Anda di halaman 1dari 7

ASIMILASI: Skema

JEAN PIAGET (1896 1980) KONST. PSIKOLOGI / KOGNITIF

Maklumat disediakan

AKOMODASI:

KONSTRUKTIVISME

Ubahsuai skema apabila ada maklumat/masalah baru

LEV VYGOTSKY (1896 1934) KONSTR. SOSIO BUDAYA

ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD)

Pelajar adalah individu unik yang mempunyai latar belakang berbeza

Latar belakang pelajar, pengalaman, interaksi dan budaya masyarakat

PANDANGAN-PANDANGAN KONSTRUKTIVISME SOSIAL OLEH VYGOTSKY

Pelajar melalui proses pembelajaran melalui bermain, penyampaian formal, kerjasama pelajar dengan pelajar yang lebih mahir.

Motivasi pelajar untuk belajar dipengaruhi oleh pengalaman yang berjaya dan keyakinan diri
2

Guru berperanan sebagai pembimbing/fasilitator

Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif / adanya interaktif / aktiviti

Samb.

Pembelajaran berlaku dalam kolaborasi dan interaksi guru, bahan mengajar dan pelajar

Pembelajaran berasaskan
Konteks penting

LUAR ZON (TIDAK BERLAKU PEMBELAJARAN), PELAJAR TIDAK MAHIR

ZON ATAS
ZON ZPD : PELAJAR BERAKTIVITI DENGAN BANTUAN ORANG LAIN

ZON PERKEMBANGAN DEKAT (ZPD) oleh Vygotsky

ZON BAWAH

PELAJAR BOLEH BUAT AKTIVITI SENDIRI

LUAR ZON (TIDAK BERLAKU PEMBELAJARAN, PELAJAR MAHIR)


4

Penjelasan Verbal
CUEING

Soal Jawab

Scaffolding: Proses peringkat bimbingan/sokongan dilakukan mengikut keperluan pelajar.

PROMPTING

Tanda Isyarat
5

PRINSIP KONSTRUKTIVISME
Pembelajaran berpusatkan pelajar
Guru sebagai fasilitator / pembimbing Pembinaan pengetahuan melalui teknik Scaffolding Interaksi sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri
6

Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi

Wujud interaksi dalam kalangan pelajar

IMPLIKASI TEORI

Guru merancang P & P dengan teliti dan berhemah (mengambil kira kemampuan pelajar)

Guru kenalpasti ZPD melalui penyediaan aktiviti

Guru menggunakan ZPD untuk mendapatkan pembelajaran berkesan

Guru mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar

Penerangan guru jelas, selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar