Anda di halaman 1dari 7

CONVOCATRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS SENSE NIM DE LUCRE DE QUART DE POBLET PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PER

A JVENS DURANT L'EXERCICI 2014 1. OBJECTE s objecte daquesta convocatria la concessi de subvencions per part de l'Ajuntament de Quart de Poblet a entitats sense nim de lucre del municipi en concepte de collaboraci en aquelles despeses inherents al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014. No seran objecte d'ajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta, siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari d'aquest Ajuntament. 2. REQUISITS DELS/ES SOLLICITANTS Podran sollicitar aquestes ajudes les associacions degudament legalitzades i inscrites en el Registre d'Associacions de Quart de Poblet, amb domicili social fixat a Quart de Poblet, municipi al que desenvolupen principalment les seues activitats. 3. RGANS COMPETENTS En la instrucci, informaci i proposta i resoluci actuaran el Regidor Delegat de Joventut com a instructor del procediment, com a rgan informatiu la Comissi Informativa de Serveis Socioculturals i com a rgan de resoluci la Junta de Govern Local. 4. TERMINI DE PRESENTACI DE SOLLICITUDS El termini de presentaci de sollicituds s'estableix del 3 al 28 de febrer de 2014. 5. TERMINI DE RESOLUCI DEL PROCEDIMENT El termini mxim per a resoldre i notificar la resoluci no podr excedir els sis mesos. El termini es computar a partir de la publicaci de la convocatria. 6. DOCUMENTACI QUE HAN DAPORTAR ELS/LES SOLLICITANTS a) Instncia individualitzada per cada activitat, signada per la Presidncia de l'entitat o per qui tinga conferida la delegaci degudament acreditada, en la que es far constar l'activitat per a la que se sollicita la subvenci. b) Certificat expedit pel secretari o secretria de l'entitat acreditatiu de l'acord de l'rgan de govern pel qual es decideix la formulaci de la sollicitud. c) Programa detallat i pressupost total desglossat de l'activitat a realitzar, per a la qual es sollicita la subvenci. d) Fitxa de manteniment de tercers. No ser necessria la seua aportaci quan les dades bancries on es desitja rebre la subvenci ja consten a l'Ajuntament. e) Declaraci responsable de trobar-se el/la sollicitant al corrent en les obligacions tributries i amb la seguretat social. f) Certificat del secretari/a de l'associaci en qu vinga especificat el nombre de persones scies.

Convocatria de subvencions en concurrncia competitiva per a entitats sense nim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014

A ms de l'anterior documentaci prevista en l'Article 9 de l'Ordenana General de Subvencions de l'Ajuntament de Quart de Poblet les entitats sollicitants hauran d'aportar, si s el cas: g) Certificat de pertinena al Consell de la Joventut de Quart de Poblet. h) Fotocpia de la instncia o certificat del programa o projecte europeu del curs anterior al qual ens hem acollit. 7. CRDIT PRESSUPOSTARI El crdit pressupostari per a la present convocatria s de 5.000,00 euros que es troba previst en la partida 489.00-337 del pressupost de l'Ajuntament de Quart de Poblet per a l'exercici de 2014. 8. CRITERIS DE VALORACI DE LES SUBVENCIONS El total del crdit pressupostari es dividir pel total dels punts adjudicats a les associacions (d'acord amb els indicadors de valoraci exposats a continuaci) calculant d'esta manera el valor en euros d'un punt. Aquest valor, multiplicat pels punts que siguen assignats a l'associaci determinar la quantia de la subvenci corresponent a cada entitat sense que puga sobrepassar en cap moment la quantitat sollicitada. Per a la valoraci dels projectes presentats es tindr en compte el projecte i memria presentat en el curs anterior, si s el cas. a) Nm. de socis/es de l'associaci Fins a 10: 1 punt D'11 a 20: 2 punts + de 20: 3 punts

b) Edat persones destinatries 1 punt: de 17 a 35 anys 2 punts: de 12 a 16 anys c) Les persones usuries participen en la elaboraci completa o parcial del projecte Fins a 2 punts d) Extensi temporal de l'activitat Un trimestre: 1 punt Un semestre: 2 punts Tot l'any: 3 punts e) Continutat anual
-3 punts

f) Pertinena al Consell de la Joventut de Quart de Poblet (CJQP)


-1 punt

Convocatria de subvencions en concurrncia competitiva per a entitats sense nim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014

g) Participaci al CJQP: Assistncia a lassemblea ordinria, presncia a la Comissi


Permanent, i participaci en lorganitzaci i difusi de les diferents campanyes, activitats i cursos del CJQP. - Fins 2 punts

h) Altres fonts de finanament (mxim 3 punts) Altres entitats pbliques: 2 punts Entitats privades: 3 punts i) Difusi i publicitat en valenci de lactivitat a realitzar 2 punts j) Difusi de les activitats en Centres de Secundria mitjanant els corresponsals
juvenils i PIJs. -Fins a 2 punts

k) Serveis (mxim 2 punts)


