Anda di halaman 1dari 8

SMK RANTAU PETRONAS

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 BULAN JANUARI MINGGU 1 01/01 02/01 2 05/01 09/01 TAJUK PEMBELAJARAN Pengurus n Beng!e" # Ke" s
2.6 Konsumerisme (2 minggu) a. Pengguna dan konsumerisme Aras 1 Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme b. Hak dan tanggungjawab pengguna Aras 1 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak sebagai pengguna B1D5E1 Menyatakan lima hak pengguna B2D5E1 Menerangkan tiga hak pengguna

PBS PENERANGAN PBS

CATATAN 01.01.2014 Tahun Baru

3 12/01 16/01

. !anggungjawab pengeluar kepada pengguna Aras 1 Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna Menyatakan bentuk"bentuk penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar Menerangkan ara membuat aduan d. Peranan persatuan pengguna Aras 1 Menerangkan peranan persatuan pengguna Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menguatkuasakan undang"undang dan melindungi hak pengguna Aras 2 Menentukan hak pengguna dalam peruntukan undang"undang Mengkategorikan bentuk perlindungan pengguna dari segi pendidikan# persatuan dan undang"undang Aras 3 Menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme 1.4 Tempat kediaman (2 minggu) a. $uang tempat kediaman Aras 1

B1D5E2 Menyatakan tiga tanggungjawab pengeluar kepada pengguna

14.01.2014 Maulidurrasul 17.01.2014 Thaipusam

4 20/01 23/01

B1D2E1 % B2D2E1 Menyatakan tiga jenis ruang tempat kediaman Menerangkan dua jenis ruang tempat

Menerangkan erti tempat kediaman Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman Mengenal pasti &ungsi ruang b. 'eselesaan tempat kediaman Aras 1 Mengenal pasti &aktor keselesaan tempat kediaman.

kediaman dari segi &ungsinya B2D2E2( Menerangkan dua &aktor keselesaan tempat kediaman

5 26/01 29/01

. Penjagaan tempat kediaman Aras 1 Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman Mengenal pasti alat dan agen pen u i Memilih dan menggunakan agen pen u i yang sesuai Membersih# mengemas dan menghias ruang tempat kediaman d. )usun atur alatan dan kelengkapan Menyenaraikan &aktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan Menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur.

B1D2E2( Menyatakan dua jenis pembersihan tempat kediaman B1D2E* Menyatakan empat &aktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur kelengkapan tempat kediaman. B2D2E* Menerangkan dua &aktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur kelengkapan tempat kediaman.

31.01.2014 Tahun Baru Cina

Aras 1

FEBRUARI

6 05/02 06/02

1.4 Enjin a. +enis dan kegunaan pengikat dan penyantum

B1D4E1 Menyata an !"a na#a $en%& at B2D4E1 Meneran% an $en%& at !ar& se%& '"n%s&nya. B1D4E2 Menyata an ena# (a)a%&an "ta#a *"ar en+&n B2D4E2 Meneran% an ena# (a)a%&an "ta#a *"ar en+&n !ar& se%& '"n%s&nya.
B1D,E* Menyatakan lima bahagian dalam enjin B2D,E* Menerangkan lima bahagian utama dalam enjin dari segi &ungsinya.

Ar s 1
Mengenal pasti nama dan kegunaan pengikat dan penyantum

7 09/02 13/02

b. mengenal bahagian luar enjin

Ar s 1
Mengenal pasti bahagian utama luar enjin Menyatakan nama dan &ungsi alat tangan Membuka dan memasang satu bahagian luar enjin

, 16/02 20/02

c. Mengenal bahagian dalam enjin

Ar s 1
Mengenal pasti nama dan &ungsi bahagian dalam enjin

9 23/02 27/02

d. Edaran empat lejang Aras 1 Menyatakan prinsip edaran empat lejang

B1D4E4 Menyata an na#a !"a *e+an% en+&n B2D4E4

10 02/03 06/03 11 09/03 13/03

e. )istem Enjin Aras 1 Mengenal pasti lima sistem enjin dan &ungsinya &. Menser-is enjin .i/ Mengganti palam pen u uh

