Anda di halaman 1dari 5

(Langkah/Masa) Set Induksi / (____ min)

Isi Kandungan Tulis isi pelajaran berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid Tulis jawapan bagi soalan-soalan yang disoal

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Tulis aktiviti p&p yang akan dilaksanakan (berpusatkan murid) Biasanya menguji pengetahuan sedia ada murid Boleh juga mengadakan aktiviti discrepent event ke arah isi / konsep yang akan diajar Perlu mengaitkan aktiviti set induksi dengan Langkah 1 secara sempurna Aktiviti yang dilaksanakan mesti bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang dinyatakan Mesti ada satu langkah yang melaksanakan aktiviti aplikasi Penilaian ke atas murid boleh berdasarkan bilangan jawapan yang betul.

Langkah Perkembangan / Langkah 1(Step 1) (________ min)

Boleh nyatakan konsep atau inti pati hasil pembelajaran yang hendak diajar Gambarajah berkaitan Jadual

Langkah 2(Step 2) (________ min)

Langkah n(Step n) (_______ min) Penutup / (_______ min) Rumusan Hasil pembelajaran 1 Hasil pembelajaran 2

Murid merumuskan inti pati pelajaran Guru menyoal murid secara rawak untuk memastikan hasil pembelajaran tercapai

5 Fasa Needham Fasa Pengajaran / Masa Orientasi (5 mins) Isi Kandungan Menarik perhatian dan minat murid; Memotivasikan murid Menjurus kepada tajuk dan isi pelajaran hari itu Pencetusan Idea (10 mins) Mengenal pasti idea murid yang terdahulu. Pemetaan konsep; Soal jawab yang mendorong pemikiran Aktiviti hands-on dan minds-on; Aktiviti yang menggunakan kemahiran proses sains; Berkomunikasi dalam kumpulan; Memperoleh pengalaman baru tentang alam dan teknologi melalui sumber pembelajaran yang sesuai. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Tunjuk cara peristiwa yang berselisih idea; Kemukakan masalah untuk difikirkan.

Penstrukturan Idea (40 mins)

Mewujudkan kesedaran tentang idea pilihan berbentuk saintifik. Mengembangkan lagi atau mengubah suai idea terdahulu secara membandingkan dengan idea saintifik; Menyiasat dengan menggunakan kemahiran saintifik. I. Penjelasan dan pertukaran (Mengenal pasti idea-idea pilihan dan memeriksa secara kritis ideaidea sedia ada) II. Pendedahan kepada situasi konflik (Menguji kesahan idea-idea sedia ada ) Pembinaan idea baru ( Pengubahsuaian, pengembangan atau penukaran idea)

III.

IV.

Penilaian (Menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibina) Penyelesaian masalah baru; Reka cipta

Aplikasi idea (10 minutes )

Aplikasi idea dalam situasi yang baru. Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa.

Penulisan sendiri kerja projek.

Refleksi (5 mins)

Penyoalan reflektif Menyedari sejauh mana idea terdahulu telah berubah. Membantu pelajar menilai kendiri tentang perubahan idea dan kemahiran proses yang tercapai.

Persamaan Model pengajaran yang digunakan oleh guru untuk mendidik pelajar Memberi penekanan kepada penutup pada akhir pembelajaran Memerlukan pengetahuan sedia ada yang berkait rapat dengan isi pelajaran yang disampaikan Berdasarkan sukatan pelajaran, agar proses P & P tidak menyeleweng dari tujuan. Perbezaan
Ciri-ciri/ Model-model Pengajaran FASA i. ii. iii. 5 Fasa Needham mempunyai 5 fasa orientasi pencetusan idea penstrukturan Format Umum mempunyai 3 fasa set induksi langkah perkembangan

iv. v. FASA PERKEMBANGAN

semula idea pengaplikasian Idea refleksi

penutup

FASA ORIENTASI FASA PENCETUSAN IDEA

dibahagikan kepada 3 peringkat yang lain iaitu pencetusan idea, aplikasi idea, dan penstrukturan idea. Mempunyai fasa orientasi memberi penekanan terhadap pencetusan idea

Fasa perkembangan tidak dibahagikan lagi

Tidak mempunyai fasa orientasi - Tidak memberi penekanan terhadap pencetusan idea Tidak memberi penekanan terhadap penstrukturan semula idea Tidak memberi penekanan terhadap pengaplikasian idea tidak mengalakkan murid untuk membuat refleksi. guru sebagai pengajar dan penyampai ilmu. berpusatkan guru Komunikasi satu hala Tidak Memfokuskan kepada kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif Tidak memberi peluang kepada

FASA PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA

memberi penekanan terhadap penstrukturan semula idea

FASA APLIKASI IDEA

memberi penekanan terhadap pengaplikasian idea

REFLEKSI

mengalakkan murid untuk membuat refleksi guru sebagai fasilitator dan pembimbing berpusatkan murid Komunikasi dua hala Memfokuskan kepada kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif

TUGAS GURU

KAEDAH BENTUK KOMUNIKASI

KEMAHIRAN

PENEROKAAN ILMU memberi peluang kepada murid -

untuk meneroka pengetahuan dengan sendiri dan tidak diterima secara pasif daripada persekitaran. KEKERAPAN ULANGAN ISI LANGKAH KESELAMATAN Tidak memerlukan kekerapan ulasan isi Menitikberatkan langkah keselamatan murid

murid untuk meneroka pengetahuan dengan sendiri -

memerlukan kekerapan ulasan isi Tidak mempunyai langkah keselamatan

PENILAIAN

Dibuat pada fasa penstrukturan semula idea Langkah pengajaran menarik minat dan perhatian murid Guru menggalakkan aktiviti hand-on Dibuat sebelum membuat penutup atau pada penutup Langkah pengajaran tidak menarik minat dan perhatian murid Guru tidak menggalakkan aktiviti hand-on Peluang kurang diberi kepada murid untuk memberi pendapat Tidak mempunyai format yang khusus

MINAT MURID

AKTIVITI DI KELAS

PENDAPAT

murid diberi peluang untuk memberi pendapat

FORMAT PENGAJARAN

mempunyai format yang khusus