Anda di halaman 1dari 2

WAKTU BUKA

PERATURAN
Setiap )ad Perpustakaan mesti mempun%ai nama penuh dan n(mb(r kad pengenalan. Para ahli hendaklah menggunakan )ad Perpustakaan sendiri untuk sebarang urusan peminjaman dan pemulangan bahan di PSS. )ad ini tidak b(leh dipindah milik.

PSS

PSS dibuka setiap hari Isnin hingga Jumaat (kecuali cuti am) dari pukul 7.30 am hingga 4.00 pm. Urusan peminjaman pemulangan buku! "ehat # dan "ehat $ Sekiran%a PSS ditutup (atas sebab&sebab tertentu)' para pelajar b(leh menghantar buku dengan cara memasukkan buku tersebut di )*+,) P-.U/,01,0 %ang ditempatkan di luar PSS. Untuk pengajaran 2 pembelajaran #. .engikut jadual penggunaan PSS $. +empahan

SYARAT-SYARAT PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN


.aklumat pinjaman bahan adalah seperti berikut!
)ateg(ri 3il. 3uku +emp( h 5enda /e4at (sehari) 6 36 "ed Sp(t ".0.$ ".0.70 0 ".0.$ ".0.70 0 ".0.$ ".0.70 0 ".0.$ ".0.70 0

)eselamatan dan kebersihan buku %ang dipinjam adalah biba4ah tanggung ja4ab peminjam. Sekiran%a buku %ang dipinjam terk(%ak atau r(sak dengan tidak sengaja' JANGAN cuba membaikin%a. )embalikan buku tersebut dan maklumkan kepada 1P.' 1uru PSS atau Penga4as PSS. Pastikan buku %ang hendak dipinjam telah melalui pr(ses peminjaman di )aunter Sirkulasi. .engeluarkan buku secara tidah sah dari PSS adalah dianggap sebagai MENCURI dan tindakan disiplin akan diambil. 3uku berbintik merah ("-5 SP*+) BOLEH dipinjam untuk temp(h $4 jam (# hari). Jika kele4atan memulangkan buku melebihi $ minggu' peminjam perlu memba%ar harga buku tersebut.

CARA MEMINJAM BAHAN


+entukan buku %ang hendak dipinjam. )esan dan ambil buku tersebut di rak. +unjukkan )ad Perpustakaan di )aunter Sirkulasi. Penga4as PSS akan mengimbas )ad tersebut dan buku %ang ingin dipinjam. +arikh pemulangan akan dic(p dalam buku. Semak tarikh bila menerima buku dan ba4a keluar dari PSS

Pelajar Penga4as PSS 1uru Sta8

$ $ $ $

7 hari #4 hari #4 hari #4 hari

KEAHLIAN
Semua pelajar' guru serta kakitangan S.))3S" adalah ahli PSS secara aut(matik. Setiap ahli di4ajibkan untuk mempun%ai ),5 P-"PUS+,),,0 bagi urusan peminjaman dan pemulangan bahan.

3uku&buku "ujukan %ang mempun%ai abjad R di hadapann%a adalah buku rujukan di PSS sahaja dan tidak b(leh dipinjam. PERATURAN Bahan bacaan lain s ! "#i $a%alah &an s'"a# AM PSS

Pela#ar han$a dibenarkan membawa masuk alat tulis dan kertas saha#a ke PSS Sebarang bahan PSS TIDAK DIBENARKAN dibawa keluar dari PSS sehingga ia direkodkan oleh GPM atau Pengawas PSS Membawa keluar bahan bahan PSS tan!a kebenaran adalah satu kesalahan besar"

KETENTERAMAN SEMASA DI PSS


Pelajar dikehendaki beratur ketika hendak masuk keluar serta ketika melakukan akti:iti peminjaman dan pemulangan bahan. Semua pelajar dikehendaki keluar dengan segera dan dalam keadaan sen%ap serta teratur apabila l(ceng penamat 4aktu rehat dibun%ikan. Pelajar tidak dibenarkan membuat bising di luar PSS. Semua pelajar dikehendaki mematuhi arahan dari P-01,<,S PSS dan jika ada pelajar %ang mela4an atau mengingkarin%a' tindakan tatatertib akan dikenakan. Pelajar %ang melanggar arahan dan disiplin PSS akan dikenakan tindakan disiplin %ang bersesuaian dengan kesalahan tersebut. /ap(ran edisiplin juga akan dibuat.

PERAT%RAN

Pelajar dilarang .,),0 dan .I0U. di dalam PSS. Untuk menjaga kepentingan semua' 3-"3I09,01' 3-"3U,/' 3ISI01 dan lain&lain akti:iti %ang b(leh mengganggu ketenteraman pengguna lain adalah 5I/,",01. Setiap pengguna dikehendaki menjaga )-3-"SI;,0 dan )-S-/,.,+,0 bahan&bahan PSS. Pengguna hendaklah mengembalikan buku %ang dibaca di atas +"*/I dan bukann%a di rak buku. +arikh buku perlahan&lahan daripada rak supa%a ia tidak r(sak' k(%ak atau sebagain%a. Pengguna mestilah menarik perlahan&lahan kerusi %ang digunakan untuk mengelakkan dari berbun%i bising. "apatkan kembali kerusi tersebut di meja selepas menggunakann%a. Pengguna hendaklah mengh(rmati dan mematuhi arahan P-01,<,S PSS. )etika hendak keluar dari PSS' pengguna dikehendaki mempamerkan semua bahan %ang hendak diba4a keluar untuk pemeriksaan. Pelajar mestilah memakai pakaian seragam sek(lah %ang lengkap ketika berada di PSS. 3-1 S-)*/,;' 3*+*/ ,I"' 3-),S .,),0,0 dan %ang seumpama dengann%a +I5,) 5I3-0,"),0 diba4a masuk ke PSS.

P%SAT S%MBER SEK&'A(

LAIN-LAIN
Peraturan ini mestilah dipatuhi (leh semua pengguna pada setiap masa. Semua peraturan ini adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Ke Arah Pusat Sumber Cemerlang

Pusat Sumber Sekolah SMK Kg Baru Si Rusa 71000 Si Rusa. Port Dickson. Negeri Sembilan