Anda di halaman 1dari 27

TEORI-TEORI PEMBINAAN DAN KEJATUHAN SESEBUAH PERADABAN

Pengenalan

Fokus utama bab ini ialah memapar dan mengupas teori-teori jatuh bangunnya sesebuah peradaban. Dua perkara yang menjadi intipati bab ini ialah tentang perkembangan peradaban dan faktor-faktor jatuh bangun sesebuah peradaban menurut pandangan para sarjana. Teori-teori yang diketengahkan di sini ialah teori irama (rhythmic theory), teori kitaran ( cyclical theory ), teori linear ( linear theory ) teori pertembungan/pertentangan peradaban ( the clash of ci ili!ations ) dan teori pendekatan psikologi/ketuhanan.

Teori Alunan ( Rhyth i! Theory "

Teori ini dikemukakan oleh "kbar #. "hmed, seorang bekas menteri di $akistan dan bekas $rofesor di beberapa uni ersiti ternama seperti %ni ersiti &ambridge, %ni ersiti 'ondon dan beliau juga merupakan bekas $rofesor Tamu di %ni ersiti $rinceton serta (ar ard. )enurut beliau, sejarah peradaban manusia boleh dilihat sebagai satu alunan yang menaik dan menurun, bukannya berkembang melalui peringkat permulaan, kemuncak dan kemerosotan. "lunan secara kontinum dan pola seperti ini akan berterusan dari masa ke semasa atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

"kbar #. "hmed melihat konsep peradaban itu lebih luas, bukan sekadar sebuah kerajaan dan empayar, tetapi peradaban ( *slam yang dikajinya ) boleh berkembang di mana-mana sahaja dari masa ke semasa. )eskipun sesebuah kerajaan mengalami kegemilangan dan kemerosotan, malah ada yang merosot serta tidak muncul lagi, tetapi

akan ada peradaban baru yang akan bangkit. )enurutnya, Delhi diambilalih oleh orang )uslim pada tahun ++,- oleh )uhammad .hori, /aghdad tidak lama kemudian direbut oleh orang )ongol. 0rang *slam menguasai 1onstantinopole pada tahun +234 dan menamakan kota itu sebagai *stanbul yang bermaksud kota Islam, tetapi pada tahun +2,-, *slam kehilangan .ranada yang kemudian menjadi kota 1ristian. $endek kata, *slam mengalami kemunduran di suatu tempat, tetapi hidup kembali di tempat lain5 *slam lesu di tempat tertentu, tetapi berkembang pesat di tempat lain. +3

Teori yang diutarakan oleh "kbar #. "hmed ini diterima dan diperkembangkan lagi oleh $rofesor (ashim )usa dari "kademi $engajian )elayu, %ni ersiti )alaya. "sas-asas teori "kbar #. "hmed diperkukuhkan oleh (ashim )usa yang memfokuskan kajiannya terhadap peradaban )elayu *slam. 1edua-dua sarjana ini mempunyai pendapat yang sama dalam usaha merungkai penafsiran sarjana /arat yang beranggapan baha6a pola pembinaan dan kejatuhan peradaban *slam adalah sama seperti yang berlaku terhadap tamadun lain di dunia. 1edua-duanya mengemukakan pola alunan naik turun peradaban berdasarkan peristi6a-peristi6a penting dan genting yang merentasi tempoh masa tertentu.

"kbar #. "hmed menelusuri kronologi peradaban *slam sejak tahun 734 #ebelum )asihi ( sejak sebutan "rab ditemukan) sehingga +,78 ( %ndang-undang Tentera dimansuhkan di $akistan dan $embunuhan $rofesor *smail al-Faruki dan isterinya dibunuh di "merika #yarikat. +8 (ashim )usa pula menjejaki perkembangan peradaban *slam bermula dari tahun 8+9 )asihi ( 6ahyu pertama diturunkan ) sehingga
+3

"kbar #. "hmad, +,78. Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society, :e6 ;ork< =outledge, hlm. 4+-4+8 ibid, hlm. -4---48.

tahun +,,, ( kudeta tentera di $akistan dan parti pemerintahan *slam berkuasa di $akistan ).+> (ashim )usa juga memperturunkan detik-detik utama dalam deretan sejarah kebangkitan dan kecundangan serta naik turunnya peradaban )elayu *slam di "lam )elayu yang bermula pada tahun 729 )asihi ( $enabalan #ultan $erlak + ) hingga tahun +,,, ( "bdul =ahman ?ahid menjadi $residen *ndonesia ).+7

Dalam usaha menghuraikan teorinya, "kbar #. "hmed menggunakan konsep ideal Muslim. 1onsep ini memba6a maksud baha6a perilaku dan tindak-tanduk masyarakat *slam perlu mencontohi amalan :abi )uhammad s.a.6. dan para sahabat baginda, jika ingin mengembalikan kegemilangan peradaban mereka. "kbar #. "hmed memperturunkan dua buah hadis bagi mengukuhkan hujahnya iaitu @ ;ang terbaik daripada kalangan umatku ialah generasiku kemudian mereka yang mengikutinya dan yang mengikuti sesudah ituA. /egitu juga dengan hadis yang berbunyi @ $ara sahabatku itu ibarat bintang kejora. /ilamana engkau meneladani salah seorang di antara mereka, maka engkau memperoleh tuntutan yang benarA.+, Busteru "kbar #. "hmed menegaskan @ The farther from the ideal, the greater the tension in societyA -9

$enegasan ini memba6a maksud baha6a amalan kehidupan masyarakat *slam berada di kemuncak pada era :abi )uhammad s.a.6., kemudian diteruskan oleh para sahabat semasa pemerintahan khalifah al-=asyidin. Tahap peradaban semakin merosot jika konsep ideal Muslim diabaikan. (al ini digambarkan oleh "kbar #. "hmed seperti keadaan yang berlaku di /aghdad pada masa pemerintahan kerajaan /ani "bbasiyyah.-+
+> +7

Ibid, hlm. +8-+>. 'ihat juga 'ampiran " ibid, hlm. 83->9 +, ibid, hlm.-2 dan 4+ -9 ibid, hlm. 4+ -+ Ckoran tanah jajahan yang luas menyebabkan kerajaan /ani "bbasiyyah semakin kaya. #egelintir pemimpin hidup berfoya-foya, minum arak dan mempunyai ramai gundik. 'ihat ibid, hlm. 2>

