Anda di halaman 1dari 12

SMK RANTAU PETRONAS

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 BULAN JANUARI MINGGU 1 01/01 02/01 2 05/01 09/01 TAJUK PEMBELAJARAN PENGURUSAN KELAS 1.1 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK (a) Faktor Utama Reka Bentuk Aras 1 Mengena !a"t# $aktor reka %entuk (%) Jen#" Ba&an 'an (eng#kat Aras 1 Mengena !a"t# "a#)* "#$at 'an !enggunaan %a&an "erta ke"e"ua#ann+a Mengena !a"t# ,en#"-,en#" !eng#kat Men+atakan .ara !enggunaan !eng#kat (.) A atan /angan 'an Me"#n Aras 1 Mengena !a"t# nama 'an $ung"# a atan tangan 'an me"#n mu'a& a #& Mengguna 'an men+e enggara me"#n 0 12/01 11/01 (') (ro"e" i. Lukisan Projek Aras 1 Mem%uat akaran reka %entuk Men# a# 'an mem# #& akaran +ang !a #ng "e"ua# ii. Pembinaan Aras 1 14.01.2014 Maulidurrasul 12.01.2014 Thaipusam B1 D1 E1 Men+atakan !a ,en#" %a&an !em%#naan !ro,ek B2 D1 E1 Menerangkan !a %a&an !em%#naan !ro,ek 'ar# "eg# "#$atn+a PBS (PENERANGAN PBS TINGKATAN 2) CATATAN 01.01.2014 Tahun Baru

B1 D1 E2

Mengukur* menan'a 'an memotong Mengena !a"t# .ara mem%entuk 'an men.antum Mem%#na 'an men.antum %a&ag#an !ro,ek iii. Kemasan Aras 1 Mengena !a"t# a at 'an %a&ag#an kema"an Mem%uat kema"an

Men+atakan !a .ara men.antum %a&ag#an !ro,ek

4 20/01 20/01

(e) Reka Bentuk (ro,ek #. Penyatan Masalah atau Keperluan Aras 1 Mengena !a"t# ma"a a& atau ke!er uan +ang &en'ak '#"e e"a#kan Mengum!u mak umat 'an 'ata Men+enara#kan !e %aga# a ternat#$ !en+e e"a#an ma"a a& 'a am %entuk akaran %e%a" ##. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek Aras 1 Men+e'#akan ,a'ua ker,a Men+enara#kan a atan tangan +ang '#!er ukan3 Mem%uat !ro,ek %er'a"arkan uk#"an ker,a +ang '#!# #& 00.01.2014 Cuti Peristiwa B" D1 E1 Men+e'#akan ,a'ua ker,a 01.01.2014 Tahun Baru Cina

5 21/01 29/01

F4BRUARI

1 05/02 01/02

B" D1 E2 Meng&a"# kan !ro,ek reka %entuk B4 D1 E1 Meng&a"# kan !ro,ek reka %entuk meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Melakukan kerja mengukur, menanda dan memotong mengikut urutan. eterusnya membina, mencantum dan membuat kemasan B' D1 E1

Meng&a"# kan !ro,ek reka %entuk 'engan a(a !sa)a a(a !sa)a & i. Cantuman kukuh ii. Kemasan sempurna B* D1 E1 Meng&a"# kan !ro,ek reka %entuk 'an me a&#rkan 'engan +,-a, .a/0a) +,-a, .a/0a) & Penambahan sesuatu bahan yang ber!ungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid 2 09/02 10/02 Mengu,# 'an men# a# "en'#r# &a"# !ro,ek Mengu%a&"ua# !ro,ek untuk men'a!atkan &a"# +ang %erkua #t# Pendokumentasian Aras 1 Mengum!u 'an mereko' mak umat !ro,ek Meng#ra ko" !enge uaran 1.2 ELEKTRONIK (a) Nama* 6#m%o 7an Fung"# 8om!onen 4 ektron#k Aras 1 Mengena !a"t# nama* $ung"#* 'an "#m%o kom!onen e ektr#k Mengena !a"t# ,en#" !er#ntang* "u#"* ka!a"#tor 'an tran"$omer Men+atakan un#t a"a" kom!onen Mem%a.a n# a# !er#ntang teta! Mem%an'#ngkan %e)akan antara kom!onen akt#$ 'engan kom!onen !a"#$ B1 D2 E1 Men+atakan %/#a. "#m%o kom!onen e ektron#k B2 D2 E1 Menerangkan .,1a kom!onen e ektron#k 'ar# "eg# $ung"# B" D2 E1 Mem%a.a n# a# sa.! !er#ntang teta! B4 D2 E1 Mem%a.a n# a# sa.! !er#ntang teta! meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Bacaan yang tepat B" D2 E2 Menter,ema& s%/!a 2$/#$+%+ ###.

