Anda di halaman 1dari 25

1.

1 PENGENALAN Di dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid, peranan yang perlu dimainkan oleh para guru adalah amat penting sekali. Guru juga perlu merancang dan membina alat pengukuran, mentadbir ujian, merekod hasil pengukuran, menganalisis maklumat, menilai, melapor dan menjalankan tindakan susulan seperti melaksanakan aktiviti pengukuhan, pengayaan atau aktiviti pemulihan. Ujian adalah di antara salah satu kaedah atau prosedur yang boleh digunakan untuk memperoleh maklumat secara sistematik berkaitan dengan sifat seseorang yang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi. Ujian juga adalah penting untuk menentukan kejayaan atau kegagalan calon dalam sesuatu peperiksaan yang dijalankan. Sebagai seorang guru, kita sudah semestinya perlu melalui suatu proses membuat pemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaian akademik pelajar di mana ianya agak sukar dan rumit, begitu juga dalam membina item/soalan tersebut. Dengan adanya penggunaan Jadual enentuan Ujian !J U", ia sudah pasti sedikit sebanyak akan dapat membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan ataupun jenis soalan yang bersesuaian dengan keupayaan pelajar#pelajar kita. Selepas item soalan dibina dan ujian sudah digubal, analisis item dan ujian perlulah dibuat untuk memastikan item atau soalan dan ujian yang dihasilkan itu sesuai untuk digunakan. $nalisis item akan membolehkan kita menilai kesesuaian item tersebut dari segi kesukarannya, yakni sama ada item tersebut terlalu mudah atau terlalu sukar bagi sesuatu kumpulan pelajar. Selepas membuat analisis item adalah digalakkan untuk membuat analisis ujian bagi menentukan darjah ketekalan ukuran yang dihasilkan oleh ujian tersebut. $nalisis % analisis ini akan menghasilkan indeks yang dinamakan &ndeks 'esukaran &tem, &ndeks Diskriminasi &tem, &ndeks 'ebolehpercayaan Ujian dan

&ndeks 'esahan Ujian. $nalisis # analisis ini perlu dilakukan supaya ujian yang dihasilkan adalah sesuai dan sah bagi sesuatu tujuan tertentu. (erdasarkan tajuk tugasan yang telah diberikan, kami telah ditugaskan untuk membentuk satu Jadual enentuan Ujian !J U" yang meliputi salah satu sukatan pelajaran sekolah rendah, di mana melalui J U berkenaan kami perlu menggubal satu set instrument ujian aneka pilihan sebanyak )* soalan dan mentadbirkannya kepada sebuah kelas. 'emudiannya kami perlu menentukan indeks kesukaran, indeks diskriminasi dan menghuraikan keberkesanan item yang telah dipilih. +leh yang demikian, bagi melaksanakan tugasan ini, kami telah memilih tajuk ,-engenal .egara 'ita/ yang diambil daripada huraian sukatan matapelajaran 'ajian 0empatan 0ahun 1. (erdasarkan tajuk ini kami telah membina satu unit J U bagi memudahkan kami untuk menggubal satu set soalan ujian aneka pilihan yang akan kami tadbirkan di sekolah nanti. Setelah soalan ini siap dibina, kami telah mentadbirkan soalan ini kepada pelajar#pelajar tahun 1 yang terdiri daripada )* orang pelajar dari Sekolah 2endah 'ebangsaan (ukit 'erayong, Selangor. 'etika pertama kali kami menerima tugasan ini, kami merasakan tugasan ini amat berat dan sukar untuk dilaksanakan, terutamanya dalam menyediakan Jadual enentu Ujian ! J U ". &ni kerana, kami berasa agak keliru untuk membina soalan/item yang bersesuaian mengikut aras taksonomi (loom seperti mana yang dikehendaki di dalam J U tersebut. Di samping itu, kami turut mengalami masalah dan keliru dalam membahagikan soalan mengikut kemahiran dan aras kognitif berdasarkan sukatan pelajaran yang telah kami pilih. -ujurlah, pensyarah kami iaitu 3n.S.0hirugnana banyak membantu kami dalam menyediakan Jadual enentu Ujian ! J U " serta dalam membina soalan yang bersesuaian agar kami tidak akan menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasan yang seterusnya. Di sini, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima

kasih kepada pihak Sekolah 2endah 'ebangsaan (ukit 'erayong, di atas kerjasama yang telah diberikan ketika kami mentadbirkan soalan ini kepada murid % murid tahun 1 di sekolah tersebut. +leh yang demikian, kami merasakan tugasan yang telah diberikan ini banyak memberi pengetahuan dan manfaat yang berguna kepada kami yang bakal menjadi 4arga pendidik pada suatu hari kelak. Di samping itu juga, melalui tugasan ini, ia memberikan pengalaman yang baru kepada kami terutamanya ketika kami mentadbirkan soalan ini kepada pelajar di mana kami perlu menga4al suasana kelas agar tugasan ini dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan serta tidak menghadapi sebarang masalah. $khir kata, kami berharap agar tugasan ini dapat dikekalkan pada tahun % tahun yang berikutnya kerana ia banyak memberi manfaat kepada para pelajar sebagai persediaan untuk menjadi bakal guru dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada 3n.S.0hirugnana dan juga kepada 4arga pendidik S'.(ukit 'erayong di atas kerjasama yang telah diberikan. Sekian. .

1.3 JADUAL PENENTU UJIAN ( JPU ) -enurut 'ubis5yn dan (orich ! )**6 ", Jadual enentu Ujian ! J U " adalah carta dua % hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. 7ajur carta ini menyenaraikan objektif % objektif pengajaran, sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep % konsep utama yang diajar dan ingin diukur. $ntara ciri % ciri yang terdapat pada Jadual enentu Ujian ialah ia mengandungi kandungan sukatan pelajaran, jenis item yang digunakan, kemahiran dan aras soalan mengikut aras taksonomi bloom, nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan. J U yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. $ntara kepentingan J U ialah, kertas ujian dapat digubal secara teratur dan bersistematik, untuk menjamin kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran, memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah ditetapkan dan perlaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang telah dipelajari. Di samping itu juga, aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, 4alaupun item dibina oleh pembina soalan yang berbe5a. (erdasarkan tajuk tugasan yang telah diberikan, kami telah membentuk satu Jadual enentu Ujian ! J U " yang meliputi sukatan pelajaran bagi 0ahun 1 sepertimana yang terdapat pada Jadual 8.8 berikut. (erdasarkan J U tersebut, kami telah memecahkan tajuk 9-engenal .egara 'ita: kepada 6 topik kecil iaitu 97okasi .egara -alaysia:, 9.egeri#negeri dalam -alaysia: dan 9&dentiti .egara -alaysia:. Daripada topik % topik ini kami telah membina & set instrument soalan aneka pilihan yang meliputi kemahiran kognitif mengikut aras 0aksonomi +bjektif Domain 'ognitif (loom. Soalan % soalan yang telah kami gubal adalah terdiri daripada ; soalan aras pengetahuan, 6 soalan aras kefahaman ,6 soalan aras aplikasi , 6 soalan aras analisis, ) soalan aras sintesis dan 6 soalan aras penilaian. Soalan % soalan yang dibina juga adalah terdiri daripada 8* soalan aras rendah, 1 soalan aras sederhana dan 1 soalan aras tinggi.

SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN BUKIT KERAYONG, KAPAR JADUAL PENENTUAN UJIAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS 2006 KANDUNGAN J. ITEM KEMAHIRAN ARAS NO. SUKATAN OBJEKTIF P K A A S P R S T S!"#" PELAJARAN
5.1 L!$"%& a" Di asia 0enggara

JUM. S!"#"

< < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 1 0 < 5 5 < <

b" Di dunia 5.2 N'(')& *"#"+ M"#",%&" a" .ama negeri,ibu negeri > bandar utama b" 7agu,bendera dan jata negeri c" 'etua negeri dan 'etua kerajaan negeri 5.3 I*' -&-& N'(")" a" 7agu,bendera jata, mercu dan lambang lain b" Struktur pentadbiran negara c" 'etua negara > '.'erajaan

<

<

!8" !86" !81" !8=" !8)" !)" !1" !8?" !8@" !8*" !8A" !6" !;" !=" !A" !?" !8;" !88" !)*" !@" 20

< < < < < < < < < < < <

<

) )

<

6 8 )*

JUMLAH

J"*."# 1.1 / J"*."# P' ' -." U0&" (JPU)

