Anda di halaman 1dari 3

Definisi jenis/unsur/gaya bahasa Asonansi: Pengulangan bunyi vokal yang sama secara berturutan dalam satu baris puisi

Contoh: Kutahu itu suatu penipuan ( pengulangan vokal u ) Aliterasi: Pengulangan bunyi konsonan yang sama secara berturutan dalam satu baris puisi Contoh: Sekali-kali aku bukan insan penakut ( pengulangan konsonan k ) Anafora: Pengulangan perkataan yang sama di awal baris secara berturut Contoh: Ada kuat tidak buat Ada masa tiada kuasa Alusi: Se enis gaya bahasa perbandingan yang meru uk kepada sesuatu peristiwa atau tokoh besar! Contoh: Kehebatan Abu "akar Kemusnahan perang Sinkof: Perkataan yang disingkatkan Contoh: ku#mu#kau#tapi#dah#dll! Kata ganda/penggandaan kata Contoh: guru-guru#murid-murid#tolong-menolong#dll Metafora: "ahasa perbandingan secara tidak langsung yang menggunakan satu kata konkrit dan satu kata abstrak! Contoh: $adu ilmu#sungai maut#dahan bahagia#telaga cinta#bunga damai#dll! Personifikasi: "ahasa perbandingan yang memberikan si%at manusia#binatang kepada benda#ob ek#suasana mati! Contoh: &aun melambai#ombak berlari#malam yang sepi#dll! Hiperbola: "ahasa perbandingan yang membawa maksud keterlaluan#melampau# berlebih-lebihan! Contoh: Se uta arum halus#tinggi melangit#luas melaut#dll!

Bahasa perbandingan langsung: Se enis gaya#unsur bahasa yang menggunakan kata kopula#penegas dalam ayat! Contoh: Kau adalah ibu pertiwiku# $alaysia ialah tanah airku#dll! Bahasa klasik/lama: Contoh: 'atta#sahibul hikayat#syahdan#maka#riwayat#arakian#dll! Bahasa istana: Contoh: ampun#dipersembahkan#daulat tuanku#ke bawah duli tuanku#ayapan#dll! Bahasa asing ( Inggeris/Arab ): Contoh: nite club#syiling#virus#sindrom#salam#syukur#ta%sir#insya-Allah (aala#dll! Bahasa daerah: Contoh: inak-inak#merayap mesiu#nanar#beroyat#dll! In ersi: Pembalikan kata dalam ayat#ayat sonsang#ayat tidak ikut tatabahasa yang betul! Contoh: Sunyi malam yang menakutkan#kehebatan tutur bicaranya#dll! Pengulangan perkataan/frasa dalam a!at: Contoh: "entayam pun bumi $elaka) Pagoh pun uga bumi $elaka! A!at pendek: Contoh: &ia berkahwin di sana#Kita tidak mahu di a ah#dll! Simile: "ahasa perbandingan yang menggunakan kata-kata bandingan dalam ayat ( seperti#umpama#bagai#bak#ibarat#laksana#dll )! Contoh: 'idupnya ibarat kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang#kata-katanya menghiris ta am bagaisembilu#dll! Peribahasa/perumpamaan/bidalan/kiasan: Contoh: Seperti si buta kehilangan tongkat# angan di olok sarang tebuan#yang pepeh datang melayang) yang bulat datang menggolek#dll! "esponsif: Pengulangan perkataan yang sama di tengah baris#ayat secara berturut! Contoh: Asalkan bergaya itulah kaya Asalkan berkilat itulah intan

#pifora: Pengulangan perkataan yang sama di akhir baris#ayat secara berturut! Contoh: Susah buatan sendiri Akhirnya menyesal diri sendiri $iftong: *abungan dua huru% vokal men adi satu bunyi dalam perkataan! Contoh: Kuala#piala#harimau#gua#dll! Simbol/ime%/perlambangan Contoh: ombak#kapas#merpati##neraka#darah#bunga#bulan#dll! $iksi tepat/menarik/berkesan: Contoh: rincis#menggapai#meratah#senggara#%enomena#%lora#%auna#pawana#dll! Alkais/klise: "ahasa#perkataan usang yang hampir pupus kerana arang sekali digunakan! Contoh: +lmu hisab#tawarikh#khutub khanah#kolah#ilmu alam#dll! Kontradiksi/paradok: "ahasa#ayat yang membawa maksud berlawanan#berlainan dengan maksud asal! Contoh: Aku ketawa dalam kesedihan#hidupnya kaya dengan kemiskinan#dll! $ialog: Perbualan#percakapan lebih daripada seorang watak#pelakon!