5 11/02 20/02

9 20/02 22/02

MA9

10 02/00 01/00

11 09/00 10/00

(%) Mem%a.a 7an Menter,ema& :uk#"an 4 ektron#k Aras 1

Mem%a.a 'an menter,ema& uk#"an "kemat#k ke!a'a uk#"an %ergam%ar Menter,ema& uk#"an "kemat#k atau %ergam%ar untuk mem%uat !ro,ek

'a am uk#"an "kemat#k ke!a'a uk#"an %ergam%ar 2$/#$+%+ & Minimum " jenis # Perintang, suis, L$%, kapasitor, transistor atau pemba& #bu&&er' B4 D2 E2 Menter,ema& "emua kom!onen 'a am uk#"an "kemat#k ke!a'a uk#"an %ergam%ar meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betul

12 11/00 20/00

(.) (eng&a"# an (ro,ek #. (latan tangan Aras 1 Mengena !a"t# nama 'an $ung"# a atan tangan Men+enggara a atan tangan ##. Memateri Aras 1 Mengena !a"t# ke engka!an 'an %a&an !emater#an Mengena !a"t# kom!o"#"# %a&an !ater# Memater# 'engan te!at* kema"* kuku& 'an "e amat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 21/3 29/3) 9 HARI


A(RI: 10 00/00 00/04 iii. Membuat projek Mem%entuk kak# kom!onen Mema"ang kom!onen "e!ert# 'a am uk#"an "kemat#k atau %ergam%ar Me+emak "emu a ke'u'ukan kom!onen %er!an'ukan #tar "kemat#k atau uk#"an %ergam%ar Memater# kak# kom!onen Memotong kak# kom!onen +ang %er e%#&an Mengu,# !ro,ek +ang te a& "#a! 'an mem%uat

ker,a !em%a#kan ,#ka !er u Mem%er"#&kan 'an men+#m!an "emua a atan 'an %a&an 14 01/04 10/04 1." LUKISAN TEKNIK (a) A atan :uk#"an /ekn#k Aras 1 Mengena !a"t# nama 'an !enggunaan a atan uk#"an tekn#k 15 10/04 12/04 (%) Jen#" ;ar#"an Aras 1 Me uk#" !e %aga# gar#"an 'engan menggunakan a atan uk#"an Me uk#" %u atan* "eg# em!at 'an "eg# t#ga (a) Un,uran <rtogra$#k Aras 1 Me uk#" un,uran ortogra$#k B1 D" E1 Men+atakan %/#a. a atan uk#"an tekn#k B2 D" E1 Menerangkan %/#a. a atan tangan uk#"an tekn#k 'ar# "eg# $ung"#n+a

11 20/04 24/04

B" D" E1 Me uk#" un,uran ortogra$#k B4 D" E1 Me uk#" un,uran ortogra$#k meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Kaedah dan teknik yang betul B' D2 E1 Me uk#" un,uran ortogra$#k 'engan a(a !sa)a a(a !sa)a & i. )kuran dan penyambungan garisan objek tepat #had terima * + mm' ii. ,arisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. -asil lukisan betul dan bersih 01.05.2014 -ari Pekerja