(ashim )usa dalam analisisnya terhadap kemerosotan Tamadun )elayu *slam berpendapat baha6a kemerosotan sesebuah peradaban berlaku apabila tiada lagi keseimbangan dan kesaksamaan antara tuntutan dan kekreatifan fi!ikal, mental dan spritual. :ilai kebendaan pula mengatasi nilai kerohanian. )enurutnya lagi masyarakat yang menggunakan bahan sumber dan barang simpanan untuk memenuhi kehendakkehendak keme6ahan dan kemegahan turut menyumbang kepada kemerosotan sesebuah peradaban. /egitu juga dengan sifat kealpaan di peringkat negara dan masyarakat yang mengenepikan sifat kerajinan dan kesungguhan, ketabahan dan keusaha6anan. #elain itu, ekoran daripada pengaruh kebendaan, kekayaan dan pangkat merosotkan aspek akhlak dan etika, maka timbullah hasad dengki, dendam kesumat, penyele6engan, keangkuhan, perkelahian dan permusuhan sesama sendiri. #emuanya ini akan menyebabkan keretakan dalaman yang akan merosakkan ciri-ciri *slam, iman dan ehsan dalam diri manusia serta masyarakatnya. -- .ejala-gejala seperti ini telah menyebabkan kejatuhan pusat-pusat tamadun )elayu *slam.

Teori Kitaran ( cyclical theory )

)enurut pengemuka-pengemuka teori ini, sesebuah kerajaan atau peradaban akan bergerak seperti kitaran atau putaran yang melalui beberapa peringkat

perkembangannya. =uang lingkup perkembangan peradaban itu dimulakan dengan peringkat pengasasan, kemajuan dan kegemilangan, dan akhirnya kepada peringkat kemerosotan serta keruntuhan. 1ekosongan itu akan diambilalih oleh sebuah kerajaan, dinasti atau peradaban yang lain. 1erajaan atau dinasti baru itu akan mengikut pola yang
--

(ashim )usa, op. cit, hlm. 84-82.

serupa seperti kerajaan sebelumnya. Dua sarjana yang melihat perkembangan peradaban melalui cara sebegini ialah *bn 1haldun dan )alik /ennabi.

:ama *bn 1haldun seperti yang ditulisnya sendiri ialah "bd. "l-=ahman ibn )uhammad ibn )uhammad ibn )uhammad ibn al-(assan ibn )uhammad. Dalam bukunya Mukaddimah, *bn 1haldun berusaha mencari peraturan bagaimana sesebuah masyarakat berperadaban mengalami perkembangan dan kemudiannya merosot. )enurutnya lagi terdapat lima tahap perkembangan sesebuah dinasti atau peradaban.

$ada tahap pertama, sesebuah kerajaan atau dinasti dimulakan dengan kejayaan menumpaskan dinasti yang sebelumnya dan rajanya berjaya mengekalkan rasa kekitaan dan mempunyai perhubungan yang rapat antara semua pengikutnya. Tahap yang kedua, berlaku apabila raja mengenepikan rakyatnya dan menghalang mereka daripada mengambil bahagian dalam urusan pemerintahan. $ada tahap ini juga raja berusaha mengumpul dan memperbanyakkan pengikutnya. 1aum kerabatnya diutamakan. /agaimanapun, di kalangan yang menentang baginda, mereka akan diketepikan.

Tahap yang ketiga, adalah tahap bersenang lenang yang ditandai dengan golongan raja dan bangsa6an melalui perlonggokan harta, kuasa, pangkat, pembinaan monumen, dan pemberian hadiah kepada rakyatnya. Tahap keempat ialah tahap kepuasan dan kedamaian. =aja bersyukur dan berpuas hati dengan apa yang diusahakan oleh pemerintah terdahulu dan menteladani apa yang mereka lakukan. $ada pendapat mereka, melanggar adat bererti suatu malapetaka yang akan menimpa ke atas kerajaan mereka.

Tahap kelima ialah tahap pemba!iran dan pemborosan, penyalahgunaan kuasa dan pemerintah gemarkan keseronokan dan berfoya-foya. $ada peringkat ini raja dan bangsa6an membelanjakan kha!anah negara dengan sesuka hati. )engambil pembantu yang ber6atak jahat untuk melakukan tugas-tugas penting dan berusaha merosakkan hubungan orang-orang yang berpengaruh dan disenangi oleh rakyat dan pemimpin yang terdahulu. Busteru timbul kebencian, penentangan dan konflik dalaman yang memba6a kepada pemberontakan di kalangan rakyat jelata serta kemusnahan sesebuah kerajaan itu. Dinasti yang baru akan mengambil alih kuasa yang akan membentuk satu kitaran dinasti atau tamadun yang baru.

"sas kepada pembinaan tamadun manusia ialah asabiyah atau semangat kesukuan. "pabila manusia tinggal menetap, mereka pula mengekalkan keperluan asas serta pengeluaran me6ah mengatasi keperluan asas. )anakala ekonomi menjadi lemah dan porak poranda. )asyarakat akan jatuh miskin dan rasuah berleluasa. Ckoran perkembangan dalam pelbagai bidang seperti dalam bidang kesenian, kraf, sains dan teknologi, maka lahirlah peradaban. 1eadaan ini tidak berterusan. "kan sampai masanya golongan elit pemimpin berpuas hati dan lalai dengan keme6ahan. #emangat asabiyah akan luntur, terhakis sedikit demi sedikit sehingga memba6a kepada sesebuah peradaban. keruntuhan

)alik /ennabi (+,93-+,>4) seorang sarjana "lgeria yang mendapat pendidikan di $erancis, turut terpengaruh dengan teori kitaran yang dikemukakan oleh *bn 1haldun. $ada asasnya teori kitaran )alik /ennabi berkembang melalui tiga tahap iaitu tahap pimpinan roh (permulaan kebangkitan), tahap pimpinan akal ( penyebarluasan ), tahap pimpinan naluri ( kehancuran dan kejatuhan ).

$ada tahap pimpinan roh, seseorang memiliki fitrah semulajadi, dan dalam period ini pemikiran dan tindakan masyarakat banyak dipengaruhi unsur-unsur yang dinamakan roh (spritual). /agi )alik /ennabi, hanya spiritual akan memberi semangat kemanusiaan untuk berkembang dan membentuk peradaban. "pabila spiritual jatuh, dengan sendirinya peradaban akan menurun.-4 Dalam sejarah *slam period ini bermula apabila lahirnya :abi )uhammad s.a.6. dengan memberi petunjuk dan 6ahyu sehinggalah berlakunya perang #iffin pada tahun 47 (ijrah.

