Anda di halaman 1dari 3

Analisis SWOT Strenghts (Kekuatan) Weaknessess (Kelemahan) Opportunities ( Peluang) Threats ( Ancaman) INTERNAL ( ALA!

AN) strengths " #eaknessess E$TERNAL (L%ARAN) opportunities " threats& Kekuatan o A'a guru cemerlang Sains

o o o o o o

Kelengkapan I(T mencukupi )**+ guru mempun,ai kemahiran I(T Ke-olehan pe'agogi guru -aik Keperluan panitia mencukupi Kelengkapan -ilik sains mencukupi .ilangan muri' setiap kelas kecil

Kelemahan .ahan kurikulum utk rangsangan pem-ela/aran kurang& Persekitaran kelas ti'ak ceria !asalah ponteng sering -erlaku Kelas terapung Peluang 0uru pemeriksa 'alam 'aerah Sum-angan ke#angan i-u-apa .antuan PP 12PN 'ari segi mo'ul3mo'ul spt LTS 'll& Pakar kemahiran -ela/ar 'i sekolah -er'ekatan .ank soalan 'aripa'a panitia aerah1 !0. Peluang mengha'iri kursus 'i kalangan guru Ker/asama i-u-apa untuk menghantar anak pa'a #aktu petang Ancaman Tia'a perkhi'matan -as #aktu petang Se-ahagian kecil keluarga muri' sangat miskin Persekitaran komuniti ,ang ti'ak merangsang pengetahuan muri' (luar -an'ar) Se-ahagian muri' -eker/a mem-antu keluarga selepas #aktu sekolah

SWOT MATRIK

KEKUATAN (K) Senaraikan kekuatan: 1. 2.

KELEMAHAN(L) Senaraikan kele a!an 1. 2.

"ELUAN#(") Senaraikan $eluan%: 1. 2.

Strate%i L" Strate%i K" Atasikan kele a!an #unakan kekuatan 'en%an en%a &il untuk ere&ut $eluan%. $eluan% (an% a'a

AN)AMAN (A) Senaraikan an*a an: 1. 2.

Strate%i KA Strate%i LA #unakan kekuatan &a%i )u&a e ini akan en%!a'a$i an*a an kele a!an 'isa $in% (+ika a'a) en%elak an*a an.

Strategi KP(Kekuatan3 Peluang) !emantapkan P"P 'gn -antuan guru cemerlang !emantapkan Penggunaan I(T Peningkatan ke-erkesanan P"P Penggunaan peralatan P"P Peningkatan ker/a amali Pen'ekatan kumpulan4 -erpasangan4 in'i5i'u Pel-agai kae'ah P"P Penceramah luar .antuan i-u-apa Per-an,akkan latihan Strategi LP (Kelemahan3 Peluang) !em-eli carta4 mo'ul atau -ahan untuk keceriaan kelas Ker/asama i-u-apa utk atasi ponteng !em-ina -ilik tam-ahan .antuan untuk muri' miskin Strategi KA ( Kekuatan3 Ancaman) Program I(T pa'a #aktu tengahari !o'ul pem-ela/aran ken'iri1 lem-aran pem-ela/aran untuk muri' miskin Strategi LA( kelemahan3 Ancaman) Akti5iti pem-ela/aran luar kelas La#atan sam-il -ela/ar