M4I

12 22/04 00/04 15 04/05 05/05

Men'#men"# uk#"an un,uran ortogra$#k 1.4 MASAKAN (a) (eran.angan Menu Aras 1 Men+enara#kan $aktor !ent#ng 'a am B1 D4 E1 Men+atakan -,/a $aktor !ent#ng

meran.ang menu (%) (en+e'#aan 'an (en+a,#an Makanan Aras 1 Menerangkan mak"u' &#'angan "e!#nggan engka! Mengena !a"t# &#'angan "e!#nggan engka! Mengena !a"t# a atan 'an ke engka!an 'a!ur Men+e'#a* mema"ak* meng&#a"* men+a,# 'an mem%uat !eng#raan ko" &#'angan "e!#nggan engka! .ara t#mur Men+e'#a* mema"ak* meng&#a"* men+a,# 'an mem%uat !eng#raan ko" m#numan %erk&a"#at Men+e'#a* mema"ak* meng&#a"* men+a,# 'an mem%uat !eng#raan ko" &#'angan "e!#nggan engka! .ara %arat Men+e'#a* mema"ak* meng&#a"* men+a,# 'an mem%uat !eng#raan ko" m#numan +ang men+egarkan Aras 2 Men+e'#a* mema"ak* meng&#a"* men+a,# 'an mem%uat !eng#raan ko" &#'angan "e!#nggan engka! meng#kut %u'a+a "etem!at (.) 4t#ka Makan Aras 1 Menerangkan et#ka makan Mengena a'a% 'an "o!an "ema"a makan Mengama kan et#ka makan +ang "o!an 21 25/05 21/05 JUN 22 15/01 19/01
ULANGKAJI

'a am meran.ang menu B1 D4 E2 Men+atakan mak"u' &#'angan "e!#nggan engka! B1 D4 E" Men+atakan t#ga .onto& &#'angan "e!#nggan engka!

19 11/05 15/05

10.05.2014 -ari .esak

20 15/05 22/05

B2 D4 E1 Menerangkan -,/a a'a% 'an "o!an "ema"a makan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 27/5 14/6) 19 HARI


1.' TANAMAN HIASAN (a) (ema"uan 6emu a i. Memasu semula Aras 1 Mengena !a"t# tu,uan mema"u "emu a B1 D' E1 Men+atakan !a tu,uan !ema"uan "emu a tanaman &#a"an

Mem# #& !a"u atau %eka" +ang "e"ua# untuk mema"u "emu a Men+e'#akan me'#um mema"u Mema"u "emu a tanaman &#a"an 20 22/01 21/01 Penjagaan Aras 1 Men,aga tanaman &#a"an "e e!a" !ema"uan "emu a ELEKTI3 & KEMAHIRAN TEKNIKAL 1.1 LUKISAN TEKNIK (4 /,+11!) a. :uk#"an I"ometr#k Ara" 1 Mengena !a"t# !ak"# uk#"an #"ometr#k Me akar uk#"an #"ometr#k ii.

B1 D' E2 Men+atakan !a .#r# tanaman &#a"an 'a am %eka" +ang !er u !ema"uan "emu a

JU:AI

24 00/01 00/02

B" D4 E1 Me uk#" uk#"an #"ometr#k B4 D4 E1 Me uk#" uk#"an #"ometr#k meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Kaedah dan teknik yang betul B' D" E1 Me uk#" uk#"an #"ometr#k 'engan a(a !sa)a a(a !sa)a & i. )kuran dan penyambungan garisan objek tepat #had terima * + mm' ii. ,arisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. -asil lukisan betul dan bersih

25 01/02 10/02

21 10/02 12/02

a. :uk#"an I"ometr#k Ara" 2 Me uk#" uk#"an #"ometr#k Men'#men"# uk#"an #"ometr#k a. :uk#"an I"ometr#k Ara" 0 Menter,ema& un,uran ortogra$#k ke!a'a uk#"an #"ometr#k %. :uk#"an =am!aran B" D4 E2

15.02.2014 /u&ul (l01uran

22

20/02 24/02

#. :uk#"an =am!aran 8ae'a& ;ar#"an 6e ar# Ara" 1 Men+atakan kon"e! &am!aran Me uk#" uk#"an &am!aran kae'a& gar#" "e ar#

Me uk#" uk#"an &am!aran gar#" "e ar# B4 D4 E2 Me uk#" uk#"an &am!aran gar#" "e ar# meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Kaedah dan teknik yang betul B' D" E" Me uk#" uk#"an &am!aran gar#" ,e,ar# 'engan a(a !sa)a a(a !sa)a & i. )kuran dan penyambungan garisan objek tepat #had terima * + mm' ii. ,arisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. -asil lukisan betul dan bersih