Ckoran tahap kehidupan manusia menjadi lebih maju, kompleks dan manusia berhadapan dengan masalah-masalah baru menyebabkan masyarakat mula cenderung menggunakan akal dan proses ini berlaku secara perlahan. $ada period ini manusia tidak lagi berminat dengan pemikiran keagamaan menyebabkan sedikit sekali pengaruh agama dalam kehidupan manusia. %nsur-unsur metafi!ik (ghaib) semakin terhakis sungguhpun berlakunya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Fenomena ini memberi kesan terhadap psikologi indi idu dan bentuk moral masyarakat yang berfungsi sebagai penga6al tingkah laku seseorang. #emakin jauh masyarakat daripada ikatan moral dan norma-norma, semakin besar pula kesan terhadap pengamalan moral dalam kehidupan sehari-hari. 1eadaan ini dikenalpasti sebagai permulaan timbulnya penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat. Di Cropah period ini berlaku dengan lahirnya Descartisme dan perluasan 6ilayah yang disusuli dengan penemuan benua-benua "merika oleh &olumbus. Dalam peradaban *slam, tempoh in berlaku apabila berakhirnya perang #iffin, dan )ua6iyah bin #ufyan dikatakan bertanggungja6ab merosakkan keseimbangan antara unsur-unsur material dan roh.
-4

'ihat "li "l-Duraisyiy, +,,8. Malik bin Nabi dan ergolakan Sosial !, (terjemahan), 1uala 'umpur< ;"D*),

$ada tahap ketiga, akal telah kehilangan fungsi sosial untuk membimbing manusia. )asyarakat terasing daripada pemikiran keagamaan dan cuba menyesuaikan diri dengan hal-hal keagamaan mengikut kehendak mereka. #oal-soal keagamaan disempitkan kepada hal-hal ibadat sahaja. Dalam tahap ini, berlakunya kegiatan rasuah dengan berleluasa kerana kehendak naluri yang tidak terka6al. Dalam era ini, timbul banyak aliran sufi yang menurut )alik /ennabi sebagai usaha pelarian masyarakat, dan keadaan ini berterusan sampai sekarang.

)alik /ennabi menegaskan baha6a terdapat tiga unsur yang membina peradaban iaitu manusia, bumi, dan idea bagi mencapai kemajuan dan mencipta tamadun. %nsur manusia dianggap lebih utama kerana manusia perlu mempunyai usaha (kerja) yang akan membantu membina peradaban sesuatu bangsa. /eliau memberi contoh bagaimana masyarakat a6al *slam telah berusaha untuk membina masjid di )adinah yang dijadikan tempat mengatur strategi bagi membangunkan ummah.

)alik /ennabi berpendapat nilai bumi bergantung kepada pemiliknya bukan dari sudut jenis dan kesesuaian tanaman. Tanah sangat tinggi nilainya kalau dimiliki oleh orang-orang berperadaban, sebaliknya tidak berharga jika dimiliki oleh orang yang tidak berperadaban. Di "lgeria banyak tanah yang dahulunya subur tetapi kini menjadi tandus dan ditinggalkan sungguhpun beliau mengakui baha6a faktor udara dan iklim (serangan angin pasir) mempengaruhi kehidupan, namun sikap manusia dalam menghadapi ancaman tersebut adalah lebih penting. )anusia perlu berikhtiar dan mencari jalan menyelesaikan masalah tersebut. #ikap yang positif ini tidak ditunjukkan oleh orang "lgeria.

)alik /ennabi turut meletakkan keutamaan kepada unsur idea. 1ekayaan material atau benda tetapi miskin idea tidak memungkinkan tamadun dibina dengan kukuh. #eperti yang ditegaskan Fa6!ia /ariun< @(e had noticed that the dilemma of the underde eloped countries 6as not their lack of things, but their po erty of ideas.A-2

/eliau merumuskan baha6a masa adalah penting untuk menebus kemunduran umat *slam. /angsa "rab terutamanya mempunyai sama banyak jumlah 6aktu seperti yang dimiliki oleh bangsa yang maju tetapi bangsa "rab tidak memperhitungkan masa dengan baik. )enurutnya lagi, kaedah yang paling sesuai untuk mengajar umat *slam tentang pentingnya masa ialah melalui proses pendidikan. /eliau memberi contoh masyarakat Berman selepas $erang Dunia 1edua, iaitu pada tahun +,27, pemerintah Berman me6ajibkan seluruh 6arganegara bekerja secara sukarela dua jam sehari yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. (asilnya dalam masa terdekat perubahan yang besar telah berlaku dalam masyarakat Berman dalam bidang ekonomi dan sosial.

Teori #inear

Teori ini beranggapan baha6a sesebuah peradaban akan berubah mengikut landasan yang serupa satu deretan yang berbentuk linear. Teori ini menjelaskan bagaimana sesebuah
-2

Fa6!ia /ariun, +,,4. Malik "ennabi# His $ife and %heory of &ivili'ation, "/*), 1uala 'umpur, lm.+82.

peradaban dilahirkan, berkembang dengan pesat, mencapai puncak kegemilangan , mengalami kemerosotan dan berakhir dengan kemusnahan dan kehancuran. "ntara sarjana yang berpegang pada teori ini termasuklah "rnold Toynbee dan &arrol Duigley. "rnold Toynbee (+77,-+,2,) seorang sarjana sejarah /ritish telah menumpukan kajiannya terhadap arah aliran dan peraturan perkembangan peradaban merujuk kepada -+ peradaban melalui bukunya ( Study of History. /eliau yang hidup dalam era $erang Dunia $ertama dan $erang Dunia 1edua, kurang senang dengan perubahan peradaban yang berlaku di sekelilingnya. /eliau melihat kemerosotan yang berlaku dan dikatakan mempunyai persamaan seperti yang diperjelaskan oleh .ibbon dalam karyanya berjudul Decline and )all of the *oman +mpire. Toynbee sedar baha6a ketika berlakunya kemerosotan Cmpayar =om, banyak lagi peradaban lain yang mengalami keadaan yang sama.-3 )elalui data-data yang dikumpulkannya daripada hampir dua do!en peradaban, beliau telah merangka teori perkembangan peradaban.

