Anda di halaman 1dari 12

KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA, KUALA LUMPUR

PENGSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) MATEMATIK , AMBILAN NOV. 2008


SEMESTER 7

MTE 3112 AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK.

NAMA PELAJAR ANGKA GILIRAN TARIKH SERAHAN NAMA PENSYARAH

: : : :

AHMAD BIN JASMAN 2008212360051 MEI 2012 PN. NOOR KHALIZA BTE. MOHD. KHAIRUDDIN.

Nama Pengkhususan Kod Kursus Ta!uk Kursus

: : : :

Ahmad Bin Jasman. PGSR Matematik. MTE 311 . Ama"an Pentaksiran da"am Matematik.

Aplikasi Teknologi Dalam Pentaksiran. (A . Teknologi makl!mat "alam pentaksiran. #. Pen"a$!l!an% Pentaksiran meru#akan se$ahagian da"am dunia #endidikan matematik. A#a$i"a ian%a di"aksanakan dengan sem#urna dan $aik& ian%a mam#u men!anakan in'ormasi %ang he$at. Pada Guru: (a#atan #entaksiran men%ediakan mak"umat ke#ada #endidik tentang ke$erkesanan #endekatan& strategi atau teknik #enga!aran %ang digunakan& !usteru mem$eri suntikan ke#ada #roses #en)arian keadah menga!ar %ang "e$ih e'isien. Pada murid: Bagi seorang murid& hasi" #entaksiran meru#akan satu indikator atau #etun!uk ke#ada a#a %ang te"ah mereka #e"a!ari& a#a %ang masih #er"u di#e"a!ari dan $agaimana )ara ter$aik untuk mem#e"a!arin%a. Pada i$u$a#a*#en!aga: Mem$eri #anduan tenang $agaimana )ara %ang ter$aik untuk mem$eri sokongan dan dorongan ke#ada anak+anak mereka. Maks!" pentaksiran. Pentaksiran ia"ah #roses mem$uat ke#utusan $erdasarkan ke#ada suatu #eraturan atau #ia,aian. -Po#ham& .../ Pentaksiran ada"ah se$ahagian dari#ada #roses #em$e"a!aran %ang merangkumi akti0iti menghurai& mengum#u"& merekod& mem$uat skor dan menter!emahkan mak"umat tentang #em$e"a!aran seseorang murid $agi sesuatu tu!uan tertentu. -1em$aga Pe#eriksaan Ma"a%sia& .../ (ari segi #enga!aran dan #em$e"a!aran di $i"ik dar!ah& #entaksiran $o"eh dide'inisikan se$agai satu #roses sistematik untuk menentukan se!auh mana o$!ekti' #enga!aran dan #em$e"a!aran di $i"ik dar!ah ter)a#ai.

1.1

1.

1.3

&. .1 .

