Anda di halaman 1dari 21

LDK 1 Bidang Tajuk Objektif : Akademik : Orientasi Mata Pelajaran - Kepentingan Mata Pelajaran : Murid dapat: 1.

Memberi maklumat tentang kepentingan setiap mata pelajaran dalam Tahap 2. 2. Mendedahkan kepentingan setiap mata pelajaran di peringkat sekolah rendah. Masa : 60 minit Langkahlangkah 3. Meningkatkan moti asi dan pen!apaian akademik murid. Sasaran : Tahun 4 Bahan : Kertas A4

: "et induksi: #uru $imbingan dan Kaunseling meminta murid men%ebut beberapa mata pelajaran %ang mereka pelajari. 1. #uru $imbingan dan Kaunseling berbin!ang tentang kepentingan setiap mata pelajaran. 2. Murid men%enaraikan beberapa kepentingan mengikut mata pelajaran menggunakan kertas A& %ang diberikan. 3. #uru $imbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan setiap mata pelajaran Tahap 2: $ahasa Mala%sia $ahasa 'nggeris Matematik "ains Pendidikan Agama 'slam ( Moral Kemahiran )idup Kajian Tempatan Pendidikan "eni *isual Pendidikan +asmani ( Pendidikan Kesihatan Pendidikan "i ik dan ke,arganegaraan

enilaian !umusan "alsafah

: Melalui !atatan maklumat %ang dibuat oleh murid. : Pendedahan tentang kepentingan setiap mata pelajaran membolehkan murid memperolehi kemahiran asas- ilmu pengetahuan dan nilai-nilai murni. : 'lmu Panduan )idup

L#K $ Bidang Tajuk Objektif : : : Akademik Kemahiran Mendengar $erkesan 1. Murid dapat mengetahui tentang peringkat-peringkat dalam proses mendengar. 2. Murid dapat menggunakan deria mata- telinga- hati dan Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : minda dalam proses mendengar. ./ minit Tahun & 0aptop ( 012- 3akaman bun%i-bun%ian 4alat mu5ik ( bun%i hai,an ( kenderaan 6- 0ampiran A &$ "et 'nduksi: #uru $imbingan dan Kaunseling memperdengarkan rakaman bun%ibun%ian. 1ontoh: alat mu5ik ( bun%i hai,an ( kenderaan 1. #uru $imbingan dan Kaunseling bersoal ja,ab dengan murid tentang bun%i-bun%ian tersebut. 2. #uru $imbingan dan Kaunseling meminta murid men%enaraikan bun%i-bun%ian tersebut mengikut urutan. 3. #uru $imbingan dan Kaunseling menerangkan kepentingan mendengar akti7 dalam proses pembelajaran. &. #uru $imbingan dan Kaunseling menerangkan tentang langkah-langkah dalam proses mendengar. Proses Mendengar 2engar8 0ihat 8 9aham ( Mengha%ati 8 $uat !atatan :. Murid diminta menjalankan akti iti %ang diberikan oleh #uru $imbingan dan Kaunseling seperti berikut: Buletin Utama 1adangan akti iti: - Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan - "eorang murid 4me,akili kumpulann%a6 diminta men%ampaikan berita berpandukan petikan %ang diberi oleh #uru $imbingan dan Kaunseling 2

- "atu

kumpulan

bertindak

sebagai

pengganggu

pen%ampaian berita 4membuat bising: tepuk tangan( keta,a( men%an%i( dll6 - "atu kumpulan bertindak sebagai pendengar dan pelapor isi-isi penting - #uru $imbingan dan Kaunseling membuat rumusan pentingn%a mendengar dengan menggunakan kombinasi enilaian !umusan "alsafah : : : telinga dan mata se!ara optimum Murid diberikan ujian dengan menulis semula bahan %ang didengar daripada Pen%ampai $erita. Kemahiran mendengar adalah salah satu proses %ang berterusan. 1. Komunikasi dua hala lebih berkesan berbanding komunikasi sehala. 2. 3ajin bertan%a bertambah ilmu