Meneran% an !"a syste# en+&n !ar& se%& '"n%s&nya. B1D4E5 Menyata an na#a t&%a s&ste# en+&n

Ar s 1
Memilih alatan tangan Menanggalkan palam pen u uh dari kepala silinder Memeriksa keadaan palam pen u uh Membuat keputusan untuk menukar atau mengguna semula

MA12 16/03 20/03

.ii/ Memeriksa aras dan menukar minyak pelin ir

Ar s 1
Memeriksa keadaan minyak pelin ir Memilih dan menggunakan alatan tangan Menukar minyak pelin ir Memeriksa semula aras minyak pelin ir

CUT !E"TE#$A%A# !E#$$A& 1 ( 21'3 ( 2)'3) ( ) %A"


A.RI/ 13 30/03 03/04
1.1 "eka Cipta () minggu) a. Pengenalpastian masalah Aras 1 Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat dan data Menganalisis maklumat Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah a. Pengenalpastian masalah Aras 1 Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat dan data Menganalisis maklumat Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah

14 06/04 10/04

15 13/04 17/04

b. Pemilihan idea Aras 1 Menilai dan memilih idea yang paling sesuai

. Perekaan projek Aars 1 Melakar beberapa reka bentuk projek d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 Menilai dan memilih konsep reka bentuk Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortogra&ik

16 20/04 24/04

e. Peran angan pembinaan projek Aras 1 Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya Mengenal pasti dan memilih alat Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran &. Pembinaan# pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mengukur# menanda dan memotong Membina dan men antum bahagian projek Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Menguji dn menilai projek B* % B, % B5 % B0 D1E1 Menghasilkan projek reka cipta1 Menghasilkan produk baharu / inovasi daripada produk sedia ada Menghasilkan projek reka ipta mengikut prosedur1 Membuat projek berdasarkan lakaran Menghasilkan projek reka ipta dengan da*a usa+a1 Menyelesaikan masalah Menghasilkan projek reka ipta dengan ni,ai tam-a+1 Penambahan bahan / idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid

MEI

17 27/04 30/04

01.05.2014 Hari Pekerja

1, 04/05 0,/05

&. Pembinaan# pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mengukur# menanda dan memotong Membina dan men antum bahagian projek Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Menguji dn menilai projek &. Pembinaan# pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mengukur# menanda dan memotong Membina dan men antum bahagian projek Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Menguji dn menilai projek

19 11/05 15/05

13.05.2014 Hari Wesak

20 1,/05 22/05

&. Pembinaan# pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mengukur# menanda dan memotong Membina dan men antum bahagian projek Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Menguji dan menilai projek g. Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina.

21 25/05 26/05 22 15/06 19/06

CUT !E"TE#$A%A# TA%U# ( 2.'/ ( 14'6) ( 1) %A"


1.2 E,ektrik (2 minggu) . Mengira kos tenaga elektrik Aras 1 Memba a meter k1j Mengira kos penggunaan tenaga elektrik B*D2E1 Memba a meter k1j B*D2E2 % B,D2E1 % B5D2E1 Mengira kos penggunaan tenaga elektrik Mengira kos penggunaan tenaga elektrik mengikut prosedur2 Mengira mengikut kaedah yang betul Mengira kos penggunaan tenaga elektrik dengan da*a usa+a2 Pengiraan yang tepat

JUN 23 22/06 26/06


d. Pengenalan motor arus terus .D2/ Aras 1 Memba a maklumat pada plat perin ian motor Mengenali jenis motor Menyatakan arah pusingan motor D2 Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran kuasa motor D2 1.3 E,ektronik (/ minggu) a. 3ama# simbol dan &ungsi komponen elektronik Aras 1 Mengenal pasti nama# simbol dan &ungsi komponen elektronik b. Memba a dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk

B1D1E1 Menyatakan dua jenis motor B1D1E2 Menyatakan arah pusingan motor D2 B2D1E1 Menerangkan mekanisme penghantaran kuasa motor D2

JU/AI

24 30/06 03/07

membuat projek.