.3

.2

(a"am #endidikan da#at"ah dirumuskan $aha,a #entaksiran ia"ah satu #roses menda#atkan mak"umat untuk mem$uat #ertim$angan tentang #roduk sesuatu #roses #endidikan. Tu!uan #entaksiran: a/. Proses menda#atkan gam$aran tentang #restasi seseorang da"am #em$e"a!aran. $/. Meni"ai akti0iti %ang di!a"ankan semasa #enga!aran dan #em$e"a!aran. )/. Menda#atkan mak"umat se)ara $erterusan tentang #enga!aran dan #em$e"a!aran mem#er$aiki #enga!aran dan #em$e"a!aran. d/. Meran)ang akti0iti #enga!aran dan #em$e"a!aran %ang tersusun dan sistematik $ersesuaian dengan taha# keu#a%aan murid. e/. Meran)ang dan me"aksanakan akti0iti tindak susu" %ang $erkesan. '/. Mem#er$aiki #enga!aran dan #em$e"a!aran. Teknologi Makl!mat Tekno"ogi meru#akan satu konse# %ang "uas dan mem#un%ai "e$ih dari satu takri'an : a/. Pem$angunan dan #enggunaan a"atan& mesin& $ahan dan #roses untuk men%e"esaikan masa"ah manusia. $/. Perkataan technology $erasa" dari #erkataan Greek iaitu technologia . Techne $ermaksud seni& kemahiran& rekaan. (an logia #u"a $ermaksud #em$e"a!aran& ka!ian. )/. Tekno"ogi se"a"un%a $erkait ra#at dengan menggunakan #rinsi# sains dan #roses terkini. d/. (a"am $idang ekonomi tekno"ogi ia"ah taha# #engetahuan semasa da"am mengga$ungkan sum$er $agi menghasi"kan #roduk %ang dikehendaki. Tekno"ogi akan $eru$ah a#a$i"a #engetahuan teknika" $eru$ah. e/. Takri'an tekno"ogi %ang diguna #akai di seko"ah+seko"ah dan institusi+ institusi #enga!ian tinggi di Ma"a%sia ia"ah aplikasi pengeta$!an sains (ang )ole$ meman*aatkan serta men(elesaikan masala$ man!sia (ang "i$a"api "alam ke$i"!pan se$arian. Tekno"ogi Mak"umat a/. Satu #roses #enga"iran& #en%e$aran& #em#rosesan dan #en%im#anan mak"umat menggunakan #erantaraan tekno"ogi. $/. Bo"eh ditakri'kan se$arang kaedah %ang digunakan untuk memindah& men%e$ar dan mema#arkan mak"umat. )/. Menurut Kamus (e,an Edisi Keem#at: tekno"ogi $erkait dengan #emero"ehan& #en%im#anan& #em#rosesan dan #en%e$aran mak"umat me"a"ui tekno"ogi kom#uter dan te"e+komunikasi.

.3

'. 3.1

3.

2.

Tekno"ogi mak"umat da"am #entaksiran. 2.1 Pengertian:

Pentaksiran $erasaskan ,e$ meru#akan satu isti"ah umum %ang merangkumi #enggunaan kom#uter dan internet da"am #roses #entaksiran. 4sti"ah #entaksiran $erasaskan ,e$ ini ada"ah me"uas& merangkumi #e"$agai kegiatan %ang mana tekno"gi digita" digunakan da"am semua kegiatan me"i#uti #eran)angan dan #enghantaran #entaksiran& #enandaan da"am kom#uter dan a"at+a"at atas ta"ian& dan semua #roses #e"a#oran& #en%im#anan dan #emindahan data %ang $erkaitan dengan #entaksiran di #eringkat seko"ah J4S5*65A - ..7/ mende'inisikan #entaksiran $erasaskan ,e$ ini se$agai #roses #entaksiran se)ara e"ektronik %ang mana Tekno"ogi Mak"umat Komunikasi -TMK/ te"ah digunakan untuk #ersem$ahan akti0iti #entaksiran dan menda#atkan mak"um $a"as. Menurut mereka "agi& kaedah pentaksiran )erasaskan +e) ini ada"ah $er$e8a dengan pentaksiran )erasaskan komp!ter (,BA %ang meru!uk ke#ada #entaksiran di"aksanakan dan ditandakan*#eriksa dengan kom#uter& dan pentaksiran )er)ant!kan komp!ter (,AA ada"ah meru!uk ke#ada ama"an %ang $ergantung ke#ada #enggunaan kom#uter:: 5ontohn%a #enggunaan atas ta"ian $agi tu!uan 'orum #er$in)angan& mak"um $a"as ker!a kum#u"an& #en%e"esaian dan #en%erahan tugasan se)ara e"ektronik atau e+#ort'o"io. Sehu$ungan dengan itu sistem #entaksiran #endidikan ke$angsaan men)adangkan su#a%a #enggunaan tekno"ogi di#er"uaskan da"am sistem #entaksiran $erasaskan seko"ah. -Mar8ita A$du""ah& ..9/. Pada tahun ..1& 1em$aga Pe#eriksaan Ma"a%sia men%ediakan sistem #entaksiran $estari& se"aras dengan konse# Seko"ah Bestari. (engan mengam$i" )ontoh sistem #engka"an data #e#eriksaan -Sis#a/ dan :ead)ount %ang digunakan $agi #eni"aian dan #e#eriksaan di seko"ah& mak"umat mengenai #en)a#aian setia# murid da"am #e#eriksaan disim#an& di#roses dan diana"isis di da"am sistem #engka"an data. (ata #entaksiran $o"eh diakses da"am $entuk gra'& )arta #ai& )arta $ar& senarai dan !adua"+!adua" statistik %ang mudah. 4ni da#at mem$antu #entad$iran seko"ah serta #ara guru untuk mengesan kekuatan dan ke"emahan %ang ada dan seterusn%a memudahkan mereka mem$uat #eran)angan dan #roram susu"an %ang sesuai dan re"e0en disam#ing memudahkan urusan dokumentasi dan #en%im#anan data.

Pentaksiran "alam talian terhad ke#ada seko"ah %ang mem#un%ai in'rastruktur %ang men)uku#i& iaitu kom#uter %ang dirangkaikan -net,ork/ dan a#"ikasi sistem #engurusan #entaksiran. 5a#aian ke#ada a#"ikasi ini $o"eh di$uat dari mana+mana kom#uter %ang mem#un%ai sam$ungan ke internet. Pentaksiran da"am ta"ian akan menggunakan item %ang disim#an da"am $ank item $erkom#uter dan $o"eh diakses o"eh #engguna menerusi rangkaian -net,ork/. (engan menggunakan $ank item dan rangkaian& guru danmurid $o"eh men!a"ankan akti0iti #entaksiran a#a$i"a mereka te"ah $ersedia dan memer"ukann%a. Pentaksiran $erasaskan ,e$ ada"ah )ara ter$aik $agi mengena"#asti ke#er"uan murid dan da#at menanam keinginan untuk ma!u !ika guru $eru#a%a mengaitkan murid ke#ada sum$er ru!ukan %ang $aik dan te#at serta mem$erikan mak"um $a"as serta merta. Pentaksiran ini $er#otensi mengem$angkan #emahaman murid terhada# #em$e"a!aran guru dan meru#akan satu kaedah "atihan dan #eni"aian %ang $erkesan. Penggunaan tekno"ogi %ang manta#& da#at men%um$ang ke#ada #entaksiran %ang $erkesan -J4S5*65A& ..7/ Antara ke$aikan #enggunaan tekno"ogi ini ada"ah #en!imatan masa& memudahkan menanda dan #en!imatan ruang men%im#an. (engan menggunakan kom#uter& guru akan mem#un%ai "e$ih masa untuk #roses #enga!aran dan #em$e"a!aran. -;a$i"ah Baharom dan <aidatun Tahir& ..3/ Pentaksiran $erasaskan ,e$ ini "e$ih $ersi'at #eri$adi. Murid $o"eh me"aksanakan #entaksiran #ada $i"a+$i"a masa di mana saha!a mengikut kesesuaian masa. -Bu""& 1999/ te"ah menda#ati $aha,a murid "e$ih men%ukai #entaksiran menggunakan kom#uter kerana da#at mem$eri mak"um $a"as serta mam$uat ana"isis statistik dengan )e#at dan te#at $erikutan dari #enandaan %ang "e$ih )eka# dan $erkesan -Bennett& .../ Menurut =end"inski dan Ste0ens - .. / #u"a& tekno"ogi mena,arkan keadah #engukuran $aru $agi menarik minat murid seterusn%a da#at mentaksir #em$e"a!aran %ang $eru#a%a mem$eri mak"um $a"as serta merta #restasi #en)a#aian murid.

2.