)enurut Toynbee, sesebuah peradaban akan melalui beberapa tahap perkembangannya iaitu permulaan ( genesis ), pertumbuhan ( gro6th ), perpecahan ( break do6n ), kejatuhan ( distintegration ) dan kelenyapan ( dissolution ).

$ermulaan peradaban berlaku ekoran tindak balas manusia terhadap cabaran alam semulajadi atau persekitaran sosial.-8 %ntuk menghadapi cabaran ini, maka muncullah golongan minoriti kreatif bagi memimpin dan membangunkan masyarakat. Toynbee menggelarkan golongan ini sebagai mimesis. .olongan majoriti rakyat merasa selesa
-3 -8

http<//666.angelfire.com/sc4/holistic/+99-.(T), hlm.+ "ntara cabaran yang dihadapi ialah keperitan hidup di ka6asan sungai, padang pasir dan seumpamanya yang penuh dengan ancaman banjir besar, cuaca yang panas dan kekurangan bekalan makanan seperti yang dihadapi masyarakat )esir, (6ang (o dan )esopotamia.

dengan pencapaian (memenuhi keperluan golongan majoriti) yang dilakukan oleh pemimpin minoriti yang kreatif. 1eadaan ini akan berakhir setelah cabaran itu sudah menjadi kebiasaan kepada mereka. #ituasi ini pernah dihadapi oleh masyarakat :eolitik yang berpuashati dengan tempat tinggal, peralatan yang digunakan dan kegiatan bercucuk tanam yang mereka usahakan. "kibatnya, peradaban itu akan diambil alih oleh golongan minoriti dominan yang memerintah secara kuku besi. $eradaban mula retak setelah golongan majoriti melihat golongan minoriti dominan mempunyai keistime6aan dalam struktur sosial masyarakat. )asyarakat umumnya tidak lagi menganggap golongan minoriti dominan sebagai role model mereka.

.olongan majoriti bukan elit ini merasakan mereka bukan lagi berada dalam peradaban tersebut serta disingkirkan (alienated) dan Toynbee mengkelaskan golongan ini kepada dua kumpulan iaitu proletariat dalaman dan proletariat luaran. )asyarakat berada dalam keadaan kebingungan, bagaimanapun pemerintahan masih dapat dilaksanakan oleh golongan minoriti dominan. 1elompok elit ini tidak lagi kreatif, tetapi sekadar berjaya mempertahan kedudukannya sebagai kelompok yang dominan sahaja.-> 1eadaan ini memba6a kepada pemerintahan yang kucar-kacir dan ka6alan yang longgar ke atas rakyat oleh golongan pemerintah.

Tekanan hebat yang dikenakan ke atas golongan proletariat luaran, mengakibatkan mereka bangkit dan membentuk satu pasukan tentera yang digelar Toynbee sebagai Ebarbarian 6ar-bandsF. .olongan ini kemudiannya mengambil alih tampuk pemerintahan.

->

'ihat "rnold Toynbee, +,32. ( Study of History, 'ondon< 0Gford %ni ersity $ress, ol.H, hlm.8.

?alaupun mereka belajar dan menguasai teknologi ketenteraan, golongan barbarian ini mengabaikan nilai-nilai kesopanan dan kemanusiaan yang baik. Tahap seterusnya memperlihatkan golongan ploretariat dalaman mencari jalan keluar dengan menganuti agama baru ( higher religious ) dan lain-lain ideologi. )asyarakat melihat agama dipergunakan oleh golongan elit pemerintah untuk mengekalkan status Iuo mereka. "khirnya, bagi Toynbee peradaban tadi runtuh dan diambil alih oleh pemerintahan yang bercorak E%ni ersal &hurchF )aka bermulalah peradaban baru.

"rnold Toynbee berpendapat baha6a kesengsaraan hidup merupakan faktor utama yang melahirkan tamadun yang tinggi. $enderitaan hidup telah merangsang manusia untuk mencari jalan bagi membebaskan diri daripada belenggu kesengsaraan. 1eadaan tersebut memberi kekuatan dari segi mental dan fi!ikal untuk mencipta kejayaan baru. Toynbee percaya baha6a peranan agama mampu menjadikan ubat yang paling mujarab untuk menangani krisis peradaban yang menuju kehancuran. /eliau seterusnya merumuskan baha6a agama lahir daripada tamadun yang lemah atau sedang runtuh. /erdasarkan krisis moral yang berlaku di kalangan masyarakat /arat yang

membelakangkan agama 1ristian, beliau meramalkan /arat akhirnya akan dipengaruhi oleh satu agama yang berkembang dari Timur.

Bangka 6aktu antara ketiga-tiga fasa (break do,n, distintegration dan dissolution) mungkin mengambil masa yang lama, seribu tahun atau lebih. Toynbee menegaskan baha6a kejatuhan sesebuah peradaban disebabkan oleh faktor dalaman dan bukan faktor luaran. Badi, Toynbee sependapat dengan *bn 1haldun yang menyatakan baha6a pihak

pemerintah yang leka dengan keme6ahan dan berpuas hati dengan kejayaan yang dicapai memudaratkan sesebuah peradaban.

$arrol %uigley dalam bukunya %he +volution of &ivili'ations, berpendapat proses perkembangan sesebuah tamadun akan melalui tujuh tahap iaitu bermula dengan tahap campuran (miGture), kandungan (gestation), pengembangan (eGpansion), era konflik (age of conflic), empayar se-agat (uni ersal of empire), keretakan (decay) dan penaklukan (in asion).-7

/agi menggunapakai teorinya, beliau telah merujuk kepada lebih +9 tamadun iaitu tamadun )esir, )esopotamia, Tamadun 1lasik, =usia, &hina, *ndia, *slam, *nca, "!tec dan )inoan. #etiap tamadun ini diberi tempoh masa mengikut tahap tertentu. ('ampiran /).

#etiap peradaban bermula dengan campuran dua atau lebih budaya. 1ebanyakan campuran budaya ini muncul di ka6asan sempadan antara dua atau lebih budaya. "pabila keadaan ini berlaku, akan 6ujudlah persefahaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat dan juga keperluan-keperluan asas. 1edua-dua pihak perlu membuat keputusan

bersama bagi memenuhi kehendak mereka, dengan itu 6ujudlah peradaban baru yang berdasarkan persetujuan bersama.