-1 punt per servei estable creat

l) Valoraci del projecte segons coherncia objectius/activitats


- Fins a 3 punts

m) Es valorar lesfor dhaver presentat programes i projectes europeus al curs


anterior: - Fins a 3 punts

n) Existncia de blogs, comptes twitter, tuenti, facebook.. etc actualitzades - 1 Punt per cada canal web utilitzat (mxim 2 punts) ) Queden excloses daquesta convocatria les activitats no destinades majoritriament a la ciutadania jove de Quart de Poblet, les exclusives per als propis socis, les ja promocionades amb altres programes municipals i aquelles que no estiguen relacionades amb lobjectiu general de lassociaci. 9. NORMES PER A L'ADJUDICACI Les subvencions que es concedisquen estaran subjectes a les normes segents: a) L'atorgament tindr carcter voluntari i eventual. b) L'Ajuntament podr revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment. c) Les subvencions concedides en altres moments no seran invocables com a precedent. d) L'import de la subvenci no excedir en cap cas del 50% del cost de l'activitat a qu s'aplique. e) No ser exigible el seu augment o revisi. f) L'Ajuntament podr comprovar en qualsevol moment pels mitjans que crega oportuns, la inversi de les quantitats atorgades en relaci amb els seus adequats fins.
Convocatria de subvencions en concurrncia competitiva per a entitats sense nim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014

g) Les entitats beneficiries de la subvenci per a esta concurrncia que l'any anterior hagen incomplit les bases quedaren excloses. 10. ADJUDICACI DEL CONCURS Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, la Regidoria de Joventut, rgan instructor, procedir amb l'assessorament del Consell de Joventut de Quart de Poblet, a l'estudi i valoraci de les sollicituds i de la documentaci complementria, requerint si s el cas als/les beneficiaris/ries, perqu esmenen i complementen la documentaci aportada. Desprs de l'emissi dels informes tcnics que es considere oportuns, la Comissi Informativa de Serveis Socioculturals proposar a la Junta de Govern Local la resoluci del concurs, concedint en tot o en part, o denegant les sollicituds formulades. El termini de resoluci ser com a mxim de sis mesos a partir de l'endem a la publicaci de la convocatria. Transcorregut aquest termini sense que s'haguera notificat resoluci expressa, s'entendr desestimada la sollicitud de concessi de subvenci. La resoluci posa fi a la via administrativa. 11. ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS El pagament de les subvencions es realitzar en les fases segents: 1. Un 80% a la concessi de la mateixa. 2. El 20% restant, amb justificaci prvia de l'efectiva execuci del 100% de la subvenci concedida. 12. OBLIGACIONS DELS/ES BENEFICIARIS/ES Els/les preceptors/es de les subvencions vnen obligats/ades a: a) Assumir a crrec seu l'exclusiva responsabilitat dels projectes per als que fra concedida subvenci, aix mateix seran a crrec seu els mitjans personals i materials que es precisen per al seu compliment, incloses les obligacions fiscals i de seguretat social que es deriven del mateix. b) Indicar en la realitzaci del projecte que el mateix est subvencionat per l'Ajuntament de Quart de Poblet. (Ver annexo 1). c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produsca en l'execuci del projecte subvencionat, sempre que supose una modificaci substancial del mateix. d) Renunciar parcialment a la subvenci concedida quan no s'execute el projecte o quan per la percepci d'altres ingressos de qualsevol naturalesa s'haguera cobert l'import total de les despeses. e) Renunciar parcialment a la subvenci concedida quan el pagament de la mateixa supose, junt amb els altres ingressos de qualsevol naturalesa, una quantitat superior a la total de les despeses. f) Presentar desprs de la realitzaci de l'activitat una memria, exemplars de la publicitat realitzada i exemples de la difusi a les xarxes socials de la mateixa, aix com justificaci de la despesa realitzada.

Convocatria de subvencions en concurrncia competitiva per a entitats sense nim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014

g) Realitzar una reuni avaluativa amb l'equip tcnic de l'rea de Joventut de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un seguiment de les activitats subvencionades, podent exigir una explicaci detallada de la despesa, fins i tot amb prova documental. 13. NORMES PER A LA JUSTIFICACI Les associacions que resulten adjudicatries de les subvencions a qu es refereixen aquestes bases, vindran obligades a presentar la justificaci de la despesa en la manera segent: La justificaci de la despesa corresponent al 100% de la subvenci concedida s'haur de presentar dins dels trenta dies segents a la realitzaci de l'activitat, quedant subjectes els/les perceptors/s'al rgim de responsabilitats que estableix la normativa vigent. Les factures o rebuts originals hauran de presentar-se junt amb la memria justificativa per a ser compulsades, i correspondre's amb el contingut del projecte i activitats per als que se sollicite la subvenci, les factures s'hauran de presentar relacionades tamb per projectes i activitats. En tot cas, les activitats subvencionades hauran d'estar realitzades i justificades abans del 15 de gener de l'any segent al de la seua concessi. 14. CONTROL FINANCER Els procediments de control financer, reintegrament i revisi d'actes previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al BOE nm. 276, de 18 de novembre del 2003, resulten d'aplicaci a les presents bases. 15. LEGISLACI APLICABLE En tot el no previst en les presents bases, caldr ajustar-se al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i de Procediment Administraci Comuna, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la llei de Subvencions, en l'Ordenana Municipal aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessi celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en els termes establits en la disposici transitria segona, amb les modificacions publicades en el BOP en data 10 d'abril del 2008, i la resta de disposicions legals aplicables.

Convocatria de subvencions en concurrncia competitiva per a entitats sense nim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014

ANEXO 1

Debe constar en toda informacin o accin de difusin que se realice que la actividad o proyecto est subvencionado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet.

En caso de que el proyecto o actividad se divulgue a travs de folletos, carteles, enaras, pginas web, presentaciones o cualquier otro soporte de publicidad impresa, audiovisual o telemtica, deber incluirse el logo del Ayuntamiento definido en la imagen corporativa, que se encuentra en la pgina web municipal www.quartdepoblet.org (Sala Multimedia -men izquierdo-, apartado Logoteca).

Convocatria de subvencions en concurrncia competitiva per a entitats sense nim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014

Convocatria de subvencions en concurrncia competitiva per a entitats sense nim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jvens durant l'exercici 2014