Lam%iran A 4B

LDK 3 Bidang Tajuk Objektif : : : Akademik Pengurusan Masa 4 ;<3 6 Murid dapat: 1. Mengenal pasti akti iti %ang perlu seorang murid lakukan 2. Menentukan bagaimana mengurus masa dengan berkesan 3. Mengenal pasti kepentingan pengurusan masa Masa : ./ minit Sasaran : Tahun & Bahan : Kalkulator 4 =ntuk kegunaan guru 6- 0ampiran A &1 Langkah-langkah: "et induksi: #uru $imbingan dan Kaunseling membuka perbin!angan dengan meminta murid men%enaraikan akti iti harian mereka . 1. #uru $imbingan dan Kaunseling meminta murid memberi anggaran masa setiap akti iti %ang disenaraikan. 2. #uru $imbingan dan Kaunseling memberikan panduan mudah pembahagian masa dengan kaedah ; < 3. ; jam T'2=3 ; jam 3>)AT 4 $eribadat - riadah 6 ; jam $>0A+A3 4 Termasuk ,aktu belajar di sekolah 6 3. #uru $imbingan dan Kaunseling memberi panduan dan meminta murid mengisi jadual ,aktu persendirian pada hari persekolahan dan juga !uti sekolah. &. #uru $imbingan dan Kaunseling meminta murid memasukkan nama mata pelajaran pada hari dan masa %ang sesuai . :. #uru $imbingan dan Kaunseling memilih murid se!ara ra,ak untuk membentangkan hasil kerja mereka dan menggalakkan murid lain untuk bertan%a atau memberi pendapat. .. #uru $imbingan dan Kaunseling membuat rumusan. enilaian: Murid merekodkan hasil pembentangan terbaik untuk dijadikan panduan dalam mengurus masa. !umusan: Murid sedar akan kepentingan mengurus masa dengan baik. "alsafah : Masa itu n%a,a

Lam%iran A 4&

'A#(AL )AKT( *!S*+#,!,A+ -A!,.MASA /010%g$000%tg ,S+,+ S*LASA !AB( K-AM,S '(MAAT SABT( A-A#

LDK 4 Bidang Tajuk Objektif Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : : : : Kerja%a Kenali Minat Anda Murid dapat: 1. Mengenali minat masing-masing 2. Men%esuaikan minat dengan kerja%a %ang ingin di!eburi ./ minit Tahun & #ambar pekerjaan ( suasana di tempat kerja- 0ampiran K &A "et induksi: #uru $imbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar suasana di tempat kerja. 1. "oal ja,ab se!ara lisan dengan murid. 2. $eberapa orang murid men!atat !ontoh pekerjaan %ang mereka lihat dan diketahui. 3. Perbin!angan pekerjaan %ang mereka minati dan murid men%atakan bidang tugas kerja%a tersebut . 1ontoh : Kerja%a Polis. Apakah bidang tugasn%a? &. Membuat lembaran kerja 4 "uaikan kerja%a dengan bidang tugas6 :. #uru $imbingan dan Kaunseling membuat rumusan se!ara keseluruhan tentang kerja%a %ang dibin!angkan. enilaian !umusan :
:

Men%iapkan latihan %ang diberikan "etiap orang mempun%ai minat %ang berbe5a .@amun se!ara realiti adakalan%a minat dan kerja%a %ang di!eburi tidak sama jadi jangan putus asa.

"alsafah

Minat mempengaruhi indi idu dalam memilih kerja%a.

Lam%iran K 4A 1. Minat sa%a ialah: a. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 7

b. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2. "a%a boleh

jika anda boleh buat.

"a%a boleh.............

a. Memba!a b. Menulis !. Mengira d. Mela%ari 'nternet e. Menjahit 7. Memasak g. 0ain-lain: i. .................................................................. ii. .................................................................. iii. .................................................................. i . ..................................................................

LDK 5 Bidang : Kerja%a 8

Tajuk Objektif

: :

Masa 2epanku Murid dapat: Menerangkan perbe5aan antara matlamat jangka pendek dan jangka panjang. ./ minit Tahun & Kad akti iti- kertas ,arna- pen marker- kra%on dan bahan hiasan 0ampiran K &> dan 0ampiran K &9 "et 'nduksi: #uru $imbingan dan Kaunseling men%oal tentang !ita-!ita murid. 1. #uru $imbingan dan Kaunseling mempamerkan Kad Matlamat +angka Pendek dan menjelaskann%a. 1ontoh: :A - =P"3 2. "esi perbin!angan: Murid men%atakan matlamat mereka se!ara indi idu. 3. #uru $imbingan dan Kaunseling mempamerkan Kad Matlamat +angka Panjang dan menjelaskann%a. 1ontoh: 'ja5ah - "a%a ingin mendapatkan ija5ah dalam bidang kedoktoran. &. "esi perbin!angan: Murid men%atakan kerja%a pilihan. :. Murid men!atat dalam lampiran %ang diberi oleh #uru $imbingan dan Kaunseling serta menghiasin%a dengan lakaran %ang disukai. Murid dapat men%enaraikan matlamat jangka pendek dan jangka panjang. "etiap indi idu perlu ada matlamat hidup %ang jelas. Peran!angan matlamat %ang betul dapat menjamin kehidupan %ang sempurna.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

enilaian !umusan "alsafah

:
:

Lam%iran K 4*

Matlamat Jangka Pendek


9

@ama Tahun

: : : enilaian Semasa

"asaran Pen!apaian

Matapelajaran

=P"3

=jian 1

=jian 2

=jian 3

=jian &

$ahasa Mela%u

$ahasa Mela%u

$ahasa 'nggeris

Matematik

"ains Keputusan Tandatangan : Tarikh :

Lam%iran K 4"

Matlamat Jangka Panjang

10

Potong perkataan di ba,ah dan lekatkan di ruang %ang disediakan.

"ila 0ekat 2i sini

Universiti

Penganggur

Tamat Tingkatan Tiga


Mempunyai Pekerjaan ang Baik

Pusat Serenti Menjadi !rang Ternama

Pondok Buruk

Kereta me"a#

Penagi# Dada#

$uma# Besar

%idup Susa#

Ke&uarga Ba#agia

Basika&
LDK 6 Bidang Tajuk Objektif : : :

Ke&uarga Porak Peranda

Psikososial 2an Kesejahteraan Mental Kemahiran Menga,al >mosi Murid dapat: 1. Mengetahui !ara menga,al emosi dalam semua keadaan. 11

2. Mengelakkan sesuatu perkara %ang tidak diingini berlaku akibat Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : emosi %ang tidak stabil. ./ minit Tahun & Keratan Akhbar "et 'nduksi : #uru $imbingan dan Kaunseling membuat lakonan ga%a orang %ang tidak rasional. 1ontoh: keta,a seorang diri- ber!akap seorang diri- dan lain-lain. 1. #uru $imbingan dan Kaunseling mempamerkan keratan akhbar mengenai tindakan %ang tidak rasional. 1ontoh: bergaduhmerempit- mengamuk dan sebagain%a. 2. #uru $imbingan dan Kaunseling merangsang murid dengan soalan-soalan berdasarkan petikan akhbar. "oalan berdasarkan pertan%aan Apa- "iapa- $ila- 2i mana$agaimana dan Mengapa perkara itu terjadi. 3. #uru $imbingan dan Kaunseling memberikan ulasan terhadap ja,apan murid. &. #uru $imbingan dan Kaunseling menerangkan tindakan %ang perlu diambil ketika berada dalam keadaan emosi tidak stabil ( tidak rasional. :. #uru $imbingan dan Kaunseling menerangkan akibat tidak dapat menga,al emosi. enilaian !umusan "alsafah :
:

Penglibatan murid semasa akti iti perbin!angan dan soal ja,ab. Perbuatan tidak dapat menga,al emosi mendatangkan kesan kepada indi idu %ang terlibat dan orang lain perkara ini boleh dihindarkan dengan !ara menga,al emosi. "esal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna

12

LDK ' Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial 2an Kesejahteraan Mental Katakan TidakB Murid dapat: 1. Mengetahui dan membe5akan antara perkara %ang positi7 dan negati7. Masa Sasaran Bahan Langkah: : : : 2. Mengatakan tidak kepada gejala-gejala negati7. ./ minit Tahun & Keratan akhbar dan gambar-gambar gejala negati7- kertas lukisan ( kertas A& "et induksi : 13