A#"ikasi #engurusan u!ian dan a#"ikasi #engurusan tugasan da"am sistem #engurusan menggunakan tekno"ogi mak"umat. Su$ modu" $erikut terda#at di da"am A#"ikasi Pengurusan >!ian dan A#"ikasi Pengurusan -Guided Mode/ a/. Pen%e"enggaraan Bank Soa"an. + Menam$ah soa"an ke da"am $ank soa"an. + Menukar soa"an+soa"an %ang sedia ada di da"am $ank soa"an. $/. Pen%ediaan >!ian. + Men%ediakan u!ian. + Menggunakan soa"an+soa"an dari $ank soa"an untuk u!ian da"am ta"ian. )/. Jadua" >!ian dan )a"on. + Mem$uat !adua" #e#eriksaan dengan menggunakan u!ian %ang te"ah disediakan. + Mengagihkan )a"on untuk setia# #e#eriksaan. d/. Pe"aksanaan u!ian. + Murid me"aksanakan u!ian da"am ta"ian. e/. Pen%e"enggaraan ke#utusan u!ian. + Memasukkan ke#utusan u!ian "uar ta"ian. + Ke#utusan u!ian da"am ta"ian akan masuk se)ara outomatik. '/. Kema!uan #e"a!ar. + Mema#arkan kema!uan #e"a!ar. Pe"aksanaan Sistem Pengurusan Pe#eriksaan Se)ara ?n"ine ini ada"ah meru#akan se$ahagian dari #rogram da"am Pro!ek Jangka Pan!ang 1em$aga Pe#eriksaan Ma"a%sia untuk tahun ..1 hingga .1. dan ian%a ada"ah se"aras dengan Program Ran)angan Rangka Jangka Pan!ang ke -3/ Kementerian Pe"a!aran Ma"a%sia da"am usaha untuk mengintegrasikan sistem #entaksiran ke da"am seko"ah $estari.

"

2.3 5ontoh #erisian %ang $erkaitan dengan #entaksiran. 2.3.1 Sistem Pengurusan -SPPBS/ + Pentaksiran Berasaskan Seko"ah

(i$angunkan $agi kemasukan #restasi murid $er"andaskan #e"aksanaan kuriku"um Standard Seko"ah Rendah -KSSR/ Sistem ini di$angunkan se)ara atas ta"ian.

2.3.

Sistem Ana"isis Pe#eriksaan Seko"ah -SAPS/ + + (i$angunkan untuk mengum#u"& men%im#an dan mengana"isis data #e#eriksaan da"aman setia# seko"ah di se"uruh negara. Meru#akan sistem %ang di$angunkan se)ara atas ta"ian %ang $o"eh di)a#ai o"eh semua #ihak termasuk"ah KPM. JPN& PP( dan seko"ah. Ana"isis %ang di"akukan me"a"ui sistem ini ada"ah se"aras& $erdasarkan ska"a gred ke$angsaan. (ata %ang disim#an me"a"uin%a $o"eh diguna#akai o"eh semua #ihak terutaman%a PP( & JPN dan KPM untuk mem$uat se$arang ana"isis.

2.3.3 E(>@EBT= + + (i"aksanakan $agi mera#atkan !urang #endidikan di antara $andar& "uar $andar dan #enda"aman. Mem$o"ehkan guru mengo"ah dan mem#re$iu ran)angan serta menggunakann%a da"am $i"ik dar!ah tan#a terikat #ada masa siaran dan tem#at ta%angan.

2.3.2 Perisian :ot Potatoes + + + + + 4a ada"ah se$uah #erisian #er)uma %ang digunakan untuk mem$ina soa"an da"am #e"$agai $entuk. Antaran%a ia"ah kui8& mengisi tem#at kosong& soa"an o$!eki'& soa"an #adanan dan !uga teka si"angkata. Bo"eh digunakan o"eh guru da"am #roses #enga!aran dan #em$e"a!aran dan !uga u!ian. (i"aksanakan se)ara soa"an $er)etak atau se)ara on"ine. Perisian ini amat men%eronokkan.