25 06/07 10/07

b. Memba a dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek . Penghasilan projek Aras 1 Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar

B*D*E1 Membentuk kaki komponen elektronik B*D*E2 Memasang komponen elektronik berpandukan lukisan bergambar

26 13/07 17/07

27 20/07 24/07

. Penghasilan projek Aras 1 Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan. . Penghasilan projek Aras 1 Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan Ar s 2 Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat diaplikasikan 1.3 E,ektronik (. minggu)

B*D*E* Memateri kaki komponen B,D*E1 % B5D*E1 Memateri semua komponen dan tamatan komponen elektronik mengikut prosedur3 Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban Memateri semua kaki dan tamatan komponen elektronik dengan da*a usa+a3 Sempurna (i) pematerian kemas (ii) pematerian kukuh

15.07.2014 Nuzul Al-Quran

0102

2, 27/07 31/07

2,329.07.2014 * Hari Raya Puasa

29

03/0, 07/0,

a. nama0 sim-o, dan 1ungsi komponen e,ektronik

Ar s 1
Mengenal pasti nama# simbol dan &ungsi komponen elektronik Menyatakan susunan nombor 42 pemasa Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti

B1D3E1 Menyata an s"s"nan n4#(4r $&n I$e#asa 555. B1D3E2 Menyata an t&%a (a)a%&an "ta#a (&naan %e%ant&. B2D3E1 Meneran% an %e%ant& !ar& se%& '"n%s&nya.

30 10/0, 14/0,

a. nama0 sim-o, dan 1ungsi komponen e,ektronik

Ar s 1
Mengenal pasti nama# simbol dan &ungsi komponen elektronik Menyatakan susunan nombor 42 pemasa Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti

31 17/0, 21/0,

a. nama0 sim-o, dan 1ungsi komponen e,ektronik

Ar s 1
Mengenal pasti nama# simbol dan &ungsi komponen elektronik Menyatakan susunan nombor 42 pemasa Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti

32 24/0, 2,/0,

b. Penghasilan projek

Ar s 1
Memba a dan menterjemah lukisan skematik Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan serta melupus sisa

B3D4E1 Men%)as&* an $r4+e e*e tr4n& yan% #en%an!"n%& 4#$4nen %e%ant& !an I- 555. B4D4E1 Men%)as&* an $r4+e e*e tr4n& #e%& "t $r%se&ur4' Betul !i" Alatan !ii" #$mp$nen dipasan% men%ikut kekutu&an B5D4E1 Men%)as&* an $r4+e e*e tr4n& yan% (er'"n%s& !en%an & ( us ) 4'
Sempurna (i) Susun atur dan kedudukan komponen. (ii) Pemotongan kaki komponen (iii) Tiada limpahan pateri

31.0,.2014 Hari #e&an%saan

2E.5EMB ER

33 31/0, 04/09

b. Penghasilan projek

Ar s 1
Memba a dan menterjemah lukisan skematik Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan serta melupus sisa

34 07/09 11/09 35 21/09 25/09 36 2,/09 02/10 37 05/10 09/10 3, 12/10 16/10 39 19/10 23/10 40 26/10 30/10 41 02/11 06/11 42 09/11 13/11 43 16/11 20/11

b. Penghasilan projek

CUT !E"TE#$A%A# !E#$$A& 2 ( 12') ( 22')) ( ) %A"


b. Penghasilan projek b. Penghasilan projek b. Penghasilan projek b. Penghasilan projek

05.10.2014 *Hari Raya Haji

0650BER

U&A#$KA3

23.10.2014 'eepa(ali 25.10.2014 A)al Muharram

!E!E" K4AA# AK% " TA%U# !E!E" K4AA# AK% " TA%U# AKT 5 T 4E&E!A4 !AT AKT 5 T 4E&E!A4 !AT

N07EMBE R

CUT AK% " TA%U# ( 21'11'2214 ( 24'21'221/) ( 44 %A"


J"#*a) 8ar& .erse 4*a)an 5er#as" -"t& A# 9 209 )ar& J"#*a) 8ar& -"t& .en%%a* 9 ,1 )ar&