$ada tahap kedua terdapat sedikit perubahan dalam masyarakat dan kebanyakan anggota masyarakat dilihat mempunyai kedudukan yang stabil dalam struktur masyarakatnya. Duigley menamakan tahap ini sebagai tahap kandungan. Tahap yang
-7

&arrol Duigley, %he +volution of &ivili'ations, *ndianapolis< 'iberty $ress, +, , hlm.+28

ketiga muncul apabila 6ujudnya ciri-ciri berikut iaitu perubahan dalam pengeluaran makanan, pertambahan jumlah penduduk, berlakunya proses penjelajahan dan penjajahan serta perubahan dalam ilmu pengetahuan.

/agi Duigley tahap keempat iaitu era konflik merupakan tahap lebih kompleks, cukup menarik dan lebih kritikal jika dibandingkan dengan ketujuh-tujuh tahap peradaban. "ntara ciri-ciri utama tahap ini ialah kemerosotan dalam pengembangan, munculnya ketegangan dan berlakunya konflik kelas khususnya di ka6asan-ka6asan penempatan utama. #elain itu era ini juga digambarkan dengan bertambahnya keganasan akibat berlakunya peperangan dengan penjajah dan timbulnya ketidak6arasan, sikap mudah putus asa, pengamalan kepercayaan tahyul dan penentangan terhadap aspek keduniaan semata-mata. Ckoran daripada penglibatan dalam perang imperialis, menyebabkan kadar pengembangan menjadi perlahan.

1eadaan seterusnya akan menyebabkan 6ujudnya dominasi politik oleh satu pihak yang melahirkan fasa kelima iaitu tahap empayar se-agat. Tahap ini ini dikenali Duigley sebagai !aman keemasan iaitu era keamanan dan kemakmuran. 1eamanan muncul setelah ketiadaan perbalahan antara unit-unit politik dan juga ketiadaan pertentangan dengan masyarakat yang berhampiran. 1emakmuran pula 6ujud kerana berakhirnya peperangan dalam masyarakat, luasnya perdagangan antarabangsa serta ke6ujudan sistem mata 6ang. Tahap ini dapat dilihat dengan kemajuan yang berlaku di bandar-bandar utama dan pembinaan monumen seperti Taman Tergantung /abylon, piramid dan sebagainya.

%ahap keretakan muncul apabila berlakunya kemerosotan ekonomi yang ketara, kemerosotan taraf hidup, perang saudara dengan pelbagai pihak yang berkepentingan dan

tahap buta huruf yang tinggi. )asyarakat semakin lemah 6alaupun pelbagai usaha diambil untuk memulihkan keadaan, tetapi kepincangan dalam masyarakat terus berlaku. $ada masa ini muncul gerakan agama baru untuk menarik perhatian masyarakat.

Tahap ini mungkin mengambil masa yang lama sehingga muncul tahap yang ketujuh iaitu tahap penaklukan. Tahap ini berlaku apabila masyarakat bersedia mempertahankan diri mereka dan kesempatan ini diambil oleh pihak luar yang lebih ber6iba6a dan bertenaga. 1esan daripada penaklukan ini menyebabkan sesebuah peradaban itu musnah dan lenyap. Duigley berpendapat baha6a jatuh bangunnya sesebuah peradaban ditentukan oleh alat pengembangan (an instrument of eGpansion). Terdapat tiga elemen penting dalam alat pengembangan ini iaitu insentif untuk mencipta, terdapat peningkatan dalam hasil (accumulation of surplus) yang membolehkan sebahagian masyarakat menguasai kekayaan dan membelanjakan kekayaan tersebut. $eningkatan hasil tadi digunakan untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan baru. 1ejayaan dalam penciptaan itu bergantung kepada cara masyarakat itu mengelolakan anggotanya. #esetengah masyarakat mena6arkan insentif yang banyak, kerana terdapat banyak ganjaran dan galakan daripada instituisi mereka. .

(ccumulation of surplus bermaksud sebahagian indi idu atau organisasi dalam masyarakat memiliki sumber-sumber kekayaan yang melebihi keperluan mereka dan ini membolehkan perbelanjaan sumber-sumber tersebut dalam jangka masa pendek.

Surplus creating instrument adalah elemen penting untuk menyemarakkan lagi perkembangan peradaban di samping adanya unsur-unsur rekacipta (in ention) dan

pelaburan. %nsur @lebihan mencipta alatA ini bukan sahaja merujuk kepada organisasi ekonomi tetapi boleh juga kepada organisasi-organisasi politik, ketenteraan, sosial, agama dan sebagainya. Di )esopotamia, golongan pendeta diberi penghormatan yang tinggi dalam masyarakat. Di )esir, organisasi politik mencipta lebihan melalui kutipan cukai daripada rakyat jelata. Dalam peradaban /arat , pada !aman Feudal, organisasi ketenteraan mencipta ( lebihan mencipta alat ) dengan membenarkan sebahagian kecil masyarakat, golongan tentera atau tuan-tuan tanah mengumpul hasil-hasil ekonomi daripada golongan serf supaya golongan serf mendapat perlindungan. @"lat pengembanganA akan merosot secara perlahan ekoran kadar pelaburan susut nilai. 1eadaan ini semakin buruk apabila berlakunya pengurangan dalam penciptaan dan accumulator of surplus. (al ini boleh berlaku kerana beberapa sebab. "ntaranya ialah sekumpulan masyarakat menguasai sumber-sumber ekonomi dan golongan ini tidak mahu melakukan apa-apa perubahan untuk memperbaiki masyarakat. Dalam masa yang sama, usaha-usaha pembinaan monumen, dan perbelanjaan terhadap projek-projek me6ah tidak memba6a kepada cara pengeluaran yang berkesan. 1eadaan dalam masyarakat terus me6ujudkan tekanan dan melemahkan anggota masyarakat untuk melakukan akti iti yang kreatif dan ino atif. Duigley merumuskan baha6a peradaban itu muncul apabila lahirnya E a producing society 6ith an intrument of eGpansion E-,

Teori Perte &ungan'Petentangan Pera(a&an

#ungguhpun kedua-dua tokoh yang akan dibincangkan ini kurang jelas membicarkan persoalan perkembangan proses perkembangan peradaban, namun penulis merasakan

-,

Ibid, hlm. +2-

baha6a idea-idea yang diketengahkan mereka masih rele an dengan pokok persoalan kita iaitu perkembangan peradaban dan faktor-faktor yang menentu jatuh bangunnya sesebuah peradaban.