#uru $imbingan dan Kaunseling memanggil beberapa orang murid melakonkan perbuatan tidak bermoral tanpa suara. 1ontohn%a: merokok- men!uri- andalisme dan sebagain%a. 1. #uru $imbingan dan Kaunseling memaparkan petikan akhbar berkaitan isu gejala negati7 melibatkan murid-murid. 2. Meminta murid men%enaraikan apa %ang dilihat berkaitan nilai langkah negati7. 3. #uru $imbingan dan Kaunseling menerangkan perkara negati7 dan meminta murid men%atakan CtidakD pada gambar perbuatan negati7 %ang ditunjukkan. &. "eterusn%a murid melukis poster CKatakan TidakD kepada gejala negati7. 1ontoh: rokok- buli- arak- dadah dan lain-lain. :. #uru $imbingan dan Kaunseling membuat rumusan se!ara 1. enilaian : !umusan : "alsafah LDK 8 Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial 2an Kesejahteraan Mental $er7ikiran Positi7 Murid dapat: 1. $er7ikir se!ara positi7. Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 2. Menjauhi gejala-gejala %ang tidak sihat. ./ minit Tahun & 0ampiran P" &$ 4"enikata lagu undang-undang pengakap6 "et induksi: #uru $imbingan dan Kaunseling men%an%ikan lagu undang-undang pengakap dan meminta murid meneka nama lagu %ang din%an%ikan. 1. #uru $imbingan dan Kaunseling mengedarkan senikata lagu 14 : 2. keseluruhan tentang akti iti %ang dijalankan. Melalui penglibatan dalam perbin!angan dan soal ja,ab. Poster dihasilkan melalui akti iti melukis.

Murid bijak menolak se!ara berhemah terhadap perkara-perkara negati7. Eang baik jadikan teladan %ang buruk jadikan sempadan

undang-undang pengakap dan meminta murid menjelaskan apa %ang mereka 7aham tentang isi %ang terdapat dalam lirik lagu tersebut. 2. Men%ebut nilai-nilai murni %ang terdapat dalam lagu tersebut. 3. #uru $imbingan dan Kaunseling meminta murid menjelaskan 3 =@2A@#-=@2A@# =@2A@#-=@2A@# =@2A@#-=@2A@# P>@#AKAP P>@#AKAP P>@#AKAP perkara %ang menunjukkan pemikiran positi7 iaitu su!i 7ikiransu!i perkataan dan su!i taat perbuatan. 2iper!a%ai taat berguna 2iper!a%ai berguna 2iper!a%ai taat berguna $ersaudara berbudi $ersaudara berbudi $ersaudara berbudi &. Murid men%an%ikan lagu undang-undang pengakap bersamakasihkan binatang kasihkan binatang kasihkan binatang Menurut perintah sama. Menurut perintah Menurut perintah Tabah hati- berjimat Tabah hati- berjimat Tabah hati- berjimat :. #uru $imbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang "u!i 7ikiran "u!i 7ikiran "u!i 7ikiran "u!i perkataan pemikiran positi7."u!i perkataan "u!i perkataan enilaian : Murid dapat membe5akan antara pemikiran positi7 dan negati7. "u!i perbuatan "u!i perbuatan "u!i perbuatan !umusan : Pada masa kini ban%ak gejala sosial %ang sering disalah ta7sir dan "alsafah : perbuatan itu boleh mempengaruhi murid-murid. $er7ikiran positi7 pemangkin ga%a hidup sihat.

Lam%iran S 4B

=@2A@#-=@2A@# P>@#AKAP 2iper!a%ai taat berguna $ersaudara berbudi kasihkan binatang Menurut perintah Tabah hati- berjimat "u!i 7ikiran "u!i perkataan "u!i perbuatan

=@2A@#-=@2A@# P>@#AKAP 2iper!a%ai taat berguna $ersaudara berbudi kasihkan binatang Menurut perintah Tabah hati- berjimat "u!i 7ikiran "u!i perkataan "u!i perbuatan

=@2A@#-=@2A@# P>@#AKAP 2iper!a%ai taat berguna $ersaudara berbudi kasihkan binatang Menurut perintah Tabah hati- berjimat "u!i 7ikiran "u!i perkataan "u!i perbuatan

LDK ( 15

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial 2an Kesejahteraan Mental "a%a Anak $ermaruah Murid dapat : 1. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri 2. $erusaha menghindari diri dari gejala negati7 ./ minit Tahun & 0ampiran P" &1 4$orang maklumat diri6 0ampiran P" &2 4$orang kelebihan dan kelemahan diri6 "et induksi: #uru $imbingan dan Kaunseling mengeluarkan ,ang kertas 3M1/ %ang tertera gambar 2EMM Agong pertama Tuanku Abdul 3ahman 'bni Al-Marhum Tuanku Muhammad. Kemudian mempersoalkan mengapa 1. 2. 3. &. keban%akan murid tidak mengenali tokoh tersebut sedangkan ,ang digunakan setiap hari dalam kehidupan. Penerangan tentang akti iti !ara mengisi borang %ang akan diedarkan. Murid 0ampiran P" &1 Murid men%enaraikan kekuatan dan kelemahan diri di 0ampiran P" &2 #uru $imbingan dan Kaunseling mengambil hasil kerja murid se!ara ra,ak dan memba!an%a. melengkapkan borang maklumat diri di