1.1 SOALAN UJIAN

N"+" /BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

K'#"%/BBBBBBBBBBB

A)"2" C 0iap#tiap soalan diikuti oleh empat pilihan ja4apan iaitu $,(,D dan D.Di antaranya hanya terdapat satu pilihan ja4apan yang betul. ilih ja4apan yang betul. 8. $pakah nama ibu negeri Sara4ak E $. (. D. D. 'angar 'uching Shah $lam 'ota (haru

). .egara apakah yang paling hampir dengan -alaysia E $. (. D. D. Dhina 0ai4an akistan 0hailand

6. (erikut adalah gelaran ketua negeri#negeri -elayu $'3."#& $. (. D. D. utera Sultan Fang di ertuan (esar Fang di ertuan .egeri

=. $pakah (unga 'ebangsaan -alaysia E $. (. D. D. (unga -elur (unga 2aya (unga -atahari (unga 'emboja

1. 'enyataan manakah yang tidak benar mengenai .egeri Sembilan E

$. (. D. D.

.egeri ini mengamalkan adat perpatih Fang di ertua .egeri adalah 'etua .egeri 0erdapat empat undang luak di .egeri Sembilan 0erdapat sembilan daerah utama di .egeri Sembilan

;. Gelaran 'etua pentadbir bagi .egeri Sabah ialah $. (. D. D. 'etua -enteri -enteri (esar Fang di ertua .egeri Fang di ertua (esar

?. $pakah cogankata yang terdapat pada Jata .egara -alaysia E $. (. D. D. (ersekutu -aju 0ekun Usaha Jaya Usaha Gingga Jaya (ersekutu (ertambah -utu

A. $pakah yang dimaksudkan dengan lima bilah keris yang terdapat pada Jata .egaraE $. (. D. D. .egeri % negeri selat .egeri berdemokrasi .egeri -elayu bersekutu .egeri -elayu tak bersekutu

@. $ntara tugas % tugas seorang erdana -enteri -alaysia ialah

&. (ertanggungja4ab terhadap pentadbiran negara &&. (erkuasa mengampunkan orang yang didapati bersalah &&&. -empengerusikan mesyuarat kabinet &H. -enjadi ketua agama islam bagi negeri yang tiada Sultan $. (. D. D. & dan && && dan &H & dan &&& &&& dan &H

8*. Sembilan tangkai padi yang terdapat pada Jata .egeri Sembilan bermaksud $. (. D. D. Sembilan adat Sembilan dialek Sembilan daerah Sembilan undang

88. ernyataan yang manakah -&*"$ 4' ") mengenai pentadbiran negara -alaysia $. (. D. D. erdana -enteri berkuasa membubarkan arlimen erdana -enteri adalah ketua pentadbiran -alaysia Fang di ertuan $gong sebagai ketua negara -alaysia 2akyat berhak memilih kerajaan baru setiap lima tahun sekali

8). erkara# perkara berikut benar mengenai matlamat penubuhan $S3$. $'3."#& $. (. D. D. mempercepatkan pertumbuhan ekonomi menggalakkan keamanan dan kestabilan politik meningkatkan taraf hidup penduduk negara % negara anggota cuba melahirkan seberapa banyak ahli sukan bertaraf dunia

86. .egara kita, -alaysia merupakan ahli anggota $. (. D. D. (lok 'omunis 'esatuan 3ropah ertubuhan $talantik Utara ertubuhan (angsa# (angsa (ersatu

8=. Untuk menjadikan rantau $sia 0enggara sebagai ka4asan perdagangan yang berjaya,negara % negara ahli telah $. (. D. D. mengadakan kerjasama ekonomi serantau mengadakan kerjasama kebudayaan serantau mengadakan kerjasama pelancongan serantau mengadakan kerjasama perikanan serantau

81. Di kalangan negara# negara di $sia 0enggara,-alaysia merupakan &. Sebuah negara membangun &&. Sebuah negara pengeluar getah utama di dunia &&&. Sebuah negara demokrasi &H. Sebuah negara yang tinggi kadar penganggurannya $. (. D. D. &, && dan &&& &,&& dan &H &&,&&& dan &H &,&&& dan &H

8;. 'ementerian apakah yang bertanggungja4ab ke atas aspek keselamatan negaraE $. (. D. D. 'ementerian endidikan 'ementerian ertahanan 'ementerian engangkutan 'ementerian 'esihatan