5ontoh soa"an o$!ekti'

2.3.3 Program EA)e"

;ungsi+'ungsi ,orksheet ada"ah too"+too" khusus %ang me"akukan #erhitungan kom#"eks dengan )e#at dan mudah. Mereka se#erti tom$o" kun)i khusus #ada ka"ku"ator )anggih %ang menghitung akar #angkat dua& "ogaritma dan e0a"uasi statistik. Mi)roso't EA)e" memi"iki "e$ih dari 3.. 'ungsi $ui"t+in %ang me"akukan $er$agai ma)am #erhitungan. Be$era#a 'ungsi& se#erti S>M& setara dengan 'ormu"a matematika #an!ang %ang $isa Anda "akukan dengan manua". ;ungsi+'ungsi "ain& se#erti 4; dan =1??K>P& tidak da#at ditiru o"ah 'ormu"a

10

3.

Ke"e$ihan tekno"ogi mak"umat -Kom#uter/ da"am #entaksiran. a/. Me"aksanakan kiraan matematik dengan )e#at dan te#at. $/. Mema#arkan 0isua" statik dan dinamik. )/. Memainkan $un%i& suara dan mu8ik #ada masa dan tem#oh %ang di#er"ukan. d/. Mengena"#asti #engguna %ang sah dan tidak sah me"a"ui kata "a"uan. e/. Mem#roses ke#utusan dengan te#at dan )e#at. ' /. Mema#arkan #e"$agai 'ormat ke#utusan se#erti teks& gra'& suara dan !adua". g/. Memi"ih dan mema#arkan soa"an se)ara ra,ak. h/. Men%im#an ke#utusan #eni"aian dan $o"eh di)a#ai semu"a dengan mudah. i/. Tidak #re!udis da"am mem$eri markah. !/. Mengemukakan mak"umat ana"isis #eni"aian untuk #anduan mem$uat ke#utusan. k/. Mudah men%am#aikan u!ian ke#ada ramai #engguna da"am masa %ang singkat. "/. Menggurangkan kos tad$ir u!ian dengan menggunakan keadah u!ian da"am ta"ian. m/.Meningkatkan #enerimaan dan ke#uasan )a"on. n/. Memenuhi ke#er"uan keadah u!ian dan #eni"aian masa hada#an. Kekangan menggunakan tekno"ogi mak"umat da"am #entaksiran. a/. Per"u a"atan %ang men)uku#i& kom#uter& internet& #erisian. $/. Per"u memi"iki #engetahuan dan kemahiran 45T. )/. Memi"iki #engetahuan dan kemahiran mem#rogramkan kom#uter+ #engguna $o"eh $erinteraksi dengan $erkesan. d/. 1a#oran ke#utusan sukar di!adikan $ukti #en)a#aian se$enar murid.

B.

11

B4B14?GRA;4 1/ A" Gahmudi& C.A. S -19D7/. The Effectiveness of Using Microcomputers in

Learning Algebraic Precedence Conventions . (o)tora" (issertation& ;"orida State >ni0ersit%. / 3/ 5o)kro't& @.:. -19DB/. Mathematics Count. 1ondon. :MS? ;unkhouser& 5. -1993/. The Influence of Problem Solving Software in

Students Attitude about Mathematics . Journa" o' Resear)h on 5om#uting in Edu)ation. 3-3/& 339+32B. 2/ 4$rahim Saad& -199./. Perubahan Pendidi!an "i Mala#sia $ Satu Cabaran .

(BP& Kua"a 1um#ur. 3/ Sue Bro,n E Bette Bush& -199 /. Mu"timedia Math. The 5om#uter Tea)her&

.-3/& 37+3D B/ @an Mohd. <ahid @an Mohd Nordin& -1997/. Se!olah %estari "i Mala#sia&

'ala Tu(u )e Masa "epan* Kua"a 1um#ur : Kementerian Pendidikan Ma"a%sia 7/ htt#:**,,,.oo)ities.org*gardner. FD*i"miah .htm

D/ apps.moe.gov.my/sppbs/ #) saps.moe.gov.my/

10) www.eduwebtv.com/ 11) $$$.%&'()&*+,-.(/$&0+.1.23h !45./.5%5 12) $$$.)&61.780.95.1.23+'0.%/2 13) mujahid.tripod.com/kurimath_bestari.html

12