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

enilaian !umusan

:
:

:. #uru $imbingan dan Kaunseling membuat rumusan. Murid dapat melengkapkan 0ampiran P" &1 dan 0ampiran P" &2 "etiap manusia mempun%ai kelebihan dan kelemahan diri. $ers%ukurlah dengan apa %ang dimiliki disamping berusaha untuk memperbaiki diri ke arah kebaikan. )arimau mati meninggalkan belang- manusia mati meninggalkan nama.

"alsafah

Lam%iran S 4& Arahan : Lengkapkan Maklumat Diri Anda

16

@ama Alamat

:FFFFFFFFFFFFFFFFFFF : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

@ama panggilan :FFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. @ama $apa :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF @ama 'bu :FFFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFFFFFFFF.. :FFFFFFFFFF )obi : 1. FFFFFFFFFF 2. FFFFFFFFFF $il. Adik-beradik Anak %ang ke 1ita-!ita : 1. FFFFFFFFFF 2. FFFFFFFFFF Makanan kesukaan Minuman kesukaan Tinggi sa%a $erat sa%a 'dola sa%a Ka,an karib sa%a

:FFFFFFFFFFFFFFFFFFF..F :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFF !m :FFFFFF kg :FFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Tempat %ang selalu sa%a la,ati Tempat %ang ingin sa%a la,ati

Orang %ang paling sa%a sa%angi : 1. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Orang %ang ban%ak membantu dan berjasa kepada sa%a : 1. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

17

Lam%iran S 4#

+ve

-ve

18

LDK 1) Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan 2iri Pengurusan 2iri ( A,al 3emaja Murid dapat: 1. Menguruskan diri dengan baik. 2. Menjaga kebersihan diri. 3. Men%a%angi diri sendiri. &. Menjaga penglihatan- pendengaran- sentuhan dan Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah tutur kata. : ./ minit : Tahun & : 1. #ambar murid lelaki dan perempuan : 2. 0ampiran P2 &$ "et induksi: #uru $imbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar remaja %ang berlainan jantina. Murid diminta men!ari dan men%atakan perbe5aan dari gambar tersebut dan mengaitkan dengan diri mereka sendiri. 1. #uru $imbingan dan Kaunseling menerangkan perubahan %ang berlaku dalam proses akil baligh 4 lelaki dan perempuan6 serta menekankan kepentingan menjaga penglihatan- pendengaran- sentuhan dan tutur kata dalam pergaulan. 2. Murid men%enaraikan adab-adab dalam pergaulan dari aspek penglihatan- pendengaran- sentuhan dan tutur kata seperti dalam 0ampiran P2 &$. 1ontoh: Penglihatan 4tidak menjeling ( merenung terlalu lama6. Pertuturan 4tidak mengejek ( memaki- pujian6. "entuhan 4tidak memukul - meraba- bersalaman6 3. Murid membentangkan senarai %ang telah dilengkapkan. &. #uru $imbingan dan Kaunseling membuat rumusan dari 19

perbin!angan dan menekankan aspek pen!egahan. 1ontoh: Pergaduhan antara pelajar biasan%a berpun!a daripada perbuatan menjeling- diikuti dengan ejek-mengejek dan akhirn%a bergaduh. Pen!abulan biasan%a bermula dengan renungan jahat- disusuli dengan pujukan seterusn%a enilaian !umusan "alsafah : : : sentuhan. Murid dapat men%enaraikan adab-adab dalam pergaulan dari aspek penglihatan- pendengaran- sentuhan dan pertuturan. 1. Murid perlu mengetahui perubahan 7i5ikal pada diri sendiri. 2. Murid perlu menghormati bentuk 7i5ikal seseorang. )ormatilah orang di sekeliling anda.

Lam%iran # 4B

Bo&e#

*angan
20

P+,-L.%/T/,

Bo&e#

*angan

P+$TUTU$/,

Bo&e#

*angan

S+,TU%/,

21

Anda mungkin juga menyukai