<;<6

25 22/02 01/02

29 00/05 02/05

%. :uk#"an =am!aran #. :uk#"an =am!aran 8ae'a& ;ar#"an 6e ar# Ara" 1 Me uk#" uk#"an &am!aran kae'a& gar#" ,e,ar# .. :uk#"an keratan (enu& Ara" 1 Men+atakn kon"e! keratan !enu& Me akar uk#"an keratan !enu&

25-29.02.2014 2 -ari 3aya Puasa

B" D4 E4 Me uk#" uk#"an keratan !enu& B4 D4 E4 Me uk#" uk#"an keratan !enu& meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Kaedah dan teknik yang betul B' D" E4 Me uk#" uk#"an keratan !enu& 'engan a(a !sa)a a(a !sa)a & i. )kuran dan penyambungan garisan objek tepat #had terima * + mm' ii. ,arisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. -asil lukisan betul dan bersih

00 10/05 14/05

.. :uk#"an keratan (enu& Ara" 2 Me uk#" keratan !enu& .. :uk#"an keratan (enu& Ara" 2 Me uk#" keratan !enu& ELEKTI3 & KEMAHIRAN TEKNIKAL 1." ELEKTRONIK (4 /,+11!) a. Nama* "#m%o 'an $ung"# kom!onen e ektron#k Ara" 1 Mengena !a"t# nama* "#m%o 'an $ung"# kom!onen e ektron#k. B1 D* E1 Men+atakan !a ,en#" '#o' B1 D* E2 Men+atakan "#m%o '#o' 'an !er#ntang !eka .a&a+a B2 D' E1 Menerangkan '#o' 'an !er#ntang !eka .a&a+a 'ar# "eg# $ung"#n+a 01.05.2014 -ari Kebangsaan 21.05.2014 Kejohanan Balapan 4 Padang

01 12/05 21/05

02 24/05 25/05

64(/4MB 4R

00 01/05 04/09

%. Mem%a.a 'an menter,ema& uk#"an "kemat#k Ara" 1 Mem%a.a 'an menter,ema& uk#"an "kemat#k ke!a'a uk#"an %ergam%ar B" D' E1 Meng&a"# kan #r$5%2 e ektron#k .. (eng&a"# an !ro,ek Ara" 1 Mem%entuk kak# kom!onen Mema"ang kom!onen "e!ert# 'a am uk#"an "kemat#k atau uk#"an %ergam%ar Men+emak "emu a ke'u'ukan kom!onen %er!an'ukan uk#"an "kemat#k atau uk#"an %ergam%ar B4 D' E1 Meng&a"# kan !ro,ek e ektron#k meng#kut #r$s% !r #r$s% !r & Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban B' D4 E1 Meng&a"# kan !ro,ek e ektron#k +ang %er$ung"# 'engan a(a !sa)a a(a !sa)a & Kemas dari segi susun atur komponen

04 02/09 11/09

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 12/9 20/9) 9 HARI


05 .. (eng&a"# an !ro,ek

21/09 25/09

Ara" 1 Memater# "emua kak# 'an tamatan kom!onen Memotong kak# kom!onen +ang %er e%#&an 'engan kema" Mem%er"#& 'an men+#m!an "emua a atan 'an %a&an. .. (eng&a"# an !ro,ek Ara" 1 Memater# "emua kak# 'an tamatan kom!onen Memotong kak# kom!onen +ang %er e%#&an 'engan kema" Mem%er"#& 'an men+#m!an "emua a atan 'an %a&an. .. (eng&a"# an !ro,ek Ara" 1 Meater# "emua kak# 'an tamatan kom!onen Memotong kak# kom!onen +ang %er e%#&an 'engan kema" Mem%er"#& 'an men+#m!an "emua a atan 'an %a&an. .. (eng&a"# an !ro,ek Ara" 1 Mengu,# !ro,ek +ang te a& "#a! 'an mem%uat ker,a !em%a#kan Mem%er"#& 'an men+#m!an "emua a atan 'an %a&an. 1.4 PERNIAGAAN DAN KEUSAHA6ANAN (2 /,+11!) a. 8on"e! keu"a&a>anan Ara" 1 Men+atakan mak"u' u"a&a>an 'an keu"a&a>anan %. 9#r# utama u"a&a>an 20.10.2014 %eepa5ali 25.10.2014 (wal Muharram 05.10.2014 2-ari 3aya -aji