"pabila membincangkan teori-teori jatuh bangunnya sebuah peradaban masa kini, rasanya kurang lengkap jika kita tidak mengetengahkan tesis yang dikemukakan oleh #amuel $. (untington dalam bukunya %he &lash of &ivili'ation and the *emaking of .orld /rder. /uku yang penuh kontro ersi dan menarik perdebatan ramai, kini telah membuka era baru dalam kajian peradaban yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan teori-teori yang terdahulu.

#ungguhpun (untington lebih memfokuskan kepada tema pertembungan peradaban, namun beliau mengakui ada faktor-faktor yang menyumbang kepada kekuatan sesebuah peradaban moden serta ada faktor-faktor yang menjadi penentu kurangnya pengaruh sesebuah peradaban. (al ini ditegaskan oleh beliau baha6a peradaban-peradaban senantiasa mengalami kemunduran sekaligus berkembang. $eradaban bersifat dinamis, bangkit dan jatuh, menyatu dan saling terpisah, dan sebagaimana halnya dengan apa yang mereka belajar sejarah, ia juga tenggelam dan terkubur di dalam pasir-pasir masa.49

/agi (untington, konflik antara peradaban merupakan fasa yang terbaru dalam konflik dunia moden khususnya selepas era perang dingin. )enurutnya identiti

peradaban akan menjadi lebih penting pada masa hadapan, dan sebahagian dunia akan dibentuk oleh interaksi antara tujuh atau peradaban besar ini. $eradaban besar itu
49

#amuel $. (untington, %he &lash of &ivili'ation and the *emaking of .orld /rder, :e6 ;ork: Touchstone, +,,8, hlm. 22.

termasuklah peradaban /arat, &onfucios, Bepun, *slam, (indu, #la ic-0rthodoG, 'atin "merika dan mungkin juga peradaban "frika. 1onflik yang paling penting pada masa hadapan dijangka akan berlaku pada garis keretakan yang memisahkan peradabanperadaban ini.

(untington memperturunkan enam faktor yang menyebabkan berlakunya keretakan atau pertembungan antara peradaban.4+ Faktor yang pertama ialah peradaban dibe!akan antara satu sama lain oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan yang paling penting ialah agama. Busteru, masyarakat daripada peradaban yang berbe!a mempunyai pandangan yang berlainan tentang banyak perkara. )enurut (untington perbe!aan ini timbul dalam proses yang lama dan perbe!aan ini tidak mudah lenyap kerana sifatnya lebih asasi, berbanding dengan perbe!aan ideologi politik dan rejim kerajaan yang berasaskan politik.

1edua, interaksi antara manusia daripada berlainan peradaban semakin bertambah kerana dunia kini semakin mengecil. $eningkatan interaksi ini

memperdalamkan lagi kesedaran di kalangan kelompok itu sendiri. 0rang "merika misalnya lebih bersifat negatif terhadap pelabur-pelabur Bepun daripada pelabur dari 1anada dan negara-negara Cropah yang lain.

1etiga, proses pemodenan ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia telah memisahkan orang daripada identiti tempatan yang telah lama berakar umbi dan proses ini melemahkan negara bangsa sebagai asas identiti. /agaimanapun menurut (untington, agama telah berjaya menembusi jurang selalunya dalam bentuk gerakan
4+

#amuel $. (untington, hlm2-8.

ertembungan eradaban, (terjemahan) 1uala 'umpur< *#*# )alaysia, +,,-,

yang dilabelkan sebagai fundamentalis. .olongan fundamentalis terdiri daripada kalangan anak muda, lulusan uni ersiti, sekolah menengah, para profesional dan ahli perniagaan.

1eempat, kesedaran tamadun akan semakin meningkat dan akan dipercepatkan oleh d6i-peranan /arat. $ada satu pihak, /arat berada di puncak kekuasaan dan pada masa yang sama sebagai kesan kekuasaan /arat menyebabkan dunia /arat mencari jalan keluar seperti pengislaman semula Timur Tengah. 1elima, ciri dan perbe!aan kebudayaan agak sukar untuk diubahsuai dan oleh itu sukar dikompromikan berbanding dengan ciri-ciri ekonomi dan politik. )alah lebih daripada persoalan etnik, agama merupakan tekanan yang hebat di kalangan umat manusia. #eseorang itu mungkin boleh dianggap separuh $erancis dan separuh "rab dan seterusnya menjadi 6arga dua negara. :amun tidak mungkin boleh menjadi separuh 1atolik dan separuh *slam.

;ang terakhir ialah keserantauan ekonomi semakin meningkat menyebabkan kerjasama serantau menguntungkan negara-negara anggota kesatuan berdasarkan peradaban yang sama. #alah satu kejayaan /arat ialah kerjasama serantau yang diamalkan dan dikongsi bersama seperti 1esatuan Ckonomi Cropah (CC&). /ergantung kepada asas-asas dalam budaya di Cropah dan 1ristian /arat tetapi kejayaan ini tidak mutlak akibat timbul masalah tentang tiadanya persefahaman seperti itu. $enggunaan mata 6ang Curo memperlihatkan /ritain enggan menyertainya. #ungguhpun peradabanperadaban lain di "sia #elatan dan "sia Tenggara mempunyai organisasi serantau mereka sendiri seperti South A)ian A))o!iation *or Regional $oo+eration (#""=&) dan A))o!iation o* Southea)t A)ian Nation) ("#C":), namun kejayaan kerjasama dalam bidang ekonomi kurang menggalakkan.

Faktor kedua yang menjadikan peradaban /arat lebih dominan ialah pelaku utamanya iaitu "merika berganding bahu di belakang teman seagama mereka. /arat kini berada di kemuncak kekuasaannya. )usuhnya Bepun tidak memiliki taring yang berbe!a. /arat menguasai politik antarabangsa dan instituisi keselamatan bersama-sama Bepun. #oal politik sejagat dan isu keselamatan diselesaikan dengan arahan "merika #yarikat, /ritain dan $erancis secara berkesan. *su ekonomi dunia diselenggarakan oleh "merika #yarikat, Berman dan Bepun dan kesemuanya mengekalkan hubungan yang amat rapat antara satu sama lain dengan mengenepikan negara-negara yang sebahagian besarnya bukan negara /arat.