8?. (erikut adalah 4' ") bagi sesebuah daerah dalam sesebuah negeri di -alaysia. &. Ditadbir oleh seorang ega4ai Daerah &&. &&&. $. (. D. D. ega4ai Daerah akan dibantu oleh enghulu -ukim ega4ai Daerah dipilih melalui pilihanraya &,&& dan &&& &&,&&& dan &H &,&& dan &H &,&&& dan &H

&H. Setiap daerah mempunyai -ajlis Daerah masing#masing

8A. 'enapakah setiap negeri di -alaysia mempunyai lagu negeri masing# masingE $. (. D. D. untuk bersaing dengan negara % negara jiran menimbulkan semangat bersatu padu ,setia dan sayang kepada negeri sendiri berbangga apabila menyanyikan lagu tersebut memupuk semangat rajin bekerja dan berusaha hingga berjaya.

8@. ernyataan berikut menggambarkan peranan bandar#bandar di -alaysia &. &&. &H. $. (. D. D. usat pentadbiran usat perkembangan ekonomi ertanian untuk perdagangan dijalankan dengan meluas di (andar &,&& dan &&& &&,&&& dan &H &,&& dan &H &,&&& dan &H

&&&. -enyediakan pelbagai kemudahan

)*. Di peringkat pusat,kerajaan bertanggungja4ab meninggikan taraf hidup rakyatnya. erkara#perkara di ba4ah adalah sebahagian dari cara# cara yang boleh dilakukan $'3."#& $. (. D. D. menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan memberi 4ang sara hidup kepada orang yang menganggur menyediakan dan membina lebih banyak kemudahan infrustruktur menyediakan lebih banyak sekolah dan pusat pengajian tinggi.

1.5 JADUAL ANALISIS Setelah soalan ini siap dibina, kami telah mentadbirkan soalan ini kepada pelajar#pelajar tahun 1 yang terdiri daripada )* orang pelajar dari Sekolah 2endah 'ebangsaan (ukit 'erayong, Selangor. Gasil daripada ujian yang telah dijalankan ini, kami telah menyediakan sebuah jadual pencapaian untuk menunjukkan hasil pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar#pelajar ini seperti yang ditunjukkan pada jadual 8.) di ba4ah. Di samping itu, melalui jadual pencapaian ini ia akan memudahkan kami untuk mengukur sejauh mana keberkesanan item soalan ini terhadap para pelajar di sekolah ini. (erdasarkan jadual pencapaian ini, seramai )* orang pelajar telah dipilh untuk menjalani ujian ini yang terdiri daripada 81 orang pelajar lelaki dan 1 orang pelajar perempuan. Daripada sejumlah )* orang pelajar dari kelas tahun 1 (ijak ini, hanya seorang pelajar sahaja yang mendapat markah tertinggi iaitu -ohd 'hairullah Saufi yang berjaya menja4ab 8= soalan dengan tepat dan diikuti dengan -ohd.2afiee yang berjaya menja4ab dengan betul sebanyak 86 soalan. Seramai 1 orang pelajar telah mendapat 8) markah, seorang mendapat 88,8* dan A markah serta seramai = orang pelajar telah mendapat @ markah. (agi pelajar yang mendapat ? markah, hanya ) orang pelajar sahaja yang mendapat markah ini. ) orang pelajar pula hanya mampu menja4ab ; soalan dengan betul. -anakala, hanya ) orang pelajar sahaja dicatatkan mendapat markah yang terendah iaitu memperoleh 1 markah sahaja. (erdasarkan pencapaian yang diperolehi melalui jadual ini didapati hampir ?*I daripada pelajar kelas ini mampu menja4ab soalan yang telah diberikan dengan baik. -anakala 6*I pelajar lagi gagal menja4ab soalan yang diberikan dengan jayanya. +leh yang demikian, melalui pencapaian yang telah diperolehi tugasan kami yang seterusnya ialah menentukan &ndeks 'esukaran bagi item soalan yang telah kami sediakan ini.

