilapan-kesilapan kecuaian. Ianya tidak akan menyentuh perasaan anda, misalnya dalam masa perbincangan jika rakan anda berbincang tentang sesuatu tajuk dan anda tertinggal, namun jika masih bertanyakan masalah yang sama sudah pastinya akan memalukan diri sendiri.

Mengikut Barker (1971), terdapat empat asas keuntungan daripada proses mendengar dengan aktif, iaitu:

Bab 2: Kemahiran Mendengar

Mendengar membantu anda mengembangkan pengetahuan dan kemahiran.

Dapat memajukan perkembangan perbendaharaan kata dan kemudahan berbahasa.

Mendengar merupakan asas pertama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Mendengar membolehkan anda melihat mesej yang penting dan tidak penting.

Pendengaran yang aktif merangkumi proses mendengar dengan tujuan untuk memahami, mengingati, menilai dan mengkritik. Mengikut Chuah (1987) dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif, iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi.

Mendengar secara aktif bukan sahaja tertumpu kepada penggunaan telinga, tetapi kepada kesemua pancaindera, terutama penglihatan, iaitu menerusi komunikasi tidak verbal. Dari segi kaunseling, mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati isitu mendengar dengan menjiwai apa yang didengar oleh sebab dari sini timbul celik akal. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan mencapai tahap nirwana kendiri, yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran.

Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ telinga bersamping dengan saraf pendengaran di otak. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul.

Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri.

Bab 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Proses mendengar berkait secara terus dengan proses berfikir. Berfikir dalam konteks ini melibatkan penggunaan proses mental dalam melakukan inference, menjangkakan hasil, generalisasi, organisasi dan dalam membuat rumusan.

a) Jelaskan apakah yang dinyatakan sebagai pendengaran secara aktif. b) Apakah makna proses pendengaran yang dinyatakan oleh Devine.

2.6 Peringkat Kemahiran Mendengar

Kemahiran mendengar melibatkan dua peringkat kemahiran. Peringkat Pertama: Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hampir sama. Contoh: b-p bagi baba jambi bawang d-l dari ladang dentum pagi bapa jambi pawang kibas betis bajak lobak kipas petis pajak lopak
J

lari lalang lentum

daki dayang dagu s-t beras kelas keras

Laki layang lagu

berat kelat kerat

sari surat kabus

tari tulat kabut

10

Bab 2: Kemahiran Mendengar

g-k gali geli garang

kali keli karang

tegak guli gaya

tekak keli kaya

Peringkat Kedua: Memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan, frasa, klausa dan ayat Pemahaman tentang bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan, pengalaman budaya dan sikap pendengar itu. Untuk memahami bunyi bahasa, seseorang itu perlu mempunyai unsurunsur kefahaman yang berikut; a) Pengetahuan tentang sistem bahasa. b) Pengetahuan tentang situasi berlakunya pertuturan yang didengar. c) Pengetahuan yang sedia ada pada pendengar, seperti fakta dan budaya bahasa yang didengar serta bagaimana bahasa digunakan.

Kemahiran mendengar boleh juga dibahagikan kepada tiga peringkat mengikut perkembangan individu tertentu iaitu: Peringkat Pertama (Peringkat Awal) Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat awal. Pada peringkat ini beberapa kemahiran mendengar yang perlu dikuasai ialah; Mengecam, mengajuk dan memilih bunyi. Mendengar dan mengecam makna perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat. Melakukan sesuatu yang disuruh. Menjalankan perintah dan permintaan. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat.

Peringkat Kedua (Peringkat Pertengahan) Peringkat kedua ialah peringkat pertengahan. Pada peringkat ini beberapa kemahiran yang perlu dikuasai ialah; Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. Mengenal maklumat khusus. Mengesan urutan. Mengenal sebab dan akibat. Mengenal perhubungan orangorang yang berinteraksi. Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap.
11

Bab 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Peringkat Ketiga (Peringkat Maju) Peringkat ketiga ialah peringkat maju. Pada peringkat ini kemahiran yang perlu dikuasai ialah; Mengenal isi-isi penting. Mengetahui peranan dan perhubungan orang yang bercakap. Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. Mentafsirkan maksud orang yang bercakap. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. Mentafsirkan tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai bentuk struktur tatabahasa.

Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar Dalam melaksanakan aktiviti mendengar, guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pengajaran berjalan dengan berkesan. Perancangan boleh dilakukan mengikut tiga peringkat yang berikut: 1) Peringkat Pramendengar 2) Peringkat Semasa Mendengar 3) Peringkat Selepas Mendengar

Peringkat Pramendengar
Guru memberi tugasan atau soalan kepada murid sebelum mereka mula mendengar. Guru memberi gambaran yang menyeluruh atau penerangan ringkas tentang apa yang hendak diperdengarkan. Guru memberi arahan yang jelas tentang tugasan dan memastikan bahan rangsangan dalam keadaan baik serta mencukupi untuk digunakan dalam aktiviti berkenaan. Guru memastikan murid dalam keadaan bersedia untuk mengikuti aktiviti.

Peringkat Semasa Mendengar


Guru memastikan murid menumpukan sepenuh perhatian terhadap bahan rangsangan. Guru hendaklah mengatasi sebarang gangguan atau masalah yang timbul secepat mungkin semasa aktiviti mendengar dijalankan.

Peringkat Selepas Mendengar


Guru menghuraikan tentang apa yang dikemukakan oleh murid dalam bahan rakaman yang mungkin menyulitkan pemahaman mereka. Guru memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam bahan itu. Guru memastikan murid menyempurnakan tugasan dan membuat pengukuhan. Guru menjalankan aktiviti tindakan susulan yang bersesuaian dengan aktiviti berkenaan.

12

Bab 2: Kemahiran Mendengar

Jelaskan secara ringkas peringkat kemahiran mendengar mengikut perkembangan individu yang tertentu.

Pendengaran yang aktif merangkumi proses mendengar dengan tujuan untuk memahami, mengingati, menilai dan mengkritik. Mendengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak-kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. Kemahiran mendengar sangat penting dalam kehidupan kerana kemahiran mendengar adalah asas kepada proses komunikasi. Bayi yang baru lahir akan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi yang berbeza di sekitarnya, dan mereka akan ditenteramkan oleh bunyi-bunyi yang biasa didengarnya ketika dalam kandungan ibunya. Pendengaran yang aktif merangkumi proses mendengar dengan tujuan untuk memahami, mengingati, menilai dan mengkritik. Mengikut Chuah (1987) dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif, iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. Keperluan mendengar sama ada bersifat formal atau tidak formal dapat dilihat dari segi tujuan kita mendengar.

13

Bab 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Proses mendengar berkait secara terus dengan proses berfikir.

Pemahaman tentang bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan, pengalaman budaya dan sikap pendengar itu.

Abdullah Hassan. 1989. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. ______________. 1974. The Morphology of Malay. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mangantar Simanjuntak. 1987. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah, Farid, Hashim, Abdul Hamid. 1996. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn dan Hashim Musa. 1989. Tatabahasa Dewan Jil. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Md. Salleh, Sanat Md. Nasir dan Noor Ein Mohd. Noor (sunt). 1997. Kamus Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zulkifliey Hamid, Ramli Md Salleh, Rahim Aman. 2007. Linguistik Melayu Edisi Kedua. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

14