$engaruh /arat terhadap )ajlis 1eselamatan /angsa-/angsa /ersatu yang hanya sesekali diganggu oleh pengecualian undi &hina, mendorong keputusan /angsa/angsa /ersatu memerangi *raI dan seterusnya memusnahkan senjata canggih *raI dan menghapuskan kemampuannya membuat senjata.

Dalam membicarakan tahap perkembangan peradaban manusia, "li #hariati mengaitkan peristi6a (abil dan Dabil4- sebagai titik bermula sejarah bermulanya pertentangan manusia44. Dengan melihat dari sudut sosiologi, kisah ini mencerminkan
4-

1edua-duanya adalah anak :abi "dam. 1isahnya bermula apabila Dabil telah jatuh cinta dengan gadis jelita yang menjadi tunangan (abil, maka berlakulah pertelingkahan diantara kedua-dua anak "dam itu. (abil ialah manusia yang baik yang mempunyai sifat-sifat kasih sayang dan merendah diri dan cepat mengalah (dalam perbualan) . (ormat kepada orang tua serta taat kepada "llah. /eliau tegas dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Dabil pula adalah seorang yang jahat dan bersikap keras dan kejam. (abil menjadi jahat kerana ia tinggal dalam sistem sosial yang anti kemanusiaan iaitu sistem yang dikuasai oleh rejim yang membolot harta kekayaan untuk kepentingan sendiri. 44 /eliau menolak tafsiran yang dibuat oleh tokoh agama *slam dan tokoh agama lain tentang peristi6a ini. 1ebanyakan daripada tokoh-tokoh tersebut , memberi huraian yang tidak banyak perbe!aannya iaitu mengutuk peristi6a pembunuhan itudengan alas an membunuh itu adalah astu perbuatan yang berdosa, perlulah kita menjauhkan diri daripadanya terutama sekali terhadap saudara mara kita, baginya peristi6a ini merupakan titik agung dalam sejarah peradaban manusia.

berakhirnya !aman kehidupan primitif. /erakhirnya !aman ini bererti sistem kehidupan asal manusia yang menitikberatkan soal persamaan dan persaudaraan sebagaimana yang digambarkan melalui kegiatan berburu dan menangkap ikan pada !aman (abil.

#istem ini kemudiannya digantikan pula dengan sistem pertanian yang mengi!inkan pemilikan peribadi. "pabila berlakunya pembolotan pemilikan peribadi, maka lahirlah masyarakat kelas pertama yang melakukan penindasan dan ke!aliman. )atinya (abil dan hidupnya Dabil, merupakan kenyataan sejarah yang tidak dapat diubah lagi. (abil mati tanpa meninggalkan !uriat, yang mengi!inkan keturunan Dabil untuk terus hidup, berkuasa dan mencorakkan segala-galanya. "pabila masyarakat, kerajaan, ekonomi, agama telah dikuasai oleh Dabil maka pandangan dan perbuatan Dabil mula diterima sebagai nilai sejagat masyarakat selepas itu. *nilah peristi6a yang menjadi punca kepada keidakseimbang yang berlaku dalam pandangan dan kehidupan manusia kini42.

"li #hariati menegaskan lagi baha6a pertelagahan yang berlaku antara (abil dan Dabil bukanlah pertelagahan antara adik beradik kerana merebut seorang gadis, malah pertelagahan tersebut me6akili satu pertentangan yang berterusan antara dua pihak dalam masyarakat manusia . 1isah ini merupakan cerita yang menjadi kesinambungan kisah hidup manusia di sepanjang !aman.

42

/eliau menyatakan baha6a penentangan dan pergelutan yang berterusan itu akan tiba saatnya apabila golongan penindas terpaksa meratapi kematian sistem Dabil dan dari saat inilah sistem (abil akan mulai tegak kembali. $ersamaan hak akan dihayati seluruh dunia, perpaduan dan persaudaraan manusia akan dikukuhkan melalui penegakan persamaan hak dan keadilan sejagat. /eliau mengutip seoptong ayat "l Duran yang bermaksud @Jdan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang me6arisi (bumi)A (Duran -7<3)

#ebagai lanjutan daripada kisah (abil. "li #hariati menyebut empat manusia yang disebut dalam "l-Duran yang dilambangkan melalui 6atak Firaun, Darun, (aman, dan /alFam. $ada setiap !aman, keempat-empat jenis manusia ini telah tampil sebagai pendukung status Iuo dan penentang perubahan sosial. Firaun adalah penguasa yang korup, penindas yang selalu merasa dirinya sahaja yang benar, tonggak sistem ke!aliman dan kemusyrikan. (aman me6akili kelompok teknokrat, ilmuan yang menunjang ke!aliman dengan memperalatkan ilmu. Darun adalah cerminan kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan, rakus, menghisap seluruh kekayaan massa. /alFam melambangkan kaum ruhaniyun, tokoh-tokoh agama yang menggunakan agama untuk mengesahkan kekuasaan yang dikumpul.

"li #hariati mengatakan ada dua perkara yang memungkinkan terbinanya sesebuah peradaban. Faktor yang pertama ialah fenomena hijrah atau migrasi dan faktor kedua ialah peranan manusia khususnya golongan intelektual.

/agi "li #hariati, hijrah bukan sahaja merujuk kepada perpindahan :abi )uhammad s.a.6. dari )ekah ke kota )adinah untuk menyelamatkan diri daripada seksaan kaum Duraisy tetapi mempunyai erti kata yang lebih luas dan mendalam. Daripada kajian beliau terhadap -> peradaban, "li #hariati merumuskan baha6a peradaban lahir disebabkan penghijrahan manusia dari tempat asal ke tempat baru. #ebaliknya tidak terdapat sebarang peradaban yang lahir dan berkembang di kalangan masyarakat primitif yang tidak pernah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain43.

43

"li #hariati, /n Sociologi of Islam,(terjemahan (amid "lgar), /erkeley< )i!an $ress, +,>,, .hlm 24-23.

Faktor kedua ialah peranan manusia itu sendiri khususnya golongan intelektual yang bertanggungja6ab menentukan nasib dan mengubah masa depan mereka, kerana mereka diberi akal fikiran dan kudrat untuk berusaha. /eliau mengaitkan faktor tersebut dengan ayat "l-Duran < @Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum jika mereka tidak mahu mengubahnyaA.("l Duran)

.olongan intelektual turut terlibat

dalam menegakkan sesebuah peradaban.