1.5 INDEKS KESUKARAN ITEM Diri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui &ndeks 'esukaran &tem !p".&ndeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dija4ab. (agi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan, indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi ja4pan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menja4ab item tersebut. adalah seperti persamaan berikut C 6 J (ilangan calon yang memberi ja4apan betul Jumlah calon yang menja4ab (erikut adalah jadual yang menunjukkan $ras 'esukaran dan engkelasan &tem. N&#"& (6) *.** % *.)* *.)8 % *.=* *.=8 % *.;* *.;8 % *.A* *.A8 % 8.** P' ($'#"%" I-'+ 0erlalu Sukar Sukar Sederhana Sukar -udah 0erlalu -udah engiraannya

Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma, pembina soalan perlu ingat baha4a soalan yang terlalu mudah !pK*.A1" atau yang terlalu sukar !pL*.81" tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik ! ukuran psikologi " yang bermakna. &ni adalah disebabkan, soalan yang terlalu mudah akan dapat dija4ab oleh hampir kesemua pelajar, sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dija4ab oleh semua pelajar. Justeru, soalan % soalan ini tidak dapat membe5akan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang

tinggi keupayaannya. $ntara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula, iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menja4ab soalan tersebut dengan baik, untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian % bahagian kurikulum, memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan. (erdasarkan pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar selepas melaksanakan ujian di sekolah, kami telah membina jadual untuk menunjukkan indeks kesukaran item yang telah kami perolehi. &ndeks kesukaran bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual 8.6 berikut C

N!.S!"#" 8 ) 6 = 1 ; ? A @ 8* 88 8) 86 8= 81 8; 8? 8A 8@ )*

N&#"& (6) 7 A)"% K'%.$")" *.@* *.;* *.11 *.@1 *.=* *.=* *.=1 *.;* *.11 *.61 *.)1 *.=* *.;* *.8* *.)* *.=* *.)1 *.?1 *.6* *.=*

P' ($'#"%" I-'+ 0erlalu -udah Sederhana Sukar Sederhana Sukar 0erlalu -udah Sukar Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sukar Sukar Sukar Sederhana Sukar 0erlalu Sukar 0erlalu Sukar Sukar Sukar -udah Sukar Sukar

J"*."# 1.3 / I *'$% K'%.$")" I-'+

-elalui jadual di atas, kita dapat melihat soalan 8 dan soalan = mempunyai aras kesukaran *.@* % *.@1 di mana pengkelasan item menunjukkan soalan ini terlalu mudah untuk diselesaikan. Jika menurut ujian rujukan norma, soalan ini adalah tidak sesuai untuk ditadbirkan kerana ia tidak dapat membe5akan di antara pelajar yang pandai dengan yang lemah. (agi soalan 8A pula, seramai 81 orang daripada )* orang pelajar telah berjaya menja4ab soalan ini dengan betul. &a mempunyai aras kesukaran *.?1 yang menunjukkan soalan ini juga mudah untuk dija4ab dan juga tidak sesuai untuk digunakan bagi ujian rujukan norma. Sebanyak ; soalan mempunyai aras kesukaran *.=8 # *.;* iaitu soalan ),6,?,A,@ dan soalan 86 di mana soalan % soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang sederhana sukarnya. Soalan %soalan seperti ini sesuai untuk ditadbirkan di dalam kelas kerana ia dapat membe5akan keupayaan menja4ab di antara pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak.Soalan seperti ini tidaklah terlalu mudah atau terlalu sukar untuk dija4ab dan sesuai untuk menguji pengetahuan mengikut aras kemampuan kumpulan para pelajar yang tertentu. Soalan yang berada pada aras yang sukar iaitu pada aras *.)8# *.=* adalah yang paling banyak terdapat pada ujian ini di mana terdapat sebanyak @ soalan yang sukar di dalamnya. $ntara soalan tersebut ialah soalan yang bernombor 1,;,8*,88,8),8;,8?,8@ dan )*. Di dapati agak ramai pelajar yang gagal menja4ab dengan tepat soalan# soalan ini. Jika mengikut ujian rujukan norma, soalan % soalan seperti ini juga agak sesuai untuk digunakan di dalam ujian kerana ia mampu membe5akan pelajar yang rendah keupayaan dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. Malaubagaimana pun, soalan % soalan seperti ini, haruslah diperbaiki dan diseimbangkan mengikut aras kemampuan pelajar. -anakala yang terakhir soalan 8= dan soalan 81 adalah soalan yang paling banyak gagal dija4ab oleh pelajar di mana hanya ) orang pelajar sahaja yang