01 25/09 02/10

<8/<B4R

02 05/10 09/10

05 12/10 11/10

09 19/10 20/10

Ara" 1 Mengena !a"t# .#r# utama u"a&a>an Mengena !a"t# $ae'a& men,a'# u"a&a>an %er%an'#ng 'engan ker,a+a a#n Ara" 2 Men# a# '#r# 'an mem%uat !er%an'#ngan 'engan .#r# u"a&a>an Mengke a"kan %#'ang keg#atan +ang '#.e%ur# o e& u"a&a>an .. U"a&a>an 'a am neger# Ara" 1 Mengena !a"t# u"a&a>an 'a am neger# 'an $aktor ke,a+aann+a '. (eranan agen"# 'a am mem%antu u"a&a>an Ara" 1 Mengena !a"t# !e %aga# agen"# kera,aan +ang mem%antu u"a&a>an Mengena !a"t# ,en#" %antuan 'an kemu'a&an +ang '#"e'#akan o e& kera,aan ke!a'a u"a&a>an 41 02/11 01/11 42 09/11 10/11 40 11/11 20/11
ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40 21/10 00/10

B1 D4 E1 Men+atakan -,/a agen"# kera,aan +ang mem%antu u"a&a>an B2 D* E1 Menerangkan !a agen"# kera,aan 'ar# "eg# %antuan +ang '#%er#kan ke!a'a u"a&a>an

N<?4MB4 R

CUTI AKHIR TAHUN ( 21/11/2014 04/01/2015) 44 HARI


Jum a& =ar# (er"eko a&an /erma"uk 9ut# Am @ 209 &ar# Jum a& =ar# 9ut# (engga @ 51 &ar# 7#"e'#akan o e&A IN/AN 6U:INRANA I6A=A8

Ju a# 6u Mo /u 1 1 2 5 10 14 15 20 21 22 22 25 29

Be /& 2 0 9 10 11 12 20 24 00 01

Fr 4 11 15 25

<go" 6a 6u Mo /u Be /& 5 12 0 4 5 1 2 19 10 11 12 10 14 21 12 15 19 20 21 24 25 21 22 25 01

Fr 1 5 15 22 29

6a 2 9 11 20 00

6e!tem%er 6u Mo /u Be /& 1 2 0 4 2 5 9 10 11 14 15 11 12 15 21 22 20 24 25 25 29 00

Fr 5 12 19 21

<kto%er 6a 6u Mo /u Be /& 1 1 2 10 5 1 2 5 9 20 12 10 14 15 11 22 19 20 21 22 20 21 22 25 29 00

Fr 0 10 12 24 01

NoCem%er 6a 6u Mo /u Be /& 4 11 2 0 4 5 1 15 9 10 11 12 10 25 11 12 15 19 20 20 24 25 21 22 00

Fr 6a 1 2 5 14 15 21 22 25 29

7#"em%er 6u Mo /u 1 2 2 5 9 14 15 11 21 22 20 25 29 00

Be /& 0 4 10 11 12 15 24 25 01

Fr 5 12 19 21

6a 1 10 20 22

=ar# 8e e!a"an Am 6e angor Jan 01 Jan 01 Me# 10 Ju 25 <.t 05 7#" 11 /a&un Baru 2014 /a&un Baru 9#na =ar# Be"ak =ar# Ra+a (ua"a =ar# Ra+a =a,# =ar# 8e!uteraan 6u tan 6e angor Jan 14 =ar# 8e!uteraan Na%# Mu&amma' 6.A.B Jan 12 Me# 01 =ar# /&a#!u"am =ar# (eker,a Nu)u A -Euran

Fe% 01 /a&un Baru 9#na =ar# 8e'ua Jun 02 Ju 29

=ar# 8e!uteraan 6er# (a'uka Ju 15 Bag#n'a Dang '#-(ertuan Agung =ar# Ra+a (ua"a =ar# 8e'ua <kt 25

<go" 01 =ar# 8e%ang"aan A>a Mu&arram

<kt 20 =ar# 7ee!aCa # 7#" 25 =ar# 8r#"ma"

http677norli&ajais.blogspot.com .17 Oktober 2013..MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT Sumber : http: !!!.k"b#$et.%o&.m' #m"%e( (tor#e( p)* T"k!#m+e$%%",+er(eko,"h"$201-.p)*