*stilah golongan intelektual yang digunakan "li #hariati ialah rausyanfikr. .olongan ini bukan sekadar ilmuan48 tetapi golongan yang merasa bertanggungja6ab untuk memperbaiki masyarakatnya bagi menunaikan cita-cita mereka. )erumuskannya ke dalam bahasa yang dapat difahami setiap orang, mena6arkan strategi dan alternatif penyelesaian masalah. /eliau mentafsirkan baha6a golongan intelektualJ Aone 6ho is conscious of his o6n @humanistic statusA in a specific social and historical time and place. (is self a6areness lays upon him the burden of responsibility. (e responsibily, self-conciuosly leads his people in scientific, social and re olutionary action.A4>

Teori Pen(e,atan P)i,ologi'Ketuhanan

"urobindo, seorang reformis dan ahli falsafah *ndia berpendapat baha6a pola perkembangan peradaban manusia boleh difahami dengan menggunakan pendekatan psikologi. Dengan itu beliau menolak pendekatan teori-teori jatuh bangun oleh para-para
48

(anya melibatkan diri dalam kelompok orang yang sudah mendapat pendidikan tinggi dan memperoleh gelaran sarjana. #eorang ilmuan mencari kenyataan, sementara seorang rausyanfikr mencari kebenaran. 4> "li #hariati, +,79. *eflections of Humanity: %,o 0ie, of &ivili'ation and light of Man, TeGas< Free *slamic 'iterature *nc. hlm. -

sarjana sebelum ini.47 /eliau mendapati pendekatan psikologi yang digunakan oleh ahli psikologi Berman iaitu 'amprecht, cukup rele an bagi menjelaskan tahap-tahap perkembangan peradaban manusia. 'ima tahap tersebut ialah tahap simbolik, typal, konvensional, individualis dan sub-ektif.4,

$ada tahap simbolik, simbol-simbol keagamaan memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. )anusia secara umumnya melahirkan perasaan mereka melalui unsur-unsur mitos, puisi, dan kesenian. "malanKamalan budaya dan instituisi sosial turut terpengaruh dengan unsur-unsur simbolik. )isalnya dalam kitab *ig 0eda pada !aman Ledik (+399-+999#)) menyanjung serta mengagung-agungkan upacara perkah6inan Surya, puteri kepada De,a Matahari. )anusia dianggap sebagai insan kerdil dan merupakan imej ketuhanan. $endek kata simbol-simbol keagamaan hadir di belakang kehidupan mereka. "urobindo meletakkan Maman Ledik iaitu !aman pembentukan budaya orang "rya di *ndia tergolong dalam tahap ini.

Tahap typal memperlihatkan perkembangan seterusnya dalam perkembangan peradaban manusia .)enurut "urobindo kesedaran terhadap sistem varna mula berubah. #truktur serta sistem sosial masyarakat mula berkembang kerana 6ujudnya perbe!aan dan fungsi ekonomi empat golongan yakni brahmin, ksatriya, vaisya dan sudra. $ada tahap ini, agama menjadi penghalang untuk me6ujudkan etika kehidupan yang sempurna.

47 4,

Teori irama,linear dan putaran. .race C. &airns, @ "urobindoFs &onception of the :ature and )eaning of (istoryA, dalam T.).$. )ahade an N .race C. &airns, +,>>.&ontemporary India hilosophers of History, &alcutta< The ?orld $ress $ri ate 'td., hlm. 3

$ada tahap konvensional, pengamalan sistem varna menjadi lebih ketara. "gama pula digambarkan oleh "urobindo sebagai @religion in the conventional stage becomes stereotype, thought sub-ected to infallible authorities, and education bound to unchangeable forms1.29 Cropah pada Maman $ertengahan dan *ndia pada masa kini menurut "urobindo masih berada pada tahap konvensional.

Tahap individualis disebut sebagai taFkul (reason), memberontak (re olt), kemajuan (progress) dan kebebasan (freedom). 1eempat-empat elemen tadi cukup penting untuk melahirkan rasa ketidakpuashatian di kalangan anggota masyarakat. Dalam usaha mengatur kehidupan yang lebih sempurna, perjuangan untuk me6ujudkan persamaan dan kebebasan di kalangan anggota masyarakat mula terserlah. 1esannya muncullah pihak-pihak yang memperjuangkan hak masing-masing tidak kira golongan miskin atau kaya yang kemudiannya melahirkan golongan berideologi fasis, komunis dan sosialis.

$ada tahap subjektif bagi "urobindo, manusia mestilah melalui semua empat tahap sebelum ini untuk mencapai tahap terakhir yang juga disebut sebagai spiritual atau dikenali juga sebagai tahap minda unggul (supermind). $ada tahap ini manusia percaya baha6a kuasa ketuhanan mengatasi keupayaan intelek. )anusia melihat intelek sebagai perantara antara dunia material (infrarational) dan dunia kerohanian (suprarational). "pabila semua orang atau sebahagiannya mendapat ilmu pengetahuan yang subjektif dengan identiti ketuhanan, maka muncullah tahap masyarakat berperadaban.

29

Ibid, hlm. >

/agi "urobindo syarat untuk mencapai tahap minda unggul atau ketuhanan, dua perkara mesti dipenuhi serentak. $ertama, mestilah muncul indi idu @ 6ho are able to see, to de elop, to re-create themsel es in the image of #pirit and communicate both their idea and its po6er to mass.A2+ )enurutnya, )ahatma .handi telah mencapai tahap ini. $andangan ini sama dengan pandangan "li #hariati yang menganggap baha6a golongan intelek perlu ada untuk menggerakkan masyarakat.

1edua, kesediaan untuk membaca minda masyarakat supaya message daripada Tuhan dapat diterima. )anusia pada masa ini dipenuhi dengan rasa rendah diri, kurang berkesedaran dan kurang mengetahui aspek spiritual. Busteru mereka tidak bersedia menerima imej ketuhanan. "urobindo seterusnya menegaskan baha6a jika seseorang ingin mencapai tahap ketuhanan, unsur-unsur material perlu dihindarkan dalam masyarakat.2-

#ekiranya kedua-dua syarat tadi tidak dipenuhi, maka manusia secara keseluruhannya akan menjadi makhluk yang tidak sempurna menurut "urobindo.

2+ 2-

#ri "urobindo, +,2,.%he Human &ycle, $ondicherry< #ri "urobindo "shram, hlm. 2 .race C. &airns, op.cit., hlm. 3