berjaya menja4ab soalan 8= dan hanya = orang pelajar sahaja yang berjaya menja4ab soalan 81 dengan tepat. +leh yang demikian, kedua % dua soalan ini dikategorikan sebagai terlalu sukar dan soalan ini tidak sesuai untuk dikekalkan di dalam ujian ini. 1.8 INDEKS DISKRIMINASI ITEM &ndeks diskriminasi item ialah indeks yang dapat membe5akan/ mendiskriminasikan antara pelajar yang berkeupayaan rendah dengan pelajar yang berpencapaian tinggi. &ndeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbe5aan ! 2 U % 27 " dengan 0!7NU". 2U adalah bilangan pelajar yang menja4ab dengan betul di kalangan pelajar yang berpencapaian tinggi. 2 7 pula ialah bilangan pelajar yang menja4ab dengan betul di kalangan pelajar berkeupayaan rendah.0!7N
U"

adalah jumlah pelajar berpencapaian rendah dan

tinggi. Dara mengira indeks diskriminasi item adalah seperti yang berikut C I *'$% D&%$)&+& "%& (*) J !2U % 27" !8/) 0 !7NU" " (erikut menunjukkan jadual $ras Diskriminasi dan engkelasan &tem C N&#"& ( * ) *.** % *.8* *.88 % *.)* *.)8 % *.6* *.68 % *.=* *.=8 % 8.** P' ($'#"%" I-'+ 0idak (aik 'urang (aik Sederhana (aik (aik Sangat (aik

&ndeks diskriminasi boleh bernilai antara #8.** hingga 8.**. &ndeks diskriminasi hampir kepada 8.** bermakna soalan tersebut adalah baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian lemah. (agi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri *.*, soalan % soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk 2. kerana ia tidak berupaya membe5akan pelajar

pandai dengan pelajar lemah. $khirnya, bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri #8.**, dikatakan tidak baik untuk 2. kerana ia secara songsang membe5akan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menja4ab soalan % soalan ini dengan betul berbanding pelajar pandai. $ntara tujuan indeks diskriminasi ini ialah , untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula, mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian % bahagian kurikulum yang tertentu, memberi maklumbalas kepada pelajar pandai tentang kelemahan mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji, mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan dan mengenalpasti pelajar yang berpencapaian tinggiuntuk melanjutkan pengajian dalam bidang % bidang tertentu.

N0.SOALAN
8 ) 6 = 1 ; ? A @ 8* 88 8) 86 8= 81 8; 8? 8A 8@ )*

N&#"& (*) 7 A)"% D&%$)&+& "%&

P' ($'#"%" I-'+

*.66 (aik *.66 (aik *.** 0idak (aik *.8; 'urang (aik *.;; Sangat (aik *.66 (aik *.;; Sangat (aik *.1* Sangat (aik *.A6 Sangat (aik #*.66 0idak (aik #*.8; 0idak (aik *.66 (aik *.1* Sangat (aik #*.8; 0idak (aik *.** 0idak (aik *.;; Sangat (aik *.8; 'urang (aik *.1* Sangat (aik *.1* Sangat (aik *.;; Sangat (aik J"*."# 1.1 / I *'$% D&%$)&+& "%& I-'+

(erdasarkan pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar selepas melaksanakan ujian di sekolah, kami telah membina jadual untuk menunjukkan

indeks diskriminasi item yang telah kami perolehi. &ndeks diskriminasi bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual 8.= di atas. Dontoh pengiraan untuk mendapatkan hasil analisa seperti yang di atas ialah C 9! -!2 %!"#" 1 / -arkah 0inggi !2U" -arkah 2endah !27" O0!7NU" !2U#27" O0!7NU" J;%= ; J 0.33 J 6 !)" ( J 1 !)" ( J 6 !)" (

ANALISIS ITEM S!"#" 7I-'+ 1 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah *.66. Seramai ; orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan = orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menja4ab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana soalan ini dapat membe5akan murid yang pandai dengan murid yang lemah. # Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 2 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.66. Seramai = orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan ) orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menja4ab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana soalan ini dapat membe5akan murid yang pandai dengan murid yang lemah. # Soalan ini juga sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 3 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah *.**.(ilangan pelajar

berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menja4ab soalan ini dengan betul adalah sama.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk enilaian 2ujukan .orma kerana soalan ini tidak dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. # +leh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan yang lebih sesuai. S!"#" 7I-'+ 1 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.8;. Seramai ; orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 1 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menja4ab soalan ini dengan tepat. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang kurang baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana soalan ini tidak dapat membe5akan murid yang pandai dengan murid yang lemah # Soalan ini perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik. S!"#" 7I-'+ 5 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.;;. Seramai = orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat. -anakala, tidak ada seorang murid pun dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menja4ab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. # Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 6 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah *.66. Seramai = orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan ) orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menja4ab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana soalan ini dapat membe5akan murid yang pandai dengan murid yang lemah.

# Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 5 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.;;. Seramai 1 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat. -anakala, hanya seorang sahaja murid dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menja4ab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. # Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 8 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.1*. Seramai 1 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat dan hanya ) orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menja4ab soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. # Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ : # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah *.A6. Seramai ; orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan seorang murid dari kumpulan pencapaian rendah dapat menja4ab soalan ini dengan jayanya. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk 2. kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang bijak dengan murid yang lemah di dalam kelas. # Soalan @ ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 10

# (agi soalan nombor 8* ini, indeks diskriminasinya adalah #*.66 di mana seramai 6 orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah telah berjaya menja4ab soalan ini dengan betul berbanding hanya seorang sahaja dari kumpulan berpencapaian tinggi.Soalan ini tidak baik untuk 2., kerana ia secara songsang membe5akan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menja4ab soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai. # Soalan ini perlu diperbaiki atau diganti dengan soalan yang lebih sesuai. S!"#" 7I-'+ 11 # (agi soalan 88, indeks diskriminasi soalan ini juga adalah negatif iaitu #*.8; di mana seramai dua orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menja4ab soalan ini.Ganya seorang pelajar sahaja dari kumpulan pencapaian tinggi dapat selesaikan soalan ini dengan tepat.Soalan ini adalah tidak baik untuk penilaian rujukan norma. # Soalan ini juga perlu diperbaiki dan diganti dengan soalan yang lain. S!"#" 7I-'+ 12 #&ndeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah *.66. Seramai 6 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan seorang orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menja4ab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana soalan ini dapat membe5akan murid yang pandai dengan murid yang lemah. # Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

S!"#" 7I-'+ 13

# &ndeks diskriminasi item bagi soalan 86 ini ialah *.1* di mana seramai = orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat .-anakala hanya seorang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat selesaikan soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk lemah di dalam kelas. # Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 11 # (agi soalan nombor 8= pula ini, indeks diskriminasinya adalah #*.8; di mana hanya seorang murid sahaja dari kumpulan berpencapaian rendah telah berjaya menja4ab soalan ini dengan betul.-anakala, tidak seorang murid pun dari kumpulan berpencapaian tinggi yang dapat menyelesaikan soalan ini.Soalan ini tidak baik untuk 2., kerana ia secara songsang membe5akan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menja4ab soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai. # Soalan ini tidak sesuai untuk dikekalkan di dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 15 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah *.**. (ilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menja4ab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik yang lemah. # +leh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai untuk enilaian 2ujukan .orma kerana soalan ini tidak dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang

S!"#" 7I-'+ 16

# &ndeks diskriminasi item bagi soalan 8; ini ialah *.;;. Seramai 1 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat. -anakala, hanya seorang sahaja murid dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menja4ab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk kelas. # Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 15 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.8;. Ganya seramai ) orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan seorang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menja4ab soalan ini dengan tepat. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang kurang baik untuk dengan murid yang lemah. # Soalan ini perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik. S!"#" 7I-'+ 18 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan 8A ini ialah *.1* di mana seramai ; orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat dan hanya 6 orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menyelesaikan soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk lemah di dalam kelas. # Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana soalan ini tidak dapat membe5akan murid yang pandai enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam

S!"#" 7I-'+ 1:

# &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.1* di mana seramai = orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat .-anakala hanya seorang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menyelesaikan soalan ini dengan betul. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk lemah di dalam kelas. # Soalan ini perlu dikekalkan dalam ujian ini. S!"#" 7I-'+ 20 # &ndeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah *.;;. Seramai 1 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menja4ab soalan ini dengan tepat dan hanya seorang murid sahaja dari kumpulan murid berpencapaian rendah yang dapat menja4ab soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. # Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. enilaian 2ujukan .orma ! 2." kerana ia dapat membe5akan di antara murid yang pandai dengan murid yang